Holter\ Rijss Rijssen Collectes Rijssen-Holten. Reken daar maar op. Donderdag 10 juli 2003 HO 8 ZA 3 informatie en inlichtingen: tel 0548-85 48 54 postadres: postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres: schild I Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 - 12,15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur De komende week wordt er niet gecollecteerd. Als u vragen hebt over een collecte of het collecterooster kunt u bellen met tele foonnummer 85 48 71. Aanvraag voor een collecte Surf naar www.riissen-holten/gemeenteloket.nl De Kringloop heeft ook dit jaar weer een vakantieperiode. Fotografie Studio 81, Rijssen Kringloop heeft vakantieperiode! De vakantieperiode voor de huis-aan-huisinzameling van papier/glas is van 14 juli tot en met I augustus 2003. In de periode haalt de Kringloop geen papier/glas op. Op maandag 4 augustus 2003 star ten wij weer met het ophalen van het papier/glas. Grof vuil Wat betreft het grof vuil, werkt de Kringloop door met een klei nere bezetting. Tijdens kantooruren kunt u bellen met telefoon nummer 51 55 77 van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. U kunt zelf goederen brengen tijdens de vakantieperiode van 9.00 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 16.00 uur. Ons depot is gevestigd aan de Wattstraat 10 (dus niet bij de winkel!) Gewijzigde winkel openingstijden De gewijzigde winkel openingstijden gelden van 14 juli tot en met 2 augustus 2003. Dit houdt in: maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur Ons adres is Nijverheidsstraat 19, telefoonnummer 51 55 77. Verkeersbesluiten in verband met doorvoering maatregel. 'Bromfietsers op de rijbaan in Holten' Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende paden in Holten aan te wijzen als verplicht fietspad: de aan weerszijden van de rijbaan van de Oranjestraat gelegen fietspaden: de fietspaden op de rotonde Oranjestraat-Aalpolsweg- Rijssenseweg-Markeloseweg; de fietspaden aan weerszijden van de Deventerweg, gedeelte binnen de bebouwde kom; het verbindingsfietspad tussen de Deventerweg en de Denneboomstraat; het tweezijdig fietspad Larenseweg, vanaf de Aaltinksweg tot Larenseweg nummer 72. Door dit verkeersbesluit kan de bromfietsers geen gebruik meer maken van deze paden. Verder is besloten de Dorpsstraat, tussen de Keizersweg en de rotonde Deventerweg-Burgemeester van de Borchstraat- Dorpsstraat, gesloten te verklaren voor fietsers. Bromfietsers mogen nu wel gebruik maken van dit weggedeelte. Aanleg voetgangersoversteekplaats Holterbergweg. 'Instelling maximum snelheid van 30 km per uur' Burgemeester en wethouders hebben besloten: Een voetgangersoversteekplaats, als bedoeld in artikel 49, lid 2 van het RW 1990, aan te leggen op de Holterbergweg, ter plaatse van het plateau bij het natuurdiorama. Een maximum snelheid van 30 km/u in te stellen voor het gedeelte van de Holterbergweg dat aan weerszijden van de voetgangersoversteekplaats ligt over een afstand van 50 meter. Bezwaar? Als u bezwaar hebft tegen een van deze besluiten kunt u daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over bezwaar- en beroepsmogelijkheden kunt u krijgen bij de afdeling Uitvoering van de sector Ruimte, tele foonnummer 85 45 02. Lommerdmarkten in Rijssen weer van start! Wegafsluitingen Let op! Op het marktterrein mag u uw auto niet plaatsen. Uiterlijk om 8.00 uur 's ochtends moet u uw auto van het marktterrein verwijderen, ledereen is verplicht zich op verzoek van de marktmeester te legi timeren. Activiteiten of leuke uittips? Kijk op onze website www.rijssen-holten.nl Loket Ruimte over de aanvraag kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Rijssen, postbus 244,7460 AE Rijssen. Bouwplan Bouwplan artikel 19, lid 3 WRO 23 juni 2003 20030521 Broekweg ongenummerd in Holten, vergroten onderstation; Holterstraatweg 43 in Rijssen, bouwen overkapping; Dorpsstraat 45 in Holten, plaatsen twee vlaggenmasten met banieren; Kwintenweg 7 in Holten, bouwen serre aan woning; 26 juni 2003 20030506 I juli 2003 20030517 I juli 2003 20030518 Bouwplan artikel 15 WRO 26 juni 2003 20030515 Langstraat 14 in Holten, bouwen woning; Let op dat werkzaamheden altijd langer kunnen duren! Fotografie: Studio 81, Rijssen In verband met werkzaamheden zijn de volgende weggedeelten voor de vermelde perioden voor het verkeer afgesloten. Weggedeelte periode Larenseweg (over een lengte van circa 20 meter), in de nabijheid van de kruising met de Aaltinksweg (Holten) t/m 11 juli 2003 Oude Stationsweg, tussen de Dorperdijk en het perceel Oude Stationsweg 10 (buitengebied Holten) t/m 18 juli 2003 Let op: een wegafsluiting kan langer kan duren, als de werkzaamhe den dat noodzakelijk maken. Verkeersbesluiten De lommerdmarkten in Rijssen zijn gezellig en wie weet vindt u net dat antieke tafeltje dat nog ontbreekt in uw interieur. De lom merdmarkten vinden plaats in de periode van 10 juli tot 8 augustus 2003 in het centrum van Rijssen op de donderdagen van 8.00 uur tot 13.00 uur. Dit houdt in: donderdag 10 juli 2003 donderdag 17 juli 2003 donderdag 24 juli 2003 donderdag 31 juli 2003 donderdag 8 augustus 2003 In deze periode kunt u op de donderdag van 8.00 uur tot 13.00 uur op zoek naar leuke snuisterijen. Op welke locaties worden de lommerdmarkten gehouden? De lommerdmarkten zijn verdeeld over het centrum Rijssen. Dit houdt in: het terrein van de Oude Veemarkt, de Oosterhofweg tussen Enterstraat en Spuistraat, de Enterstraat tussen Wierdensestraat en Emmastraat/Oranjestraat, De Hagen tussen Emmastraat en Kerkstraat, de Kerkstraat tussen De Hagen en de Rozengaarde, de Rozengaarde tussen Kerkstraat en Elsenerstraat (Stadhuisplein tus sen zuidgevel gemeentehuis en panden Rozengaarde, de Rozengaarde en achter de Schildkerk (op de plaats van de voor malige parkeerkuil) Richtlijnen Als u ook op de lommerdmarkt uw snuisterijen wilt gaan verkopen, moet u wel rekening houden met onze richtlijnen. Deze hebben wij voor u op de rij gezet: u mag niet voor 7.00 's ochtends de standplaats innemen; op deze lommerdmarkt mogen alleen gebruikte goederen verkocht worden. u mag geen levende dieren verkopen en geen nieuwe goederen aanbieden; De marktmeester wijst de standplaats aan en particulieren hebben bij deze toewijzing voorrang. Voor kinderen tot en met vijftien jaar reserveert de gemeente een afzonderlijk deel van het terrein; dit houdt in dat andere personen buiten deze leeftijdscategorie niet gebruik mogen maken van dit aangewezen terrein. Voor commerciële handelaren gelden extra eisen! Als u commercieel handelaar bent in tweedehands gebruikte goe deren moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK) en u moet in het bezit zijn van een vestigingsvergunning van de KvK. Wij houden een bezoekerslijst bij van de commerciële handelaren. Kosten Kinderen tot en met de leeftijd van vijftien jaar hoeven geen geld te betalen voor een standplaats. Bent u ouder dan zestien jaar, dan betaalt u 5,10 per ingenomen strekkende meter. Het verschuldig de marktgeld wordt opgehaald door de marktmeester. Ingekomen aanvragen In volgorde ziet u de datum van ontvangst, het nummer, de per ceelsaanduiding met korte toelichting. Ingekomen bouwaanvragen 19 juni 2003 20030504 Bergmanstraat 6 in Holten, vergroten woning; 19 juni 2003 20030519 Heliumstraat I I in Rijssen, bouwen bedrijfshal met kantoor; 23 juni 2003 20030521 Broekweg ongenummerd in Holten, vergroten onderstation; 24 juni 2003 20030505 G.Azn. Brederodestraat 33 in Rijssen, vergroten woning; 26 juni 2003 20030515 Langstraat 14 in Holten, bouwen woning; 26 juni 2003 20030506 Holterstraatweg 43 in Rijssen, bouwen overkapping; 30 juni 2003 20030516 Dannenberg 49 in Rijssen, plaatsen dakkapel op woning; I juli 2003 20030518 Kwintenweg 7 in Holten, bouwen serre aan woning. Ingekomen sloopaanvragen/meldingen 24 juni 2003 20030507 De Oplegger 29 in Rijssen, slopen woning met diverse opstallen; hoek Spoelerstraat/Nijverdalseweg in Rijssen, gedeeltelijk slopen pand; Velddijk 5 in Holten, slopen woning met diverse opstallen; Enterveenweg 8 in Rijssen, slopen woning; Parkstraat 3 in Rijssen, slopen woning. 25 juni 2003 20030510 25 juni 2003 20030508 26 juni 2003 20030514 I juli 2003 20030523 Meer informatie Bovenvermelde aanvragen kunt u vanaf I I juli 2003 tot en met 24 juli 2003 inzien bij de balie van de sector Ruimte, in de gemeente winkel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20. Alleen voorzover voor de bouwaanvragen vrijstelling van het bestemmingsplan is aangevraagd (zie onder bouwplannen) kunnen belanghebbenden binnen twee of vier weken na deze publicatie hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten. Zienswijzen zijn in principe openbaar. Ingekomen aanlegvergunning 10 juni 2003 20030526 Meester Bosweg (sectie H 139) te Holten, het aanleggen van een parkeer plaats en het aanbrengen van een aarden wal. Meer informatie Bovenvermelde aanvraag kunt u vanaf I I juli 2003 tot en met 7 augustus 2003 inzien bij de balie van de sector Ruimte, in de gemeentewinkel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20. Zolang de aanvra gen ter inzage liggen, kan een ieder een schriftelijk zijn zienswijze Adres gemeentehuis: Schild 1,7461 DD Rijssen Smidsbelt 6,7451 BL Holten Gemeentewinkel, Elsenerstraat 20, 7461 DN Rijssen Postbus 244,7560 AE Rijssen e gemeente@rijssen.nl .rijssen-holten.nl Openingstijden gemeentehuis: Het gemeentehuis en de Gemeentewinkel zijn geopend op maandag tot en met vrijdag 's middags op afspraak op donderdagmiddag (alleen Burgerzaken) elke donderdagavond van Op vrijdagmiddag zijn het gemeentehuis en de Gemeentewinkel gesloten Het taakveld Burgerzake op donderdagmiddag geopend Adres gemeentewerf: Waagweg 4 in Holten Daltonstraat 2 in Rijsse Openingstijden gemeentewerf: Rijssen: iedere dag van 8.00-12.00 uur op zaterdag van 9.00-12.00 Meer informatie bouwplannen Deze bouwplannen passen niet in het bestemmingsplan Burgemeester en wethouders kunnen daarvoor vrijstelling verle nen op basis van de genoemde artikelen. De termijnen waar tijdens u deze bouwplannen kunt u inzien zijn: Artikel 19, lid I WRO 4 weken Artikel 19, lid 2 WRO 4 weken Artikel 19, lid 3 WRO 4 weken Artikel 15 WRO 2 (of 4) weken Artikel 17 WRO 2 weken Zolang de bouwplannen ter inzage liggen, kan een ieder zijn ziens wijze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten, postbus 244, 7460 AE Rijssen Zienswijzen zijn in principe openbaar. Verleende vergunningen In volgorde ziet u de datum van verzending, het nummer, de per ceelsaanduiding met korte toelichting. Verleende bouwvergunningen 27 juni 2003 20021015 Deventerweg 37 in Holten, bouwen woning; I juli 2003 20030298 Mr G Vixseboxsestraat 39 in Holten, vergroten woning; I juli 2003 20030330 Arend Baanstraat 93 in Rijssen, vergroten woning; I juli 2003 20030334 Oosterhofweg 125 in Rijssen, bouwen kapschuur; I juli 2003 20030340 Olieslager 49 in Rijssen, bouwen woning; 1 juli 2003 20030455 Butaanstraat 8 in Rijssen, bouwen luifel en reklamezuil bij tankstation; 2 juli 2003 20030293 Olieslager 35 in Rijssen, vergroten woning; 3 juli 2003 20030326 Venegge 8 in Rijssen, bouwen kalveren- stal; 3 juli 2003 20030332 Dijkerhoekseweg 10 in Holten, gedeeltelijk vernieuwen woning; 3 juli 2003 20030391 Schoutenstraat 54 in Holten, wijzigen kozijn in achtergevel; 3 juli 2003 20030446 Esstraat 136 in Rijssen, bouwen tuinhuisje; 3 juli 2003 20030449 Kolweg 27 in Holten, bouwen carport/berging. Meer informatie Tegen een vergunning of een mededeling dat er geen bezwaren bestaan tegen een gedane melding, kunnen belanghebbenden bin nen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten.Als u bezwaar maakt kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopi ge voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor uitgebreide informatie over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de balie van de sector Ruimte in de gemeentewinkel Rijssen aan de Elsenerstraat 20, telefoonnummer 854874. Alle verleende vergunningen kunt u van 11 juli 2003 tot en met 21 augustus 2003 inzien bij de balie van de sector Ruimte, in de gemeentewinkel Rijssen. Gemeentelijk meldpunt: Voor klachten over de dienst verlening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn bellen t 85 48 56 Afspraak: Wanneer u een afspraak wilt maken met de gemeente-secreta ris, de burgemeester of een van de wethouders kunt u het bestuurssecretariaat bellen. Voor een afspraak met de gemeente-secretaris D. R. van der Borg, wethouder J. Ligtenberg, wethouder W. A. J. ter Schure of wethouder W. Stegeman kunt u telefoonnummer 0548-85 46 13 bellen. Voor een afspraak met burgemeester J. A. H. Lonink, wethouder J. Flim-Gerritsen of wethouder J. J. A. ter Keurst kunt u telefoonnummer 0548-85 46 12 bellen. De raadsfracties houden spreekuur in het gemeentehuis, locatie Rijssen op de donderdagavond voorafgaand aan de raadsvergadering. Deze spreekuren worden gehouden van 19.30 uur tot 20.30 uur. U kunt bellen met telefoon nummer 854 854.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 8