'Als burgers me kennen ben ik alweer weg' Hoolter Korhanen, Appie Brakula en verrassingswip Holtens Nieuwsblad OP OP RUIMING! Kleurrijke opening triatlonweekend School- en Volksfeest Espelo: Politie controleert op mest, afval en puin mode C*t dc/i&etteti In dit nummer Espelo loopt uit voor Grandioos Piratenfeest U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! 1 profiteer van de vele aanbiedingen! STCLNENCCCe Larenseweg 23 - Holten - Tel. 36 15 51 Off-road rijden, bergbeklimmen en abseilen... Vertegenwoordig jijAutoTrack.nl tijdens de IO-daagse spectaculaire Kia Sorento Driving Experience naar Scandinavië? Schrijf je snel in viaAutoTrack.nl en win! AutoTrack.nl :»v Controles door politie Controle op snelheid Bromfiets op rijbaan mm ZAf Holtens Nieuwsblad Donderdag 10 juli 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mail Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.40 Losse nummers 0,87 Holten - „Het is net of de twee jaar wegvallen en het burge meester-zijn zo doorloopt", ver telt waarnemend burgemeester P. Scholten tijdens zijn eerste persconferentie in de gemeente Rijssen-Holten. Twee jaar geleden ging hij met pensioen en nu pakt hij de draad voor even weer op. Vorige week werd hij 64 jaar. „En ik voel me tbank n0g fjtM? geeft hij aan. De laatste twee jaar nam hij diverse advi seurschappen op zich voor be drijven, zat tot voor kort jaren in het bestuur van het Openlucht museum en gaat zich binnenkort inzetten voor SOS Kinderdor pen. Sinds een paar maanden woont hij in Drempt, tussen Doesburg en Doetinchem. De burgemeester kende Holten al van de Holterberg, waar hij met het toenmalig gemeentebe stuur van Arnhem 'de hei op ging-' Scholten, geflankeerd door wet houders en gemeentesecretaris, hoopt op een goede samenwer king binnen het college en met de raad. Het komende halfjaar Espelo- Splo zou Splo niet zijn als iets, wat daar op poten wordt gezet, tot een misluk king zou leiden. Dat gebeurde dus afgelopen zondag ook niet: het grote Piratenfeest, opgezet door de leden van de plaatselijke etherpiraat het Sp- loder Hekkalf in samenwer king met de feestcommissie, werd een grandioos succes. De feesttent, waar komend -weekend het Sploderfeest wordt gehouden, vulde zich al snel met publiek uit de wijde omgeving, in leeftijd sterk va riërend. Het Sploder Hekkalf leidde de avond in met een praatje en een plaatje zoals dat bij een echte etherpiraat hoort en het eerste optreden werd aange kondigd: de zanger Burdy, de zingende melkboer uit Gro ningen. Nog niet bij iedereen bekend maar wel bij de echte liefheb bers en de zanger toonde zich dan ook verheugd over zoveel enthousiasme onder zijn toe hoorders. Gedreven bracht hij, naast een aantal andere nummers, dan ook zijn hit 'Mit mien ogen dicht'. Bij verrassing kwam een van de jongste piratenzangeressen uit de regio op: de 12-jarige Dora die al aardig faam geniet in dit wereldje en zonder schroom een flink staaltje weggaf. Geheel verrast ont ving zij een flinke bos bloe men uit het publiek. Tussen de optredens door vul de Hekkalf het programma met het Nederlandstalige lied. Het optreden van het duo Geja bracht de handen op elkaar en de voetjes van de vloer. Met het bierpeil en de tempe ratuur steeg ook de stemming in de tent en bereikte een hoogtepunt toen Jannes op kwam en meteen al zong 'Ga maar weg', maar het publiek liet zich natuurlijk niet weg sturen en zong uit volle borst mee. Zijn programma werd verder gevuld met nummers van de cd Van Casablanca tot Napo lie. Dat de ouwe, trouwe trucker Henk Wijngaard nog steeds de vlam in de pijp heeft op zijn niet meer al te jeugdige leef tijd, bleek wel op het moment dat hij het sluitstuk mocht vor men van het piratenfeest en de tent op de kop kreeg met zijn bekende nummers die bijzon der in de smaak vielen. Niet alleen bij zijn fans maar ook bij de rest van het publiek dat hossend het laatste deel van de avond doorbracht. (Foto: Johan Bolink) Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i aan een ander door! BON Gebruik deze bon voor t hel opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden taan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 i 7500 VB Enschede Dhr 'inevr Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: Dhr./mcvr.: Adres: Woonplaats: €44,40- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) □;€42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: €0,87) wil hij zich inzetten om een ver volg te geven aan het herinde lingsproces. „Dat proces ver loopt bevredigend, maar moet wel verder gaan." Scholten be nadrukt dat hij eenheid en saam horigheid nastreeft. Daarnaast wil hij een steentje bijdragen aan het komen tot een goed balans inzake het dualis me. „Als burgemeester moet je de tent runnen, zorgen dat het loopt. Je bent diplomaat en moet zorgen dat de politiek goed kan functioneren. Daarnaast ben je lobbyist naar Den Haag. Je bent ook burgervader, burgemeester van alle burgers. Dat contact moet groeien, dat is niet binnen twee maanden geregeld. In mijn geval is het zo dat als de burgers me kennen, ik al weer weg ben." Scholten, gedreven en realis tisch: „De burgers hoeven echt niet na vijfjaar nog over mij te praten. Maar als ze zeggen dat het jaar 2003 een prima jaar was voor Rijssen-Holten, ben ik te vreden." Smidsbelt - Het leek er even op dat de openingsavond van de triatlon, vorige week donderdag, in het water zou vallen. In de vroege avond viel er veel regen uit de lucht, maar tijdens het evenement op Smidsbelt bleef het wonderwel droog. Hollands Verdriet stond op het podium bekende liedjes te zingen, terwijl het publiek gezellig met elkaar stond te praten in afwachting van de nog te komen laser show. Sommigen maakten gebruik van de al geplaatste tribunes, terwijl anderen het op een staande receptie hielden. 'Hier vooraan wordt het straks hartstikke gezellig en kan er worden gedanst', probeert de zanger van de band. Maar het publiek bleef toch op veilige afstand van het podium staan. Ondertussen werden er al wat tests gedaan met het laserlicht op een groot doorzichtscherm. Deze werd in de lucht gehouden door een grote kraan en een zwaar gewicht op de grond. Rond elf uur werd er afgeteld en kon de show gaan begin nen. Harde discomuziek klonk over Smidsbelt, terwijl het laserlicht over de hoofden van de kijkers scheerde. Het werd een mooi en kleurrijk geheel. Meer over de triatlon, elders in deze krant. (Foto: Johan Bolink) Espelo- Het is deze week weer een drukte van belang in Espelo waar de laatste voorbereidingen worden getroffen voor het vie ren van het School- en Volks feest, aanstaand weekend. De laatste repetities voor de re vue, het op orde maken van het feestterrein, het aftimmeren van de optochtwagens die in alle ge heimzinnigheid in verscheidene boerenschuren worden opge bouwd, groot of klein. Zo leve ren de Sploders allemaal hun ei gen bijdrage aan het complete feestprogramma en zijn zodoen de betrokken bij het welslagen daarvan. Vrijdag Vrijdagavond gaat het jaarlijkse spektakel weer van start en zal de revue Splo löt zich wier höm draaien, gemaakt door de Splo ders en veelal handelend over Sploders. Het is de 28ste keer dat er een revue wordt gespeeld en de belangstelling hiervoor is elk jaar weer groot. Men begint om halfacht. Na af loop zorgt de muziek van Blind Date ervoor dat er nog een Kleintje Sploderfeest kan wor den gebouwd. De tocht van de optocht van Espelo is een van de kortste. Van de Bosschool tot de evenementenweide aan de Espelodijk. Zaterdag Deze morgen moet men vroeg uit de veren want degenen die mee willen doen aan de optocht dienen zich om 8.30 uur te mel den bij de Koeweide. Vooraf ge gaan door de Holtense Muziek Vereniging Zal de bonte stoet om halftien vertrekken. Na afloop, om hal- felf, zijn er de spelen voor de kinderen van de Bosschool. Vanaf 13.00 uur kan men rond snuffelen op de rommelmarkt. Opgave hiervoor, kan bij: Gerrit ten Dam telefoon 0572-320320. Om kwart voor twee beginnen de Oud Hollandse spelen, met stoelendans, ballon trappen voor jong en oud, een verrassingswip en een baan met hindernissen voor paren. Opgave hiervoor: te lefoon 0572-321568. In de tent is die middag Appie Brakula, voor mensen die vroe ger op de zondagmiddag naar De Wippert gingen wel bekend, 's Avonds is er groot feest in de tent met de band Boulevard. Zondag Men kan het 's morgens iets rus tiger aandoen want vanaf 11.00 uur kan men aanschuiven aan de brunchtafel en tot twee uur ge nieten van de deuntjes van de Edelweisskapelle uit Gelselaar. Zij zullen daarna plaatsmaken voor de Hoolter Korhanen, het nieuwe zangkoor uit Holten waarbij pok leden uit Espelo zijn aangesloten waardoor dit optre den met een zeer uitgebreid re pertoire, een thuiswedstrijd wordt. Van een geheel ander genre is de band Formule 2 die daarna de microfoon overneemt en waar schijnlijk het wat jongere pu bliek behoorlijk zal weten te vermaken. Zo rond een uur of vijf, tegen 'melkenstied' zoals ze dat in Splo zeggen, komt er een eind aan het feestelijke program ma. Holten - De politie Holten is eni ge tijd geleden begonnen met het controleren op naleving van de milieu-eisen op het gebied van opslag van mest, afval en puin (MAP-project). Hierbij wordt het gehele gebied van Holten stelselmatig gecon troleerd op deze onderdelen. Er is een aanvang gemaakt in het westelijke deel van Holten, Es pelo/ Dijkerhoek, en vandaar uit zal langzaam maar zeker rich ting Rijssen toegewerkt gaan worden. De bedoeling is dat in overleg met de desbetreffende bewoner een oplossing wordt gezocht om de zaken op orde te brengen. Daarbij wordt een ter mijn afgesproken en zal nacon- trole plaatsvinden. Is de zaak dan nog niet op orde gebracht, dan zal de politie overgaan tot het opmaken van een proces verbaal. Fy De autosite voor heel Nederland Pagina 3 Hondenbezitters in het bui tengebied laten hun hond op eigen grond uit en willen daarom geen belasting. Pagina 5 De Kindervakantieweek So- CuWe was zeer spannend, daar in het bosgebied van de Koeweide. Pagina 7 Jan Manenschijn kwam af gelopen weekend als twin tigste over de finish bij de triatlon van Holten. Holten - Door de politie Rijssen- Holten zijn de afgelopen week weer diverse controles gehou den. Op de Raalterweg werd dinsdag 1 juli een snelheidscontrole ge houden. In totaal werden 47 voertuigen gecontroleerd. Tegen negen bestuurders werd proces verbaal opgemaakt terzake te hard rijden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 112 kilometer per uur waar 80 kilometer per uur gereden mocht worden. Op de Deventerweg werd ook gecontroleerd op onder anderen het gebruik van de autogordel. Tegen een bestuurder wérd pro ces-verbaal opgemaakt. Holten - De politie hield donder dag 3 juli op de Landmansweg een snelheidscontrole en wel tussen 16.15 en 17.45 uur. Deze controle werd gehouden omdat er door bewoner(s) van de Land mansweg werd geklaagd over het harde rijden aldaar. Over de ze weg komt veel sluipverkeer naar en van de Rijksweg A 1. In totaal passeerden 32 voertui gen de radar. Tegen twee be stuurders werd proces-verbaal opgemaakt wegens overschrij ding van de maximum toegesta ne snelheid van 80 kilometer per uur. Zij reden respectievelijk 104 ki lometer per uur en 98 kilometer per uur wat op die weg behoor lijk hard is. De politie zal vaker op deze weg en soortgelijke wegen gaan con troleren om de hardnekkige hardrijders aan te pakken. Holten - Alhoewel landelijk de maatregel Bromfiets op de rij baan al een tijdje geldt, is dit in Holten nog steeds niet het geval. Binnenkort komt hier verande ring in, en daarom heeft het col lege van B en W besloten enkele fietspaden als verplicht aan te wijzen. Het gaat om de fietspaden aan weerszijden van de Oranjestraat, de paden op de rotonde Oranje straat- Aalpolsweg-Rijssense- weg-Markeloseweg, de paden aan weerszijden van de Deven terweg binnen de bebouwde kom, het verbindingsfietspad tussen de Deventerweg en de Denneboomstraat en het twee zijdig fietspad Larenseweg, van af de Aaltinksweg tot Larense weg nummer 72. Hierdoor mogen bromfietsers geen gebruik meer maken van deze fietspaden en moeten daar dus op de rijbaan rijden. Verder is besloten de Dorps straat tussen de Keizersweg en de rotonde Deventerweg-Burge- meester van de Borchstraat ge sloten te verklaren voor fietsers. Bromfietsers mogen nu wel ge bruik maken van dit deel.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1