nt Procedure voor nieuwe eerste burger gestart Holtens Nieuwsblad Wandeling en huifkartocht langs houtwallen en poelen Albert Paalman nieuwe Schutterskoning Grote Open Dag Stichting Behoud Natuur en Landschap Afscheidsreceptie burgemeester Lonink In dit nummer. IntroWeb en Dogterom starten met snel draadloos Internet U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Gemeentebelang wil minder verlichting in nachtelijk uur Werkzaamheden aan spoor Weekendweer IW Kapavond Orgelconcert Natuurtheater Holtens Nieuwsblad Donderdag IS juni 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 368295 E-mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 Holten - Nu burgemeester J.A.H. Lonink per 1 juli 2003 vertrekt naar Temeuzen, is de procedure gestart voor het be noemen van een nieuwe burge meester voor de gemeente Rijs- sen-Holten. Deze procedure kost de nodige tijd; verwacht wordt dat deze dit jaar niet afgerond kan worden. Een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur spreekt bin nenkort met de Commissaris van de Koningin over het benoemen van een waarnemer. Deze waar nemend burgemeester kan op korte termijn beginnen. Inmiddels gaan de fractievoor zitters aan de slag met het op stellen van een zogenaamde pro fielschets, waarin staat wat de gemeente van de nieuwe burge meester verwacht en welke ca paciteiten zij of hij moet hebben. Ook het college en de gemeente secretaris worden betrokken bij het opstellen hiervan. internet Security Holten - Na een grote vertraging is het dan nu toch eindelijk zover. Intro- Web en Com putershop Dog terom beginnen met draadloos Internet in Hol ten. Eerst zal de nog worden ge test, maar vanaf eind volgende week wordt er dan echt ge start. De antenne aan de mast op de Gemeentewerf is inmiddels be vestigd op een hoogte van zo'n 42 meter. Het snelle draadlo ze Internet zon der dure tele foontikken kan gaan begin nen. Daarnaast heeft dit Sky- Access-systeem het grote voordeel dat je ook buiten op bijvoorbeeld een terrasje met een laptop het Internet kan surfen. Eerst stond de uitrol begin dit jaar al gepland. Maar doordat de gemeente nogal op zich liet wachten met het geven van de benodigde vergunning, werd het enkele maanden later. Naast een supersnelle verbin ding, heeft het systeem als grote voordeel dat het niet via de telefoonlijn gaat. Dus kost het geen dure telefoontikken en daarom kan de computer de hele dag verbinding hebben met Internet. De kosten zijn alleen het abonnementsgeld. IntroWeb staat in een straal verbinding direct in contact met een antenne op de tv-to- ren. Deze zendt het signaal door naar de antenne op de mast in Holten. Van daaruit wordt uitgezonden in een cir kel van 5 kilometer. Binnen een straal van 3 kilometer heeft de klant genoeg aan een klein ontvangstkastje. Daar buiten moet een ontvangan- tenne worden geplaatst. Vooral bewoners van het bui tengebied zijn geïnteresseerd, omdat zij buiten de 3 kilome tercirkel vallen van ADSL. In middels zijn al honderd in schrijvingen binnen bij Dog terom. Er wordt verwacht dat er zeker minimaal nog twee honderd zullen gaan volgen. Het goedkoopste abonnement (downloadsnelheid 128 Kbit/s) kost 27,50 euro per maand. Het duurste (downlo adsnelheid 512 Kbit/s) 47,50 euro. Bij betaling per jaar krijgt de klant twee maanden gratis. De eenmalige kosten bedragen 295 euro. (Foto: Johan Bolink) Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON; i Geeft op als abonnee voor bet Gebnuk deze bon voor t AT. Holtens Nieuwsblad: het opgeven van een nieuwe abonnee. ad Dhr./mevr.: rj Adres: j Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 Cl €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede 1 (losse nummers: €0,87) De profielschets wordt vastge steld in een raadsvergadering. In die vergadering komen ook za ken als het instellen van een ver trouwenscommissie, het al of niet houden van een referendum en de procedure rond de selectie van de kandidaten aan de orde. Vervolgens wordt de vacature opengesteld en kunnen kandida ten reageren. De Commissaris van de Konin gin in Overijssel maakt dan uit de sollicitanten een selectie en legt die voor aan de vertrou wenscommissie. De vertrouwenscommissie kiest daar vervolgens twee kandidaten uit waarna de raad besluit in welke volgorde de kandidaten worden voorgedragen. Daarna informeert de raad de minister van Binnenlandse Za ken over de keuze die er is ge maakt. De minister komt dan uiteinde lijk met een definitieve voor dracht. Via een Koninklijk Besluit wordt de nieuwe burgemeester benoemd en wordt de ingangs datum vastgelegd. Holten - Albert Paalman viel afgelopen zaterdag twee keer in de prijzen bij het Koningsschieten aan de Aalpolsweg. Hij schoot met het elfde schot de linkervleugel van de vogel. Daarna Het hij na afloop ook nog eens de romp naar beneden vallen, waardoor hij zich nu Schutterskoning 2003 mag noemen. Dick Jansen leest in zijn bestuurskeet de namen op van de deelnemers die zich moeten klaarmaken om te gaan schieten. Even het bier tje wegzetten en dp deelnemers stellen zich op in een korte rij om zo een voor een te richten op de houten vogel die aan een lange paal is bevestigd. Met regelmaat klinkt een schot richting houten vogel. Het duo Freddie Paalman en Marinus Sanderman van Radio 350 is aanwezig om opnamen te maken. In de open tent klinkt gezellige muziek, terwijl kijkers en wachtende deelnemers er op een bankje zit ten. Of in groepjes met elkaar staan te praten. De tap draait volop. Daarnaast gaan ook de broodjes warme worst of frikadel snel over de toonbank. Jan van Tem schoot met het zevende schot de kop ervan af. Albert Paalman schoot met de elfde kogel de linkervleugel ervan af. Herman Veenstra liet de rechtervleugel vallen met het 69ste schot, Diederik Tuitert maakte een eind aan de staart (89ste schot) en Albert Paalman haalde de romp van zijn stok, met schot 395. Hierdoor viste Rudi Drenth net achter het net. Hij kwam namelijk meteen na Albert. Ook heeft hij het al een keer meegemaakt, dat hij juist net was geweest. Om de pijn wat te verzachten, kreeg hij de pechprijs. (Foto: Johan Bolink) Espelo - Vanuit hun schitterende locatie aan de Pasmansweg, in een soort houtvesterij, houdt de Stichting Behoud Natuur en Landschap Holten en omgeving zondag 22 juni een grote Open Dag om een breed publiek ken nis te laten maken met de natuur, het landschap, het behoud en on derhoud daarvan. Vrijwilligers maken die dag wandelingen met de bezoekers langs de bosjes, de houtwallen en de kikkerpoelen die zij heb ben aangedaan en/ of onderhou den. Wie slecht ter been is kan met de huifkar mee. Op de locatie zelf wordt een de monstratie houtkloven gehou den, er zal een expositie zijn van een Sallandse landschapsschil der, er wordt aandacht besteed aan het werk van de weidevogel groep, en de roofvogelwerk groep laat zien hoe zij nesten in ventariseren en op video vast leggen. De open dag is van 12.00 tot 18.00 uur en de locatie is te vin den ter hoogte van de afslag Schapendijk. Het is het groene hart van de le den van de Stichting dat hen drijft tot het behoud van het zo belangrijk stuk natuur in deze afwisselende omgeving. En het is een zeer groot team dat mee draait als vrijwilliger en zich menige zaterdag in het zweet werkt om tot het gewenste resul taat te komen. Meer dan duizend manuren wer den er afgelopen weken ingesto ken in het behoud, aanleg en be heer van de groene aders van de omgeving. De vrijwilligers voe- m- - - Projectenfonds. Van deze schen king werd veiligheidsmateriaal aangeschaft. Vorig seizoen kocht de Stichting een bosper ceel met een hoge natuurwaarde en voor de Sploders ook een grote emotionele waarde. Het is een zandwal, een oude stuifzan drug met eiken hakhout en veel achterstallig onderhoud. Dus: veel werk aan de winkel. Niet alleen de houtwallen heb ben prioriteit bij de Stichting: ook de aanleg van steeds meer kikkerpoelen en het onderhoud en beheer daarvan is van belang. Daarnaast wordt veel tijd gesto ken in het opruimen van afval en het herstellen van afrasteringen. Ook de bescherming van weide vogels behoort tot de activitei ten. Zondag kan men het dus al lemaal bekijken. Na de wande ling of de huifkartocht kan men onder het genot van een hapje en een drankje even uitblazen. (Foto: Johan Bolink) len zich dan ook zeer betrokken een goed natuurbeheer in hun woongebied. Veelal ook door de emotionele binding die zij daar mee hebben. Veel tijd gaat er zitten in het on derhoud van de vele houtsingels. Het vrijkomende snoeihout wordt aan hoopjes gelegd als schuilplaats voor kleine zoog dieren en broodplaatsen voor zangvogels. Grote houtdelen worden als brandhout verkocht en momenteel ook als afraste- ringspalen (rikkepoaln). Naast deze bron van inkomsten zorgt een groeiend aantal donateurs voor wat meer financiële arm slag. Bovendien ondersteunt de gemeente de Stichting ook voor een deel via het Landschapsbe heer van de provincie en werd men afgelopen winter verblijd met een schenking uit het Rabo Holten- Met ingang van 1 juli krijgt Jan Lonink eervol ontslag als burgemeester van de ge meente Rijssen-Holten. Hij be gint die datum in Temeuzen. Tijdens een bijzondere raadsver gadering op donderdag 26 juni, aanvang 15.00 uur, wordt af scheid van hem genomen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeente huis in Rijssen. Donderdagavond 26 juni vanaf 19.30 uur kunnen de burgers van Jan Lonink en zijn partner Ani- que Thomaes afscheid nemen; dat gebeurt in de hal van het ge meentehuis in Rijssen. Holten - Een simpele vraag, zo leek het. En een simpel antwoord van de wethouder. Toch was dit het agendapunt waar het langst over gedebatteerd werd tijdens de commissie Grondgebied, die maan dagavond vergaderde. Of tewel: hoe verhef je een nachtbrander tot 'hot item'. Gemeentebelang Rijssen- Holten stelde onlangs in de commissie Openbare Wer ken de vraag waarom 's nachts in Holten een aantal lantaarnpalen de hele nacht bleef branden. Deze lan taarnpalen gingen vroeger om halfelf uit. Gemeentebelang wilde daar de reden van weten en vroeg zich af of het te ma ken had met de veiligheid. „Dit naar aanleiding van dat door een andere inkoop de energieprijs voor de ge meente omlaag is gegaan", vertelde fractievoorzitter A. Hofhuis van Gemeente belang. Lees verder op pagina 9. Holten - Wegens werkzaamhe den aan het spoor, worden de overgangen in de Oude Stations weg, de Rijssenseweg en Gesk- esdijk gesloten in het weekend van 27 tot 30 juni. Treinreizigers zullen met bussen worden vervoerd. Het ballastgrind zal worden ge zeefd, omdat er kans bestaat op aanwezigheid van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Nabij Dijkerhoek is hiervoor een speciaal depot neergezet, waar het zeven wordt gedaan. Van tijd tot tijd zon, maar ook kans op een bui. Vrijdag over dag opklaringen en perioden met zon, wel koeler met een weste lijk wind. Temperatuur zo'n 19.0 tot 20.0 graden. Zaterdag over wegend droog met stapelwolken en zon. Zondag overdag gere geld zon, afgewisseld door wat wolkenvelden, een wat grotere kans op een bui. Temperatuur op zaterdag en zondag 20.0 a 21.0 graden. Weerman, Freddie Paalman Pagina 3 Canadesen kwamen voor een week naar Holten. Onder meer herdachten ze op de Canadese Begraafplaats. Pagina 5 Aan de Maneschijnsweg is een museumboerderij geo pend door Gerrie en Johan Nikkels: De Olie Tied. Pagina 7 Sinds het begin van dit jaar zijn er in Holten al 37 auto's opengebroken. Niets er in... niets er uit. Espelo - Stichting Behoud Na tuur en Landschap houdt zater dag 21 juni de jaarlijkse kap avond voor donateurs en vrijwil ligers. Dat zal geschieden op de locatie aan de Pasmansweg in een sfeervolle entourage. Men begint om halfacht en er wordt eerst een gezamenlijke wandeling langs de houtwallen, de bosjes en de kikkerpoelen ge maakt, welke door de stichting worden onderhouden. Daarna worden de gasten ge trakteerd op een barbecue. Holten - De orgelcommissie van de gereformeerde kerk heeft een orgelconcert gepland van Peter Eilander uit Apeldoorn. Hij zal stukken spelen van Jan Zwart, J.G. Walther, G.F. Handel, Ro bert Schumann, H. Murill, A. Guilmant en Feike Asma. Het concert is gepland op 27 ju ni in de Kandelaar om 20.00 uur. De toegang is gratis. Wel wordt aan de uitgang een collecte ge houden om de onkosten te druk ken. Holten - Het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug houdt deze zomer in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonu menten en het Natuurdiorama de Holterberg, drie gratis natuur - theatervoorstellingen voor kin deren van 6 tot 12 jaar. De eerste voorstelling is op woensdag 2 juli van 19.00 tot 20.30 uur bij Schaapskooi Twilhaar. Clara is een natuurliefhebster in hart en nieren. Zij wil dan ook zo dicht mogelijk bij de natuur wonen. Het liefst zelfs midden in het bos. Maar midden in het bos wonen natuurlijk al heel veel dieren. En in de bomen wo nen heel veel vogels. Wie mag nu waar eigenlijk wonen? In de interactieve theatervoor stelling Het Vogelhuis gaat Pa tricia Suer samen met de kinde ren op zoek naar een oplossing. Zij heeft prachtige ijzeren vo gels en objecten waar jong en oud veel plezier aan kunnen be leven. De schaapskooi Twilhaar is lopend te bereiken via de rode wandelroute vanaf het bezoe kerscentrum van Staatsbosbe heer (20 minuten). Ook is er een fietsenrek bij de Schaapkooi. Het wordt opgevoerd in de bui tenlucht, zorgt daarom zelf voor een matje om op te zitten. Men kan zich opgeven bij het bezoekerscentrum van Staats bosbeheer telefoon 0548- 6.12711 of bij het Natuurdiorama Holterberg tel. 0548-361979. De andere voorstellingen vinden plaats op 23 juli in de Excursie- schuur De Pas Sprengenberg, Oude Deventerweg te Haarle en woensdag 13 augustus in het Natuurdiorama Holterberg, Hol- terbergweg 12 te Holten. Voor meer informatie kan men terecht bij Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, Rianne Evers telefoon 0548-622705 of op de website www.sallandse- heuvelrug.nl.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1