gemeentelijke informatie -Holter BORGHUIS S0ER ft 24 uur service Rijssen-Holten. Reken daar maar op. Nieuwbouw Onderhoud Renovatie IDAKDEKKERSBEDRIJF B.V.I Jantje *:!Beton Damsté 6 Donderdag 19 juni 2003 informatie en inlichtingen: tel 0548-85 48 54 postadres: postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres: schild I Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur De bouwplannen passen niet in het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen daarvoor vrijstelling verle nen op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50 van de Woningwet. Tijdens de termijn dat het bouwplan ter inzage ligt kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het college van bur gemeester en wethouders van Rijssen-Holten, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Zienswijzen zijn in principe openbaar. Bouwplannen 5 juni 2003, 20030452, 5 juni 2003, 20030453, 6 juni 2003, 12 juni 2003, 20030463, 20030464, Nassaustraat 92 in Rijssen bouwen erker, vergroten entree en het bouwen van een carport; Keizersdijk 60, in Rijssen vergroten woning (reguliere bouwaanvraag, fase I); De Ronde Maat 43 in Rijssen vergroten woning; Nassaustraat 31 in Rijssen bouwen schuur. 10 juni 2003, 10 juni 2003, 10 juni 2003, 10 juni 2003, I I juni 2003, 20030222, 20030223, 20030233, 20030360, 20030361, Zeven Peggenweg 54 in Rijssen, vergroten woning; J. ter HorstJHznstraat 29 in Rijssen, verbouwen woning; Bevervoorde 14 in Rijssen, uitbreiden kerk met vergaderruimte; Smittenbelt 20 in Rijssen, bouwen overkapping bij woning; Smittenbelt 23 in Rijssen, vergroten woning en verplaatsen van de garage bij de woning; Nassaustraat 93 in Rijssen, bouwen garage bij woning; Erve Joost 12 in Holten, vergroten woning; Vonderschottenweg 6 in Holten, uitbreiden varkensstal; Van Holtenserf 39 in Holten, vergroten woning; Hakkertsweg 16 in Holten, bouwen veranda bij woning; Roerdomp 37 in Rijssen, vergroten dakkapel. Tegen een verleende vergunning of mededeling dat er geen bezwa ren bestaan tegen de gedane melding, kunnen belanghebbenden bin nen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten. Als u bezwaar maakt, kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopi ge voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de balie van de sector Ruimte in de gemeen tewinkel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20, telefoonnummer 854874. Daar liggen ook de verleende bouwvergunningen ter inzage. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de publieksbalie Holten, gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Holten, Smidsbelt 6. I I juni 2003, 20030366, 12 juni 2003, 20030068, 12 juni 2003, 20030250, 12 juni 2003, 20030269, 12 juni 2003, 20030291, 12 juni 2003, 20030377, Verleende reclamevergunning Vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, het nummer, het perceel en de inhoud van het plan. 12 juni 2003, 20030327, Haarstraat 2 in Rijssen, aanbrengen lichtreclames aan het pand. Vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan. Tegen een vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van bur gemeester en wethouders van Rijssen-Holten.Als u bezwaar maakt, kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorzie ning. Daaraan zijn kosten verbonden. De verleende vergunning kunt u inzien bij de balie van de sector Ruimte, in de gemeentewinkel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20.Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de balie van de sector Ruimte, in de gemeentewinkel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20, telefoonnummer 854874. Verleende sloopvergunningen/ mededelingen Vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, het nummer, de sloopplaats en de inhoud van het sloopplan. Vanaf 20 juni 2003 liggen voor een periode van twee weken (tot en met 3 juli 2003) bij de balie van de sector Ruimte, in de gemeente winkel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20, de bouwplannen ter inzage. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de publieksbalie Holten, gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Holten, Smidsbelt 6. De bouwplannen passen niet in het bestemmingsplan. Het bestem mingsplan biedt het college de mogelijkheid daarvoor vrijstelling te verlenen (artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). Tijdens de termijn dat de bouwplannen ter inzage liggen kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Zienswijzen zijn in. principe openbaar. Verleende bouwvergunningen/ mededelingen Vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan. I I juni 2003, 20030247, I I juni 2003, 20030335, I I juni 2003, 20030336, Smitjesdijk 6 in Rijssen, slopen schuur en kookhuisje; Beusebergerweg 37 in Holten, gedeeltelijk slopen berging; Vijfhuizenweg 2 in Holten, slopen woning met schuur. Tegen een vergunning of een mededeling dat er geen bezwaren bestaan tegen een gedane melding, kunnen belanghebbenden bin nen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten.Als u bezwaar maakt kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopi ge voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. De verleende vergunning kunt u inzien bij de balie van de sector Ruimte, in de gemeentewinkel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de publieksbalie Holten, gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Holten, Smidsbelt 6. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de balie van de sector Ruimte, in de gemeen tewinkel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20, telefoonnummer 854874. Wet milieubeheer (kennisgeving beschikking naar aanleiding van kennisgeving op grond van artikel 8.19) Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten maken bekend dat zij van Maatschap G.H.D. Bronsvoort - H. Bronsvoort - Hutterd een melding op grond van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen voor het wijzigen van de inrichting op het per ceel Pasopsweg 3 te Holten. De melding heeft betrekking op vervanging van klinkers door beton en de aanleg van een put voor een goede reinigings- en ontsmet tingsplaats en de aanleg van een verharde opslagplaats voor voeraf- val/mest. De melding is door het college van burgemeester en wethouders geaccepteerd. De wijzigingen van het bedrijf geven het college geen reden om de voorschriften van de aan het bedrijf verleende ver gunningen) te wijzigen of aan te vullen. De beschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 20 juni 2003 gedurende zes weken ter inzage van de balie van de sector Ruimte, in de gemeentewinkel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20, telefoonnummer 854874. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de publieksbalie Holten, gevestigd in het voormali ge gemeentehuis van Holten, Smidsbelt 6. De stukken kunnen wor den ingezien tijdens kantooruren en buiten de openingstijden van het gemeentehuis na telefonische afspraak. Tot en met I augustus 2003 kan tegen de beschikking bezwaar wor den ingediend door belanghebbenden. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. De beschikking wordt met ingang van 2 augustus 2003 van kracht, tenzij voor die datum bezwaar is ingediend en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage. Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren Kennisgeving ontwerpbeschikking Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten delen mee dat zij op 21 februari 2003 van de directie van Metalin Bathmen te Holten een aanvraag hebben ontvangen in het kader van de Wet milieube heer voor het veranderen van de inrichting aan de Keizersweg 59 te Holten. Zij zijn van plan om de gevraagde vergunning te verlenen onder het stellen van toereikende voorschriften om nadelige gevol gen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Op basis van de Wet milieubeheer (Wm) vindt een gecoördineer de behandeling plaats met betrekking tot de door het waterschap Rijn en IJssel te verlenen vergunning ingevolge de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) voor het lozen van afvalwater afkomstig uit het proces. Ook het dagelijks bestuur van het waterschap heeft het voornemen de vergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen. Terinzagelegging Beide aanvragen, de ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 20 juni 2003, gedurende vier weken ter inzage, tot en met 18 juli 2003 bij de balie van de sector Ruimtê, in de gemeentewinkel te Rijssen, locatie Elsenerstraat 20. De stukken kunnen worden ingezien tijdens de openingstijden (op werkdagen van 9.00 uur tot 12.15 uur en op donderdagavond van 18.00 tot i 9.30 uur) en buiten deze uren na telefonische afspraak, telefoonnummer 854781Ook na genoemde datum liggen de stukken nog tot het einde van de termijn waarbin nen beroep kan worden ingesteld ter inzage. Tot en met 18 juli 2003 kan iedereen schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen de ontwerpbesluiten op grond van; de Wet milieubeheer bij het college van burgemeester en wet houders van Rijssen-Holten, Postbus 244, 7460 AE RIJSSEN. de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bij het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC DOETINCHEM. Degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, kan gelijktijdig (schrif telijk) verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Als daarom wordt verzocht zal voor het einde van de termijn waar binnen bedenkingen kunnen worden ingediend gelegenheid worden gegeven tot een gedachtewisseling over het ontwerp van de beschikking. Daarbij kunnen dan tevens mondelinge bedenkingen worden ingebracht.Voor het maken van een afspraak kunt u con tact opnemen met bovengenoemd telefoonnummer. Tegen het besluit kan later beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit, de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegen heid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit, dege nen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aange bracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ont werp van het besluit. Kennisgeving aanvraag en ontwerpbeschikking Ingekomen is het verzoek om vergunning ingevolge de Wet milieu beheer van L.H. Aaftink, Hessenweg 3 te Holten voor de uitbreiding van de melkrundveehouderij aan de Hessenweg 3 te Holten. Het is de bedoeling dat de vergunning verleend wordt onder voor schriften ter bescherming van het milieu. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en andere op de zaak betrek king hebbende stukken als bedoeld in artikel 3.21 van de Algemene wet bestuursrecht liggen vanaf 20 juni 2003 voor een periode van vier weken ter inzage bij de balie van de sector Ruimte, in de gemeentewinkel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de publieksbalie Holten, gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Holten, Smidsbelt 6. Ook na genoem de datum liggen de stukken nog ter inzage tot het einde van de ter mijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld. De stukken kunt u inzien tijdens kantooruren en buiten de openingstijden van het gemeentehuis na telefonische afspraak, telefoonnummer 854782. Tot en met vrijdag 18 juli 2003 kunt u uw bedenkingen schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Bedenkingen kunt u ook mondeling kenbaar maken tijdens een hoorzitting die burgemeester en wethouders van plan zijn te hou den op 18 juli 2003 om 9.00 uur in de spreekkamer kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. De hoorzitting wordt alleen gehouden als daarom wordt verzocht voor 15 juli 2003. Daarvoor kunt u contact opnemen met de heer M. Dijkstra, telefoonnummer 854782. Deze bedenkingen kunt u persoonlijk of door een gemach tigde (laten) indienen. Als u schriftelijke bedenkingen indient kunt u verzoeken uw per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Dit verzoek moet u schriftelijk tegelijkertijd met uw bedenkingen, indienen bij het gemeentebestuur. Alleen als u tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebt inge bracht tegen de aangevraagde beschikking kunt u later beroep instellen, tenzij u aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen. Ingekomen aanvragen voor een inritvergunning Vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, de per ceelsaanduiding en de omschrijving van de aanvraag. 5 juni 2003, 20030448, 6 juni 2003, 20030454, Kozakkenstraat (tussen nummer 2 en 28) in Holten, aanleggen 1,5 meter brede inrit; J ter HorstJHznstraat 14 in Rijssen, aanleggen 3 meter brede inrit. U kunt deze aanvragen vanaf 20 juni 2003 voor een periode van vier weken (tot en met 17 juli 2003) inzien bij de balie van de sec tor Ruimte, in de gemeentewinkel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de publieksbalie Holten, gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Holten, Smidsbelt 6. Voor informatie kunt u telefoonnummer 854874 bellen. Verleende inritvergunningen Vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de verleende vergun ning. 10 juni 2003, 20030303, Noordenbergstraat 2a te Holten, aanleggen 3 meter brede inrit; 10 juni 2003, 20030304, Kolweg 35 te Holten, aanleggen 3 meter brede inrit. U kunt deze inritvergunningen vanaf 20 juni 2003 voor een perio de van zes weken inzien bij de publieksbalie Holten, gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Holten, Smidsbelt 6. Voor informatie kunt u telefoonnummer 854874 bellen. Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het col lege van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten. Als u bezwaar maakt kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopi ge voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de heer M. Dijkstra, telefoonnummer 854782. Informatie indienen aanvraag APV Uw aanvraag voor feesten, evenementen en dergelijke activiteiten wordt in principe binnen acht weken afgehandeld. Wij adviseren u om uw aanvraag acht weken van tevoren in te dienen bij het colle ge van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten, Postbus 244, 7460 AE in Rijssen. U kunt uw aanvraag ook inleveren bij de balie van de sector Ruimte, in de gemeentewinkel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20. Als een aanvraag minder dan drie weken van tevo ren wordt ingediend, kan worden besloten om uw aanvraag niet te behandelen. Om dat te voorkomen adviseren wij u om uw aanvraag tijdig in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de balie van de sector Ruimte, in de gemeentewinkel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20, telefoonnummer 854871. VBO MAKELAAR Beroepsopleiding Makelaar Cursusplaats: Rijssen Info: G. Harbers, tel. 0546 - 57 19 25 C.C.H.O. 0348 - 46 36 66 www.makelaarsopleidingen.nl Ambachtsweg 8, 7451 PM Holten. Tel. 0548-36 15 49, fax: 0548-62 57 01, mobiel 06-53 86 42 91 Samen sterk! LETSELSCHADE? Damsté Advocaten is een van de grootste advocatenkantoren in Twente met vestigingen in Almelo, Hengelo en Enschede. Naast specialistische kennis op het gebied van letselschade, is bij Damsté Advocaten uiteraard eveneens de nodige kennis en ervaring op vrijwel alle andere rechtsgebieden voorhanden. ADVOCATEN Weibergweg 50 Postbus 56 7550 AB Hengelo Website www.damste.nl tel. 074-248 88 88

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 11