gemeentelijke informatie Ho/ten Rijssen-Holten. Reken daar maar op. Donderdag 19 juni 2003 HO 10 ZA 6 informatie en inlichtingen: tel 0548-85 48 54 postadres: postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres: schild I Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur Afscheid burgemeester Jan Lonink Op I juli 2003 wordt de heer Jan Lonink geïnstalleerd als burge meester van de nieuwe gemeente Terneuzen. Met ingang van die zelfde datum is hem eervol ontslag verleend als burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten. Ter gelegenheid hiervan nodigen wij de burgers, het bedrijfsleven, de verenigingen en verdere belangstellenden uit persoonlijk afscheid te nemen van de burgemeester op donderdag 26 juni 2003 van 19.30 uur in de hal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. Belangrijke mededeling Op vrijdag 20 juni 2003 zijn het gemeentehuis locatie Rijssen, het gemeentehuis locatie Holten, de gemeentewinkel en de publieks balie Holten gesloten voor publiek. De beide gemeentewerven zijn geopend. Vanaf maandag 23 juni 2003 kunt u weer op ons rekenen! Collectes Van maandag 16 juni tot en met zaterdag 21 juni 2003 collecteert de Maag Lever Darm Stichting. De week daarop, van maandag 23 juni tot en met zaterdag 28 juni 2003, collecteert het Nederlandse Rode Kruis. Als u vragen hebt over een collecte kunt u bellen met telefoon nummer 854871 Openbare vergaderingen Op maandag 23 juni 2003 vergadert de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. De agenda luidt als volgt. 1. Opening 2. Spreekrecht burgers 3. Vaststellen agenda 4. Vragenuur 5. Notulen raadsvergadering 26 mei 2003 6. Mededelingen en ingekomen stukken 7. Vaststellen van een voorbereidingsbesluit voor het plaatsen van Abri's op verschillende locaties in de gemeente Rijssen-Holten (portefeuillehouder de heer Stegeman) 8. Vaststellen plan van nieuwe basisscholen 2004-2007 (portefeuillehouder de heer Ter Keurst) 9. Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost-Nederland (portefeuillehouder de heer Ter Keurst) 10. Berap 2003 (portefeuillehouder de heer Ter Schure) I I. Uitbreiding faciliteit Nationale Hypotheek Garantie (portefeuillehouder wethouder Ter Schure) 12. Samenwerking brandweer Hellendoorn, Rijssen- Holten en Wierden, fase I (portefeuillehouder de heer Lonink) 13. Sluiting U kunt de gemeenteraadsvergadering ook live beluisteren via radio 350. U kunt radio 350 ontvangen via de volgende frequenties: 87.5 voor kabelaansluiting; 106.4 voor de kern Rijssen in de ether; 105.2 voor de kern Holten in de ether. De commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen vergadert op dinsdag 24 juni 2003 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. De agenda luidt als volgt. I Opening II Taakveld Algemene Bestuurlijke Zaken, aanvang 19.30 uur 1Inventarisatie spreekrecht taakveld 2. Vaststellen definitieve agenda taakveld 3. Verslag vergadering 27 mei 2003, taakveld Algemeen Bestuurlijke Zaken 4. Actiepuntenlijst 5. Kader voor het opstellen van een burgerjaarverslag (informerend; portefeuillehouder burgemeester Lonink) 6. Verslag bezwaarschriftencommissie 2002 (informerend; portefeuillehouder burgemeester Lonink) 7. Toelichting op aantal onderdelen van het wetsvoorstel kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (informerend; portefeuillehouder burgemeester Lonink) 8. Project Pauluskerk (informerend; portefeuillehouder burgemeester Lonink) III Taakveld Middelen, aanvang aansluitend aan vorige taakveld 1Inventarisatie spreekrecht 2. Vaststellen definitieve agenda taakveld 3. Verslag vergadering 27 mei 2003, taakveld middelen 4. Actiepuntenlijst 5. Vaststellen kostenbegroting renovatie winkelerf, behorend bij de exploitatieovereenkomst (besluitvormend; portefeuille houder wethouder Ter Schure) 6. Vaststellen verordening baatbelasting inclusief kostenbegroting (besluitvormend; portefeuillehouder wethouder Ter Schure) 7. Wijzigingen van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2003 (besluitvormend; portefeuillehouder wethouder Ter Schure) 8. Duaal begroten stap voor stap (besluitvormend; portefeuille houder wethouder Ter Schure) 9. Begrotingstaakstelling (besluitvormend; portefeuillehouder wethouder Ter Schure) IV Sluiting De stukken voor deze vergaderingen kunt u inzien bij de stafafde ling Bestuurs- en managementondersteuning, communicatie. U kunt deze afdeling vinden op de begane grond in het gemeentehuis loca tie Rijssen, kamer 013. U kunt deze afdeling bereiken op telefoon nummer 854625. Tijdelijke afsluiting spoorweg over gangen/Tijdelijke verkeersmaatregelen In het weekend van 27, 28 en 29 juni 2003 zijn in verband met werkzaamheden aan het spoor de volgende spoorwegovergangen afgesloten: - Oude Stationsweg (Dijkerhoek); - Rijssenseweg (N350), inclusief parallelweg (Holten); - Geskesdijk (Holten). De spoorwegovergang Oude Stationsweg (Dijkerhoek) is afgeslo ten vanaf zaterdagmiddag 28 juni 2003, 12.00 uur tot zondagoch tend 29 juni 2003, 7.00 uur. Ter plaatse is een omleidingsroute aangegeven. De spoorwegovergangen Rijssenseweg en Geskesdijk zijn afgesloten vanaf vrijdag 27 juni 2003, 23.00 uur tot maandagochtend 30 juni 2003,5.00 uur. Het verkeer op de N350 wordt omgeleid via de Al Gedurende de afsluiting van de spoorwegovergangen Rijssenseweg en Geskesdijk geldt: 1. Een parkeerverbod voor weerszijden van deValkenweg (over de volledige lengte), met uitzondering van de parkeervakken. 2. Een geslotenverklaring op de Dikkesteenweg voor motorvoer tuigen op meer dan twee wielen. Inspraak voorbereiding bestemmings plan Rotonde Reggesingel-Morsweg e.o., kern Rijssen Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten bereiden de vaststelling voor van een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan gaat over de aanleg van een rotonde ter vervan ging van de bestaande T-kruising Reggesingel-Morsweg en de Wierdensestraat, de aanleg van een fietstunnel onder het spoor en de aanleg van een grote parkeerplaats. U kunt dit bestemmingsplan vanaf 13 juni 2003 vier weken inzien. Belanghebbenden kunnen zolang het plan ter inzage ligt hun schrif telijke reactie sturen naar het college van burgemeester en wet houders. Het bestemmingsplan kunt u inzien bij de publieksbalies van de sec tor Ruimte in de gemeentewinkel Rijssen en het gemeentehuis Holten. U kunt hier terecht tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en buiten de werkuren op afspraak. Rijkswaterstaat werkt aan knooppunt Azelo Van woensdag I I juni tot donderdag 10 juli 2003 sluit Rijkswaterstaat op de AI/A35 bij knooppunt Azelo de verbindings weg van Deventer naar de A35 richting Almelo af. Dit is noodzakelijk om de Al en de verbindingsweg te voorzien van een nieuwe deklaag. Ook wordt onderhoud gepleegd aan de gelei- derail en de bermen. Verkeer vanuit Deventer (Al) richting Almelo (A35) wordt omgeleid via de A35 aansluiting Borne-West. Op de A35/AI vanuit Enschede richting Deventer zijn bij knoop punt Azelo twee versmalde rijstroken beschikbaar. Op de A35/AI vanuit Deventer richting Enschede zijn bij knooppunt Azelo twee versmalde rijstroken beschikbaar. Voor meer informatie, kunt u kijken op www.rijksweg35.nl of bel met Rijkswaterstaat Dienstkring Wegen Hengelo, telefoonnummer 074-2451515. manier de Wvg in de gemeente Rijssen-Holten wordt uitgevoerd en welke voorzieningen op basis van wet en regelgeving verstrekt kun nen worden. Aanpassing Besluit financiële tegemoetkoming voorzieningen gehandicapten gemeente Rijssen-Holten Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de conceptwijzigingen van het Besluit financiële tegemoetkoming voorzieningen gehandicapten gemeente Rijssen-Holten. De wijzi gingen hebben alleen betrekking op de financiële tegemoetko mingen in de kosten van vervoersvoorzieningen. Het Besluit financiële tegemoetkoming voorziening gehandicapten gemeente Rijssen-Holten is in overeenstemming gebracht met jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Dit betekent dat bij de vaststelling van de financiële tegemoetkoming in de kosten van vervoersvoorzieningen wordt uitgegaan van 1.500 reiskilome- ters op jaarbasis. Hieronder staan de tegemoetkomingen vermeld zoals die op dit moment gelden en de voorgestelde gewijzigde tege moetkomingen. (bedragen gelden per I januari 2003 en zijn norm bedragen op jaarbasis (kalenderjaar)) Als u een koninklijke onderscheiding aan wilt vragen voor een andere gelegenheid, dan moet uw aanvraag minimaal zes maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij de burgemeester binnen zijn. Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover kunt u con tact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Rijssen-Holten. Vraagt u dan naar H. Kistemaker, telefoonnummer 854613 of mevrouw J. Holtrop, telefoonnummer 854612. Ingekomen bouwaanvragen Vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan. HUIDIGE TEGEMOETKOMING VOORGESTELDE GEWIJZIGDE TEGEMOETKOMING Tegemoetkoming gebruik eigen auto Tegemoetkoming gebruik eigen auto 12 jaar en ouder 356,19 12 jaar en ouder 449,79 4 tot 12 jaar 178,10 4 tot 12 jaar 224,90 Tot 4 jaar 0,- Tot 4 jaar 0,- Tegemoetkoming kosten taxi Tegemoetkoming kosten taxi 12 jaar en ouder 1.320,59 12 jaar en ouder 2.640,- 4 tot 12 jaar 660,30 4 tot 12 jaar 1.320,- Tot 4 jaar 0,- Tot 4 jaar 0,- Tegemoetkoming kosten rolstoeltaxi Tegemoetkoming kosten rolstoeltaxi 12 jaar en ouder 2.048,81 12 jaar en ouder 4.095,- 4 tot 12 jaar 1.024,41 4 tot 12 jaar 2.047,50 Tot 4 jaar 0,- Tot 4 jaar 0,- Verstrekkingenboek Wet voorzieningen gehandicapten In 2002 is het beleid op het gebied van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) van de voormalige gemeenten Holten en Rijssen op elkaar afgestemd. Het geharmoniseerde beleid is vast gelegd in de Verordening voorzieningen gehandicapten en het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten. Op 28 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethou ders het Verstrekkingenboek Wet voorzieningen gehandicapten vastgesteld. In het verstrekkingenboek staat beschreven op welke Adres gemeentehuis; Schild 17461 DD Rijssen Smidsbelt 6, 7451 BL Holten Gemeentewinkel. Elsenerstraat 20,7461 DN Rijssen Postbus 244.7560 AE Rijssen t 0548-85 48 54 e gemeente@rijs5en.nl w www.rijssen-holten.nl Openingstijden gemeentehuis: Het gemeentehuis en de Gemeentewinkel zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van "s middags op afspraak op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur (alleen Burgerzaken) elke donderdagavond van 27 mei 2003, 20030455, 2 juni 2003, 20030456, 2 juni 2003, 20030457, Het besluit van het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met de conceptwijzigingen ligt tot 3 juli 2003 ter inza ge op kamer 010 van het gemeentehuis in Rijssen. U kunt uw ziens wijze binnen deze periode kenbaar maken bij het college. Aangepaste verordening subsidiebeleid Wiw en vrijlating van inkomsten Abw, loaw en loaz De gemeenteraad heeft op 22 april 2003 besloten om de Verordening subsidiebeleid Wiw en vrijlating van inkomsten Abw, loaw en loaz aan te passen. Door deze aanpassing is het nu moge lijk om aan de uitkeringsgerechtigde die vrijwilligerswerk verricht en niet op korte termijn bemiddeld kan worden naar werk een for faitaire onkostenvergoeding te verstrekken. De onkostenvergoe ding bedraagt 2,- per dagdeel met een maximum van 700,- per jaar. Meer inlichtingen kunt u krijgen in de gemeentewinkel in Rijssen of bij de publieksbalie in Holten. Koninklijke onderscheidingen algemene gelegenheid 2004 (Lintjesregen) Wie kan een koninklijke onderscheiding aanvragen? ledereen kan een onderscheiding aanvragen voor een inwoner van de gemeente Rijssen-Holten.Als u plannen in die richting hebt is het verstandig eerst contact op te nemen met het bestuurssecretariaat. Daar kunnen de medewerkers in grote lijnen aangeven of de ver diensten inderdaad van dien aard zijn dat u een voorstel in kunt die nen. Ook wordt u dan precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk dat u uw aanvraag tijdig indient.Voor beoogde uitreiking bij de Lintjesregen op 29 april 2004 moet uw verzoek uiterlijk op 15 juli 2003 bij de burgemeester worden ingediend. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. 2 juni 2003, 3 juni 2003, 4 juni 2003, 5 juni 2003, 5 juni 2003, 6 juni 2003, 6 juni 2003, 6 juni 2003, 6 juni 2003, 6 juni 2003, 6 juni 2003, 12 juni 2003, 12 juni 2003, 20030449, 20030450, 20030451, 20030452, 20030453, 20030458, 20030459, 20030460, 20030461 20030462, 20030463, 20030464, 20030465, Butaanstraat 8 in Rijssen, bouwen luifel bij tankstation; Enterstraat 32 t/m 92 en Oranjestraat 102 t/m I 18 in Rijssen, wijzigen entree/trappenhuis, hekwerk van de balkons en de dakranden met luifels; Pottebakkerserf 2 t/m 14, 16 t/m 76 en 5 t/m 59 in Rijssen, wijzigen entree/ trappenhuis en hekwerk balkons; Kolweg 27 in Holten, bouwen carport/garage; Roelf Bosmastraat 88 in Rijssen, vergroten woning; Witmoesdijk 33 in Rijssen, bouwen carport; Nassaustraat 92 in Rijssen, bouwen erker, vergroten entree en bouwen carport; Keizersdijk 60 in Rijssen, vergroten woning (reguliere bouwaanvraag, fase I); Keizersdijk 60 in Rijssen, plaatsen schotelantenne; Keizersdijk 60 in Rijssen, plaatsen schotelantenne; Keizersdijk 60 in Rijssen, plaatsen caravan (maximaal één jaar); Holterstraatweg 170 in Rijssen, plaatsen kweekkas; Walstraat 24 in Rijssen, plaatsen dakkapel op de woning; De Ronde Maat 43 in Rijssen, vergroten woning; Nassaustraat 31 in Rijssen, bouwen schuur; Van Heekstraat 7 in Rijssen, bouwen tuinhuisje. Bovenvermelde bouwaanvragen kunt u inzien bij de balie van de sector Ruimte, in de gemeentewinkel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de publieksbalie Holten, gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Holten, Smidsbelt 6. Alleen voorzover voor de bouwaanvragen vrijstelling van het bestemmingsplan is aangevraagd (zie onder bouwplannen) kunnen belanghebbenden binnen twee of vier weken na deze publicatie hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wet houders van Rijssen-Holten. Zienswijzen zijn in principe openbaar. Bouwplannen (artikel 19 WRO en/of artikel 50 WW) Vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan. Haarstraat/Bouwstraat (hoek) in Rijssen, bouwen appartementencomplex met commerciële ruimten (artikel 19, lid I WRO, 2e terinzagelegging (rectificatie)); Roelf Bosmastraat 88 in Rijssen, vergroten woning; Van Heekstraat 7 in Rijssen, bouwen tuinhuisje. Vanaf 20 juni 2003 ligt voor een periode van vier weken (tot en met 17 juli 2003) bij de balie van de sector Ruimte, in de gemeentewin kel Rijssen, locatie Elsenerstraat 20, het bouwplan ter inzage. 14 juni 2002, 20020577, 3 juni 2003, 20030450, 12 juni 2003, 20030465, Op vrijdagmiddag zijn het gemeentehuis en de Gemeentewinkel gesloten Het taakveld Burgerzaken is op donderdagmiddag geopend van 13.30 uur tot en met 17.00 uur. Adres gemeentewerf: Waagweg 4 ir> Holten t 0548-85 45 86 Daltonstraat 2 in Rijssen t 0548-85 48 10 Openingstijden gemeentewerf: Rijssen: iedere dag van 8.00-12.00 uur en van 13.00- i 6.00 uur op zaterdag van 9.00-12.00 uur Holten: iedere dag van 13.00-15.30 uur op zaterdag van 13.00-15.00 uur Gemeentelijk meldpunt: Voor klachten over de dienst verlening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn bellen t 85 48 56 Afspraak: Wanneer u eer, afspraak «v ft maken met de gemeente-sec reta ins. de burgemeester of een van de wethouders kunt u het bestuurssecretariaat bellen. Voor een afspraak met burgemeester J.A. H. Lonink. wethouder J. Rtm-Gerncsen of wethouder J. J. A. ter Keurst kunt u telefoonnummer 0548-85 46 12 bellen. Voor een afspraak, met de gerneente-secretaris D. R. van der Borg. wethouder J. Lgtersöerg, wethouce- W. A j. ter Schure of wethouder W. Stegerra^ kunt u telefoonnummer 0548-85 46 13 bellen. De raadsfractses houden spreekuur in het gemeentehuis, locatie Rijssen op de donderdagavond voorafgaand aan de raadsvergadering. Deze spreekuren worden gehouden van 19.30 uur tot 20.30 uur. U kunt bellen met telefoon nummer 854 854 IBM V Wij zijn op vrijdag 20 juni gesloten voor publiek (Foto: Studio 81, Rijssen)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 10