U stemt toch oo B en W willen jongerenwerk in Liezenboerderij 'Liezenboerderij past goed in eisenpakket kinderopvang' Holtens Nieuwsblad Straatspeeldag Gemeente geeft zandzakken weg Kinderopvang en jeugdwerk wellicht in Liezenboerderij mum PROFIT WÊ Banden lek gestoken Reclameborden vernield Jongetje bijna verdronken Vechtpartij op Landeweerd U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! fï Toeristische bewegwijzering toch eindelijk vervangen LETSELSCHADE? Damsté Donderdag 5 juni 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Ho!tens,Nleuwsblad@whk,wegener,nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 Pagina 3 «jft X'tUsse Hbesj fft Natuurdioramal JE X De Wielen X i^Hoog Holten üV Manege De Eik Y Het Bonte Paardj üiobli Pagina 5 Pagina 7 nn WATERSCHAPSVERKIEZINGEN L JL 1 MEI-JUNI EOCJ3 Schriftelijke verkiezingen van 28 mei tot en met 12 juni Meer informatie? Kijk op www.wrij.nl Waterschap WATERBEHEER: Vt |J Rijn en IJssel UIIG EN OP MAAT SOCIAAL PEDAGOGISCH WERK NIVEAU 3 EN 4 IN 12 EN/OF 18 MAANDEN VERZORGENDE/IG IN 12 EN 18 MAANDEN KRAAMZORG IN 12 MAANDEN BEVEILIGER IN 4 MAANDEN VERKORTE MBO BEROEPSOPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN Opleidingslocaties door heel Nederland/038-4432922/www.locprofit.nl De Bejaardensociëteit Hol ten bestaat veertig jaar. Jan tje Wiggers-Aanstoot zit er vanaf het begin bij. Gemeentebelang is groot voor-stander om het langpar- keerders moeilijk te maken I op Smidsbelt. Holten - De eigenares van een personenauto kwam maandag 26 mei aangifte doen omdat van haar auto twee banden waren lek gestoken. Het weekend daarvoor stond de ze geparkeerd op de parkeer plaats van het NS-station. De politie heeft een aangifte opge nomen. Holten - Een tweetal reclame borden van een praktijk aan de Pastoriestraat werd in het week end vernield. In een soort rek bevonden zich vier van dergelijke borden waar van er twee werden vernield. De benadeelden hebben aangifte van vernieling gedaan bij de po litie. Holten - De politie als de ambu lance rukten donderdag 29 mei om 15.45 uur uit om assistentie te verlenen bij een bijna-verdrin king in zwembad Twenhaars- veld. Een inwoner uit Nieuwegein die gebruik maakte van het zwem bad, trof nabij de glijbaan een driejarig Rijssens jongetje in het water aan die geen tekenen van leven meer gaf. Samen met het inmiddels toegesnelde badperso- neel werd het jongetje met suc ces gereanimeerd en overge bracht naar het ziekenhuis te Al melo. Hij moest wel ter observa tie in het ziekenhuis blijven in verband met water in de longen. Holten - Op het Landeweerd vond in de nacht van vrijdag 30 op 31 mei een vechtpartij plaats waarbij een aantal jongeren was betrokken. Dë ruzie begon toen een paar jongeren elkaar tegenkwam en ruzie met elkaar maakten. Hier bij vielen enkele klappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was het vechten al voorbij maar wa ren de partijen nog wel aanwe zig. Uit nader onderzoek bleek dat een van de jongeren ook nog een aüto had bekrast. Hierop werd deze jongen aange houden. Toen de politie hem wilde meenemen, kregen zij het aan de stok met een aantal vrien den van deze jongen die hem uit handen van de politie wilden be vrijden. Uiteindelijk lukte dit niet. De jongeman werd voor de nacht ingesloten en zal later worden afgehoord. Ook zijn ma ten krijgen hun trekken nog thuis. Uiteraard speelt teveel alcohol houdende drank, zoals zo vaak, een grote rol. De voetbaljeugd van SV Holten heeft afgelopen weekend meegedaan aan een tentenkamp. Holten - Als het aan burgemeester en wethouders ligt, kunnen de Holtense jongeren binnenkort te recht in de Liezenboerderij aan de Larenseweg. Wethouder J. Flim- Gerritsen stelde maandagavond 2 juni éérst-hét Socuwe-bestuur en de jongeren en vervolgens de om wonenden van de Liezenboerderij op de hoogte van de plannen van het college. Het voorstel om een gedeelte van deze boerderij te hureri en te ge bruiken voor de jongeren en als buurtwijkcentrum worden maan dag 16 juni behandeld in de com missie. Flim-Gerritsen hoopt dan van de verschillende partijen het groen licht te krijgen, zodat de plannen verder ontwikkeld kun nen worden. Al enige jaren is de gemeente Rijssen-Holten op zoek naar een geschikt onderkomen voor het jongerenwerk in Holten. Aan het Paalhuus zou veel ver bouwd moeten worden om te kunnen gebruiken en een tijdelij ke accommodatie in de vorm van units zagen de jongeren niet zit ten. Volgens Flim-Gerritsen zijn de jongeren over deze mogelijk heid 'niet negatief. Het huren van een gedeelte van deze boerderij heeft wat het colle ge betreft nog een andere voor deel: als het plan De Liezen in de toekomst ontwikkeld wordt, kan het huurgedeelte ook dienst doen als wijk- en buurtcentrum. „Dat kan heel goed gecombineerd wor den met jongerenwerk, omdat de wijkactiviteiten plaats kunnen vinden overdag en door de week 's avonds. Een biljarttafel bijvoor beeld kan overdag door ouderen worden gebruikt, en in het week end door de jeugd", aldus de wet houder.Wanneer de jongeren al gebruik zouden kunnen maken van het pand kan Flim-Gerritsen niet zeggen. „Dat is afhankelijk van de interne bouwaanpassin- gen. Bovendien moet een aantal procedures afgerond zijn." Ze verwacht dat een aantal omwo nenden bezwaar gaat maken, om dat deze overlast van scooters en schreeuwende jongeren verwach ten. „Maar", zo benadrukt ze: „Het deel dat de gemeente huurt ligt wel het verst verwijderd van Holten - De gemeente Rijssen- Holten stelt zandzakken be schikbaar om eventuele water overlast tegen te gaan. De ge meente heeft in totaal 6500 zak ken aangeschaft. De gemeente heeft verder een tiental klok- pompen gekocht waarmee bur gers zelf hun volgelopen kelders leeg kunnen pompen. Burgers kunnen op de gemeen- tewerf (tijdens de openingstij den) terecht voor de zandzak ken. Per gezin worden er maxi maal vijftien beschikbaar ge steld. Het zand ligt erbij, en een schop ook; de mensen moeten zelf wel even de zakken vol- scheppen. De klokpompen wor den door de gemeente in bruik leen gegeven aan de burgers die deze nodig hebben. De gemeen te heeft deze voorzorgsmaatre gelen genomen in verband met de weerberichten vorige week en begin deze week; er zouden behoorlijke buien op komst zijn. Als lezer van hel Hollens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr,; aan een ander door! i Adres: Woonplaats: Gebruik deze bon voor i bet opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: Ail 1 Dhr mevr I Adres: Woonplaats Inzenden aan Holtens Nieuwsblad €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 1 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede! (losse nummers: €0,87) Holten - Het heeft erg lang moeten duren. Er werden al vragen over gesteld in de raad van voormalig gemeente Hol ten. Nu is het dan toch einde lijk zover en worden de oude toeristische bewegwijzering vervangen door blinkende nieuwe. Net voordat het echte toeris tenseizoen aanbreekt, zijn er nu blauwe wegwijzers neerge zet. Deze wijzen de weg naar toe ristische accommodaties, zo als campings, kinderboerderij en hotels. (Foto: Sander Scheperman) de bebouwing. Bovendien is dit ook geen ruimte die door jonge ren in eigen beheer wordt geno men. Er zal een beheerder opko men." Bouwkundig gezien vol doet het gebouw aan alle eisen. De Stichting Kinderopvang stelt, gezien de investeringen, als voor waarde een huurcontract van mi nimaal tien jaar. De Stichting Kinderopvang wil de gemeente wel als huurder. „Als kinderopvang willen we midden in de samenleving staan. Een combinatie van kinderop vang en andere partijen (sport, so ciaal cultureel werk) is op deze plek mogelijk en heeft een duide lijke meerwaarde", aldus Wilma Paalman-Vloedgraven van de stichting. Ze geeft aan dat de rela tie met de gemeente een puur za kelijke is. „Wij zijn eigenaar en verhuurder, zij worden waar schijnlijk de huurder. Vergelijk baar met de situatie in Rijssen, waarbij de gemeente de kelder van Koekei oere huurt voor een groep jongeren en waarbij wij strikte voorwaarden hebben ge steld ten aanzien van het gebruik van de ruimten." Holten - Voor de eerste keer doet kinderdagverblijf Kakelbont mee aan de landelijke straatspeeldag. Hiervoor is een deel van de Hoffes- straat afgezet voor het verkeer. Kinderen vermaakten zich afgelopen woensdagmiddag met verschillende spelletjes midden op straat. (Foto: Johan Bolink) Damsté Advocaten is een van de grootste advocatenkantoren in Twente met vestigingen in Almelo. Hengelo en Enschede. Naast specialistische kennis op het gebied van letselschade, is bij Damsté Advocaten uiteraard eveneens de nodige kennis en ervaring op vrijwel alle andere rechtsgebieden voorhanden. Weibergweg 50 Postbus 56 7550 AB Hengelo Website www.damste.nl tel. 074-248 88 88 ADVOCATEN van het terrein, een ruime hoe veelheid gras, een betonnen bak (voormalige mestopslag) die uit stekend geschikt is als speelter rein voor de allerjongste kinde ren." Een ander pluspunt voor de stichting is dat het totale terrein zo groot is dat het parkeren vol ledig op eigen terrein kan gebeu ren, zowel kort als lang parke ren. „Dit geldt zowel voor de kinderopvang als voor het deel dat verhuurd zal worden. Op de ze manier ontstaat er in de buurt geen parkeeroverlast." Het pand zoals het door de stich ting aangekocht wordt, heeft een perceelgrootte van totaal 3850 vierkante meter, het heeft een oppervlakte op de begane grond van circa 700 vierkante meter, daarnaast is er op de verdieping nog circa 150 vierkante meter beschikbaar voor snelle inge bruikname. Inmiddels heeft de stichting met de eigenaar van de boerderij een voorlopige overeenkomst onder tekend, en eind juli, zo is de be doeling, wordt er officieel aan gekocht. „Of de boerderij een andere naam krijgt? Het blijft ui teraard de Liezenboerderij. Het kan best zijn dat de kinder opvang een naam krijgt, iets met een 'k' dan wellicht, want de na men van de verschillende vesti gingen beginnen allemaal met een 'k', maar dan nog zal het zijn de 'Kinderopvang' in de Liezen boerderij. Die laatste naam gaat niet weg", aldus Paalman-Vloedgraven. „Het zou doodzonde zijn als zo'n karakteristiek pand afgebro ken werd voor woningbouw. Het pand is het waard om in de ze uitvoering behouden te blij ven." Eerst wordt het woongedeelte, zowel de beneden- als bovenver dieping, in gebruik genomen. Na het verkrijgen van de bouwver gunning wordt het andere deel van de boerderij verbouwd, en als dat klaar is, verhuist de kin deropvang naar het verbouwde deel. Het dan vrijgekomen voor ste gedeelte van de boerderij kan dan worden verhuurd. In de markt daarvoor is de gemeente Rijssen, die het voorste gebrui ken wil voor het jongerenwérk en als buurt- en wijkcentrum. De stichting is sinds de gemeen telijke herindeling op zoek naar mogelijkheden om ook in de kern Holten te starten met kin deropvang, ook al omdat de stichting hierover door diverse ouders werd benaderd. „Het zoeken naar een geschikt pand heeft ons erg veel tijd gekost. In de zomer van 2002 werd ons ge vraagd of de Liezenboerderij niet iets voor ons was. Aangezien de boerderij te groot voor ons was, zijn we op zoek gegaan naar samenwerkings partners en meldde de gemeente Rijssen zich als partner om een deel van het pand te huren. Mocht de verhuur aan de ge meente Rijssen niet doorgaan, De Liezenboerderij aan de Larenseweg gaat dienst doen als kinderopvang. (Foto: Sander Scheperman) dan wordt een andere huurder gezocht die past binnen ons plaatje", vertelt Wilma Paalman- Vloedgraven van de Stichting Kinderopvang Hellendoorn/ Rijssen. Een aantal gegadigden, in de sfeer van dienstverlenende instellingen, heeft zich al ge meld. „Maar de gemeente was het eerst, en momenteel praten we hierover met de gemeente", aldus Paalman-Vloedgraven. De Liezenboerderij past perfect bij het programma van eisen van de stichting Kinderopvang. „We waren namelijk al langer op zoek naar een boerderij als aan vullende accommodatie op ons bestaande bestand. De boerderij is gebouwd in 1947. In het kader van de wederop bouw: het is geen monument en ook niet op een andere manier beschermd. Toch is ons in de af gelopen maanden gebleken dat heel veel Holtenaren het pand graag in de huidige staat zouden willen behouden. Het is ook on ze bedoeling om de buitenkant van het pand volledig te handha ven, uitgezonderd het vervangen van een aantal deuren door ra men en vergelijkbare zaken. Dit geldt ook voor de terreinbeplan ting. Ook deze blijft gehand haafd en wordt op sommige punten nog wat uitgebreid." Het pand met de rieten kap heeft buiten diverse extra's die voor de stichting aantrekkelijk zijn. „Bijvoorbeeld de combinatie van beton en asfalt van een deel Holten - De Stichting Kinderop vang Hellendoorn/ Rijssen is van plan om maandag 11 augus tus te starten met kinderopvang in de Liezenboerderij aan de La renseweg in Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1