SGP wil liever 'nostalgisch' gemeentehuis U stemt toch ook? 'Niet alleen sportevenement maar ook spetterend feest' Holtens Nieuwsblad Vroeger en nu voetballen tegen elkaar i, Spectaculaire lasershow opent triatlonweekend Zondag 1 juni 03 Zonestrepen vervangen door witte klinkers U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! iTHAL-ESJHI Aanvang 16.30 uur Meerderheid raad voor stichting jumelage Winkelsluiting met triatlon Kwaliteit goed huisartsenpost Weekendweer Braderieën in Dorpsstraat 2 ZM Holtens Nieuwsblad Vrijdag 30 mei 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-maiiHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 6) Holten - De SGP-fractie in de gemeenteraad is bang dat het ge meentehuis 'te modern' wordt. SGP-ffactiezoorzitter H. Voort- man brak tijdens de gemeente raadsvergadering een lans voor een 'nostalgisch' gebouw, iets in de barokke stijl. De SGP maakt zich er zorgen over dat de architect een te mo dern gebouw ontwerpt. „Als uit gangspunt is de architect meege geven dat hij een gebouw met een eigen karakter ontwerpt, dat past in het plaatselijk beeld en dat rekening houdt met de ste denbouwkundige randvoorwaar den van de beoogde locatie. Wij, als fractie van de SGP, hebben met deze zinsnede ingestemd, en hoewel wij ons bewust zijn dat smaken verschillen, menen we toch dat de ontwerpen die ons zijn getoond en die ook in de ge noemde eindrapportage worden uitgebeeld, niet voldoen aan dit uitgangspunt." Voortman vond de ontwerpen die hem zijn ge toond veel te modern voor de omgeving en niet tijdloos. „Het moet een gebouw worden met een eigen uitstraling, het moet jaren mee. Daar mag best over gediscussieerd worden", gaf hij aan en stelde de raad voor om met een delegatie uit de raad met de architect om tafel te gaan zit ten. ChrU-fractievoorzitter W. Otten dacht dat er nog alle ruimte was om straks zaken aan te dragen, en wilde de werkgroepen ook niet voor de voeten lopen. „We hebben toch al een aantal zaken besproken, en we moeten oppas sen dat we niet bij af terechtge komen. Maar er zou hierover wel iets meer informatie naar de raad mogen komen." CDA-fractievoorzitter H. Dul vroeg de SGP welk referentieka der er gebruikt was: de Schild- kerk, de Dionysiuskerk, de win kels om het gemeentehuis heen? „Bij welke kant moet het ge meentehuis passen? Je kunt het gebouw niet terugplaatsen in de tijd. Het centrum zal toch een moderne omgeving worden. Bo- V: Holten - De nieuwe dertigki- lometerzones worden aange duid met twee dikke witte strepen over de weg. De stre pen zijn vorig jaar aange bracht, maar beginnen nu al behoorlijk te vervagen. Daar om heeft de gemeente beslo ten ze te vervangen door iets permanents. De geverfde strepen worden weggehaald en vervangen door witte klinkers. (Foto: Sander Scheperman) WATER5CHAP5 VERKIEZING EN MEI-JUNI 5003 Schriftelijke verkiezingen van 28 mei tot en met 12 juni Meer informatie? Kijk op www.wrij.nl Waterschap bsl Rijn en IJssel WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i aan een ander door! i BON; Gebruik deze bon voor liet opgeven van een niéuwe abonnee, Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Bluf/mevr.: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: Dhr./mcvr.: Adres: Woonplaats', €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: €0,87) vendien is voor de bouw van het gemeentehuis een bepaald be drag gepland." Voortman veronderstelde dat een nostalgisch gebouw wellicht nog goedkoper zou zijn. Maar CDA-raadslid H. Kuipers dacht dat een gebouw in barokstijl al leen met slavanarbeid in het budget te passen zou zijn... VVD-fractievoorzitter J. Keve- lam vroeg de SGP waar het deze fractie echt om ging. „Om een volledig ander gebouw of over details?" Voortman antwoordde dat het om het gebouw ging. Wethouder J. Ligtenberg bena drukte dat zowel de raad als de burgers de mogelijkheid krijgen om zich over het gebouw uit te spreken, maar dat het voorlopig ontwerp pas na de zomervakan tie klaar is. „We zitten in de voorbereidingsfase, waarbij alle werkgroepen nauw betrokken zijn. We kunnen nu nog niet zeggen hoe het gebouw er uit moet zien. We moeten de archi tect de tijd geven om met een voorstel te komen." Meermanskamp - Op sportpark Meermanskamp vond afgelopen dinsdagavond een historisch treffen plaats: twee 1 ties speelden een onderlinge wedstrijd. Het huidige kampioensteam ontmoette de kampioenen uit het seizoen '77/78. Na de wedstrijd was er een videofilm uit de oude doos, waarop te zien was dat het feest vieren na een kampioenschap ook toen wel goed besteed was aan de Holtensc bevolking. (Foto: Johan Bolink) Lees verder op pagina 7. Door Jenny Bouwhuis-ter Maat) Holten is de eerste zaterdag van juli, 5 juli, in de ban van een groots sportevenement, de Triathlon Holten. Het is niet al leen een groot internationaal sportevenement, maar ook een spetterend feest. Het dorp is die dag praktisch niet bereikbaar. "Er kan geen doorgaand verkeer meer door Holten, en eigenlijk kun je er ook niet meer om heen. De Holterberg is eveneens hele maal afgesloten', vertellen de bestuursleden Hendri Markvoort en Henk Beldman. Deze zater dag staat het dorp helemaal in het teken van de Triathlon Hol ten. Triathlon Holten heeft een naam in de sportwereld. Het is niet al leen een van de vijf belangrijk ste sportevenementen in de pro vincie Overijssel, maar ook een internationale wedstrijd waar binnen- en buitenlandse topatle ten aan de start verschijnen. De wedstrijd maakt dit jaar even eens deel uit van een nieuw Eu ropees circuit. Op meerdere plekken in Holten wordt een sportieve strijd gele verd. Het zwemonderdeel wordt afgewerkt in de Schipbeek en re- creatiebad Twenhaarsveld, de Met de Triathlon Ballooning kiezen weer vele ballonnen het luchtruim. (Foto: Johan Bolink) toeristenweg op de Holterberg is opgenomen in het fietsparcours en het loopparcours voert door het centrum van het dorp met de finish bij de Smidsbelt. Naast de professionele triatleten gaan zo'n zevenhonderd recre atieve deelnemers van start, waaronder driehonderd Holtena ren. „De belangstelling van de recreanten is groot. Tijdens de inschrijfavond, de eerste dins dagavond van januari, staan mensen er urenlang voor in de rij", vertellen Beldman en Mark voort. Diezelfde avond zit de re creantenafdeling vol en staan er al driehonderd belangstellenden op de wachtlijst. Triathlon Holten is een pittige triatlon. „Zeker sinds de Holter berg in het parcours is opgeno men. We horen nogal eens Hol tenaren in de Oudejaarsnacht vertellen dat ze in het nieuwe jaar zeker de triatlon zullen doen, maar als het er op aankomt zie je ze die dag niet aan de start", lachen de bestuursleden. Hendri Markvoort en Henk Beldman zijn zelf geen triatle ten. Toch zijn ze 'gepakt' door de triatlon. Beiden maken al jaren lang deel uit van het bestuur, en zijn er het hele jaar voor in trai ning, een 'papieren training': „Half augustus begint de eerste vergadering weer. En voor 1 de cember moet de sponsoring al rond zijn." Triathlon Holten telt in totaal acht bestuursleden, een kleine zestig blokhoofden en op de dag zelf zo'n 750 vrijwilli gers, grotendeels Holtenaren. Alleen al voor het fietsonderdeel 1 IFBK 11 1 r Fanny Blankers-Koen Stadion, Hengelo Rijssen - Een ruime raads- meerderheid verklaarde zich voor de oprichting van een stichting jumelage voor de contacten met Steinfurt en Winterberg. Alleen de SGP- fractie was tegen. De staat kundig gereformeerden waren tegen de oprichting van een stichting hiervoor. Burgemeester en wethouders stelden voor een 'stichting ju melage' op te richten voor de contacten met Steinfurt en Winterberg. Deze stichting moet voortkomen uit particu lier initiatief. De stichting kan van de gemeente een jaarlijkse bijdrage krijgen, maar de hoogte van die bijdrage moet nog worden vastgesteld. Raadslid A. Hofhuis van ge meentebelang steunde het col legevoorstel. Mocht zo'n stichting door particulier ini tiatief niet van de grond ko men, dan zou de gemeente het voortouw hierin moeten ne men, vond hij. De ChristenUnie was wel voor het oprichten van zo'n stichting, maar wilde er niet teveel gemeentelijk geld aan kwijt, maximaal 5.000 euro. Burgmeester J. Lonink gaf aan dat er voor deze contacten zo wel in de gemeente Holten als Rijssen budgetten beschikbaar waren. Lees verder op pagina 5. worden honderd vrijwilligers in gezet. „Holten is heel triatlon- minded. Het leeft onder de be volking. Dat zie je alleen al aan het grote aantal vrijwilligers, waarvan er meerdere hun vakan tie uitstellen, omdat ze de Triathlon Holten absoluut mee willen maken." Na veel voorbereiding breekt dan eindelijk de dag van de triat lon aan. Zeker als het weer een beetje meewerkt, wordt het een mooie dag. Beldman beleeft zijn mooiste triatlonmoment als hij de groep door de Holterberg ziet fietsen. Gezeten achterop de mo tor maakt hij dat van nabij mee. Markvoort krijgt als het ware kippenvel bij het startschot van de elite, dat een eind maakt aan dagenlange spanning. Maar de Triathlon Holten is niet alleen een sportief evenement. Het triatlon weekend begint al op donderdagavond 3 juli met een openingsfeest op Smidsbelt, in het centrum van Holten. Hier staan een lasershow en Hollands Verdriet op het programma. Vrijdagavond strijdt de jeugd tij dens de Jeugd Run-Bike-Run op sportpark 't Vletgoor om het Holtens Scholieren Kampioen schap. Bij gunstige weersom standigheden volgt dan de Triathlon Ballooning, waarbij een tiental heteluchtballonnen het luchtruim kiest. Diezelfde vrijdagavond voetbalt het Hol tense gelegenheidselftal tegen het eerste elftal van Sportclub Markelo. Zaterdag 5 juli is er in het dorps centrum een sport- en promotie- markt en de McDonald's Kinder straat voor hele jonge bezoekers. Nadat de laatste triatleet over de finish is, wordt het tijd voor het traditionele afsluitingsfeest. Markvoort en Beldman bena drukken dat het bij de Triathlon Holten om het totale gebeuren gaat. „Niet alleen de toppers en de sport, maar ook het feest, de hele sfeer eromheen. Triathlon Holten is in Holten hét evene ment van het jaar!" Holten - De Holtense Handels vereniging adviseert onderne mers om hun winkel tijdens de triatlon vanaf 12.00 uur te slui ten. De aanwezige leden tijdens de Voorjaarsvergadering, van vorige week woensdag, gingen hiermee akkoord. Holten - De Holtense Handels vereniging heeft in de zomer maanden twee braderieën ge pland. Deze worden niet op de Kalfstermansweide gehouden maar op de Dorpsstraat en de Kerkstraat. De braderieën worden op de donderdagen 24 juli en 7 augus-f tus gehouden. De laatste dag valt binnen het Dorpsfeest. Op de Kalfstermansweide staat dan een kermis, waardoor er daar geen plaats voor de braderie. Volgens Jan-Herman ten Velde is in overleg met de marktkoop lui bewust gekozen om het met een ander evenement te laten sa mengaan. Dit trekt namelijk ex tra bezoekers. Vorig jaar bleef het bezoekersaantal, mede door het slechte weer, nogal achter. Jan-Herman hoopt met het ver plaatsen van de braderie naar de Dorpsstraat, dat ook Holtense ondernemers een kraam gaan neerzetten. 'Een uitgelezen kans, want de stand kan gewoon voor de eigen winkeldeur worden ger plaatst.' Holten - Volgens voorzitter Martin Leferink van de Holtense Handelsvereniging (HHV) is de kwaliteit van de huisartsenpost verhoogd. Hij zei dit tijdens de Vooijaarsvergadering welke vo rige week woensdag werd ge houden in Grand Café 't Keun- tje. 'De laatste tijd wordt er nauwe lijks nog gebeld naar de klach tenlijn', vertelt Leferink. Ook zouden wachttijden behoorlijk teruggebracht zijn. HHV-lid Anton Reilink vroeg of er geen mogelijkheid was om bepaalde taken bij de brandweer neef te leggen. 'De brandweer zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden wanneer iemand een hartaanval krijgt. Zij kan dan vaak eerder ter plaatse zijn, dan de dokter die soms van ver moet komen.' Perioden met zon, geleidelijk toenemende kans op een regen- of onweersbui. Vrijdag zaterdag en zondag overdag perioden met zon, afge wisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Wel word minder stabiel waardoor er later een en kele bui kan vallen. Het hoge drukgebied lijk zich iets terug te trekken. Een depressie ten zuidenwesten van Ierland, daaraan gekoppeld een frontensysteem komt dich terbij. Daarvoor uit kunnen en kele buien tot ons doordringen. De temperatuur wordt 25.0 a 26.0 graden. Weerman, Freddie Paalman Pagina 7 De Dorpsfeesten staan weer bijna voor de deur. Daarom een interview met voorzitter Herman Beltman. Korpschef Guus Janssen heeft afscheid genomen van Politie Twente. Dit werd op ludieke wijze gedaan. Het tiende Meester Knijff Jeugdvoetbaltoernooi ver liep ondanks de regen zeer

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1