Programma Keunefeesten al bijna rond Veteranen voor week komen in juni richting Holten Holtens Nieuwsblad Grote brand legt Lugarde in as Canadezen maken Normandy and Holland Reunion Tour Geen wijziging regels verwijderen asbest Voorjaarsfeest Beuseberg SCHAAPSCHEERDERSFEEST MARKELO College B en W denkt aan oprichten Stichting Jumelage Straatspeeldag in Hoffesstraat Dauwtrapdienst bij Dondertman U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! :a 8 Holtens Nieuwsblad Donderdag 22 mei 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mail Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.40 Losse nummers 0.87 &7 nminii Pagina 3 De Haarschool heeft er twee lokalen bij en een nieuw klimtoestel. Deze werden vorige week geopend. GOI4 Pagina 5 Pagina 7 Acupunctuur is niet alleen voor mensen. Ook dieren hebben er profijt van. Min- nema weet daarvan. Het eerste van SV Holten is kampioen geworden en daar hoort een receptie bij. Deze werd zaterdag gehouden. Geef dat ook eens t Dhr./mevr.: aan een ander door! Adres: 1 Woonplaats: BON; I Geeft op als abonnee voor het OcbiM to bon voor Mmwsb,ad: hel opgeven van een j nieuwe abonnee ad Dhr.'mevr. Adres* J Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 P €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede! (losse nummers: €0,87) 30 en 31 mei a.s. beide dagen oude ambachten en kermis in het centrum van Markelo. Holten - Burgemeester en wet houders willen een Stichting Jumelage oprichten voor de contacten met Steinfurt en Winterberg. Deze stichting moet voortkomen uit particu lier initiatief. De stichting kan van de ge meente een jaarlijkse bijdrage krijgen, maar de hoogte van die bijdrage moet nog worden vast gesteld. Verder is de gemeente Rijssen-Holten er voor om wel gemeentelijk geld te steken in ontwikkelingssamenwerking. De notitie over gemeentelijke internationale samenwerking op jumelage- en ontwikkelings gebied is besproken in de com missie algemeen bestuurlijke zaken van 10 februari 2003. De conclusies van de commissie zijn, dat gelden voor ontwikke lingssamenwerking beschik baar moeten blijven en de con tacten en gelden voor jumela- ges minimaal kunnen zijfi. Daarnaast wil men nader be zien of bij Rijssense en Holten- se verenigingen/ instellingen en eventuele burgers animo be staat voor het oprichten van een overkoepelende stichting, die zich bezig gaat houden met de organisatie van de contacten met Steinfurt en/ of Winterberg en een eventuele gemeentelijke subsidie daarvoor. Beuseberg - Het Voorjaars feest in de Beuseberg van af gelopen vrijdag 23 en zater dag 24 mei is succesvol verlo pen. Vrijdags werd onder meer het Vogelschieten gehouden. Jan- neke Jansen werd hiervan de winnares en mag zich Schut- terskoningin van de Beuse berg noemen. Marinus Steu nenberg schoot de linkervleu gel er af en Kees Honing de rechtervleugel. Gerrit Mark voort (de Bonke) schoot de kop er af en Herman Brinks (de Hidder) liet de staart val len. Zaterdag was het tijd voor de Bobkartrace. Team Erik en Erwin Huzen ging er met de eerste prijs vandoor. Team Martin en Jan van de Grieze pakten de tweede prijs. Team Gerrit en Ina Groteboer ont ving de derde prijs. Radio 350 mocht de Poedelprijs in ont vangst nemen. Zie ook pagina 5 (Foto's: Johan Bolink) Diverse brandweerkorpsen moesten uitrukken om de brandweer van Holten te assisteren bij het blussen van de brand en het behouden van omliggende panden. Het ging om e.en bedrijf waar onder meer luxe houten blokhutten en leren riemen vervaardigd werden. In het pand stond daarvoor een kapitale machine. Het pand, bestaande uit een kantoorpand van twee verdiepingen en een aangebouwde bedrijfshal, ging verloren. De schade bedraagt enkele miljoenen euro's. De brandweer was omstreeks 04.15 uur de brand meester, waarna het nablussen nog een he le tijd in beslag nam. Door de technische recherche van politie Twente is een onderzoek ingesteld naar de aard van de brand en of er wel of niet sprake is van brandstichting. (Foto: Johan Bolink) Holten - De Hoffesstraat staat woensdag 4 juni helemaal in het teken van de Straatspeeldag. Kijk voor informatie op websi te: www.keunefeesten.nl. Holten - In het bedrijfspand van Lugarde aan de Ondememersweg op industrieterrein Vletgaarsmaten, ontstond in de nacht van don derdag 15 op vrijdag 16 mei een grote uitslaande brand. Marietje Eggink en Gert-Jan van 't Holt van Welcome Again Veterans. (Foto: Johan Bolink) honderd muzikanten en aan hang, in totaal zo'n honderd tachtig personen, komen eind mei naar deze regio en worden ondergebracht Holten. Op He melvaartsdag, donderdag 29 mei, wordl op de Canadese be graafplaats in Holten een her denking gehouden die om 11.00 uur begint. Op Hemelvakrtsmiddag spelen ze op de boekenmarkt in het centrum van Almelo en 's avonds geven ze een concert in de binnentuin van de Diessen- plas. Dat begint om 19.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. De entree is gratis. De volgende dag, 30 mei, vertrekt de band naar Normandië en is zo ruim op tijd aanwezig om te spelen tijdens de opening Van het Juno Beach Centre. Ook tal van veteranen uit Cana da wonen de officiële opening bij. Ruim vijftig van hen ver trekken daarna richting Oost- Nederland. De overkoepelende stichting legde contact met twee plaatselijke WA V-comités: die van Nieuw-Leusen en van Hol ten. Zij zorgen voor onderdak en een programma. Van de 55 Canadezen, verblijven 26 in Holten. De anderen in Nieuw- Leusen. De oudste van de Holtense groep is inmiddels 85; ook 'vas te' veteraan Mister Russel Dilla- bough heeft zich aangemeld. De gasten komen zondagavond 8 juni in Holten aan bij de Bies- ter, die dan omgedoopt wordt tot Canadabar. Hier verzamelen de bezoekers zich voor de ex cursies, komen ze aan en drin ken een borrel. Ze vertrekken maandag 16 juni vanaf Schip hol. In de dagen dat ze in Holten zijn, staan er voor hen meerder excursies op het programma. Zoals een bezoek aan Orvelte en Westerbork, Reichswald en Groesbeek, Urk; de busreis, lun ches, museumentrees worden hen aangeboden door de over koepelende stichting. Donder dag 12 juni om 11.00 uur is de herdenking op de Canadese be graafplaats in Holten. Daarnaast vult het plaatselijk comité Holten nog een aantal dagen in. „We gaan een dagdeel naar Het Loo. Het koninklijk huis vinden ze altijd boeiend. En die dag dat ze naar Urk gaan, gaan ze vooraf naar Giethoorn. Maar verder laten we ze ook veel vrij", vertelt J. Voordes van het plaatselijk comité. Het Hol tens comité is nog op zoek naar een vast gastadres, en naar een aantal reserveadressen. Mensen die een of meerdere veteranen onderdak willen bieden, kunnen zich aanmelden als gastgezin bij Joke Voordes, telefoon (0548) 366555. Sponsoren die de overkoepelde stichting willen ondersteunen, zijn eveneens van harte wel kom. Zij kunnen zich melden bij secretaris Eggink, telefoon 0548-366030. Deze landelijke actie, ooit inge steld om aandacht te geven aan het creëren van ruimte die kin deren nodig hebben om te kun nen spelen, wordt door het team van Kinderdagverblijf Kakel bont en Bengels Co van harte ondersteund. Zij organiseren op deze dag een middagprogramma op de straatstenen. De weg wordt afgezet en kinde ren kunnen daar naar hartelust spelen. Er zijn allerlei spelletjes waar ze aan mee kunnen doen. Zoals blikgooien, spijkerpoepen, schminken, kleuren, stoepkrij- ten, aardappelrace en kegelspel. Ook is er natuurlijk wat lekkers voor de kinderen. Voor de kleine kinderen begint het programma om 13.00 uur en voor de groteren om 14.00 uur. Van 15.00 tot 16.00 uur is er vrij spel. Het team wordt bijgestaan door kinderen uit groep acht en een aantal vrijwilligers. Holten - Traditiegetrouw ver zorgt de hervormde gemeente voor vroege vogels op Hemel- een dauwtrapdienst. Daarvoor wordt telkens uitge keken naar een andere locatie. Dit jaar heeft de dienst plaats op de kinderboerderij aan de Meester Bosweg 5. De aan vangstijd is 7.00 uur. Voorgan ger is ds. S.M. Roozenboom. Na afloop is er koffie. In ver band met Hemelvaartsdag is Kinderboerderij Dondertman verder van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Daarna is de poort tot 1 juni alleen 's middags open (vanaf 13.00 uur). Met ingang van juni kunnen bezoekers ër tot en met eind augustus dage lijks al vanaf 10.00 uur terecht. Holten - Het programma van Keunefeesten 2003 is zo goed als rond. Onder andere de Sjon- nies zullen optreden. Het eve nement wordt gehouden van donderdag 11 tot en met zon dag 14 september op Kalfster- mansweide. Daarnaast zijn er vele randactiviteiten. Zo treedt toneelgroep OCH za terdag 6 september op in zaal Irene met het blijspel De Klom pendans. Andere nevenactiviteiten zijn het Darten om de Keunetrofee op zoftdag 7 september en Kla verjassen om de Keunetrofee op maandag 8 september. De eerste dag van de Keune feesten is gereserveerd voor ba sisscholieren. Zo is er donder dagochtend 11 september een speciaal programma voor de bovenbouw van de basisscho len. De Boswachters zullen 's avonds onder meer het Bana- nenlied gaan spelen in de tent. De officiële opening van het evenement is gepland tijdens het Borreluurtje op vrijdagmid dag 12 september. De Cherry's verzorgen de muziek. Showorkest Springen, André Hazes (Gerard Vriezen) en René Froger (Richard Hekkert) staan 's avonds geprogram meerd. De vele Holtense vrienden clubs gaan zaterdagmiddag 13 september Waskebakdans'n. Dat is tobbedansen op z'n Hol tens. Partyband Roofgarden zal 's avonds voor de muzikale om lijsting zorgen. De Keunefeesten worden zon dags afgesloten. Tijdens het frühshoppen treedt het Egelan der kapel de Kleufkluppels uit Vasse op en 's middags onder meer de Sjonnies. Holten - De tekening van het op 6 juni te openen Juno Beach Centre ligt op tafel bij Holtenaar G.J. van 't Holt van de overkoe pelde stichting Welcome Again Veterans Overijssel (WAV). Ju no Beach Centre ligt in Cour- seulles-sur-Mer in Normandië. Daar, op dat strand landden op D-day, 6 juni 1944, de Canade zen die vervolgens ook het oos ten van ons land bevrijden. Daar landden ook de Canadese solda ten die in Holten begraven lig gen. Een groot aantal veteranen uit Canada is aanwezig bij de officiële opening van het com plex, waarvan het gebouw de vorm heeft van een Maple Leaf. Ruim vijftig veteranen komen vervolgens de kant van Oost- Nederland op. Voor die tijd, eind mei, strijkt al een Canadese muziekband in deze regio neer. Van 't Holt en M.E. Eggink-ten Velde, respectievelijk voorzitter en secretaris van de overkoepe lende stichting WAV Overijs sel, vertellen dat al een aantal jaren geleden plannen werden gemaakt voor een permanente tentoonstelling aan de kust van Normandië. Een centrum dat helemaal gewijd zou zijn aan de rol die het Canadese leger speel de in de bevrijding van Europa. Van de landing van de ruim tweehonderdduizend Canadese soldaten op Juno Beach, het stuk strand dat aan de Canade zen toegewezen werd, tot aan de bevrijding van onder meer Oost-Nederland en Noord- Duitsland. Dat het herdenkings complex in Courseulles-sur- Mer gesitueerd zou worden, heeft zo z'n reden: in de plaats was in WO II namelijk het hoofdkwartier van het Canadese leger gevestigd. Ter gelegenheid van de opening is een speciaal orkest gevormd: de band Royal Canadian Legion Pipes Drums Colours. De le den zijn allemaal lid van de Royal Canadian Legion, en op de een of andere manier verbon den met de veteranen. De ruim Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Holten - De landelijke uitgangs punten voor asbestcementgolf- platen wijzigen niet. Dat staat in een brief die de gemeente kreeg van het Ministerie Volkshuis vesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Raadslid A.B.J. Klein Twenhaar van Gemeentebelang vroeg on langs hoe om te gaan met asbest- cementgolfplaten. Volgens Klein Twenhaar was uit onder zoeken gebleken dat asbestce- mentgolfplaten niet zo gevaar lijk zijn als in het verleden werd aangenomen. Hij vroeg het col lege daar aandacht aan te schen ken, omdat het verwijderen van asbestcementplaten een kostbare zaak is en de overheid haar eer der ingenomen standpunt hier over wellicht ging herzien. „Misschien bespaar je, door te wachten met hét verwijderen van asbestcementplaten, heel wat kosten", aldus Klein Twen haar, en vroeg of het college daarover inlichtingen in wilde winnen. Het college zegde dat toe en het antwoord van het mi nisterie kwam vlot. 'Inderdaad is het zo dat de risico's die aan as best verbonden zijn op dit mo ment meer gerelativeerd wor den', staat in de brief te lezen. Lees verder op pagina 5.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1