Spectaculaire Bobkartrace tijdens feest in Beuseberg k Minder autokraken door project 'Niets erin niets eruit' V Kerkenpad voor kinderen delMff Alles over de MIS HEM ZATERDAG NIET! W" Voorjaarsfeest Beuseberg, komend weekend Zwembadpersoneel nu ook hulpverlener Zondag 1 juni 03 Geen treinen maar bussen tussen Deventer en Rijssen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! i: BON; - s I 4 Collecte Epilepsiefonds Vrijdag 16 mei Zaterdag 17 mei In dit nummer. 8 tin» Ongeval met twee gewonden Weekendweer Vernieuwen verlichting langs enkele straten Enschede Marathon iTHALESppjl Aanvang 16.30 uur Holten - Het project Niets erin. Niets eruit! van de politie in Noordwest Twente draait ruim een maand. Bij een tussentijdse evaluatie is gebleken dat de voortdurende controles van de politie aanzienlijke winst heb ben opgeleverd. Ten eerste is het aantal autokra ken drastisch teruggelopen en ten tweede zijn er inmiddels drie verdachten aangehouden. Daar van kwamen er twee uit Polen en één uit de regio. De aanhouding van de buiten landers was mede het gevolg van de oplettendheid van een burger in de gemeente Rijssen. Holten - ProRail bereidt zater dag 17 en zondag 18 mei zich voor om een tunnel in het spoortraject Deventer - Rijs sen in te bouwen. Door de voorbereidende werkzaamhe den kan NS dat weekend geen treinen laten rijden op dit tra ject. Treinreizigers kunnen ge bruikmaken van NS-bussen tussen Deventer en Rijssen. De extra reistijd is in alle ge vallen ongeveer een half uur. De intercity's tussen Amers foort en Enschede rijden niet tussen Deventer en Rijssen. De stoptreinen tussen Deven ter en Almelo rijden helemaal niet. Om reizigers van en naar Wierden extra reismogelijkhe den te geven, stoppen de inter city's tussen Rijssen en En schede extra in Wierden. Dc intercity's naar Enschede ver trekken uit Wierden om -.09 en om -.39 uur. De intercity's naar Rijssen vertrekken uit Wierden om -.22 en om -.52 uur. Reizigers uit Rijssen naar En schede kunnen reizen met de intercity, vertrek uit Rijssen om -.03 en om -.33 uur. NS zet snel- en stopbussen in tussen Deventer en Rijssen. De NS-bussen vertrekken vanaf de voorzijde van de sta tions Deventer, Holten en Rijssen. In Deventer Colm- schate staan de bussen gereed op de parkeerplaats van sport centrum De Scheg. De bussen vertrekken enkele minuten na de oorspronkelijke vertrektijd van de treinen. Voor veel reizigers is het han diger te reizen via station Zwolle of via station Zutphen. Zo kunnen reizigers uit de richtingen Groningen, Leeuw arden en Zwolle vanuit Zwol le rechtstreeks naar Almelo reizen. Reizigers uit de rich ting Arnhem of zuidelijker naar Oost-Nederland, wordt aangeraden vanuit Zutphen rechtstreeks naar Hengelo te reizen. Reizigers kunnen voor meer informatie kijkejn op www.ns.nl en teletekstpagina 754, bellen naar 0900-1475 (0,35 euro p.m.) of naar het postkantoor gaan. Hier ligt de folder Gewijzigd treinverkeer met een overzicht van alle werkzaamheden in deze week. Voor internationale reizen kan men informatie inwinnen 'bij NS Teleservice Internationaal, telefoon 0900-9296 (0,35 euro p.m.). (Foto: Sander Scheperman) Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. OBKART - RACE Beuseberg tTfïï-t© leveren op 17-5-2003 Max 1 per persoon. g Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: i Geeft op als abonnee voor het Gebruik deze bon voor rr Holtens Nieuwsblad: het opgeven van een nieuwe abonnee c\d Dhr./mevr.: f] Adres: Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 -2 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede! (losse nummers: €0,87) Het tweetal was hem opgeval len, omdat ze rondsnuffelden bij auto's met een goed gevulde rugzak. Tijdens het toezicht door de po litie viel overigens op hoe slor dig sommige autobezitters met hun spulletjes omgaan. In de auto's (soms zelfs niet eens afgesloten) werden bijvoor beeld laptops, kleding, fotoappa ratuur, mobiele telefoons, ra- dio/cd-spelers en navigatieappa- ratuur (GPS) aangetroffen. In de meeste gevallen leverde het kraken van de auto veel ma teriële schade op. Er werd dus door de daders op een ruwe ma nier gewerkt. Wat ook opviel, was dat het team van de politie bij controle in 'burger' opvallend in de wijk kan rondwandelen, met zaklam pen in de auto's schijnen en waargenomen worden door wijkbewoners, zonder dat er ook maar één melding van een ver dachte situatie bij de meldkamer van de politie binnenkomt. Holten - Leerlingen van de Holtense basisscholen hebben dinsdag 13 mei een kijkje genomen in de Dorpskerk, Kandelaar en Irene. Een soort van kerkenpad voor kinderen, dus eigenlijk. Ze kregen ter plaatse uitleg over kerkelijke gebruiken en attributen. Daarnaast werd ze het verschil tussen de kerken uitgelegd. (Foto: Johan Bolink) Beuseberg - De Beuseberg staat vrijdag 17 en zaterdag 18 mei weer in het teken van het Voor- jaarsfeest. Dit wordt gehouden bij de kruising Evertjesweg - Langstraat. Vriendenclub Beusebargs Ar mee Fraktion verzorgt zaterdags de Bobkartrace. Met speciale karretjes moeten deelnemers een parcours afleggen welke gedeel telijk in en gedeeltelijk buiten de feesttent ligt. Het belooft een groot hilarisch spektakel te gaan worden. De vrijdag is uitsluitend bedoeld voor buurtverenigingsleden. Zo wordt er geschoten om de ti tel Schutterskoning(in) 2003 van de Beuseberg. Vorig jaar wilde de houten vogel maar niet vallen. Daarom moest de dag erna het Koningsschieten afgemaakt worden. De Beusebergse Revue met Dieks en Mans zullen 's avonds het afgelopen Beusebergse jaar de revue te laten passeren. Daarvoor is er nog een play- backshow voor de jeugd. De zaterdagmiddag staat in het teken van de jeugd. Zo is er een skelterrace, draai molen en diverse spelletjes. De avond wordt geopend met de Bobkartrace. De winnaar krijgt De Bobkartwagentjes, die worden gebruikt voor de race in de Beuseberg. (Foto: -Tohan Bolink) een BOB-rit naar huis aangebo den door'taxibedrijf Spitax. Na de race is er livemuziek met de Vulcano's en een drive-in- schow. Tegen inlevering van de Bierbon bij dit artikel, kan tij- Holten - Het Nationaal Epilepsie Fonds in de week van maandag 19 tot en met zaterdag 24 mei gaan 45 duizend vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren. Het thema tijdens de nationale collecteweek is: epilepsie: Soms ben je er even niet bij. Geld voor de epilepsiebestrijding is hard nodig. Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen die zich uit in aanvallen. dens het Voorjaarsfeest op zater dag 17 mei een gratis biertje worden gehaald. (Alleen voor buurt verenigingsleden) 18.30 uur: Koningsschieten om titel Schutterskoning(in) 2003 van de Beuseberg 19.00 uur: Playbackshow voor jeugd 21.30 uur: Beusebergse Revue met Dieks en Mans die het afge lopen jaar van de Beuseberg voor het voetlicht halen. 22.30 uur: Voortgang feest avond met Live muziek 14.00 tot 17.30 uur: Kleintje kermis met onder meer: skelter race; draaimolen; diverse spelle tjes voor kinderen van alle leef tijden; kratstapelen; oude am bachten, oude tractoren en toon uw hobby (oude spullen worden ten toon gesteld) 19.00 uur: Bobkartrace met mu zikale omlijsting van dweilor kest de Braandheultjes uit Hol ten. Gestreden wordt om de hoofdprijs Een gratis BOB aangeboden door taxibedrijf Spitax uit Hol ten. 21.30 uur: Aansluitende feest avond met live muziek van de Vulcano's en Drive in Show Dat wel natuurlijk. Holtens Nieuwsblad Donderdag IS mei 2903 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 losse nummers0,87 L>7 Pagina 3 Jovink en de Voederbietels in Rijssense Lucky Co en Holtenaren mogen er gratis heen. Pagina 5 Gerrit Aanstoot heeft een bijzondere vakantie gehou den in Nepal. Over bloedzui gers en slachten van bokjes. Pagina 7 Het regent weer voetbalkam pioenen bij beide clubs. Hol ten El en Blauw Wit F1 en F3. Holten - Bij een verkeersonge val op de N 322 in Holten zijn bij een verkeersongeval twee au tomobilisten gewond geraakt. Het gaat om een 60-jarige man uit Rotterdam en eveneens een 60-jarige man uit Varseveld. Het ongeval vond plaats om 18.00 uur op de provinciale weg N 322. Een van de automobilis ten kwam vanaf een afslag van de A 1 en wilde linksaf op de voorrangsweg richting Holten rijden. Hij zag vermoedelijk de andere automobilist, die al op de voor rangsweg reed, over het hoofd. Het gevolg was een flinke bot sing. De mannen zijn met nek- en heupklachten naar ziekenhui zen in Zutphen en Deventer ge bracht. Na het omgeval is een van de au- to's in brand gevlogen. De brandweer heeft deze geblust. Door de ravage en de werk zaamheden moe^t de politie de N 322 een tijdje afsluiten. Aanhoudend wisselvallig weer met wat regen of enkele buien. Vrijdag op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolkenvelden. De temperatuur wordt 16.0 a 17.0 graden. We profiteren dan even van een uitloper van hoge- druk. Zaterdag en zondag veel wol kenvelden en van tijd tot tijd wat regen of een bui. Tijdens opkla ringen nu en dan zon. Niet erg warm met temperaturen van 15.0 a 16.0 graden. De wind komt uit de zuidwest hoek en is matig. Weerman, Freddie Paalman Holten - Alle zwembadmede werkers in de gemeente Rijssen- Holten worden bedrijfshulpver lener (BHV'er). Wettelijk dient dat binnenkort zo geregeld te zijn. De provincie is bezig met het opstellen van nieuwe wetgeving voor zwembaden en daarin komt te staan dat op de vijftig bezoe kers één bedrijfshulpverlener aanwezig dient te zijn. Vooruit lopend op deze wetgeving vindt de gemeente het wenselijk dat al het zwembadpersoneel opgeleid wordt tot bedrijfshulpverlener. Binnen de gemeentelijke organi satie zijn nog meer bedrijfhulp- verleners aangesteld, zowel op de gemeentehuizen in Rijssen en Holten, de beide gemeentewer- ven, de sporthallen, gymzalen, brandweerkazernes, het Parkge bouw, het Dorpshuis, het Cen trum Werk en Inkomen en de gemeentewinkel. In totaal gaat het om ruim zpstig personeelsle den, die er hun EHBO-diploma en hun BHV-diploma bijgehaald hebben, of er voor in opleiding zijn. Holten - De gemeente wil dit jaar nog van een aantal straten in Holten de verlichting ver nieuwen. Het gaat om de Kerkhofsweg, de Stations straat, Waagweg, Kosterpad, Markepad, Bessinkpasstraat, Haarstraat, Rietbergstraat, Korte Diessenplasstraat, Dies- senplasstraat, Vrijheidsstraat, Kenemanstraat, Nagelhou- straat, A. Jansenstraat, Looi- kolkstraat, Klompsteeg, Hout weg en Oude Deventerweg. Masten en armaturen waarvan de technische levensduur ver streken is, worden vervangen. De verlichtingssterkte wordt verbeterd. En het energiege bruik wordt lager. Per straat wordt de hele verlichtingsin stallatie o'pnieuw ontworpen en berekend. 'Dat betekent dat masten verplaatst worden en/ of bijgeplaatst moeten wor den', aldus de gemeente. Als het financieel tegenzit, kan het zijn dat er een straat doorge schoven wordt naar volgend jaar. Valt het financieel mee, dan wordt een andere straat toegevoegd aan het program ma. Nieuws-Inlepviews-Spoi'l-Tpeniis ran V Elke week in heel Twente in de hus... r 1FBK tc_li 1 Fanny Blankers-Koen Stadion, Hengelo i

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1