Snel Internet Straks draadloos en via ADSL Blankena, Brinks en Dorlas onderscheiden met lintje Holtens Nieuwsblad Contracten sponsoren Triathlon ondertekend Eindelijk paasvuren Expo 9 schilderijen Holtenaar Gazan 1, Wegens verdiensten voor samenleving: Holterbergtoertocht over Heuvelrug U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Rabobanken Holten-Markelo en Twentehof onderzoeken fusie Bankrekening Tsjernobylkids Weekendweer Puzzelrit Kerkdienst eerder Hondentoiletten Hondencontroles Aanleg slootje Paasactie HHV O 8' Holtens Nieuwsblad Donderdag 1 mei 2003 Fax:0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mail Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.40 Losse nummers 0,87 Holten - KPN gaat vanaf juli in Holten Breedbandinternet via ADSL leveren. Dit loopt via de bestaande telefoonlijn maar le vert een supersnelle internetver binding op voor een vast maan delijks tarief, zonder extra tele foonkosten. Stichting Breedbandinternet Holten beraadt zich nog of ze jiaar activiteiten gaat staken. Jacques Heijnders: 'ADSL is de beste oplossing voor de kern I Holten. Je moet namelijk binnen een straal van twee kilometer I zitten van de telefooncentrale.' Het buitengebied valt dus buiten deze straal. De Stichting houdt vrijdag 2 mei om 19.30 uur bij Firma Broekhuis aan de Onder- nemersweg 3 een informatie avond over ADSL. Heijnders denkt dat de gemeente wist dat KPN in Holten met ADSL wil beginnen en daarom de vergun ningen voor draadloos Internet een tijd heeft opgeschort. IntroWeb gaat ondanks ADSL gewoon door met de introductie van Breedbandinternet in Holten via een draadloze verbinding. Volgens Frank Dogterom loopt het zo'n vaart nog niet met ADSL. 'Ik heb contact met KPN gehad en daar werd verteld dat Holten - De sponsorcontracten voor de Triathlon Holten op zaterdag 5 juli zijn vorige week woensdag ondertekend. Dit gebeurde tijdens een toast met champagne in het ge meentehuis te Holten. Naast vele kleine sponsoren, waren de hoofdsponsoren Oad Reizen BV, Rabobank en C^togroep aanwezig. Ook de triatleten Tanya de Boer, Den- nis Looze en Tracy Looze schoven aan om te kijken naar een film over de triatlon van vorig jaar en om mee te toas ten. Dat het organiseren van de Triathlon Holten veel geld kost, bleek wel. Zo is er een prijzenpot van 14.400 euro. De totale kosten worden, ge raamd op 275.000 euro. (Foto: Johan Bolink) Holten - Holtenaar Herman Ga zan exposeert tot 13 juni met een begental schilderijen in de ont moetingsruimte van dorpshuis De Boschkamp. pe tentoongestelde werken zijn pllen uitgevoerd in olieverf op waterbasis, waarbij elke afbeel ding is opgebouwd uit ontelbare stippeltjes en streepjes. Eén van le meest opvallende schilderijen s de Banjaravrouwen, een in- Irukwekkend werk van 100 bij 100 centimeter op canvas ge- ghilderd. let valt op door de kleurrijke léding en sieraden die deze van oorsprong zigeunervrouwen, dragen. Verder hangen er enkele van de voor Gazan zo kenmer kende landschappen waaronder een zicht op een Holterbergs heideveld en een Belgisch land schap. Beroepsschilder noemt Gazan zich niet, hoewel de tijd en dé toewijding die hij aan deze hob by besteedt naar het beroepsma tige neigt. De schilderijen in de Bosch kamp zijn op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur gratis te be zichtigen. Het dorpshuis is op 30 april en 5 mei gesloten. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dal ook eens i aan een ander door! i BON; Gebruik deze bon voor i bet opgeven van een J nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 i 7500 VB Enschede Dhr mevr.: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: €0,87) het nog wel een jaar kan duren voordat heel Holten kan Inter netten via ADSL. Dit loopt na melijk via glasvezelkabel en niet heel Holten is hier al van voor zien.' Daarnaast levert IntroWeb volgens Dogterom het super snelle Internet veel goedkoper aan dan ADSL-providers. Ook ligt de snelheid hoger bij Intro- Web en wordt deze later dit jaar nog verhoogd. 'Verder bieden wij onbeperkt downloaden aan en is de gebruiker niet gebonden aan een maandelijkse maxi mum.' Volgens hem is het ook erg inte ressant voor het buitengebied, omdat het signaal tot zeker 4 ki lometer rondom de zendmast in Holten is te ontvangen. Hij benadrukt dat de geboden abonnementen in eerste instantie zijn bedoeld voor particulieren. Bedrijfsabonnementen zullen er later ook komen. IntroWeb houdt maandag 5 mei een informatieavond om 19.30 uur in Zaal Vosman. Via www.dogterom.nl kan men zich hiervoor aanmelden. Holten - Het heeft even moeten duren wegens de droogte, maar afgelopen zaterdag en dinsdag was het dan toch zover. De paasvuren in Dijkerhoek, Holterbroek, Beuseberg en Espelo werden ontstoken. Espelo ging pas dinsdag aan, omdat de eigenaar van het land er graag bij wilde zijn en niet eerder kon. De gezelligheid was er niet minder om. (Foto: Johan Bolink) Rijssen - Drie Holtenaren wer den afgelopen dinsdag 29 april verrast met een koninklijke on derscheiding. Burgemeester Jan Lonink reikte de onderscheidin gen uit in het Rijssense gemeen tehuis aan G.H. Blankena, G.W. Brinks en J.V. Dorlas. Blankena is vanaf 1957 op ver schillende terreinen in de sa menleving actief. Op welzijns- gebied was hij vanaf 1957 tot 1964 penningmeester en vanaf 1960 voorzitter van de Christe lijke Jongerenvereniging De Bouwers van Espelo; van 1986 tot 1996 was hij voorzitter van het bestuur van het Trefpunt, waarbij hij het gebruik van het Trefpunt regelde voor huurders en verenigingen. Mede door zijn inzet kon het gebouw totaal wor den gerenoveerd en uitgebreid. Ook was Blankena lid van de Feestcommissie Espelo gedu rende een aantal jaren, waar hij zich bezighield met de organisa tie van school- en volksfeesten. Hij speelde daarbij mee in de Sploder Revue. Momenteel is Blankena vrijwillig medewerker van kinderboerderij Dondert- man, waar hij de dieren ver zorgt. Verder heeft Blankena zich ook op kerkelijk gebied verdienste lijk gemaakt. Zo was hij van 1964 tot 1976 ouderling-kerk voogd van de Nederlands Her vormde Kerk in Okkenbroek en ook lid van de Beroepingscom missie, de Zendingscommissie en het Bijbelgenootschap. Tij dens deze periode werd het voormalig jeugdgebouw De Ark vervangen door Ons Centrum in Okkenbroek, waar Blankena zich zowel bestuurlijk heeft in gezet maar ook hand- en span diensten verrichtte. Van 1986 tot 1998 was Blankena ouderling en vanaf 1992 tevens voorzitter van de Kerkenraad. In deze periode heden is Brinks actief op kerke lijk terrein en op het gebied van de sport. Voor de Nederlands Hervormde Kerk te Holten heeft Brinks zich ingezet als kerkvoogd in de pe riode 1986 tot en met 1989. Op het gebied van de sport is hij zeer actief. Zo werd hij in 1978 secretaris van de seniorencom missie van de Sport Vereniging Holten, tot 1985. Vanaf 1983 tot heden is hij bestuurslid (voorzit ter tot 1989) van de Sport Ver eniging Holten Atletiek, waarbij hij mede het initiatief nam voor de eerste Holterberg/ Diepe Hei loop, die nog jaarlijks wordt ge houden. En is hij tot heden wed strijdleider binnen de Atletiek vereniging. Lees verder op pagina 3. (Foto: Johan Bolink) kwamen veel werkzaamheden terecht op de schouders van hem, toen door omstandigheden veel wisseling van predikanten plaatsvond. Vanaf 1999 tot he den is hij lid van de Beroepings commissie van de Nederlands Hervormde Kerk in Okken broek. Vanaf 2001 is Blankena lid van de Restauratiecommissie van de Nederlands Hervormde Kerk in Okkenbroek. Ook in de agrarische sector heeft Blankena zijn sporen verdiend. In 1971 werd hij bestuurslid van de Melkleveringsvereniging De Vrijheid in Holten. Tot 1979, waarbij hij na de fusie vanaf 1972 tevens commissaris was van Coberco. Van 1979 tot 1986 was hij lid van de Fokdagcom- missie Espelo. Eveneens vanaf 1979 was hij bestuurslid van de Fok- en Controlevereniging in Holten. Dit tot 1981. In dat jaar was hij tot 1986 bestuurslid van Veehouderij Belangen in Hol ten. Tenslotte is Blankena nog een aantal jaren bestuurslid ge weest van de Overijsselse Land bouw Maatschappij, afdeling Holten, en de Coveco, afdeling Holten. Op grond van al zijn verdiensten mag Blankena zich vanaf 29 april Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Brinks was tot september 2002 werkzaam bij Nido Universal Machines BV te Holten, laatste lijk als servicemanager. Naast zijn beroepsmatige werkzaam- Holten - Wielervereniging Hol ten houdt op zaterdag 3 mei de Holterbergtoer. Het is een toertocht die zich al jaren mag verheugen in een meer dan normale belangstel ling. Het hoge kwaliteitsniveau van de tocht betekent dat de Holterbergtoer ook dit jaar vol doet aan de twee sterrennorm van de Nederlandse Toer Fiets Unie. Er kan gekozen worden uit een 110, 150 of 200 kilometer lange gepijlde route. De langste af stand telt mee voor het Klim mersbrevet. Hierin zijn de be langrijkste 'bergen' van de Sal- landse Heuvelrug opgenomen. Vanaf 7.30 uur kan er worden gestart bij sporthal 't Mossink aan de Keizersweg in Holten. De 200 kilometer rijders kunnen tot 8.30 uur van start gaan, de overi ge afstanden tot 10.00 uur. Holten - De beheerscolleges van Rabobank Holten - Mar- kelo en Rabobank Twentehof onderzoeken de mogelijkheid van een fusie. Doel van de fu sie is een optimale dienstver lening aan de klanten te garan deren vanuit de kemkantoren Goor, Holten en Markelo en het kantoor in Hengevelde. Bij ondernemers èn particulie ren groeit de behoefte aan maatwerk en persoonlijke ser vice. Het dienstenpakket wordt complexer, waardoor het samen uitwerken van fi nanciële oplossingen een gro tere deskundigheid vereist. Ontwikkelingen in de markt, het toenemen van de concur rentie, de behoefte aan specia listen en de externe regelge ving hebben ertoe geleid dat er het afgelopen jaar tussen de beide banken al samenwer king is ontstaan op het gebied van effectendienstverlening, automatisering, financieel ad vies, assurantiën, communica tie en de advisering van het Midden en Klein Bedrijf. Door de deskundigheid van de twee banken samen te voegen is het mogelijk specialismen blijvend in eigen huis aan te bieden en het kwaliteitsniveau van de dienstverlening verder te vergroten. De beheerscolle ges van Rabobanken Holten- Markelo en Twentehof ver wachten grote voordelen. Holten - In het Holtens Nieuws blad van vorige week stond een artikel over Stichting Hulp aan Tsjemobylkinderen Holten. De Stichting wil in de periode maart en april 2004 opnieuw zo'n dertig kinderen uit het stra- lingsgebied in Wit-Rusland naar Holten halen. Helaas was het vermelde rekeningnummer niet correct: bijdragen zijn welkom op rekeningnummer 32 85 89 454 (Rabobank). Wisselvallig weer met geregeld zon, maar ook enkele buien. Vrijdag, zaterdag en zondag overdag van tijd tot tijd enkele buien, afgewisseld door opkla ringen en zön. Soms is de ene dag wat beter dan de andere. Middag temperaturen zo'n 15.0 a 17.0 graden. Depressies maken nu de dienst uit waardoor het wisselvallig blijft. Laten we het hopen dat het mee valt. Holten - MAC De Holterberg houdt zondag 4 mei een puzzel- rit voor auto's en motoren. De lengte van de rit is ongeveer 40 kilometer rondom Holten. De start is om 14.00 uur bij clubhuis 't Stuurhuus' Beusebergerweg 37. De inschrijving is vanaf 13.30 uur geopend. Inlichtingen Jan Vincent, 0548-364200. Pagina 3 Holten is een kunstgalerie rijker. Anam Cara van Ma rianne Unterhorst aan de Fa- zantenweg. Pagina 3 Het eerste team van SV Hol ten werd afgelopen zondag net geen kampioen. Vandaag gaat het in de herkansing. Op de Canadese Begraaf plaats wordt zondag 4 mei om 11.00 uur een dodenher denking gehouden, en om 20.00 uur bij het monument aan de Molenbelterweg, Holten - In verband met de her denking op de Canadese Be graafplaats begint de kerkdienst van zondag 4 mei in de Dorps kerk om 9.00 uur. Holten - De Holtense honden blijken druk gebruik te maken van de hondentoiletten. De ge meente legde er in Holten 25 „De start is goed. Het kan altijd nog beter natuurlijk, maar we merken dat er druk gebruik van wordt gemaakt", vertelt Henk Krejenzang van de gemeente Rijssen-Holten. Wekelijks wordt alles geruimd en voorzien van nieuwe houtsnippers. Holten - Iedere inwoner van de kern Holten heeft van de ge meente een briefje gekregen waarop ze aan kunnen geven of ze al dan niet één of meerdere honden hebben. Die kaartjes moeten verzonden worden naar de gemeente. Niet iedereen heeft het kaartje teruggestuurd. Bij mensen die niet gereageerd hebben, komt een controleur langs. De grote controles die in Rijssen altijd om de bepaalde tijd gehou den werden, zijn verleden tijd. De gemeente gaat vanaf nu on aangekondigd en steekproefsge wijs controleren. Het hele jaar door wordt wekelijks een aantal adressen gecontroleerd. Holten - In Rijssen - Holten is men inmiddels begonnen met de aanleg en verbetering van de slootjes in het Ligtenbergerveld en van een waterloop nabij de Schreursweg. De waterloop in het Ligtenber gerveld loopt vanaf de Ligten- bergerweg via De Leiding, Ke- dingen en Ligtenbergerdijk naar de Maïsweg. Langs het slootje wordt een tien meter brede plas- draszone aangelegd, een wat nattig gebiedje waarin water kan worden opgevangen tijdens pe rioden met veel regen. De sloot- oevers worden niet beplant. De waterloop bij de Schreurs weg wordt op verzoek van de grondeigenaren aangelegd door de laagte ten zuiden van de Schreursweg, aansluitend op het slootje bij de Landuwerweg. Holten - De winnaars van de Paasactie die de Holtense Han delsvereniging 19 april heeft ge houden op Smidsbelt, zijn be kend. De winnaars: Jelle Veneman. Fanny Egberts, Sharon Deten. Patrick Bos, Luuk Rensen, Leon Vermeulen, Ke vin Vermeulen, Lisa Rensen, E. van der Donk, R. van der Donk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1