Geen paasvuren maar toch gezellig feesten PCOB Holten zoekt nieuwe Ul,slag leden rond vijftig en zestig Oad wint Koning Willem I-prijs 2003 Medische Diensten KerkDiensten WeerWeekoverzicht Agenda Gezinspuzzeltocht langs mooie plekken Scouting op koninginnemarkt Open Deurdienst paasvuurkeuring Bijeenkomst NBvP Espelo Rookgranaat gevonden Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 24 APRIL 2003 HOLTENS NIEUWSBLAD 3 Holten - Ondanks dat de paasvu ren op last van de brandweer niet werden aangestoken, ging de keuring van de poasboakes wel gewoon door. Deze werd af gelopen zaterdag gehouden. Buiten mededinging gaat de jury ;ook altijd langs de paasbult van Loo-Bathmen. Omdat het ont- isteken van de paasvuren werd afgeblazen, waren ze echter ge stopt met bouwen. De jury hoef de daarom niet langs te komen. 'Met de nieuwste aanwinst van busbedrijf Spitax: een luxe tou- ringcar, maakte de jury de ronde langs de vier overige poasboak- jes. Eerst ging de reis naar Espe- jlo. Normaal de bult met de imeeste kuubs, maar deze keer bleek dat niet het geval te zijn. Zandverstuivingen verraadden de droogte van het land. De jury werd verwelkomd met een drankje. Omdat Pieter Baan Muller vorig jaar is gestopt als commissielid, ging Frans Spik- ker mee. Pieter Baan was wel van de partij, maar nu als erelid. Daarnaast waren Prins Carnaval Remi de la Haye en zijn Adju dant Tjerk van der Meij uitgeno digd als gastjury. De boakes van Holterbroek en Beuseberg bleken zeer mooi af gewerkt en deden elkaar wat schoonheid betreft, nauwelijks onder. Toch kreeg de boake van Beuseberg net een stem meer, zodat deze de schoonheidsprijs in ontvangst mocht nemen. De poashoake van Dijkerhoek werd als laatste aangedaan. Een grote bult met erbovenop een toefje. Van een afstand leek het Maatschap Huisartsen Holten, Keizersweg 32, telefoon 0548-363553. Spreekuur volgens afspraak. Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren (17.00 - 08.00 uur) en tijdens weekenden en feestdagen bellen met Cen trale Huisartsenpost Salland, telefoon 0570-501777. Zie ook website: www.huisartsenholten.nl. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111. Geopend op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assis tente in de apotheek is. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. A. Groot, te lefoon 0548-362884. Dierenarts: Dierenartsencombinatie Holten, Dorpsstraat 24C, telefoon 362004. Spreekuur: 8.00 - 9.00 uur en 12.30 - 13.00 uur. Daarbuiten na telefonische afspraak, telefoon 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, telefoon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk Zondag 27 april: 9.30 uur, ds. H. Gijsen, nevendiensten. 19.00 uur, Open Deurdienst in De Kandelaar met pastoor B. Wolters, Heeten en For You Too uit Enter. Dijkerhoek, 9.30 uur: ds. J. Wiegers, Olst: Espelo, 10.45 uur: ds. J. Wiegers, Olst. Eerste collecte: diaconie; tweede collecte: pas toraat. Okkenbroek, 10.00 uur: ds. G.W. van der Brug, Harfsen. Collecte: ere dienst en kerkmuziek. Gereformeerde kerk Zondag 27 april: 9.30 uur, ds. M.J. Heule, Beekbergen. 19.00 uur, Open Deurdienst, pastoor Wolters, Heeten. Eerste collecte: kerk, tweede col lecte: bejaarden pastoraat. Interkerkelijke wijdingsdienst Diessenplas Woensdag 30 april 19.00 uur, dhr. Vogely. Evangeliegemeente De Loofhut (Dorpsstraat, HMV-gebouw) Zondag: 10.00 uur, samenkomst. Katholieke kerk Holten, zondag 27 april: 9.30 uur, eucharistieviering. Voorganger pastor Rademaker. Nieuw-Heeten, zaterdag 26 april: 17.30 uur eucharistieviering, past. B. Wolters, dameskoor; zondag 27 april: 10.00 uur eucharistieviering, past. B. Wolters, kinderkoor. Vorige week in de nacht dreef er hoge dunne sluierbewolking over. Het werd een stuk zachter met 7.3 graden als laagste waarde. In de ochtend en de morgen was er ook sluierbewolking aanwezig, maar de zon werd er niet door gehinderd. Ook in de middag was het zonnig, de matige tot vrij krachtige oosten wind maakte het er niet mooier op. Met een luchtvoch tigheid van 24 procent droogde het hard. Met 21.0 graden een warme dag,. De nacht verliep helder doordat er wat wind stond koelde het niet sterk af. De temperatuur daalde niet verder dan 8.4 graden. De morgen en de middag zagen er weer stralend uit met volop zon en een wolkenloze he mel. Ook stond er gelukkig minder wind. Voor het eerst in het seizoen konden we de eerste zomerse dag noteren, van maarliefst 25.3 graden als maximum. De nacht verliep opnieuw zacht met een minimum van 10.3 graden. In de ochtend en begin van de morgen waren er een paar sluierwolken te zien. In het verdere verloop van de dag was het onbewolkt en zonnig. Opnieuw een zomerse dag met 25.3 graden, hetzelfde als de dag ervoor. Met een zuidoostelijke stroming werd warme droge lucht aangevoerd. Door de aanhoudende droogte is het gevaar voor een bosbrand zeer groot. Donderdag Opnieuw weer een onbewolkte nacht waarin de volle maan volop scheen. Koud was het niet met 9.0 graden. De zon scheen al weer vroeg in de morgen in een strak blauwe lucht. Dit weerbeeld hielden we de hele dag. Er stond een stevige noordoosten wind en samen met een lage luchtvoch tigheid droogde het nog harder. Ook werd het minder warm met 22.7 gra den als maximum. Vrijdag In de vroege ochtend was het wat frisser dan de voorgaande nachten met 6.8 graden. Dit werd veroorzaakt door een noordoostelijk stroming die koelere lucht aanvoerde. Opnieuw was het in de morgen zonnig, wel wa ren er enkele wolkensluiers te zien. 's Middags was het zonnig wel was de noordoosten wind de grote spelbreker. Ondanks de zon werd het niet warmer dan 18.1 Zaterdag In de avond van vrijdag en het eerste deel van de nacht was het nog on bewolkt, daarna nam de bewolking toe. 1-Iet was gevoelig kouder met 5.3 graden. Begin van de morgen nog opklaringen en zon, daarna veel wol kenvelden. In de middag waren er opklaringen, stapelwolken en geregeld zon. Later weer meer bewolking. Opnieuw was de wind spelbreker. Het werd 13.4 graden. Begin van de avond van zaterdag viel er dan eindelijk een korte regenbui, maar meer als 1.0 mm in Holten viel er niet. In de nacht droog. In-de mor gen hadden we perioden met zon, afgewisseld door stapelwolken, 's Mid dags vrij zonnig, afgewisseld door sluierbewolking. In de avond werden door de aanhoudende droogte en gevaar voor brand geen paasvuren in de Holtense buurtschappen ontstoken, dit was een grote teleurstelling. Meteo Holten Freddie Paalman net op een vrouwenborst. Niet eens bewust gedaan. 'We waren aan het bouwen en toen bleek in eens het hout op te zijn. Het gat hebben we toen maar op deze manier dichtgemaakt', vertelt een van de bouwers. Na meting bleek Dijkerhoek de meeste kuubs te hebben en daar door de winnaar. Jaren heeft Dij kerhoek achter het net gevist. Nu zijn ze winnaar en mogen ze de bult niet aansteken. Maar on danks dat, was de vreugde er niet minder om. Wanneer de poasboakes nu wel in de fik worden gestoken, is nog niet bekend. Er wordt ge sproken over Koninginnedag of Bevrijdingsdag. Wel moet het snel gebeuren, want de boeren willen zo snel mogelijk de maïs de grond in hebben. Onder andere gastjurylid Remi de la Haye maakte afgelopen zaterdag een keuringsrondje langs de poasboakes. (Foto: Johan Bolink) Holten - Oad Groep BV krijgt 12 juni in de Ridderzaal te Den Haag de Koning Willem I Prijs 2003 voor het Nederlands on dernemerschap uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks toege kend door de Koning Willem I Stichting aan Nederlandse on dernemingen die bijzondere prestaties leveren in hun markt gebied. 'De Oad Groep BV heeft door voortreffelijk en innovatief ondernemerschap een leidende positie behaald en weten te be houden in de zeer concurrerende reismarkt', zo luidt de motivatie van de Stichting die onder voor zitterschap staat van de presi dent van de Nederlandsche Bank, dr. A.H.E.M. Wellink. Oad Groep krijgt de prijs omdat Oad door de jaren heen heeft be wezen het ondernemerschap op uitstekende wijze te vervullen. In 1924 startte oprichter G. ter Haar met personenvervoer in een deel van Twente onder de naam Overijsselsche Autobus diensten OAD. Anno 2003 heeft Oad zich ontwikkeld tot een al lround reisorganisatie dat als on afhankelijk en puur Nederlands familieconcem tot de top-3 van de Nederlandse reiswereld be hoort. In 2002 verzorgde Oad de va kanties van 701.000 Nederlan ders en boekte de reisorganisatie een recordomzet van 631 mil joen euro. De dagelijkse leiding is in handen van Geert-Willem Boven (algemeen directeur) en Julius ter Haar (commercieel di recteur). Oud-directeur ir. J.G.J. ter Haar is president commissa ris van de Oad Groep. 'Ondernemerschap en innovatief denken heeft bij de Oad Groep altijd hoog in het vaandel ge staan', zegt een tevreden Geert Willem Boven. Niet voor niets werd Oad in de afgelopen jaren door de reisbureaus in Neder land bijna steevast tot meest in novatieve touroperator verko zen. De uitverkiezing dankt Oad on der meer aan de ontwikkeling van intercontinentale bestem mingen. Oad maakte rondreisbe- stemmingen zoals bijvoorbeeld Mexico en Indonesië toeganke lijk als (betaalbare) strandbe stemming en werden daardoor toegankelijk voor een veel bre der publiek. De laatste jaren past Oad ook di versificatie van haar product toe door verkoop van arrangemen ten naar voetbal- en schaatseve- nementen (Nederlands Elftal, KNSB), buitenlandse attractie parken (Disneyland Resort Pa ris, Warner Bros. Movie World), theatervoorstellingen en concer ten (Joop van den Ende Theater producties, Night of the Proms, Ticket Service Nederland en' Mojo Concerts). Holten - Evenals vorige jaren staat de Scouting Holten ook dit jaar weer op 30 april in Holten. Hier kunnen de kinderen zelf een stokbroodje bakken. Terwijl de kinderen aan het bak ken zijn kunnen ouders tegen een kleine vergoeding genieten van een kopje koffie. Daarbij wordt een eigen gebakken koek je gepresenteerd. De Scouting is op zoek naar nieuwe leiding voor de welpen groep. Voor inlichtingen kan men te recht bij voorzitster Geja Keizer telefoon 0548 - 36 49 46. Holten - Sociale contacten en belangenbehartiging zijn be langrijke zaken voor de afdeling Holten van de Protestants Chris telijke Ouderen Bond. „Zorgen dat de ouderen niet 'insneeu wen', het geven van informatie over allerlei actuele ontwikke lingen maar ook het onderlinge contact onderhouden zijn taken waar de PCOB-Holten zich voor inzet", vertellen J.H. van Eng- brink en C. de Voogd. PCOB Holten bestaat dit jaar vijftien jaar en groeide in die ja ren van zo'n zeventig naar hon derddertig. „We hebben een top gehad van 147 leden. Maar de man met de zeis hakte er stevig in. De gemiddelde leeftijd van onze leden is 74 jaar. Het is de bond van de vijftigplussers, en tussen de zestig en de zeventig ben je nog een jonge spring-in-'t veld. We zouden heel graag meer vijftig- en zestigplussers bij onze afdeling zien. Die heb ben we nodig. Dat is overigens een algemeen verschijnsel bij de afdelingen. Maar deze mensen zitten vaak nog in het arbeids proces en wij vergaderen over dag." De bijeenkomsten worden maandelijks gehouden, meestal in De Kandelaar. Allerlei onder werpen komen dan aan de orde. „Erfrecht, rij vaardigheidsopfris cursus en seniorweb bijvoor beeld. Maar ook lezers die over verschillende onderwerpen een verhaal houden. Het gaat erom dat onze leden wat opsteken en bijblijven, maar het moet ook gezellig blijven. De PCOB Hol ten is een goede club om mee te werken, maar op deze leeftijd is het elastiek er een beetje uit. En dan zijn alle veranderingen, die soms heel snel gaan, moeilijker bij te houden." Kandelaar - De laatste Open Deurdienst van dit seizoen wordt zondag 27 april gehouden in de Kandelaar. De dienst begint om 19.00 uur. Vanaf 18.50 uur is er samen zang. Naar aanleiding van het Open Deurblad van april krijgt deze dienst als thema: 'Pasen, hoe nu verder'.Voorganger is pastoor B. Wolters. De .mede werking wordt verleend door het koor For You Too uit Enter. Van Engbrink: 'Zorgen dat ouderen niet insneeuwen.' (Foto: Johan Bolink) De PCOB probeert toch bij te blijven: zo organiseerde de PCOB samen met de ANBO een bijeenkomst waarbij iemand van de Rabobank het een ander over de bank uit kwam leggen. Maar wat de PCOB Holten ook vooral hoog in het vaandel heeft staan, zijn de sociale contacten van de leden onderling. „Die zijn erg belangrijk, gewoon de gezelligheid die je hebt met el kaar." Leden bezoeken leden die alleen zijn, of ziek. Mensen die een opkikkertje nodig hebben krijgen een kaartje, en dat geldt ook voor zeventigplussers die jarig zijn. „Het saamhorigheids gevoel is van groot belang", we ten Van Engbrink en De Voogd. Holten - Met Koninginnedag wordt er een Gezinspuzzelfiets- tocht gehouden. De start is op Smidsbelt en een ieder kan star ten tussen 13.00 en 13.45 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 1 eu ro. Hiervoor ontvangt men een routebeschrijving en een vragen formulier voor de puzzeltocht, een leuke attentie en een startbo nificatie. De tocht voert langs mooie piekjes van Holten. On derweg staat een stand van Wie lervereniging Holten, waar een rustpauze kan worden gehou den. De vragen van de tocht be treffen deels het koningshuis, deels de sponsor van de tocht de Rabobank, deels de actualiteit en deels de beemden van Holten. Bij inlevering van de vragen ontvangt men een gevulde koek. De tocht eindigt bij Restaurant Vosman. Daar treft men de goede ant woorden aan. Aan de puzzel- tocht zijn drie prijzen verbon den. De eerste 15 euro, de twee de 10 euro en de derde prijs is 5 euro. Prijswinnaars worden ge beld en bij de Rabobank Holten- Markelo vanaf 1 mei bij de in gang vermeld. Eens per jaar wordt er een reisje gehouden en dan gaan zo'n der tig leden een dagje uit, met eigen vervoer. „Geen enorme afstan den, maar wel leuke dingen in de omgevingen en een etentje. Je bereidt zo'n uitstapje goed voor: is alles toegankelijk voor ieder een? En we doen alles op ons ge mak, nemen er de tijd voor. Het moet leuk blijven en geen uit puttingsslag worden." Namens PCOB Holten zitten twee bestuursleden zitting in de Stichting Welzijn Ouderen Hol ten. Via die stichting houden de bonden contact met bijvoorbeeld de woningbouwverenigingen en gemeente. Zaken als minimabe leid en hoe benader je de oude ren daarin, WVG en Kulturhus worden binnen de SWOH aan de orde gesteld. „Wij proberen plaatselijk de belangen van de ouderen te behartigen. Via de Stichting Welzijn Ouderen Hol ten hebben we onze visie gege ven op het verkeersstructuur- plan, de oversteekplaatsen, dë bereikbaarheid. Twee jaar gele den zijn bijvoorbeeld alle stoe pen aangepast voor rollators. Al dat soort zaken gaat via de SWOH." De PCOB is een chris telijke bond, van divers kerke lijk pluimage. Het bestuur be staat momenteel uit zes leden. „We horen er eigenlijk zeven tc hebben, maar dat is al lang niet meer gelukt," Penningmeester ïs M. Tromop en de andere be stuursleden zijn G. Assink-Mid- delesch, T. Faber-Visser en G. Stam.De Voogd was oud-secre taris; die functie is nu vacant. Voorzitter Van Engbrink neemt de secretariaatswerkzaamheden tijdelijk over. „Maar in septem ber hopen we weer een compleet bestuur te hebben." Wie meer in formatie wil over de PCOB Hol ten kan daarvoor terecht bij Van Engbrink, telefoon 0548- 361528. Holten - De uitslag van de paas vuurkeuring van afgelopen za terdag. Eerste prijs: Dijkerhoek, hoogte 12,85 meter, omtrek 71,72 me ter, inhoud 2369 kuub; tweede prijs: Espelo, hoogte 11,40 me ter, omtrek 82 meter, inhoud 2134 kuub; derde prijs Beuse berg, hoogte 11,79 meter, om trek 62,74 meter, inhoud 1662 kuub; vierde prijs: Holterbroek hoogte 10,07 meter, omtrek 62,77 meter, inhoud 1263 kuub. Espelo - NBvP Vrouwen van Nu Espelo had op 14 april haar laat ste afdelingsavond van dit sei zoen. Voor deze avond was Theresa Vrielink-Wolfkamp uit Raalte uitgenodigd. Zij vertelde over haar bijzondere gave als alternatieve genezer en paragnoste. Door middel van haar 'mediumschap wordt The resa in staat gesteld door Hilde- gard een aantal geneeskrachtige middelen aan de wereld te ge ven; waaronder Hildegardtinc- tuur, galant en propolis. De fietstocht staat gepland op 13 mei. En het jaarlijks reisje op 20 mei. Holten - De politie werd zondag 20 april getipt dat in een bosper ceel langs de Forhaarsweg een granaat was gevonden. Kampeerders hadden deze dag deel genomen aan het eierzoe- ken en troffen de granaat aan. Na onderzoek bleek dat het ging om- een rookgranaat afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. ZORGSERV1CES TWENTE ledereen kan mooi zijn! Laserkliniek Twente - Hengelo Zie De Gezonde Krant deze week bij uw weekblad Krant niet ontvangen? Telefoon (074) 290 49 50 Expositie iconen Jansje Aaltink, Boschkamp, 3 maart 2003 - 24 april 2003 Tentoonstelling De natuur van Kees Bos, Natuurdiorama, 17 april 2003 - 18 mei 2003 Bijeenkomst Bejaardensociëteit. Kandelaar, 22 april 2003, 14:30 Bijeenkomst NBvP Holten. Vosman, 22 april 2003, 20:00 Open Avond Vice Versa Over ijssel. Hotel Lösse Hoes, 23 april 2003, 19:30 Bijeenkomst Anbo. Boschkamp, 24 april 2003, 15:00 Open Deurdienst. Kandelaar, 27 april 2003, 19:00 Eenpansmaaltijd voor alleen staande 65-plussers, SG De Wa- erdenborch, 28 april 2003, 12:30 Bedrijventoemooi Blauw Wit, Vletgoor, 29 april 2003, 19:00 Toneel DAT: De overdwars ge strekte, Irene, 30 april 2003 Winkels gesloten. Holten, 30 april 2003 Koninginnedag. Holten, 30 april 2003 Aubade, Smidsbelt, 30 april 2003, 9:45 Oranjebrunch, Dorpsstraat, 30 april 2003, 10:00 Veteraan en Klassieker Motor races, Circuit Beuseberg, 30 april 2003, 13:00 Fietspuzzeltocht. Kalfstermans- weide, 30 april 2003, 13:00 Gezinspuzzeltocht. Smidsbelt. 30 april 2003, 13:00 Verenigingenmarkt. Kalfster- mansweide, 30 april 2003, 13:30 Rommelmarkt door kinderen. Kalfstermansweide, 30 april 2003, 13:30 Oranjedarten. Bierlokal am Bahnhof, 30 april 2003, 14:00 Taptoe, Kalfstermansweide, 30 april 2003, 20:30 Tentoonstelling koninklijk huis, Larenseweg 106, 30 april 2003 - 5 mei 2003 Ronde van Overijssel, Holten, 3 mei 2003 Dodenherdenking. Canadese Begraafplaats, 4 mei 2003, 11:00 Dodenherdenking. Mol en bel ter- weg, 4 mei 2003, 20:00 Bevrijdingsloop, Meermans kamp, 5 mei 2003 Bevrijdingsloop. Meermans kamp, 5 mei 2003,18:00 Bloemenactie Holtens Mannen koor, Holten, 6 mei 2003 Optreden Canadees koor Gloria Dei Chorale. Dorpskerk, 11 mei 2003, 9:30 Jaarreisje Bejaardensociëteit. 13 mei 2003 Informatieavond Sion, Irene, 15 mei 2003, 20:00 Vooijaarsfeest Beuseberg. Lver- tjesweg, 16 mei 2003 - 17 mei 2003 Open Dag Blauw Wit, Vletgoor. 17 mei 2003,9:00 Totale leegverkoop HMV-win kel. Oude Deventerweg 7. 24 mei 2003,9:00- 16:00 Jaarlijkse boottocht Rode Kruis, Weerribben, 27 mei 2003, Infor matie: Nelly Stevens-Krekel, tel.: 0548-364622 Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Hol tens Nieuwsblad. Stiehtings-bestuur: W.H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4, 7451 XC Holten, Abonnementen: Ketkhofsweg 18, 7451 BG Holten, telefoon 0548-363803 familie Meinsma 0548-363637 Eindredactie: Peter Buitbuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax: 0842-11 67 34 E-mail: p.bulthuis@whk.wegener.nl Adres redactie: Kerkhofsweg 18, 7451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03, fax 0548-36 64 97 Extra inleverpunten kopij: Het Bonte Paard. Deventerweg 87, telefoon 0548-361202. uiterlijk inle veren: dinsdags 9.00 uur Bosschool. Raalterweg 44, telefoon: 0572-321622. Uiterlijk inleveren: maandags 12.00 uur Advertenties: Getfertsingel 41, 7513 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Advertentie-adviseurs: kantoor; al leen op dinsdae tot 14.00 uur telefoon 0548-368295 "en fax 0548-366497; andere werkdagen telefoon 0548- 519797 en fax 0548-519798. Otto IJspeert, mobiel 06-51 19 83 42 Henk Schottert, mobiel 06-51 19 83 21 Advertenties kunt u in Holten opge ven bij: Albert van de Maat, Smids belt 7, 7451 BL, telefoon 0548- 361538 tot dinsdag 12.00 uur. of het kantoor aan de Kerkhofsweg 18. Directie: J.V.Munsterman Algemeen hoofdredacteur: Mw. G. Arendsen-Tieben Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Opaion,, dingen daartoe zi toepassing dc Algc- -waarden huis-aan- huiskranten Wegener XV. Een exemplaar van dc Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezon den. Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wcgener-conccrn. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt ge bruikt door onze administratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van dc titels en dc werkmaatschappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan- huiskranten BV, t.a.v. de heer A.T. Kooij Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 3