'Hoe staat het met geloofwaardigheid Holtense politici? Op zoek naar gastouders, sponsors en vrijwilligers Holtens Nieuwsblad BfidNi8iiws in,a™ews spopt Trends -f Alles mep del Geen paasvuur, wel grasmaaierrace MIS HEM ZATERDAG NIET! k Stichting Hulp aan Tsjernobyl wil kinderen naar Holten halen De la Haye: 'VSP staat nog steeds overeind' Stopteken brigadiers vaak niet opgevolgd Opening tentoonstelling kunstwerken Kees Bos U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! bon! Fietspaden Handelsweg In dit nummer. Dodenherdenking Caravancontrole Supporters Mark Tuitert houden supportersavond Ronde van Overijssel PASAR MAfoAM i np i Holtens Nieuwsblad Donderdag 24 april 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 Holten - 'Verbolgen en verbaasd' zijn de woorden die PvdA-frac- tievoorzitter R. de la Haye ge bruikt als hij het heeft over uitla tingen die door politici gedaan zijn in het onlangs gehouden Po litiek Café. De la Haye was daar aanwezig en constateerde dat er bij som mige politici wel een zeer nega tieve grondhouding aanwezig is ten aanzien van de gemeentelij ke herindeling. 'Er werden onder meer de volgende uitspraken ge daan: 'De fusie heeft nog niets goeds tot stand gebracht', 'Het kost alleen maar geld'; 'Kunnen wij het besluit niet terugdraaien' enzovoort', schrijft hij in een no titie aan burgemeester en wet houders. 'Hoe kunnen wij nou van onze ambtenaren vragen het ene pro duct na het andere te produceren als een aantal van ons dergelijke negatieve geluiden laat horen, dan wel er mee instemt? Hoe staat het dan met onze ge loofwaardigheid?', vraagt De la Haye zich af. Hij is van mening dat die nega tieve energie beter omgezet kan worden in positieve. 'Als mensen daartoe niet in staat zijn moeten ze nadenken over hun rol en functie in de gemeen schap', stelt hij. Wat De la Haye betreft is het duidelijk: 'Rijssen en Holten zijn samengegaan en moeten er sa men de schouders onderzetten. Niet alleen de burgers van Rijs sen en Holten, maar ook de poli tici van de gemeente. Alleen dan kan een mooie en sterke gemeente met een goed bestuurlijk apparaat ontstaan.' Burgemeester en wethouders komen binnenkort met een reac- Espelo - Ondanks dat de paasvuren niet doorgingen, werd er in Espelo wel een race met grasmaaiers gehouden. Velen kwamen kijken hoe dit in z'n werk ging. Er waren enkele categorieën uitgezet voor verschillende modellen. Een enkeling haalde zelfs zonder proble men de 100 kilometer per uur. Ook was er gedacht aan een heuse pitsstop. Niet bedoeld voor de grasmaaier, maar eerder voor de be stuurder ervan. (Foto: Johan Bolink) Holten - Dat veel mensen Kees Bos een warm hart toe dragen, bleek vorige week donderdag tijdens de opening van de tentoonstelling van schilderijen en beelden die hij heeft gemaakt. In het belang rijkste nalatenschap van Kees: de Natuurdiorama Holterberg. Burgemeester Jan Lonink opende de tentoonstelling over de werken van de vorig jaar overleden Kees Bos. Lo nink deed dit vorig jaar ook met de herfstexpositie. 'Toen was het menselijker wijze een stuk ingetogener dan nu. Maar toch blij dat de herfstexpositie door kon gaan', vertelt de bur- gemeester. De schilderijen en beelden la ten duidelijk zien dat Kees een grote voorliefde had voor na tuur en cultuur en Holten in het bijzonder. Vooral 'zijn' Holterberg is gebruikt als on derwerp. Dochter Kitty vertelde hoe het laatste bronzen kunstwerk van haar vader werd gemaakt. 'Hij was toen al te zwak om er zelf aan te werken. Vanaf de bank gaf hij mijn broer en mij aan wijzingen hoe het varken moest worden geboetseerd.' Naast de opening van de ten toonstelling, die tot 18 rriei duurt, werden ook de eerste exemplaren van het boek over Kees Bos uitgereikt. (Foto: Johan Bolink) Holten - 'Het Verkeersstructuur- plan Holten staat nog altijd over eind. Zelfs van kaft tot kaft.' Dat benadrukt PvdA-ffactievoorzit- ter R. de la Haye in een schrifte lijke notitie aan het college. De la Haye had in het Politiek Café de uitspraak gehoord dat de commissie het VSP Holten te ruggegeven had aan de wethou der omdat de commissie met het voorgelegde plan niet kon in stemmen. 'Degenen die die con clusie trokken, hebben een ande re vergadering bijgewoond dan ik', stelt De la Haye. Hij geeft aan dat de voorberei ding van het Zilverzandtracé voortgezet kan worden en dat ook het tracé van de 'Graanweg' overeind gebleven is. 'Alleen voortschrijdend inzicht heeft geleid tot enige aanvullin gen zoals de alternatieven die zijn aangedragen ten aanzien van het doortrekken van het Zil verzandtracé en wellicht de oos telijke slinger door de H.J. Wansinkstraat.' De la Haye vraagt het college om zo spoedig mogelijk haar standpunt te verkondigen over het VSP Holten, zodat de ge meenteraad vervolgens een be sluit kan nemen. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: i Geeft op als abonnee voor bet b«" ™rHoltens Nieuwsblad: liet opgeven van een J nieuwe abonnee. ad Dhr./mevr.: IfJ Adres: J Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €44,40 per jaar (betaalwijze; per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede! (losse nummers: €0,87) Holten - Op Koninginnedag staan ze op de rommelmarkt: be stuursleden en vrijwilligers van de Stichting Hulp aan Tsjerno byl Kinderen Holten. Ze bakken pannenkoeken, verkopen koffie en geven informatie over de komst van een nieuwe groep kinderen uit Tsjernobyl in Hol ten. De opbrengst van Koningin nedag is voor de reis- en ver blijfkosten van de nieuwe groep kinderen. De stichting wil opnieuw zo'n dertig kinderen uit Wit-Rusland naar Holten halen. De kinderen zouden in de maanden maart en april 2004 moeten komen; op 7 maart komen ze in Holten aan, en op 26 april vertrekken ze weer. De kinderen, negen- en tienjari gen, kunnen alleen naar Neder land komen als zich voldoende gastgezinnen hebben aange meld, die bereid zijn om die we ken een of meerdere kinderen in het eigen huisgezin op te nemen. Alle gastouders van de vorige groep hebben inmiddels een brief gehad. De kinderen komen uit dezelfde dorpen als de eerste groep, die eind 2001/ begin 2002 naar Hol ten kwam. Het gaat niet om de zelfde kinderen. Het doel van de stichting bleef onveranderd. „We willen kinde ren uit het stralingsgebied acht weken in gezond gebied laten verblijven. In die acht weken wordt hun bloed ververst en heeft hun weerstand een flinke oppepper gekregen. Als gevolg van de kernramp hebben veel mensen en kinderen in besmet gebied namelijk een zwakkere conditie. De radioactiviteit is daar nog steeds honderd keer de met het gastgezin. Naast gastge zinnen zoeken de stuurgroeple den nog sponsors (voor de reis kosten, de verzekeringskosten en de kosten van de activiteiten), lokalen waarin de kinderen les kunnen krijgen van de eigen leerkracht, tolken en vrijwilli gers die mee willen helpen met de te organiseren activiteiten. Gastouders en andere belang stellenden/ vrijwilligers kunnen zich melden bij de Holtense stuurgroep, telefoon (0548) 363388. Daar kan men ook terecht voor informatie. Een bijdrage kan men storten op bankrekening. 32.85.389.454. Het bestuur van de Stichting Hulp aan Tsjernobyl Kinderen Holten. Nederlandse normen. Veel kin deren hebben leukemie en schildklieraandoeningen. De kinderen leven altijd in besmet gebied, drinken melk van be smette koeien en eten groente van besmette grond: het is een vicieuze cirkel". Om die vicieuze cirkel voor twee maanden te doorbreken zijn gastgezinnen nodig. „We hebben de vorige keer gezien hoe goed dat gaat. En hoe de ouders van de kinde ren uit Rusland dat waardéren. Buiten onze groep om komen zo'n tien kinderen van de eerste groep terug in de zomervakantie, soms met een broertje of zusje. Met kerst zijn er ook twee kin deren geweest. Zo'n band is er dus geweest tussen de gastgezin nen en de kinderen", vertellen Henny Kruk, Henk Jan Aanstoot en Tonny Heusinkveld, respec tievelijk voorzitter, penning meester en secretaris van de Holtense stichting. In het be stuur zitten verder Klary Offrin- ga, Rita Sjoers, Jobien Assink en Marco Mijsters." De kinderen komen uit hetzelfde dorp, van dezelfde school, vaak uit dezelfde klas en er komen ei gen leerkrachten mee. De kinderen spreken alleen Rus sisch en de meesten zijn nooit verder geweest dan hun eigen dorp. Eenmaal in Holten krijgen ze 's morgens les van hun eigen leraren en 's middags is er een activiteitenprogramma. Alle an dere tijd brengen ze door in en Holten - B en W willen fietsstro ken aanleggen aan beide kanten van de Handelsweg. Het gaat om het deel tussen de Transportweg en de fietspaden aan de rotonde Keizersweg. We gens de verkeersveiligheid vindt het college het noodzakelijk de ze maatregel te nemen. Pagina 3 Ondanks dat de paasvuren zijn uitgesteld, ging de paas vuurkeuring wel gewoon door. Pagina 3 PCOB Holten is op zoek naar nieuwe leden tussen de vijftig en zestig jaar om hun team mee te versterken. Pagina 5 Genieten van klassieke mo toren kan met Koninginne dag. Dan wordt een race ge hóuden op de Beuseberg. Holten - Tijdens de Nationale Dodenherdenking, op zondag 4 mei, worden ook in Holten de oorlogsslachtoffers herdacht. De herdenkingsdag begint om 11.00 uur met een herdenking op de Canadese Begraafplaats. „Het is een herdenking door en voor de schooljeugd", benadrukt Margriet Hanewinkel van de Stichting Viering Nationale Feestdagen. Vijf kinderen, van elk van de basisscholen één, leg gen gezamenlijk de eerste krans „Ongeacht welke belangrijke mensen ook aanwezig zijn, de eerste krans wordt gelegd door de kinderen. Door een van de kinderen wordt een gedicht gele zen. De kinderen leggen bloemen bij alle graven. Als spreker komt VVD-Tweede Kamerlid Gert Jan Oplaat. De Holtense mu ziekvereniging HMV speelt ko- raalmuziek. De organisatie roept de volwas senen op niet in het middenpad te gaan staan. „Houd,die ruimte vrij voor de kinderen." Honde neigenaren die met hun hond op het kerkhof wandelen worden verzocht dat die dag op een an der tijdstip te doen. In de her vormde kerk wordt om 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst gehouden. De Stichting Viering Nationale Feestdagen werkt hierin samen met de Oudstrij ders, de Holtense kerken en de gemeente. Aansluitend is er een stille tocht naar het monument op de Molenbelterweg. Holten - In het huis-aan-huis- blad West Twente stond ver meld dat vrijdag 25 en zaterdag 26 april de jaarlijkse caravan controle wordt gehouden in Hol ten. Deze controle heeft echter al plaats gevonden op 11 en 12 april met groot succes. Bovenge noemde data zij dus niet juist. De volgende caravancontrole zal in 2004 worden gehouden. Holten - Van de verkeersbri- gadiers, vrijwilligers die ervoor zorgen dat schoolkinderen veilig de Larenseweg kunnen overste ken, kwam vaak de klacht dat bestuurders van auto's, bromfiet sen en fietsen nogal eens het door hen gegeven stopteken ne geren waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. In Holten staan verkeersbrigadiers op de Larenseweg ter hoogte van de Gaardenstraat en de Schoolstraat. Bestuurders zijn echter verplicht gevolg te geven aan een door een bevoegde en als zodanig kenbare verkeersbrigadier gege ven stopteken. Door het stopte ken te negeren loopt men kans een proces-verbaal te krijgen. De politie zal zo nu en dan op vallend en onopvallend toezicht houden tijdens de werkzaamhe den van de verkeersbrigadiers. Holten - De Supportersvereni ging Mark Tuitert houdt zater dag 10 mei een supporters avond. Deze wordt vanaf 20.00 uur gehouden in Café Restaurant Vosman aan de Oranjestraat 38. De supportersavond wordt ge houden als feestelijke afslui ting van het schaatsseizoen. Mark Tuitert is tijdens de avond ook aanwezig. Daarnaast wordt er gezorgd voor muziek, versnaperingen en een videoterugblik op het afgelopen seizoen. Bij dat laatste komen ook de suppor ters zelf veelvuldig in beeld. Bovendien kunnen de geno digden vele leuke schaatsprij- zen winnen met het Rad van Avontuur: onder meer twee kaarten voor het EK in Heer enveen. De opbrengst van het Rad komt geheel ten goede aan het Nationaal Fonds Kin derhulp, het goede doel dat Mark namens de Sponsor Bin go Loterij steunt. Ook zal tij dens deze avond de Supporter van het Jaar bekend worden gemaakt. De avond is bedoeld voor le den van de Supportersvereni ging Mark Tuitert. Ieder lid mag één introducé gratis mee nemen. Voor elk volgend in troducé moet 10 euro entree worden betaald. Opgeven kan tot 1 mei bij Jolanda Hoog land, telefoon: 0548 - 364774. u ll« Elke week in teel Twente in de tas... Oplage 220.000 25 t/m 27 APRIL Indische markt de Tropische jaarmarkt met aziatische en exotische artikelen e?TIndisch eten. Optredens van div. artiesten en dansgroepen. Tevens Indiëdagen. Toegangsprijzen; Volwassenen 7,- Kinderen tot 12 jr. en 65+€3,50. Kinderen tot 6 jr. GRATIS. Vrijdagmiddag 65+ (legitimatie) GRATIS. Parkeren GRATIS Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 13.00-23.00 uur, zondag van 12.00 - 20.00 uur. Informatie: MSK organisatie. 05464 9 25 51. ETST! Expo renter

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1