'Eikensingel met veel vruchtdragers voor vogels Voorstel gewijzigde Wegenlegger Holten voor Scheperspad Holtens Nieuwsblad Dartstoernooi om de Gouden Keun Grootste landschapsonderhoudsprojeet van Nederland Overwinning zijspanduo Erik Haan/Stan Dijk Voorzitter sportraad Geurt Leppink stopt Lekker springen tijdens Après Ski Spring Party In dit nummer... U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! 1 r Geen kuikens maar hazen Onderzoek borstkanker Eierkuul'n bij Dondertman Jongerendag Werkloosheid loopt op Herdenking Belangstelling voor geluidswal langs spoorlijn Donderdag 10 april 2003 Fax:0548 -366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 Pagina 9 Blauw Wit stelt vlak voor tijd de punten veilig in de wedstrijd van afgelopen dinsdag. Pagina 3 Pagina 5 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: B0N| Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: Gebruik deze bon voor i liet opgeven van een j meuuc abonnee Dhr.'mevr. Adres: Woonplaats Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 1 1 1 €42.85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede j (losse nummers: €0,87) 4 Holten - De Holtense Handels Vereniging houdt zaterdag 19 april een paasactie. In de vitrine bij Blokker Van de Maat kunnen dan paashaasjes geteld worden. In verband met de vogelpest zijn het dit jaar geen levende kuikens maar haasjes. Iedereen kan een deelname formulier bij de kassa ophalen en een gooi doen naar het aantal hazen dat in de vitrine aanwezig is.Dit deelnameformu lier moeten deelnemers in de winkel inleveren, in de daarvoor bestemde bus.De tien winnende inzenders worden beloond met een leuke prijs.Kinderen kunnen zich 's middags laten schminken door de paashaas, in hoogst ei gen persoon. Holten - De naam Après Ski Spring Party voor het muziekevenement dat afgelopen zaterdagavond 5 april in de tent op Kalfstermans- weide werd gehouden, bleek goed gekozen. Het was koud in de tent, maar de meeste bezoekers sprongen zich op de maat van de mu ziek warm. Ondanks dat de tent niet vol was, leverde het een zeer gezellige sfeer op. Band Da Vinei scoorde goed met lekkere meezin gers. De Regiotappers deden daar met Klompen Vincent nog eens een schepje bovenop. Met een supergrote klomp kwamen zij de tent binnengereden. (Foto: Johan Bolink) Holten - Op de es bij de familie Blankena aan de Helhuizerweg wordt gewerkt. Machinaal boren Soweco-medewerkers gaten in de grond, waarin straks gekloof de palen komen voor de afraste ring van de esrand. De grond boor levert een rij keurige paal gaten af. Een kwartier later slaat agrariër G. Blankena samen met gedeputeerde P. Jansen de eerste paal in het gat, als symbool voor de oplevering van het grootste landschapsonderhoudsproj eet van Nederland, Landschap Plus van Landschap Overijssel. In het kader van Landschap Plus zijn bijna duizend landschappe lijke elementen als houtwallen, hagen, poelen en hoogstam- boomgaarden in de provincie Overijssel onder handen geno- In de gemeente Rijssen-IIolten zijn meerdere esranden, hout wallen, singels, rasters, beuken hagen en (hakhout)bosjes aange legd, in totaal voor een bedrag van 46.788,78 euro. Arend van Bemmel van Land schap Overijssel zocht in het ka der van Landschap Plus naar projecten. Toevalligerwijze reed hij over de Helhuizerweg en zag Blankena senior handmatig vo gelkers verwijderen op de es- rand. Van Bemmel stopte en sprak hem aan. En zo begon de samenwerking tussen Blankena, Landschap Overijssel, provincie en ge meente met als resultaat straks een prachtige esrand. Een esrand waarnaar mensen, bewoners en toeristen vol be wondering zullen kijken en waarvan veel uitbundig kunnen gaan genieten. De eerste palen gaan de grond in. (Foto: Johan Bolink) Van Bemmel: „De hoge es wordt gekenmerkt door hoge, vrij steile randen. Vroeger waren deze essen in gebruik als akkers en werden de esranden beplant met een dichte struikenhaag. Dat ging in de loop der jaren verlo ren. De akker werd weide, en de struikenhaag verdween lanza- merhand in de loop der jaren. De singels worden nu gekenmerkt door achterstallig onderhoud..." Landschap Overijssel gaf aan Soweco de opdracht om een compleet nieuwe esrand aan te leggen. Eerst werd alle vogel kers uit de grond gehaald, daar na wordt er geplant. „Dit moet echt een eikensingeltje worden, met verder beuk, meidoorn, gel- derse roos, sleedoorn, krent, ha zelaar. Gekozen is voor vooral veel vruchtdragers voor de vo gels", legt Johan Meilink van Soweco uit. De esrand heeft een lengte van 225 meter van de weg naar de bosrand, en wordt ook deels langs de weg aangelegd. Om de esrand te beschermen tegen het vee wordt een raster van gek loofde palen neergezet. Wethouder W. Stegeman vertelt ingenomen te zijn met de gel dende regeling. „Het is een schoolvoorbeeld van goede sa menwerking", stelt hij. Hij vindt het jammer dat er zo veel natuurschoon al is verdwe nen in de omgeving. „Maar dit project kunnen mensen blijven genieten van hun eigen omge ving. Projecten moeten vandaag de dag allemaal 'smart' zijn, en dat staat voor 'specifiek, meet baar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden'. In plaats van 'smart' wil ik voor de afkorting naar voren brengen: 'gied' en dat staat voor 'gedrevenheid, inspi ratie, enthousiasme en betrok kenheid'. „Samen kunnen we deze projec ten nog vele jaren voortzetten zodat we er allemaal nog lang van kunnen profiteren. Het is eèn aanwinst voor ons landschap en laat ons zien hoe mooi het vroeger was.'" Holten - Het laatste dartstoer nooi om de Gouden Keun-trofee wordt zondag 13 april gehou den. De finale van dit geloot koppel- toernooi vindt plaats bij Bierlo- kal am Bahnhof en begint om 14.00 uur, de inschrijving start om 13.30 uur. Deelname aan de finale kost 2,00. Na,de eerste drie wedstrijden zijn er nog vier kandidaten over voor de eindoverwinning. Dit zijn: Bert Paalman (2 punten), Gerbrand Huisken (4 punten), Gerard ter Brake (4 punten) en André Schuchard (5 punten). Door het principe van gelote koppels is op voorhand weinig te zeggen over de afloop. Na tuurlijk kan iedere dartsliefheb ber ook aan de laatste wedstrijd deelnemen. Toeschouwers kun nen kijken hoe het toegaat bij een dartstoernooi. Holten - De eerste wedstrijd om het open Nederlands kam pioenschap werd zondag 30 maart in Halle verreden. Voor de wedstrijd wisten rij der Erik Haan en bakkenist Stan Dijk, dat een klassering in de subtop niet haalbaar was, omdat zij een grote trainings achterstand hebben door bles sures. Het duo mocht met de 22ste trainingstijd een plek op de tweede rij achter het starthek innemen. Ze haalden een keu rige twaalfde plaats. Ook de start van de tweede manche ging vanaf de tweede rij. Door pech en pijn zat er niet meer in dan een negen tiende plaats, vijftiende in het dagklassement. Het team (monteurs/begelei ders) verdient een pluim voor hun aandeel, ook dat telt mee in het resultaat. Afgelopen zaterdag reed het duo de uitwisselingscross op de Zuurberg in Holten. Doel stelling was goed en hard rij den. Dat deden ze ook. Vooral de tweede manche moest de gashendel stevig open, omdat de Tjoink broers uit Markelo' continu in het kielzog zaten. De doelstelling is gehaald: twee mancheoverwinningen. Erik en Stan kunnen terug kij ken op een prirpa dag. Nu de'kwalificatie van de GP zijspancross in Markelo. Holten - Ruim 80 procent van de in de gemeente Rijssen-Holten opgeroepen vrouwen deden mee aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dat onderzoek vond plaats in november 2001 en maart 2002. Uit de kernen Rijssen en Holten werden in totaal 4.569 vrouwen opgeroepen. Daarvan deden er 3.817 mee aan het onderzoek, en dat komt neer op 83,5 procent. Aan de hand van de screening kreeg één procent van de vrou wen een doorverwijsadvies. Dat percentage valt binnen het lan delijk gemiddelde tussen de 0,5 en 1,5 procent. Tijdens de voorlichtingsbijeen komst voor vrouwen die voor de eerste keer werden opgeroepen, waren 82 van de 408 nieuwko mers aanwezig. De opkomst was hoger dan in andere gemeenten. Vrouwen die niet kwamen kon den telefonisch informatiemate riaal aanvragen en volgens de GGD Regio Twente is van die service door velen gebruik ge maakt. Espelo - Kinderboerderij Don dertman verzorgt zondag 13 april (Palmzondag) een gezelli ge doemiddag voor de jeugd. Voor het bescheiden bedrag van en euro kunnen kinderen mee doen met het traditionele eier kuul'n en in het Speelhonk kan een paaskuikentje worden ge maakt. Bonnen voor deelname zijn verkrijgbaar bij de kassa. Met het oog op de paasdagen maakt komende zondag ook de paashaas zijn opwachting op het terrein aan de Meester Bosweg. En natuurlijk heeft hij wat lek kers bij zich. De kinderboerderij is elke middag geopend tussen 13.00 en 17.00 uur. Eerste Paas dag zijn de poorten gesloten, maar op Tweede Paasdag kan een ieder er al vanaf 10.00 uur terecht. Holten - Burgemeester en wet houders willen een bedrag van maximaal 4.900,- euro beschik baar stellen voor een jongeren dag, waaraan alle jongeren van 12 tot en met 18 jaar in de ge meente Rijssen-Holten mee kun nen doen. De dag is voorlopig gepland op zaterdag 18 augus tus. Voor de organisatie tekent een werkgroep van beroeps krachten van de instellingen voor het jeugd- en jongerenwerk binnen de gemeente. Holten - Het aantal werklozen in de gemeente Rijssen-Holten is opnieuw opgelopen tot 583 per 31 december 2002. Dat is een duidelijke stijging met de gegevens van een jaar daarvoor, toen er aan het eind van het jaar 498 personen als werkloos geregistreerd stonden. Dit komt overeen met het lande lijk beeld. Het Centrum voor werk en inkomen geeft aan dat de verwachtingen somber zijn: 'Er moet rekening gehouden worden met een verdere toena me van de werkloosheid.' On langs maakte het CWI bekend dat het aantal nieuwe werkzoe kenden in januari 2003 bijna verdrievoudigd is. In januari 2003 werden landelijk bij de CWI's 29.000 nieuwe werklozen geregistreerd. Een dergelijke stijging in een maand tijd is vol gens het CWI in twintig jaar niet meer voorgekomen. Holten - Op de Canadese mili taire erebegraafplaats op de Hol- terberg wordt zondag 13 april de jaarlijkse herdenkingsplechtig heid gehouden ter ere van de in de Tweede Wereldoorlog ge sneuvelde Canadese militairen. De 48the Plighlanders of Hol land Pipes and Drums uit Apel doorn willen de herinnering aan hen in stand te houden. De herdenking vangt aan om 14.30 uur. De wereldwinkel in de cara van heeft nieuwe producten en viert feest met leuke ac ties. Holten - De commissie Grond gebied buigt zich maandag 14 april nog maar eens weer over het Scheperspad. In de vergade ring, die om 19.30 uur begint, wordt gesproken over het voor stel van burgemeester en wet houders om de gewijzigde We genlegger Holten vast te stellen. We hebben er vertrouwen in dat het Scheperspad nu spoedig kan worden gerealiseerd en beschik baar is als openbaar wandelpad, waar voetgangers zonder obsta kels gebruik van kunnen maken', aldus de gemeente in haar voor stel. De gemeente heeft jarenlang ju ridische procedures gevoerd om de openstelling van het Sche perspad, zoals vastgelegd in de Wegenlegger, af te dwingen. De Raad van State bepaalde in haar uitspraak van december 2001 dat alle juridische belemmerin gen voor het toepassen van be stuursdwang weggenomen wa- Er waren moeilijkheden: een deel van het Scheperspad liep dwars door de tuin van de heer H.J. Meijer; op dat tracé stonden deels ook twee eikenbomen. Om tot een oplossing te komen dien de de Vereniging van Vrije Wandelaars (met instemming van de heer Meijer en de Vrien den van het Hoolterpad) een ver zoek in om het pad te herstellen aan de buitenkant van de be staande heg en dat weggedeelte dan op te nemen in de Wegen- legger. Door voor deze oplossing te kie zen werd de tuin van Meijer ge spaard. Het Scheperspad komt dan enkele meters oostelijk van het oorspronkelijke tracé te lig gen. Het pad vormt zo ook een directe verbinding tussen Mo- lenbelterweg en Erikweg. Deze wijziging lag vier weken ter inzage; er kwamen twee re acties binnen. Eén van de Vrien den van het Hoolterpad, die in stemden met de wijziging. En één van de advocaat van Meijer, die met enkele bezwaren kwam, waarvan de belangrijkste was dat Meijer niet akkoord ging met de breedte van het pad. Na de gehouden hoorzitting ging Me- Holten - Een jaar na de start neemt de sportraad Rijssen-Hol ten afscheid van voorzitter Geurt Leppink. De belasting van rumoerige ver gaderingen, de vele besprekin gen en bijeenkomsten is, in com binatie met zijn gehoorschade, te groot gebleken. Dit kostte hem erg veel energie en dat bleek praktisch niet meer haalbaar. Daarnaast is na een jaar sport raad Rijssen-Holten gebleken dat de intenties waarmee hij is gestart, niet door hem konden worden waargemaakt. De sportraad verliest met het vertrek van Geurt een goede be stuurder en enthousiast initia tiefnemer. Hij heeft vanaf de start in april 2002 hard aan de kar getrokken om een sportraad te vormen die op beleidsmatig niveau zijn mannetje kan staan. Mede door zijn initiatieven, plannen en ideeën is de sport raad op de goede weg. Vereni gingen weten de sportraad steeds vaker te vinden en er staan een paar sportprojecten op de stapel waarvoor de sportraad zich hard gaat maken. Hoe het voorzitterschap wordt ingevuld is nog niet duidelijk. Eerst wordt versterking gezocht, voordat kan worden besloten wie de voorzittershamer krijgt. ij er echter toch overstag; de be zwaren werden onvoorwaarde lijk ingetrokken en hij gaf aan geen bezwaar te maken tegen de voorgestelde wijziging van de Wegenlegger. Verrassing met dertig rozen van ouders en kinderen voor 'juf Spithoven van de Holte- renkschool. Holten - De gemeente Rijs sen-Holten en de provincie Overijssel hebben een plan ontwikkeld om langs de spoorlijn Deventer-Almelo geluidsschermen te plaat sen. Doel van de schermen is de geluidbelasting aan de woningen langs het spoor als gevolg van het treinver keer te verminderen. (Foto: Johan Bolink)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1