Commissie staat achter Kulturhus Bosschool nog geen reactie provincie op gestuurde brief Holtens Nieuwsblad Eerste kievitsei Onveilige verkeerssituaties op parallelweg Raalterweg Autoradio's gestolen uit auto's in wijk Kol 25 t/m 29 maart 2003 Burgemeester Lonink: 'Nieuwe naam beste keus' - U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! mm Leerlingen planten bomen tijdens Boomfeestdag Groenstrook Hakkertsweg LAGA Holtens Nieuwsblad Donderdag 20 maart 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mail Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 Rijssen-Holten - De leden van de commissie Maatschappelij ke Dienstverlening waren dui delijk: de meerderheid van de commissie staat van harte ach ter het Kulturhus voor de kern Holten en wethouder J. Flim- Gerritsen kan verder gaan met het ontwikkelen van de plannen daarvoor en een projectorgani satie instellen. De SGP is voor het Kulturhusconcept, zolang er geen activiteiten op zondag gehouden worden. Gemeente belang staat er ook wel achter, maar heeft twijfels ten aanzien van het gebruik van het Holtens gemeentehuis. Het Kulturhusplan gaat uit van het gebruik van het gemeente huis van Holten als centrale punt. Het gemeentehuis is de spil, daar zouden bijvoorbeeld de bi bliotheek, VVV, Politie, ge meenteloket en dergelijke on dergebracht kunnen worden. Ook andere locaties, zoals de Boschkamp en het gymlokaal aan de Tuinstraat, vallen onder het Kulturhusconcept. De gemeente wil voor het pro ject subsidie aanvragen bij de provincie, maar de tijd tot waarop deze aanvraag (1 april 2003) binnen moet zijn, is bij zonder krap, geeft de gemeente Raadslid J. Tijhof (ChrU) vroeg zich af of, als de deadline van 1 april niet gehaald wordt, alles op losse schroeven staat. PvdA-raadslid R.W. Meijerink Holten - Burgemeester J.A.H. Lonink plantte begin januari 2001 een jonge eik op de oude gemeentegrens tussen Rijssen en Holten. Nu, twee jaar later, staat die eik al stevig in de grond en op den duur moet het een sterke, duurzame boom worden. En, zo is de gedachte daarachter, op die manier moet zich ook de samenvoe ging van Holten en Rijssen ontwikkelen. Met het kiezen van de nieuwe gemeentenaam Rijssen-Holten, die op 15 maart officieel van kracht is, is een nieuwe stap gezet in die ontwikkeling. Burgemeester J.A.H. Lonink vindt de nieuwe gemeente naam in de gegeven omstan digheden de beste keus, „De naam doet het meeste recht aan twee gemeenschappen, die eeuwenlang dezelfde naam hebben gedragen. De naam geeft ook aan dat men elkaar respecteert. Een hele nieuwe naam is niet herken baar en leidt tot onbegrip." Lonink verkeert praktisch dag en nacht in de nieuwe ge meente. Hij werkt er en woont er. „Een deel van mijn functie is om constant in deze samen leving aanwezig te zijn, van sport tot en met kerk, van in dustrieterrein tot en met huis artsenpost. Ik verdeel mijn tijd zo goed mogelijk over de ker nen, maar ik ben het meest in Rijssen. Daar staat het ge meentehuis en Rijssen is ook een grotere gemeenschap." Komen er bezoekers, dan laat Lonink hen de natuurlijke om geving zien. Holterberg, Rijs- serberg, het coulissenland- schap. „Heel indrukwekkend is de Canadese Begraafplaats, daar ga ik ook met mensen naar toe." In beeld komen ook de Pelmolen en het mooie parklandschap van Oosterhof en Parkgebouw. Maar ook de bedrijfsterreinen, de opbouw en het aanzien daarvan. „En ik wijs hen op het winkelcen trum. Maar ik laat "hen niet al leen wat zien, ik vertel er ook altijd wat bij. Onder andere over de inzet waarmee de mensen hier hun werk doen. Dat merken we ook op het ge meentehuis, waar we in verge lijking met andere gemeenten met minder ambtenaren meer werk verzetten." (Foto: Harry Broeze) Als lezer van hel Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr,/mevr.; aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON: Geeft op als abonnee voor het Gebruik deze bon vooi i AI- Holtens Nieuwsblad: het opgeven van een nieuwe abonnee od Dhr.'mevr: p Adres: j Woonplaats: Inzenden aan: Holfens Nieuwsblad D €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 D 42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) wilde weten of er in 2004 ook nog provinciale subsidie ver krijgbaar was, en verder kon men wat de PvdA betrof, ook wel doorgaan zonder subsidie van de provincie. VVD-er T. de Geest verbaasde zich dat de gemeente de boot dreigde te missen, terwijl er in september al de eerste gesprek ken waren gevoerd. Hij vroeg zich af wat er dan wel gebeurd was. Hij wilde ook graag weten of het gymlokaal aan de Tuin straat al dan niet opgeknapt werd. GB-fractievoorzitter E. van Schooten toonde zich sceptisch ten aanzien van een eventuele verbouw van het gemeentehuis. Lees verderop pagina 7. tgjjjr-te- - 4y Holten - Marinus Vorkink vond afgelopen dinsdag een kievitsei op een maïsveld aan de Fliermatenweg. Of het ook echt het eerste ge vonden kievitsei van Holten is, is niet officieel bekend. Het zal zeker niet veel schelen. 'Ik ben er zondag ook al geweest maar heb toen niet echt gezocht', zegt Marinus. 'Dinsdag zag ik een kievit vliegen en vond een ei in een nest.' (Foto: Sander Scheperman) Holten - De Bosschool aan de Raalterweg heeft de provincie een brief geschreven over de on veilige verkeerssituatie op de parallelweg van de Raalterweg. De brief werd 10 februari van dit jaar gepost. Een reactie van de provincie is totnogtoe niet geko men, zelfs geen ontvangstbeves tiging. De school stuurde een af schrift van die brief naar het ge meentebestuur van Rijssen-Hol ten. „We wilden de lokale poli tiek in kennis stellen van het versturen van de brief, zodat het bij haar bekend is wat er speelt", vertelt schoolleider Marcel Veldkamp. De Bosschool ligt aan de Raal terweg in Espelo. De Raalterweg vormt een doorgaande verbin ding tussen Heeten en Lochem en wordt druk bereden. Leerlin gen, ouders, personeel en bezoe kers kunnen de school bereiken door gebruik te maken van een naast de Raalterweg gelegen fietspad, of van de parallelweg aan de andere kant van de Raal terweg. Vanaf de parallelweg loopt een tunnel onder de Raal terweg door en via die tunnel is de school veilig bereikbaar. De onveilige verkeerssituaties doen zich voor op de parallel weg van de Raalterweg. 'De pa rallelweg wordt dagelijks ge bruikt door plaatselijk autover keer, landbouwverkeer, fietsers en bromfietsers. Met name het landbouwverkeer en de brom fietsers zorgen voor gevaar voor de kinderen en de ouders die de tunnel naar de Bosschool ge bruiken. De snelheid van dit ver keer dat over de parallelweg rijdt is dermate (te) hoog, dat er bij ongewijzigde omstandighe den in de toekomst ongelukken Rijssen-Holten - De gemeente Rijssen-Holten doet ook dit jaar mee aan de Nationale Boomfeestdag. Langs de Kluinveenweg wordt woens dag 26 maart een bomenrij van zo'n vijftig inlandse eiken Aan de boomfeestdag doen 104 leerlingen mee uit de groepen zeven en acht van vier basisscholen: de Haar- school en Bosschool uit Hol ten en de Willem-Alexander en Brekeldschool uit Rijssen. Voor alle basisscholen zijn er lespakketten over de boom feestdag. De gemeente heeft deze beschikbaar gesteld. De leerlingen verzamelen zich woensdag om 10.30 uur bij de hoek Kluinveenweg/ Rietweg, bij het Middelveen. Daar houdt wethouder H. ter Keurst eerst een toespraak, om ver volgens de eerste boom te planten. Daarna gaan de kin deren aan de slag. Na afloop krijgen de kinderen een flesje limonade, een mars en een oorkonde. De deelnemende scholen krijgen een herinne ringsvaantje. zijn te voorzien', schrijft de school in de brief. Schoolleider Marcel Veldkamp, voorzitter Wim Lubbersen van de ouder raad en medezeggenschapsraad en de verkeersouders Hermien Stevens en Thea Baltes verzoe ken de provincie dan ook om ter hoogte van de Bosschool op de parallelweg van de Raalterweg zodanige maatregelen te nemen dat de snelheid van het verkeer flink wordt beperkt en de veilig heid van de schoolkinderen en ouders wordt vergroot. „Mensen die de tunnel uitko men, komen bijna meteen op de parallelweg terecht. Daar gaat veel landbouwverkeer en een groot aantal scooters over. Het landbouwverkeer wordt steeds maar groter, zwaarder en breder en dat dendert hier echt langs. De scooters scheuren over de parallelweg en minderen bij de tunnel echt geen vaart." „Het gaat met name om de kin deren die gehaald en gebracht worden met auto's. De auto's staan aan de andere kant van de weg en de kinderen moeten eerst de tunnel door. Ze komen uit de tunnel, lopen twee pas verder en staan op de straat. Vorige week ging het bijna verkeerd. Het liep op het nippertje goed af. Het ri sico is dat het op een keer niet goed afloopt. Daarom willen we met de provincie om tafel zitten om maatregelen te nemen op de ze weg." (Foto: Sander Scheperman) Pagina 3 Het gat tussen Dorpsstraat en Gaardenstraat heeft lang braak gelegen, maar de bouw kan nu beginnen. Pagina 5 Fysiotherapeut Gerard Kraaij stopt met z'n praktijk. 'Het zal vreemd zijn, maar er komen andere dingen.' Pagina 7 De handbaldames van het eerste team werden afgelo pen zondag voor de tweede keer kampioen. Holten - De aanwonenden van de Hakkertsweg in Holten kun nen tot en met vrijdag 21 maart beslissen of ze het gedeelte van de singel aansluitend aan hun terrein willen aankopen of niet. Dat antwoordde wethouder W. Stegeman op vragen van WD- fractievoorzitter J. Kevelam. De gemeente wil de singel aan de Hakkertsweg deels verkopen aan de bewoners die er aanlig gend hun tuinen hebben. Maar dan wel zo dat iedereen mee doet, anders gaat het niet door. Stegeman gaf aan dat de kwestie al speelt sinds 1998. „Het toen malig college besliste om de sin gel weg te halen, maar de buurt wilde de singel houden." En ver volgens gebeurde er niets. Begin 2001 werd bij de nieuwe gemeente de vraag gesteld wat er met de singel moest gebeuren. Het college vond dat de singel wel weg kon en deed de bewo ners het voorstel om een deel van de singel (5,5 meter) te ko pen. Voorwaarde was dan wel dat al le aanwonenden dat deel aan kochten. De gemeente vraagt maximaal 50 euro per vierkante meter, de gemeente neemt de notariskos- ten voor haar rekening en op de aangekochte grond komt de be stemming 'erf. Holten - Op de Kol hebben auto- inbrekers een aantal auto's open gebroken. In de Bergmanstraat werd in een auto ingebroken door een portier open te breken. Uit de auto werd de autoradio meegenomen. In de Kozakkenstraat werd in een drietal auto's ingebroken. Veelal door het slot te vernielen dan wel het slot door middel van het hengelen met een ijzerdraad je te openen. Ook hier was de buit veelal autoradio's met of zonder cd-speler. In twee geval len werden de frontjes weggeno men. Flierdoor is in dit geval de autoradio niet meer te gebrui ken. Ook hier adviseert de politie geen kostbaarheden in de auto achter te laten. Nog te veel laat men afneembare frontjes in de radio zitten of andere bruikbare eigendommen in de auto liggen. G R O N A U L O 5 S E R Voor meer info zie elders in deze uitgave!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1