Vier plateaus op Holterbergweg als snelheidremmers I 'Wij willen als Dijkerhoek wel betrokken blijven bij molen' Holtens Nieuwsblad mwm Hondentoiletten in aanbouw Lantaarnpaal vernield langs Holterbergweg Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek Gemeente begint met Internet via glasvezel In dit nummer. Boerderijen Soweco gaan in verhuur U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! so mz hênsên eeesmmn Inbraak in bungalow Veel statenleden uit Holten Mark niet naar Berlijn Verkiezingen Holtens Nieuwsblad Donderdag 13 maart 2003 Fax: 0548 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 368295 E-mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 Pagina 5 Gemeente cn eiïkele andere instanties ondertekenden het convenant Schuldhulpverle ning. Holten - Burgemeester en wet houders villen vier snelheids- verlagende plateaus aanleggen op de Haterbergweg. Het colle- ge gaat daarmee in tegen het ad- vies van de brandweer. De pro- j vincie stelt daar 61.000 euro voor beschikbaar, en binnen dat budget noeten de werkzaamhe- I den uitgevoerd worden. De genieenten Rijssen-Holten i en Hekendoorn spraken vorig jaar af dat ze met een voorstel zouder komen om de verkeers veiligheid op de Holterbergweg en Nijverdalsebergweg te ver groten en om het eventueel aan wezige sluipverkeer te ontmoe digen. De provincie stelt daar geld voor beschikbaar, maar dan moeten de werkzaamheden wel op 1 mei 2003 klaar zijn. Op het wegvak Holterbergweg, binnen de gemeente Rijssen- Holten, zijn in de jaren 1993 tot en met 2001 34 ongevallen gere gistreerd, waarvan tien met let sel en vierentwintig met mate riële schade. Door beide gemeenten is geke- ken naar die punten op het weg vak Nijverdalsebergweg/Holter- bergweg waar veel fietsers en voetgangers oversteken. Op die punten is het volgens de ge meente van belang dat daar de snelheid verlaagd wordt. Twee van die punten liggen in de ge meente Hellendoorn, vier in de gemeente Rijssen-Holten. Voor gesteld wordt op de Holterberg weg plateaus aan te brengen bij de parkeerplaats en voetgangers oversteekplaats bij het Natuurdi- orama, op de kruising Motie- weg/Holterbergweg, bij de in- en uitrit van de dagcamping en op de kruising Plaggenweg/Hol- terbergweg. De plateaus krijegn een visuele versmalling, die verwijderd kan worden als er wielerronden ge houden worden. De vorm van de plateaus is aangepast: de pla teaus zijn minder hoog (acht cm in plaats van twaalf) en krijgen lange hellingen waardoor grote voertuigen zoals brandweerau to's en touringcars er makkelijk- ker over gaan, maar ook de wiel renners. Holten - De gemeente Rijssen - Holten besloot onlangs om te bekijken of er belangstelling was voor het verhuren van de boerderijen waar eerder Sow eco een onderkomen had. Het gaat om de boerderijen aan de Albertsdijk en aan de Keizersdijk (deels) in Rijssen en aan de Churchillstraat in Holten. De belangstelling blijkt groot. In totaal hebben zich tussen de vijftien en twin tig verenigingen gemeld, die wel iets zien in de huur van zo'n pand. De ambtenaren werken mo menteel een voorstel uit waar in onder meer ook het huren van een pand door meerdere verenigingen aan de orde komt. Het is de bedoeling dat het voorstel begin april bij burgemeester en wethouders op tafel ligt. (Foto: Sander Scheperman) Holten - Op de Holterbergweg tussen het voormalige hotel-res taurant de Swarten Ruyter en restaurant de Wielen werd in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 maart een lantaarnpaal ver nield. De lantaarnpaal is geheel naar de grond gebogen en moet wor den vervangen. De politie ver moedt dat in de omgeving woonachtige jongeren die huis waarts keerden van het uitgaans leven in de regio, meer weten van deze vernielingen. Het is niet de eerste keer de laat ste tijd dat er op deze route ver nielingen plaatsvinden. Vaak Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Pagina 7 Leerlingen in de bouw deden praktijkervaring op lijden timmer- en metseldemon stratiedagen. Ai# Pagina 7 Theaterman Dolf Moed is bezig met zijn nieuwe pro gramma Land van Koning Eenoog. Holten - Her en der worden door de gemeente hondentoiletten geplaatst. Met een kraan wordt een geul gegraven en enkele stoepranden zorgen voor de afbakening. Nu is het afwachten of de honden de toiletten kunnen vinden en er gebruik van gaan maken. (Foto: Sander Scheperman) gebeurt een en ander onder in vloed van alcoholhoudende drank. Men beseft echter niet dat men de gemeenschap, die vaak voor de rekening opdraait, veel schade berokkent. De politie zal trachten door mid del van extra toezicht deze ver nielingen te voorkomen- maar ook van de bewoners wordt ge vraagd om medewerking te ver lenen door direct tc bellen als men ziet of hoort dat er vernie lingen worden aangericht. Mocht men bekend zijn met de daders dan verzoekt de politie om contact op te nemen (tel: 0900-8844). Bonte Paard - Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek ziet een eigendomsstichting voor molen De Hegeman niet zitten. Verder wil ze de groenstrook op de Hakkertsweg behouden en wordt gedacht aan het ontwer pen van een eigen schets wat be treft de nieuwbouw en groen strook. Zo kan de gemeente een idee krijgen hoe Dijkerhoekers him woonkern het liefste zien. Dit kwam naar voren tijdens de jaarvergadering van de buurtver eniging die afgelopen maandag avond werd gehouden in het Bonte Paard. De gemeente wil graag van mo len De Hegeman af en vroeg af gelopen jaar aan de buurtvereni ging of Dijkerhoek geen interes- se had dit Rijksmonument over te nemen. Dit zou dan via een stichting moeten. Om wijzer te worden over de voor- en nadelen hiervan, gaf Perfors van Stichting Overijssel se Molen uitleg. 'Molen De Hegeman is een Rijksmonument en dus van ie dereen. De gemeente is op dit moment eigenaar en verplicht de kosten voor onderhoud te beta len', legt hij uit. 'In Overijssel hebben achttien gemeenten een molen in hun bezit. Dus Rijssen is zeker niet de enige.' Volgens Perfors heeft de oude gemeente Holten altijd goed voor de mo len gezorgd en er zelfs een vaste molenaar op gezet. 'Dat is een uitzondering.' De gemeente wil De gemeente wil molen De Hegeman onder doen in een stichting. (Foto: Sander Scheperman) de molen nu graag kwijt, waarbij waarschijnlijk geld de hoofdoor zaak is. 'Over doen aan een stichting zou als voordeel heb ben, dat die stichting hiervoor subsidie van het Rijk kan ont vangen', legt Perfors uit. 'Echter, sinds 1996 kan de gemeente zelf ook subsidie van het Rijk krij gen als tegemoetkoming in het onderhoud van het monument. Het tekort moet de gemeente zelf aanvullen.' Dat de kosten Geef dat ook eens t Dhr..'mevr aan een ander door' i Adres: i Woonplaats BON; Geeft op als abonnee voor bet ammtrntprnr. Holten Nieuwsblad: liet opgeven van een nieuwe abonnee, i oó Dhr./mevr: I) Adres: Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €44.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 H €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) hoog op kunnen lopen, is zeker. 'Per jaar gaat er zeker 10.000 eu ro aan onderhoud in zitten. Het komt er op neer dat hiervan zelf 4.000 euro moet worden opge bracht. Daar bovenop komt nog eens 2.000 euro voor de brand verzekering. Bij een stichting is dat zeker niet anders.' Hij bena drukt dat de gemeenschap er dan wel heel erg achter moet staan om dit elk jaar maar weer op te kunnen brengen. 'Dat zal waar schijnlijk niet lukken, waardoor er achterstallig onderhoud gaat ontstaan en de molen stil komt te staan.' Dat laatste is volgens hem funest. De onderhoudskos ten zullen daardoor alleen maar hoger worden. Verder moet er nog rekening worden gehouden met extra groot onderhoud, wat een kostenpost van zo'n 100.000 euro met zich meebrengt. Een mogelijkheid zou zijn om te gaan werken met een beheers stichting. De gemeente blijft hierbij eigenaar, maar de stich ting verzorgt de dagelijkse gang van zaken. Het idee leeft bij de aanwezigen dat de gemeente hoe dan ook van de molen af wil. 'Een eigen domsstichting is voor zo'n kleine gemeenschap niet op te brengen. Een beheersstichting zou kun nen, maar dan wel met Dijker hoekers erbij.' Perfors waarschuwt wel dat een Stichting tegenwoordig niet uit sluitend één molen onder haar beheer heeft. 'Het Rijk heeft op gelegd dat er een 's' achter molen moet staan, zodat er meerdere molens onder die stichting ge bracht kunnen worden.' Voorzitter Ben Hollegien vindt met de rest van de aanwezigen wel dat Dijkerhoek de molen niet aan haar lot moet overlaten. 'Het is 'onze' molen. Wij willen als Dijkerhoek wel betrokken blijven bij de molen. Maar een eigendomsstichting zit er niet in. We gaan eerst verder kijken naar de mogelijkheden in de werk groep. Het is in elk geval niet zo, dat we er niets meer mee te ma ken willen hebben.' Lees verder op pagina 5. Rijssen-Holten - De gemeente Rijssen-Holten is hard bezig met het tot stand laten komen van een Breedbandnet in de gemeen te. „Samen met andere gemeen ten hebben we de Stichting Breedbandnet opgericht. We willen graag op het hele indus trieterrein Breedband via het glasvezelnet. In de loop van de ze week hopen we bericht te krijgen of dat gaat lukken, ook voor Holten." VVD-fractievoorzitter J. Keve- lam brak tijdens de raadsverga dering een lans voor het realise ren van Breedbandnet in Holten. „In Rijssen kan men met ADSL of via de kabel aan de slag, in Holten zijn deze voorzieningen er nog niet." Hij vroeg of de ge meente al een besluit had geno men in de aanvraag van een Hol tens bedijf voor een wirelesszen- der. Lonink gaf aan dat daar nog geen besluit over genomen was, maar benadrukte dat het college het belang van het Breedbandnet terdege inzag. „Het lastige is dat de initiatieven in Holten uitgaan van 'wireless'. Eén van de initia tiefnemers heeft de gemeente ook om een fors bedrag ge vraagd. De gemeente wil dat nog bekijken. We proberen heel se cuur het belang van de onderne mers te wegen. Bedrijven als de O AD, maar ook andere bedrij ven en scholen, moeten zo snel mogelijk toegang krijgen tot het glasvezelnet. Het kan best zijn dat èn het glasvezelnet èn wire less naast elkaar gaat functione ren. Maar wireless biedt niet voldoende capaciteit voor grote re bedrijven." Enschede Hengelo Almelo Zutphen Deventer Doetinchem modehensen.com Holten - In een recreatiebunga low aan de Landuwerweg werd zaterdag 8 maart in de middag ingebroken. Men had zich de toegang tot de bungalow verschaft door van een van de toegangsdeuren het slot te vernielen. Uit de bunga- Jow werd een tweetal portemon nees met inhoud en een fotoca mera weggenomen. Rijssen-Holten - Rijssen-Holten is goed vertegenwoordigd bij de provincie: een busje vol ge meenteleden trekt binnenkort naar het provinciehuis om daar zitting te nemen in de Provincia le Staten. Met Henk Slijkhuis (CDA), Wim Dalhuisen (PvdA). Pieter Schipper (VVD), Jan Slagman (SGP) en Freek Nieuwenhuis (ChrU) heeft elke plaatselijke afdeling in de gemeenteraad (van de landelijke politieke par tijen) een gekozene in de Pro vinciale Staten. Bovenstaand lijstje kan overigens nog gewij zigd worden door de verwerking van voorkeurstemmen. Holten - Schaatser Mark Tuitert heeft zich afgelopen vrijdag 7 maart niet weten te plaatsen voor de WK Afstanden van aan komend weekeinde in Berlijn. Op deze avond werden nog twee tickets voor het WK in Berlijn vergeven. Erben Wennemars was al zeker van plaatsing en nam derhalve niet deel aan de 1.500 meter. Mark kwam als laatste Neder lander in ook de laatste rit in ac tie tegen Kevin Marshall. Tot en met de voorlaatste ronde zag het er goed uit voor Mark maar he laas in de laafste rond liet hij te veel liggen om zijn naaste con currenten te verslaan. Hij moest met een tijd van 1.49.02 genoegen nenien met een zesde plek. Mark eindigde als vierde Nederlander achter Ids Postma, Ralf van der Rijst en zijn Martin Hersman. In het eindklassement werd Mark vijfde. Weliswaar de twee de Nederlander maar de WK-se- lectie telde alleen de 1.500 meter van deze avond. Voor Mark zit het seizoen er helaas op. Rijssen-Holten - De verkiezin gen voor de Provinciale Sater hebben in de gemeente Rijssen Holten winst opgeleverd voor CDA en PvdA. Het CDA kreeg 29,95 van de stemmen; de Pv dA scoorde 13,85 Bij de ver kiezingen van de Provinciale Staten in 1999 was dat respectie velijk 23,09 en 11,91 De SGP bleef bijna gelijk met 28,32 tegen 28,51 in 1999. De ChrU kreeg 12,91 van de stemmen en verloor ten opzichte van 1999, waar RPF en GPV ge zamenlijk 16,73 behaalden. De VVD haalde nu 9.29 ('99: 13,35 Groen Links 1,43 ('99: 2,09 D66 1,36 ('99: 1,72 SP 1,43 ('99: 1,12 LPF 1,45%. De opkomst in de gemeente was landelijk gezien vrij hoog me: 68,60 de opkomst in 1999 was 63,68 De kiezers wisten de gemeente lijke kandidaten te vinden. Bij het CDA kreeg Henk Slijkhuis (4 op de lijst) 844 stemmen: Jel- lie Schelhaas-Leistra (26e op de lijst) kreeg 373 stemmen. Het CDA kreeg 5327 stemmen. De SGP haalde in totaal 5038 stemmen; daarvan kozen er 1457 voor Jan Slagman, 55 voor Dieks Willems en 47 voor Graads Kreijkes. Bij de PvdA stemden 601 kie zers op Wim Dalhuisen (15e plaats op de lijst), en 213 kiezers op John Velterop (23e). De Pv dA behaalde 2463 stemmen. De ChristenUnie behaalde in to taal 2297 stemmen: de nummer 2 op de lijst, Freek Nieuwen huis, kreeg 992 stemmen. VVD-kandidaat Pieter Schipper (6e plaats) kon rekenen op 339 stemmen. Totaal aantal VVD-stemmen was 1652. Op Francine van Rossem van D66 stemden 18 van de in totaa! 242 D66-kiezers. Dick van de Torre kreeg 9 stemmen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1