Vogelpest: deel Holten ligt in toezichtsgebied Après Ski Spring Party met Da Vinei en Regiotappers 1 OPEN HUIS Holtens Nieuwsblad Gigantisch pakt weer hoofdprijs bij optocht ■■Hl ponyclub Bergruitertjes Spectaculair muziekfeest na grote jubileumwandeltocht Caravancontrole voor veilig begin vakantie Interieur In dit nummer Huldiging kampioenen MAATS SCHILDERS -"ckco^ HOME De eerste twaalf. Expo (center Scooter gestolen Tandpasta gestolen Inbraak woning Kledingbeurs Donderdag 6 maart 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 losse nummers 0,87 Holten - Door mogelijke vogel pest op een pluim veebedrijf in Laren is een deel van Holten in het toezichtsgebied komen te liggen. Het toezichtsgebied is een gebied van tien kilometer vanaf het betreffende bedrijf in Laren. De grens loopt vanaf de kruising van de Dorpsstraat in Heeten, via de Holterweg (N332), Raalterweg, Deventer- weg (N334) naar Holten, in Hol ten via Dorpsstraat, Oranjestraat en Markeloseweg richting Mar- kelo. Dijkerhoek en Espelo lig gen binnen het toezichtsgebied. Het gaat om de klassieke vogel pest, die eerder wel in een land als Italië voorkwam, maar nog nooit in Nederland voorgeko men is. De vogelpest is niet be smettelijk voor mensen. .De jaarvergadering van de GL- TO in Holten is uitgesteld van wege deze epidemie. Er is nog geen nieuwe datum voor uitge schreven. „We wachten eerst hoe dit afloopt. Niemand kan be kijken hoelang dit duurt", vertelt Herman Bosman, voorzitter van GLTO-Holten. In het toezichtsgebied liggen drie Holtense pluimveebedrij- ven. Daarnaast zijn er ook men sen, die als hobby een paar kip pen hebben. Ook deze mensen wordt gevraagd hun eenden, kip pen, hanen en kuikens binnen te houden. „Men denkt dat de be smetting via vogels komt. Kip pen die buiten zijn hebben meer kans het virus op te lopen dan kippen die binnen zijn. Binnen het toezichtsgebied mag niets vervoerd worden dat met pluim vee te maken heeft, ook geen kippenmest ofzo." Bosman gaat ervan uit dat dit nog maar het begin van de epi demie is. „Er zijn zeventien be drijven besmet en we hopen dat het daar bij blijft. Ik hou mijn hart wel een beetje vast; we ho pen allemaal dat er niet meer be- drijven in de buurt besmet zijn. Dan kan het nog meevallen, maar voorzichtigheid is en blijft geboden. Als dieren geen eetlust meer hebben, niet meer drinken, apa- tisch zijn, dan is het verstandig dat de eigenaren contact opne men met dierenarts." GLTO-Holten onderhoudt over de vogelpest contact met het ge meentebestuur. „We hebben geen crisisberaad, maar houden elkaar wel op de hoogte. Daar naast vindt er overleg op hoger niveau plaats, tussen de Neder landse Organisatie van Pluim veehouders, de vakgroepvoor zitters van de GLTO en het mi nisterie." Maandagavond voerden de bur gemeesters van de buurtgemeen- ten van Lochem overleg om de toestand te bespreken. „Wan neer het nodig is, komen we weer bij elkaar, desnoods dage lijks", geeft burgemeester J.A.H. Lonink te kennen. Hij benadrukt eveneens dat ook de hobbyist het pluimvee binnen dient te houden. Keunedarp - Club Gigantisch heeft het afgelopen weekend haar titel bij de grote wagens bij de carnavalsoptocht in Holten geprolon geerd. Ook in Deventer wist de vriendenclub op het erepodium te komen met een tweede plaats. Het grote succes was mede te danken aan het magistrale optreden van Club 90. Deze redders in nood die zelf eerste werden bij de kleine wagens, wisten de praalwagen van Club Gigantisch te redden van de ondergang. Deze kwam namelijk in een benarde situatie tot stilstand in de buitenwijken van Holten. De lange neus gaat uit naar Club DIS en Club Excellent die respectievelijk tweede en derde werden in Holten. De beide Clubs gingen vol vertrouwen de strijd aan met de onoverwinnelijke Gigantisch, maar konden de verwachtingen echter niet waarmaken. Vooral Club Excellent dacht de hoofdprijs weg te kunnen kapen met de rondborstige vrouwelijke leden van de club. De leden van Club Gigantisch zullen ook volgend jaar weer haar trukendoos openen om de titel ook voor de derde achtereenvolgende keer trachten binnen te slepen. (Foto: Freddie Paalman) Holten - In het clubgebouw op paardensportterrein de Bor- keld vierden de leden van po nyclub de Bergruitertjes uit Holten een feestje met hun kampioenen. Tijdens de Overijsselse kam pioenschappen wisten drie le den een titel te behalen. In de dressuur werd Angela van Lies met El Fuego Overijssels kampioen. Een prestatie van formaat van deze jongedame. Ook tijdens het Outdoor sei zoen behoorde zij bij de titel houders. Laura Tijhaar wist met Saskia in de klasse Z de titel reservekampioen binnen te halen. Bij het springen wist Elsbcth Deijk op een zeer pittig par cours de titel reservekampioen in de klasse M te behalen met Hippo plaza's Delilah. Ook werd de sportvrouw van het jaar, Marjet Drost nog maals in de bloemetjes gezet voor de door haar behaalde ti tel. 100 JAAR MAATS! zaterdag 8 maart van 14.00-17.00 u. Dorpsstraat 51-53, 7451 BS Holten Tel.: 0548-361470, Fax 0548-364390 E-mail: info@schilder-maats.nl Zie cte advertsitie elders in deze krant! Holten - Zaterdag 5 april belooft voor Holten een grote dag te worden. De Koninklijke Bond voor Lichamelijke Opvoeding viert die dag haar 95-ste verjaar dag en heeft Holten met zijn mooie omgeving uitgekozen voor de grote jubileumwandel - Horeca Holten sluit de dag af met een Springparty in de tent op Kalfstermansweide waar niet alleen de wandelaars welkom zijn maar gewoon iedereen die zin heeft in een gezellig avondje. Wandeltocht Op 3 april 1908 werd de Neder landse Bond voor Lichamelijke Opvoeding ingericht, die 50 jaar later het predikaat Koninklijk mocht ontvangen, de eerste na tionale sportfederatie van Ne derland. Op dit moment is de bond bezig met de voorbereidingen van een fusie met Wandelsportorganisa tie Nederland, welke op 1 janu ari 2004 gerealiseerd moet zijn. In het kader van het 95-jarig be staan, wordt op zaterdag 5 april de jubileumwandeltocht gehou den in de omgeving van Holten. Start en finish vinden plaats op Kalfstermansweide, waar ook de inschrijving plaatsvindt. Deelname voor leden van erken de wandelsportbonden bedraagt 2,50 euro, niet-leden betalen 3,00 euro en kinderen tot en met 15 jaar krijgen 1,00 euro kor ting. Er kunnen verschillende afstan den worden gelopen 40 kilome- Pagina 3 Dominiek Kampman, leer linge van de Regenboog, is Holtens kampioene voorle zen geworden. Willy Oosterhuis en Edwin van Hoevelaak van het duo De Regiotappers zijn ook aanwezig tijdens de Spring Party. 's Avonds organiseren de geza menlijke horecabedrijven van Holten een feestavond waar ie dereen welkom is, onder de titel Apres Ski Spring Party. Après Ski is gekozen voor de knusse sfeer waarin de tent wordt inge richt en Spring Party, niet alleen als voorjaarsfeest maar de wan delaars kunnen nog even na- springen, al dan niet met blaren! De organisatie heeft een leuk programma in elkaar gedraaid waarvoor de Da Vinei Partyband is uitgenodigd met non-stop en tertainment. Naast live muziek, gecombi neerd met een DJ brengen de he ren ook enkele acts ten tonele. Hun muziek is van een grote di versiteit, van Nederlandstalige meezingers tot recent top 100- werk. Met z'n drieën zijn ze in staat om de tent op z'n kop te zetten. En dan zijn er nog de Regiotap pers van RTV Oost: Willy Oos terhuis en Edwin van Hoeve- laak, het feestbeest en de geest, een uitdaging voor feesten en partijen, zoals ze het zelf noe men. Ze staat in ieder geval garant voor een fikse bijdrage aan het Springfeest dat 's avonds om 20.00 uur begint. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij café 't Klavier, Grand Café 't Keuntje en de VVV. Kosten: 5,00 euro. ter (starttijden tussen 08.30 en 09.30 uur) 25 en 15 kilometer, starttijd tussen 08.30 en 10.00 uur, 10 en 5 kilometer starttijd tussen 10.00 en 14.00 uur. Aanmelden kan tot 17.30 uur bij het startbureau. Als lezer van het Hollens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! ïi'P i Geef dat ook eens i Dhr./'mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON i Geeft op als abonnee voor bet Getale toe to voor Nieuwsblad: het opgeven van een nieuwejibonnee. ad Dhr./mevr.: f] Adres: Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad 1 €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze; automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) Holten - De afgelopen jaren heeft 3VO, in samenwerking met autobedrijf Erik Huzen en de politie te Holten, met succes een caravancontrole gehouden. De laatste jaren was er zoveel aanbod dat het niet mogelijk was alle caravans op dezelfde dag aan een inspectie te onderwer pen. Daarom zal de caravancon trole 2003 te Holten op twee op eenvolgende dagen plaats vin den. Op vrijdag 25 april van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 26 april van 09.00 tot 16.00 uur kan men de caravan laten onderwerpen aan een deskundige inspectie. Deze controle zal plaats vinden bij autobedrijf Erik Huzen, Han delsweg 2. Na het technische deel zal het inspectierapport doorgesproken worden en zullen al dan niet aanbevelingen wor den gedaan. Deze controle is voor leden van 3VO gratis. Niet-leden van 3VO die ter plaatse lid worden, krij gen de controle dan ook gratis aangeboden. Anderen betalen een vergoeding die weliswaar nog niet is vastgesteld maar zeer redelijk is. Deelname aan deze controle vindt plaats op afspraak. Dit kan via autobedrijf Erik Huzen, tele foonnummer 0548-366101. Elke route heeft minstens een rustplaats, de langere routes meerdere. Men gaat voor het grootste deel over onverharde paden en we gen en de tocht is daarom niet aan te bevelen voor rolstoelge bruikers en kinderwagens. De medische verzorging is in handen van de Holtense afdeling van het Rode Kruis. Honden mogen meewandelen, mits aangelijnd. Na afloop van de tocht ontvan gen de deelnemers aan jubi leummedaille. De hele dag staat op Kalfster mansweide een tent die al vanaf 07.30 uur geopend is voor de wandelaars en waar de Holtense horeca voor de catering zorgt. Verschillende muziekcorpsen zullen die dag vanaf 11.00 uur optreden, waaronder natuurlijk de Holtense Muziekvereniging. Ook is er informatie op alle ge bied voor de wandelaar. Après Ski Spring Party zie de in oranje gedrukte advertentie elders in deze krant t/m 9 maart Openingstijden: do. en vrij. 14-22 uur za. en zon. 11-18 uur Entreeprijzen: volwassenen 6,50 65+, kinderen 6-12 jaar 3,- (aan de A1, richting Hengelo, afrit 30) Tel. 074 - 2 559 559 www.expocenter.nl Groen en sfeer voor in en om het huis Pagina 5 Het carnavalsfeest is weer voorbij. Holten kan terugkij ken op een mooi weekend zonder incidenten. Pagina 11 Er staan weer verkiezingen voor de deur. Deze keer voor de Provincie. In Holten wo nen enkele kandidaten. Holten - Voor de ingang van shoarmazaak Odessa werd dins dag 25 februari een Aprillia bromfietsscooter weggenomen. De bromfiets is zwart van kleur en herkenbaar aan opvallend oranjegeel gevlamde besticke-» ring. Op het stuurkolom zitten stickers met de afbeelding van het bekende cannabisplantje. Het verzekeringsnummer van de bromfiets luidt BHH-308. Holten - Bij de Albert Heijn werd woensdag 26 februari een winkeldiefstal gepleegd door een drietal vrouwen. De diefstal bestond uit het lee groven van het rek met een be paald merk tandpasta. De politie heeft een aangifte opgenomen en aan de hand van video-opna men zal worden bekeken of de dames bekend zijn. Holten - In een woning aan de Forthaarsweg werd vrijdag 28 februari ingebroken. Men is de woning binnengeko men door een raam te forceren. Uit de woning is geluidsappara tuur weggenomen. In de woning was alarm aangwezig. Ondanks dat de politie dicht in de buurt was, kon niet worden voorko men dat de daders er met de buit vandoor konden gaan. De politie heeft de zaak in onderzoek. Omdat in de omgeving van de Forthaarsweg, met name in de Buizerdweg en Korhoenderweg de laatste tijd vaker is ingebro ken, vraagt de politie om bij constatering van verdachte om standigheden in en om wonin gen direct contact op te nemen met de politie. Holten - De vooijaarskleding- beurs voor kinderen en volwas senen, wordt donderdag 20 tot en met zaterdag 22 maart gehou den bij Gerda Kwakemaak-Lim- burg aan de Kerkstraat 5. Wie hiervoor kleding wil inleve ren, kan dit doen op donderdag 13 maart van 9.00 tot 21.00 uur, op vrijdag 14 maart van 9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 15 maart van 10.00 tot 17.00 uur. Het gaat om voorjaars- en zo merkleding. Alleen gewassen eri gestreken kleren worden geac cepteerd. De verkoop van de kleding is donderdag 20 maart van 9.00 tot 21.00 uur, vrijdag 21 maart van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag 22 maart van 10.00 tot 17.00 uur. Ophalen van niet-verkochte kle ding en verdiensten kan maan dag 24 maart van 15.00 tot 19.00 uur. Voor meer informatie: Gerda Kwakemaak-Limburg, telefoon: 0548-362782.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1