Voorlopig geen huisartsenpost in regio Holten w Privatisering sportterreinen Holten afgerond voor 2005 Holtens Nieuwsblad Sallandlied nu ook op single te krijgen Open Dag melkveestal Sportraad wil meerjarenbeleidsplan Breedband Internet loopt vertraging op In dit nummer... Auto gestolen I www.startklaar.com U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! r •<- Subsidie van het Rijk voor breedtesportimpuls in Holten en Rijssen Politie doet onderzoek naar wenselijkheden Holtenaren Carnaval mindervaliden Fietsenbeurs Speel-0-Theek Arend ten Velde op Radio Oost Donderdag 20 februari 2003 Fax: 0548 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs44.40 Losse nummers 0.87 Holten - De Centrale Huisart senpost Salland in Deventer, de Huisartsenpost Almelo en de Huisartsenpost Midden-Twente (in Hengelo in oprichting), gaan nauw samenwerken om de dienstverlening in het gezamen lijke grensgebied zo goed moge lijk op te zetten. De besturen en directies van de drie huisartsenposten verwach ten dat ze met deze praktische aanpak een goede zorgverlening aan de patiënten in dit gebied kunnen waarborgen. Het gaat dan om patiënten in plaatsen als Rijssen, Holten en Markelo en omgeving. Een extra huisartsen post of een satellietpost in dit gebied staat voorlopig niet op de De praktische haalbaarheid, vooral de bezetting hiervan met artsen, staat dit in de weg. De directies en besturen van de huisartsenposten in Deventer, Almelo en Hengelo volgen met hun plannen de aanbevelingen van het onafhankelijke onder zoeksinstituut Prismant, om voor het grensgebied van de drie Holten - Foto ten Velde heeft de primeur. Het Sallandlied, gemaakt door Holtenaar Tui- tert, is nu eindelijk op cd-sing- le te krijgen. De single is alleen te koop bij Foto ten Velde. En zal zeker tijdens de komende carnavals periode in trek zijn. Voor Hol ten is het Sallandlied hét volkslied dat bij bijna elk eve nement wel eens om de hoek komt kijken.Jan-Herman ten Velde overhandigt persoonlijk het eerste exemplaar van de single aan de maker van het lied: de heer Tuitert. Holten - In Erve Lukensveld werd tussen maandag 17 en dinsdag 18 februari de auto van een 33-jarige vrouw uit Holten Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON: Geeft op als abonnee voor het Gibmik te bon voorNienwsblnd: liet opgeven van een nieuwe abonnee. ad Dhr./mevr.: fj Adres: Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €44.40 per jaar (betaalw ijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) huisartsenposten vooral te zoe ken naar praktische en direct uit voerbare oplossingen. Pas wan neer duidelijk vaststaat dat deze niet werken, moet worden geke ken naar ingrijpender, maar ook ingewikkelder oplossingen van een satellietpost of een extra huisartsenpost. Prismant deed het onderzoek naar de huisartsenzorg buiten praktijktijden en de huisartsen posten in opdracht van Provincie Overijssel. Dit gebeurde naar aanleiding van klachten van bur gers uit de regio Holten-Markelo over vooral de afstand tot de Centrale Pluisartsenpost Salland in Deventer. Het onderzoek werd begeleid door een werk groep waarin waren vertegen woordigd Zorgverzekeraar Sal land, de Districts Huisartsen ver eniging Stedendriehoek, het Re gionaal Klachtenmeldpunt Huis artsenzorg, de gemeenten Rijs- sen-Holten en Hof van Twente en de Provincie Overijssel (op drachtgever). Ook zijn er uitvoe rige contacten geweest met de Districts Huisartsenvereniging Twente en Amicon. iasgagfi Espelo - Zo'n achthonderd man kwam afgelopen zaterdag naar de Open Dag van maatschap Meijerink-Baltes. Het gaat om twee buren die beiden hun bedrijf hebben ingebracht in de maatschap om gezamenlijk sterk te staan voor de toekomst. De stal is verbouwd en de melkput gerenoveerd. Er kunnen nu tweemaal zes koeien tegelijk worden gemolken. (Foto: Gert Perdon) weggenomen. Deze stond op een parkeerplaats. Het betreft een zwarte Suzuki ET Vitara JLX, kenteken ZJ-HL-41. Opvallend detail zijn de roze figuren aan de zijkanten van de auto. Holten - De pas gestarte sport raad Rijssen - Holten is volop bezig met diverse taken ten aan zien van de plaatselijke sport verenigingen en van de gemeen te. De gemeente bereidt in 2003 een meerjarenbeleidsplan voor de sport voor. „Daarin worden een aantal speerpunten behan deld die door de Sportraad en de verenigingen zijn aangedragen", geeft de voorzitter van de Sport raad Rijssen-Holten, Geurt Lep pink, te kennen. De eerstvolgen de openbare vergadering van de Sportraad wordt gehouden op 5 maart. De Sportraad wil in 2003 begin nen met het privatiseren van op stallen op sportterreinen in de kern Holten. De privatiseringsoperatie dient voor 2005 afgerond te zijn. „We verwachten dat er, nadat hier voor een uitvoeringsplan is ge maakt, er de komende tijd erg veel op de Sportraad afkomt in het kader van verzoeken van verenigingen tot overleg en ad visering daarover." De Sportraad gaat de accommo datieproblemen van de verschil lende sportverenigingen in beeld brengen. „Binnen de gemeente zijn verschillende verenigingen die accommodatieve problemen hebben. Zo wenst de hockeyclub Holten een kunstgrasveld, de voetbal vereniging Excelsior een aantal extra velden, de skeeler- en ijs- verenigingen een combibaan en de atletiekvereniging een kunst stof rondbaan. Het is de bedoe ling dat de Sportraad de omstan digheden en de (on)mogelijkhe- (Foto: Sander Scheperman) den van deze wensen aangeeft." Daarnaast willen burgemeester en wethouders een advies over een eventueel accommodatie fonds en een investeringssubsi die. „Uit zo'n accommodatie fonds zouden sportverenigingen, die .gebruik maken van een niet- gemeentelijke sportaccommoda tie,'een subsidie in de onder houdskosten kunnen krijgen." Bij een investeringssubsidie gaat het om een subsidieregeling voor verenigingen die nieuwe opstallen, zoals club- of kleed gebouwen, willen bouwen. „De Sportraad wil hierover in 2003 het college adviseren." Verder wil de Sportraad een brief aan de sportverenigingen sturen waarin onder meer de ge meentelijke verordening wat be treft de horecavergunningen en het verantwoord alcoholgebruik aan de orde worden gesteld. De Sportraad wil weten of er binnen de sportverenigingen behoefte bestaat om een cursus Sociale hygiëne (voorheen horecadiplo- ma) en Instructie verantwoord alcoholgebruik te volgen. De eerstvolgende openbare sportraadvergadering wordt ge houden op woensdag 5 maart. In deze jaarvergadering komt on der andere het in 2002 gevoerde beleid aan de orde, wat is in 2002 gerealiseerd en wat nog niet, het beleidsvoorstel 2003 en volgende jaren, de financiële as pecten en de evaluatie van de Sport verkiezing 2002. De vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis te Holten en begint om 19.30 uur. Holten - Het Rijk geeft subsidie voor de breedtesportimpuls. De breedtesportimpuls heeft als doel dat meer inwoners, in dit geval van de gemeente Rijssen- Holten, gaan sporten en bewe gen. „Willen we als Sportraad van deze regeling gebruik maken, dan is het noodzakelijk dat in beeld wordt gebracht welke voorzieningen en activiteiten in dit kader kunnen worden ont wikkeld. Daarna moet een subsi dieaanvraag worden gedaan en in beeld worden gebracht wat er op dat gebied gedaan moet wor den", geeft Sportraadvoorzitter G. Leppink te kennen. Om voor subsidie in aanmerking te ko men, (maximaal 50 procent van de totaalkosten), dient er een uit gebreide rapportage ingediend te worden. In deze rapportage die nen nadrukkelijk alle aspecten Holten - Het draadloze Internet van Dogterom en IntroWeb laat nog even op zich wachten. Om meteen goed van start te kunnen gaan, willen ze meteen een hoge zendmast gaan gebruiken. Hier voor zijn echter de vergunnin gen nog niet helemaal rond, waardoor het project vertraging oploopt. In overleg met de gemeente werd Dogterom en IntroWeb verzekerd dat over een aanvraag voor de locatie op korte termijn door de gemeente een besluit kan worden genomen. Door deze toezeggingen werd de zoektocht naar reservelocaties tijdelijk gestaakt. Echter, het wachten duurde te lang waar door er in Holten nog niet aan kan worden begonnen. Op dit moment wordt de gemeente re gelmatig verzocht een beslissing over de aanvraag en tegelijker tijd wordt er gezocht naar alter natieve locaties. Deze liggen echter niet voor het oprapen en bovendien willen ze zekerheid over de huidige voorgenomen locatie hebben om te voorkomen dat ze op korte termijn alle appa ratuur moeten gaan verhuizen. Holten - De politie in Holten gaat de medio maart een wijk- scan uitvoeren. Wijkagent Bert van Eijk zal dan, onder steunt door het bureau ma nagementondersteuning van het district Noord-West Twente, een onderzoek instel len naar de wensen van de be volking op politiegebied. Jaarlijks stelt de politie een zogenaamd werkplan vast die men als een soort leidraad ge bruikt in de uitvoering van de politiediensten. In dit geval te Holten en Rijssen. Daarbij is het voor de politie van groot belang te weten wat de inwo ner van Holten belangrijk vindt; waar de politie onder meer mee aan het werk moet. Uiteraard spelen naast de wensen van de bevolking ook landelijke en regionale op drachten een rol in de tot standkoming van een jaar werkplan. Uit eerdere onder zoeken in andere plaatsen kwam bijvoorbeeld het onder werp hondenpoep naar voren, iets waar de gemeente Rijs sen-Holten nu al druk mee be zig is door het aanleggen van hondentoiletten en toezicht daarop. Hoe deze wijkscan gaat plaatsvinden is nog niet bekend. op het gebied van sport in Rijs sen-Holten aan de orde te ko men. Zoals het aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten zodat meer inwoners gaan spor ten en bewegen. „Doelgroepen kunnen zijn de leerlingen van scholen van het basis, middelbaar en hoger on derwijs, sportverenigingen waar sporters met een beperking te recht kunnen, maar ook bijvoor beeld meer bewegen voor oude ren (MBVO), jeugdproblema tiek (hangjongeren) enzovoort." Ook moet een tijdpad worden aangegeven en dient een totaal financieel plaatje te worden neergelegd. Vanzelfsprekend dient ook het college en de gemeenteraad zich uit te spreken over de nota en de financiële gevolgen voor de ge meente. Het realiseren van een breedte sportnota is niet iets is wat zom aar even gedaan kan worden. Daarom is een werkgroepje in het leven geroepen waarin zowel de Sportraad als de gemeente vertegenwoordigd is. De werk groep bestaat uit secretaris Sportraad Monique van de Maat, Arie Westerik en Geurt Leppink. Pagina 3 De gebroeders Ulfman vier den hun vijftigste verjaar dag. Dit liet Dijkerhoek niet zomaar voorbij gaan. De Pronkzitting trekt altijd veel mensen. Ook deze keer kon de carnavalsvereniging rekenen op een volle zaal. Fons Akkermans wordt de nieuwe voorzitter van het Holter Politiek Café. Hij volgt Piet Bakker op. Snorrewind - Het jaarlijkse Min dervalidencarnaval wordt zater dag 22 februari gehouden in Ma nege Snorrewind. Deze carnavalsactiviteit, die wordt georganiseerd door CV De Fienpreuvers in samenwer king met Stichting Paardrijden Gehandicapten, wordt over het algemeen gezien als het begin van het echte carnaval. Deze carnavalsmiddag begint om 15.00 uur en eindigt rond 17.00 uur. De Fienpreuvers heeft weer een aantal artiesten weten te strikken, die er zeker voor zullen zorgen dat de min dervaliden een fantastische mid dag gaan beleven. De volgende artiesten hebben toegezegd tq zullen optreden: De 3 Plinten. Coen Robert en Michel Mamix. Boschkamp - Speel-O-Theek De Boshut houdt zaterdag 8 maar haar derde fietsenbeurs in de ontmoetingsruimte van De Boschkamp, van 13.30 tot 15.00 uur. Er kunnen mountainbikes, crossfietsen, grote en kleine kin derfietsen en fietsen voor vol wassenen worden gekocht of in gebracht. Wie materiaal heeft om via dé Speel-O-Theek te koop aan te bieden, kan dit brengen naar dq ontmoetingsruimte van De Boschkamp, Tuinstraat 2 te Hol ten op zaterdag 8 maart van 10.00 tot 11.30 uur. Van de opbrengst is 20 procent voor de Speel-O-Theek. Er worden geen cheques geac cepteerd. Het geld dat de verkochte mate rialen tijdens de beurs hebben opgebracht en het materiaal dat niet is verkocht, kan men opha len op zaterdag 8 maart vari 16.00 tot 16.30 uur in De Bosch kamp. De Speel-O-Theek is niet aansprakelijk voor het inge brachte materiaal. Voor inlich tingen kan men terecht bij: J. Wesseldijk, telefoon 364478; H. Schots, telefoon 363940. Les Rousses - Radio Oost praat komende maandag tot en met vrijdag met Arend ten Velde over zijn hotel Le Gai Pinson in het Franse wintersportgebied Les Rousses. Dit wordt die week vanaf 6.45 uur uitgezonden. Omdat het volgende week va kantie is, heeft Radio Oost als vakantiebericht voor Frankrijk gekozen. Voorgaande weken zijn wegens de actualiteit Tur kije en Irak al aan de beurt ge-i weest. Voor wie nu al iets meer wil we-| ten over het hotel van Ten Vel de, kan kijken op Internet: www.hotelgaipinson.com

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1