Banden met partnersteden nader bekijken 'Het project is zo omvangrijk, dat kan niet zonder subsidie' Holtens Nieuwsblad Mark Tuitert vierde op WK Allround Gemeentehuis in Holten wellicht geschikt als Kulturhus Politie controleert bij vrijdagse warenmarkt In dit nummer, Nieuwe voorzitter Politiek Café Weekendweer HET VERTREKPUNT VOOR BEGINNENDE ONDERNEMERS El www.startklaar.com U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! 1I Openbare Bibliotheek in teken Peutermaand Vergadering Mannenkoor Belastingservice voor FNV-leden Valentijnsactie HHV Dronken bestuurder SGP tegen urnenmuur mm mm Donderdag 13 februari 2003 Fax: 0548 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 368295 E-mailHoltens.Nieuwsblad@who.«vegener.nl Abonnementsprijs44,40 Losse nummers0,87 Pagina 3 Rijssen - Holten - De gemeente wil de partnerschapsverbanden met zowel Steinfurt (Rijssen) als Winterberg (Holten) nader be zien en neemt daarbij ook ande re mogelijkheden ten aanzien van internationale contacten on der de loep. Er is een voorstel gemaakt dat afgelopen maandag besproken is in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen. Het beleid van Rijssen-Holten ten aanzien van internationale contacten, moet worden gehar moniseerd. Daarom stelde de ge meente zich eerst vragen: waar om worden die internationale sa menwerking of dat internationa le contact gehouden ('Het moe ten geen snoepreisjes worden voor ambtenaren of bestuurders', stelt de gemeente) en welke vor men van gemeentelijke samen werking er zijn (jumelages, ont wikkelingshulp). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij voorbeeld stimuleert dat ge meenten hier hun kennis en er- Holten - Fons Akkermans is de nieuwe voorzitter van de werkgroep Holter Politiek Café als opvolger van Piet Bakker, die zich in Deventer gaat vestigen. Bakker is de initiatiefnemer geweest van het Politiek Café. De werkgroep werd in maart 1999 in het leven geroepen en eind mei datzelfde jaar was het eerste politiek café een feit. Sindsdien wordt in princi pe elk voor- en najaar een po litiek café gehouden met als vaste plaats van samenkomst bruin café 't Keuntje aan de Dorpsstraat. Naast Bakker bestond de werkgroep uit Wim Dalhuisen (gespreksleider), Theo Booij (publiciteit) en afgevaardig den van de vijf politieke par tijen, die een eigen afdeling hadden in de voormalige ge meente Holten: CDA, PvdA, VVD, Gemeentebelang en D66. Met het ontstaan van de nieu we gemeente Rijssen-Holten zijn ook CU en SGP toegetre den. De werkgroep bleef en blijft zich echter specifiek richten op Holten in het licht van de politiek. Nog onder voorzitterschap van Piet Bakker is met volle dige instemming van de poli tieke partijen in de werkgroep besloten om dc werkgroep wat kleiner van omvang te maken, om de slagvaardigheid te ver groten. De werkgroep bestaat nu naast voorzitter Akkermans uit Mies Husslage-Laterveer (se cretaris), Theo Booij (publici teit en penningen) en Wim Dalhuisen (gespreksleider). Uiteraard blijft het contact met de besturen van de poli tieke partijen bestaan, maar deze zijn niet meer officieel in de werkgroep opgenomen. De eerstvolgende openbare bijeenkomst van het Politiek ,Café is op donderdag 17 april. Hierover volgen nog nadere berichten. Droog en vrij zonnig winter weer. Vrijdag overdag veel zon neschijn. Zaterdag en zondag overdag pe rioden met zon, afgewisseld door wat wolkenvelden. Wel koud met temperaturen rond het vriespunt of iets er bo ven. In nacht meest lichte tot matige Weerman, Freddie Paalman Als lezer van het Hollens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i aan een ander door! BON; Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Dhr/mevr Adres: - Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: i Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: €0,87) varing ten aanzien van de lokale democratie overbrengen aan ge meenten in landen als Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsje chië, Hongarije en Roemenië. De gemeente stelt zich als doel de betrokkenheid en bewustwor ding van inwoners ten aanzien van ontwikkelingen in de wereld bevorderen, een bijdrage te leve ren aan de mogelijkheden voor ontwikkelingen in ontwikke lingslanden of Oost-Europa, en de gemeente wil een voorbeeld functie hebben daarin, binnen haar mogelijkheden. Bekeken is ook hoe de interna tionale contacten voor de herin deling verliepen in zowel Rijs sen als Holten. Geconstateerd werd dat de contacten tussen Rijssen en Steinfurt en Holten en Winterberg zich onder andere afspeelden op bestuurlijk ni veau. De contacten met de ene gemeente waren daarbij wel hechter dan bij de andere. (Lees verder op pagina 5). Holten - Een bus vol met trouwe Holtense, Brabantse en Friese supporters van Mark Tuitert en Duarandus met Eppo vertrokken vrijdag 7 februari om 17.00 uur naar het Zweedse Gothenburg. Na een goed verlopen reis kwamen de supporters zaterdagochtend in Zweden aan. De wedstrijd begon om 12.00 uur. Op de 500 meter startte Mark in de negende rit tegen Derek Parra. Hij eindigde in 37.56. Goed voor een gedeelde zevende plek. Maar deze tijd hadden de fans graag iets scherper gezien (Foto: Gerhard Kolkman). Lees verder op pagina 7. vorst zo'n -3.0 a -6.0 graden. Ons weer word voorlopig be paald door een Russiche hoge- drukgebied dat later boven het zuiden van Scandinavië komt te liggen met een kerndruk van 1035 Hpa. Hierbij houden we een oostelij ke tot noordoostelijke stroming, met aanvoer van koude droge lucht. Holten - Burgemeester en wet houders hebben ingestemd met de plannen die er zijn om te be kijken of een Kulturhus in Hol ten te realiseren is. „Kijken of het mogelijk is", benadrukt wet houder J. Flim-Gerritsen. Om dat te onderzoeken wordt een projectorganisatie in het leven geroepen. En de gemeente wil snel eventuele deelnemers aan het Kulturhus bekend hebben; het is de bedoeling dat in maart 2003 een 'aftrapbijeenkomst' ge houden wordt. Als accommodatie voor een Kulturhus zou het gemeentehuis in Holten kunnen dienen. Het gemeentehuis wordt daarom ook in het onderzoek betrokken, maar de gemeente benadrukt dat ze daarmee geen uitspraak doet over de toekomstige bestem ming van het gemeentehuis. Maar het gemeentehuis, zo stelt de gemeente, zou wellicht een geschikte locatie zijn voor een Kulturhus. „Het ligt op een cen trale plek en heeft een centrale functie in de kern Holten. Hier zouden bijvoorbeeld biblio theek, VVV, politie, gemeente loket, HMV en wellicht nog an dere organisaties in onderge bracht kunnen worden." Ver plaatsing van de bibliotheek Holten naar het gemeentehuis heeft als voordeel dat de biblio theek, die nu wat verscholen ligt achter de nieuwbouw van het appartementencomplex, een meer centrale plek krijgt. De ge meente verwacht dat capaciteits problemen van dorpshuis De Boschkamp cn dc sterk verou derde toestand van het gymlo kaal aan de Tuinstraat door mid del van deeloplossingen die bin nen het'Kulturhusconcept pas sen, verholpen kunnen worden. „Wellicht is het mogelijk het nieuwe gymnastieklokaal met liSSL» r\'-v Naast de communicatie en het opzetten van een projectorgani satie blijkt dat de beheersstruc tuur en de programmering veel tijd in beslag neemt. Maar daar dient ook voldoende tijd voor genomen te worden omdat het proces om te komen tot een Kul turhus voor de deelnemers bij zonder ingrijpend kan zijn. We moeten daar ook zorgvuldig mee omgaan. Dit project is zo om vangrijk dat het niet afhankelijk van provinciale subsidie is", stellen Flim-Gerritsen en burge meester J. Lonink, die er op wij zen dat er andere subsidiebron nen aangeboord kunnen worden. Lonink benadrukt nog dat met een eventueel Kulturhus niet alle activiteiten op één plek gebun deld worden: „Daarnaast blijf je onder andere het gymlokaal aan de Tuinstraat en de Boschkamp houden." Het gemeentehuis in Holten krijgt misschien een functie als Kulturhus. (Foto: Sander Scheperman) een extra ruimte uit te breiden, waar bijvoorbeeld het muziek onderwijs of de Lathmer gehuis vest kan worden. Dat zou bete kenen dat de stichting Socuwe de volledige beschikking krijgt over De Boschkamp." Benadrukt wordt dat het huidige gemeentehuis van Holten wel de spil van het Kulturhusconcept blijft. „Wanneer deze locatie een andere bestemming krijgt stort het hele kultur-kaarten-hus in el kaar en zijn er alleen op adhoc basis misschien nog mogelijkhe den de problemen van een aantal (maar lang niet alle) organisaties en verenigingen op te lossen." De gemeente hoopt voor het Kulturhusconcept een subsidie te krijgen van de provincie, hoe wel een subsidieaanvraag voor het project voor 15 april binnen moet zijn. Dat tijdstip wordt waarschijnlijk niet gehaald, maar dat, zo bleek de gemeente bij navraag, geldt voor meerdere gemeenten. Wellicht dat er nog een soort 'veegronde' komt waarbij de gemeenten die geen aanvraag hebben ingediend, dat alsnog kunnen doen. Maar het risico is aanwezig dat na 15 april de subsidiepot leeg is. „Uit praktijkvoorbeelden bij an dere gemeenten blijkt dat met name de voorbereidingsfase veel tijd vergt. Sommige gemeenten zijn al drie tot vier jaar bezig met het ontwikkelen van plannen om tot een Kulturhus te komen. Smidsbelt - De politie gaat het toezicht op de vrijdagse week markt verscherpen. Door de kooplui op de markt wordt met regelmaat geklaagd over fietsers die over de markt rijden of met een fiets aan de hand over de markt lopen. Hierdoor wordt het overige win kelende publiek gehinderd. Deze klachten zijn voor de poli tie en de gemeente aanleiding geweest om nieuwe hekken te plaatsen die de toegangswegen tot het mark terrein op de Smids belt afsluiten. Op de hekken zijn verkeersbor den geplaatst die aangeven dat alleen voetgangers door mogen. Ook het meevoeren van de fiets aan de hand binnen het marktter rein is niet toegestaan. Overtredingen worden beboet met een bedrag van 17 euro. Bibliotheek - De bibliotheek aan de Rörikstraat staat tijdens de maand februari in het teken van baby's en peuters. Want ook voor kinderen van 0 tot 4 jaar heeft de bibliotheek een heleboel in huis. Veel ouders van baby's en peuters denken dat hun kind nog te jong is om lid te wor den van de bibliotheek. Toch heeft de bibliotheek deze kleintjes veel te bieden. Er zijn prentenboeken, boeken met rijmpjes en versjes, voor leesverhaaltjes, peutervideo's of kinderliedjes op cd. Daar naast kunnen kinderen gratis worden ingeschreven. Boeken zijn voor alle kinde ren, en dus ook voor de aller kleinsten, van groot belang. Door samen met hen liedjes te zingen, plaatjes te kijken, te praten, te vertellen en door ze voor te lezen, leren kinderen hoe de wereld eruit ziet. Door vertrouwdheid met boeken verloopt het zelf leren lezen later gemakkelijker. Daar naast zijn boeken goed voor de woordenschat, emotionele ontwikkeling éh concentratie. Elke baby of peuter die in fe bruari lid wordt, ontvangt een kleine attentie. Een verzameling van allerlei materialen van Beertje Pad- dington is tentoongesteld in de vitrine. Holten - Het Holtens Mannen koor heeft afgelopen dinsdag 4 februari een ledenvergadering gehouden. In zijn openingswoord deelde voorzitter Teusink mee, dat 2003 voor het koor een volle agenda laat zien. Zo wordt Bor ne twee keer bezocht, staat Ok- kenbroek op het programma en zal het gemengd zangkoor Der Sangerkranz 1877 deelnemen aan het concert op 1 november. Daarna volgt op een nog nader te bepalen datum in december een kerstconcert in de Hervorm de kerk. Holten - FNV-leden kunnen ook dit jaar weer profiteren van de FNV-belastingserviee. Zij wor den gratis geholpen bij het in vullen van het aan hen toegezon den aangiftebiljet voor de in komstenbelasting (P- of E-biljet) of vermogensbelasting (B-bil- jet). Ook voor T- of Tj-biljetten kan men terecht. De FNV-leden in Holten, die van deze service gebruik willen maken, wordt verzocht zich voor 1 maart aan te melden bij A. Leurink, Gaardenstraat 57, tele foon 0548-364174. Heike van 't Holt werkt 25 jaar bij de Diessenplas. Dat wordt gevierd met een feest je- Pagina 5 Blauw Wit krijgt geld van het Rabo Projecten fonds voor de uitbreiding van het clubgebouw. Pagina 7 Daithatsu stopt geld liever in voordeel valt op de pagina Autonieuws te lezen... Holten - De Holtense Handels Vereniging houdt vrijdag 14 fe bruari een Valentijnsactie. Deze keer is de actie geconcen treerd op winkels die bij uitstek te maken hebben met Valen- tijnsartikelen. Bij aankopen in deze winkels op 14 februari ontvangen de klan ten bij het afrekenen een leuke Valentijnsattentie. De betreffende winkels zijn te herkennen aan de raamposter van de Holtense Handels Ver eniging. Holten - De politie hield zondag 9 februari op de Dorpsstraat een man aan die een auto bestuurde en onder invloed verkeerde van alcohol. Nadat een aantal blaastesten op het ademanalyseapparaat op niets uitliepen, heeft een artd bloed van de man afgenomen. Het bloed wordt opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Insti tuut te Rijswijk waar het wordt onderzocht op het bloedalcohol- gehalte. Bij meer dan 0,5 pro mille alcohol in het bloed wordt proces-verbaal opgemaakt. De man is vervolgens met een rijverbod weer naar Holten ge bracht. Holten - De SGP gaat niet ak koord met het voorstel om een urnenmuur te bouwen op de uit breiding van de begraafplaats aan de Oude Deventerweg te Holten. De staatkundig gerefor meerden zijn principieel tegen cremeren, en in het verlengde daarvan ook tegen een urnen muur. Ook de ChristenUnie is tegen cremeren, maar gaat wel ak koord met het beschikbaar stel len van het geld daarvoor. Bij PvdA-raadslid J. Pluimers riep dat vragen op. „Hoe kan een partij principieel tegen een ur nenmuur zijn, maar er wel geld voor beschikbaar stellen", vroeg Pluimers zich af. Wolterink wilde dat wel uitleg gen: „Over cremeren wordt ver schillend gedacht, ook onder christenen. Wij zijn er tegen, maar cremeren is wel een feit. En die urnen moeten ergens ge plaatst worden. Vandaar dat we het beschikbaar stellen van dit krediet niet blokkeren." Raadslid A. Hofhuis van Ge meentebelang viel over de prijs van de muur, die 46.000 euro kost. „Een abnormaal hoog be drag voor zo'n klein muurtje," Hofhuis kent mensen die het voor dat bedrag graag willen metselen. Wethouder W, ter Schure gaat ervan uit dat de kos ten door de vakcommissie goed doorberekend zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1