Aanleg riolering Borkeld start in tweede kwartaal Sloop je iets, mag het niet weer worden opgebouwd Countus man ïtUi Holtens Nieuwsblad Sneeuw zorgt voor sfeer II.I.IH.IIUJJMI Bijgebouwen burgerwoningen in buitengebied: Ganzen weggevangen uit park Vletgoor MELKVEEHOUDERIJ Weekendweer Handbal HET VERTREKPUNT VOOR BEGINNENDE ONDERNEMERS www.startklaar.com Lezing over vitaliteit van Holterberg lucky&pp U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! BON i Holtens Nieuwsblad Donderdag 6 februari 2003 Fax: 0548 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 368295 E-mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 Pagina 3 Marietje Paalman werd deze week zeventig jaar en dat werd toepasselijk gevierd in Het Bonte Paard. Holten - Met de aanleg van rio lering op het recreatieterrein De Borkeld wil de gemeente in het tweede kwartaal van 2003 be ginnen. Dat gaf wethouder J. Ligtenberg te kennen tijdens de commissievergadering Grond gebied, taakveld Openbare Wer ken. Maar voordat er kan worden be gonnen moet de gemeente met de perrceeleigenaren een tweetal overeenkomsten regelen, waar ronder een verklaring waarin de perceeleigenaren aangeven ak koord te gaan met de eigen bij drage van 3.177 euro. In het buitengebied van de ge meente Rijssen-Holten zijn circa achthonderd percelen nog niet aangesloten op de riolering. Meer dan de helft daarvan lig gen in recreatiepark De Borkeld. Volgens de Wet Milieubeheer dienen de percelen in 2005 op de riolering aangesloten te zijn, en de gemeente heeft daarin een zorgplicht. Om daar met de eigenaren van de percelen over te kunnen pra ten werden in overleg met deze eigenaren een aantal werkgroe pen opgericht, waaronder de Commissie Riolering De Bor keld. Deze commissie keek ook naar de, in de ogen van de per ceelseigenaren, redelijke eigen bijdrage in de kosten van de aan leg aan de riolering. De Commissie Riolering con cludeerde dat een maximale bij drage van 500 euro redelijk is en voerde daar een aantal argumen ten voor aan, waaronder het feit dat eigenaren ook nog een be drag kwijt zijn aan het aanslui ten van de woning op de ge meentelijke riolering. Ook zou de gemeente Holten in het verle den onvoldoende haar best heb ben gedaan om subsidieregelin gen hiervoor binnen te halen. De Sector Ruimte van de ge meente concludeerde echter dat er in het verleden wel voldoende gekeken is naar subsidiemoge lijkheden, maar gezien de status van De Borkeld (recreatieter rein) was een zeer beperkte bij drage mogelijk. 'Daarnaast blijkt uit jurisprudentie dat een bijdra ge van 3.177 euro niet onredelijk wordt geacht', aldus de gemeen te. Tijdens de commissieverga dering deed de heer De Boer van de Commissie Riolering een dringend beroep op de raads commissie om toch de eigen bij drage op 500 euro te stellen. Het mocht niet baten. Lees verderop pagina 7. Pagina 3 Prinsenbal stond m het teken van kroegenpraat en poli tiek. Het leverde hilarische momenten op Italiaanse collector s items van Alfa Romeo Holten - Er viel deze week behoorlijk wat sneeuw in Holten. Helaas was het meestal van korte duur en bleef het witte tapijt niet lang liggen. Toch konden er hele mooie sfeervolle platen worden geschoten, zoals hier op de Holterberg. (Foto: Sander Scheperman) Vletgoor - De afdeling Uit voering van de sector Ruimte heeft de ganzen weggevangen die zwommen in het park op het Vletgoor. Reden is de grote overlast die de ganzen veroorzaken. Met name kleine kinderen hebben last van de dieren tijdens het voeren van de eendjes en vis sen. Ook het verkeer ondergaat hinder van de ganzen. Daarnaast heeft de touwtrek- kersvereniging Okia hinder van de mest van deze ganzen omdat zij gebruik maken van de omliggende weilanden als trainingsveld. De ganzen wor den door medewerkers van de gemeente op de gemeentewerf in Holten opgevangen. Van daar uit worden zij uitgezet naar diverse boerderijen in het buitengebied van de gemeente Rijssen-Holten. (Foto: Johan Bolink) Holten - Je koopt als niet-boer- zijnde een mooi boerderijtje in Holten. Met vele (honderden) vierkante meters bijgebouwen. Of je stopt met het boerenbe drijf, en je houdt een groot aan tal bijgebouwen 'over'. Bijge bouwen die opgeknapt moeten worden, wellicht zelfs gesloopt. In plaats van die gesloopte oude schuren zou de eigenaar wel een nieuwe schuur of garage neer willen zetten. En dan is de eigenaar op het punt waar de landelijke en gemeente lijke regelgeving op tafel komt, en de uitkomst van wat mogelijk is op een 'burger erf wil wel eens tegenvallen. Wethouder Hans ter Keurst en seniormedewerker bouw- en accountants adviseurs Countus accountants-adviseurs nodigt u van harte uit voor een van haar informatieavonden gericht op de Verschillende inleiders van Countus zullen ingaan op de volgende onderwerpen: Bedrijfsresultaten van de melkveehouderijbedrijven in Overijssel Actuele zaken voor ondernemers met een melkveehouderij-bedrijf Kostprijsverlaging van melk Deze informatieavonden zullen plaatsvinden op: woensdag 12 februari a.s. bij Zalencentrum Mensink in Reutum maandag 17 februari a.s. bij CR Zwakenberg in Raalte woensdag 19 februari a.s. bij CR De Poppe in Markelo maandag 24 februari a.s. bij de Hongerige Wolf in Stegeren donderdag 27 februari a.s. bij CR Urbana in Zwolle U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur (aanvang: 20.00 uur) Indien u voornemens bent één van deze avonden te bezoeken, stellen w om organisatorische redenen uw aanmelding vooraf zeer op prijs. woningtoezicht Johan Brinkers geven uitleg over de (onmoge lijkheden op dit gebied. In dit artikel gaat het over de bij gebouwen van boerderijen, waarvan de boer gestopt is met de bedrijfsvoering, of die door niet-agrariërs aangekocht zijn. Het gaat dus niet om bijgebou wen van boerenbédrijven, maar van burgerwoningen in het bui tengebied. Het begint er al mee dat binnen de gemeente Rijssen-Holten twee bestemmingsplannen gel dig zijn; één voor het grondge bied van oud-Holten en één voor het grondgebied van oud-Rijs- sen. Nu heeft Rijssen niet zoveel bui tengebied, dus problemen van op te knappen of af te breken en nieuw te bouwen bijgebouwen doen zich daar maar zelden voor. Vóór oud-Rijssen geldt dan ook de landelijke regel dat een bur gerwoning in het buitengebied maximaal vijftig vierkante meter aan bijgebouwen mag. „Maar wat er al stond aan bijge bouwen raag wel in stand wor den gehouden. Je hebt er bijvoorbeeld voor in totaal zo'n tweehonderd vierkan te meter aan stalletjes, schuurtjes en hokjes staan. Je mag de muren vernieuwen, het dak renoveren, maar het moet allemaal wel op dezelfde plek blijven staan. Er mag dus geen muur om de be staande muur gemetseld wor den. Sloopje iets, dan is het weg en mag het niet weer opge bouwd worden." Het bestemmingsplan voor het oud-Holtens gebied biedt, komt de eigenaar meer tegemoet. „In Holten geldt dat als je meer dere bijgebouwen sloopt van 100 vierkante meter of meer, je daar één nieuw bijgebouw van maximaal 100 vierkante meter voor in de plaats zetten. Heb je vier bijgebouwen, en sloop je er met enige tussentijd telkens twee met een totale op pervlakte van 100 vierkante me ter of meer, dan mag je er één met een maximale oppervlakte van 100 vierkante meter voor in de plaats zetten. Maar het moe ten dan wel telkens meerdere ge bouwen zijn die afgebroken worden. Sloopje twee of meer gebouwen met een totale opper vlakte van 60 vierkante meter, vonden, maar het is wel duide lijk dat deze reactie op prijs ge steld werd. „De burger kan van ons verwachten dat we uitleggen wat de mogelijkheden zijn en dat we proberen oplossingen aan te dragen. Men kan daarvoor al tijd bij de gemeente terecht." Overwegend veel bewolking en af en toe wat regen. Vrijdag en zaterdag overdag veel wolken velden, er kan wat regen vallen, weinig opklaringen en zon. Zondag veel bewolking en gro tere kans op regen, afgewisseld door misschien wat opklaringen maar al te veel moeten we daar ons niet van voorstellen. Nacht temperaturen rond de 2.0 a 3.0 graden. De wind zoekt de zuid hoek op en daar komt geen kou- de lucht vandaan. Zo raken we de gladheid dan ge lukkig kwijt. Middag temperatu* ren 5.0 a 6.0 graden. Weerman, Freddie Paalman Holten - De uitwedstrijd tegen Schalkhaar heeft handbaldames team 1 van Holten niet in winst kunnen omzetten. In de slotfase wist Schalkhaar dé voorsprong uit te bouwen tot eert ruime 25-18 overwinning. (Foto: Sander Scheperman) dan mag je één nieuw bijgebouw van maximaal 60 vierkante me** ter terugzetten." En sloop je één grote schuur van zeg maar 150 vierkante meter, en je hebt al de landelijke 50 vierkante meter aan bijgebouwen staan, dan is de schuur weg en daar mag geen nieuwe voor in de plaats komen. „Wil de eigenaar die schuur be houden, dan zou hij de schuur moeten renoveren." Sporadisch, met goedkeuring van Gedeputeerde Staten, mag een bijgebouw in haar geheel vernieuwd worden. „Je loopt er tegenaan datje nooit richting de burger datgene kunt leveren wat die burger graag wil. Als gemeente zijn we gebonden aan de bestemmingsplannen. Maar we zijn bereid het goed uit te leggen, dat kunnen we ook, en daar trekken we rustig een half of een heel uur voor uit". Ter Keurst rommelt in een stapel pa pier op zoek naar een brief van een inwoner van het Holtens buitengebied, die de gemeente bedankt voor de wijze waarop medewerking is verleend aan een bouwvergunning. De brief wordt zo gauw niet ge- 11 Ilhb tapets SaÓKlfoi& Natuurdiorama - Holtenaar Paul Akkerman houdt vrijdag 7 februari in Natuurdiorama Holterberg een boeiende le zing met als onderwerp De vi taliteit van de Holterberg. Vijfentwintig jaar geleden leerde Akkerman hoe je met behulp van een wichelroede water en krachtplekken kan aanwijzen. Zo ontdekte hij dat de wichel roede eigenlijk een verleng stuk van het lichaam is en zichtbaar maakt wat je intuï tief voelt. Overal is het moge lijk om cncrgicwaarden, cncr- giekwaliteiten en vitaliteit te ervaren. De Friezenberg en de Lutten- berg zitten bekende energie centra, maar ook op de Sal- landse Heuvelrug is veel te ontdekken. Tijdens de lezing zal Akker man ingaan op het gebruik van de wichelroede, de in vloed van volle maan, aards- tralen, bomen en plaatsen op mensen. Voot belangstellen den wordt bovendien komend voorjaar een ervaringstocht op de Holterberg gehouden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in Natuurdiorama Holterberg. Entree 2,50 euro. Dit is inclusief een kopje kof fie of thee. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres; i Woonplaats: i Geeft op als abonnee voor bet Gebonk dek, bon voorHoIum NlmwsUai. het opgeven van een J nieuwe abonnee. 1 oj} Dhr/mevr.: Adres: Woonplaats: Inzenden aan Holtens Nieuwsblad €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede 1 'losse nummers: €0.87)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1