1-0es OVERIJSSEL WIL EEN TOP DRIE PROVINCIE WORDEN Tentoonstelling 'het ABC op Reis' in Zwolle '*r, c verrassend veelzijdig KORT NIEUWS HET WEER BEKENDMAKINGEN Op deze pagina vindt u onder meer uitge breide informatie over uw provincie Overijssel Veel activiteiten rond Statenverkiezingen 11 maart 2003 Risicokaart provincie Overijssel on line Vuurwerkevenement? Regel het tijdig en goed! Statenlid voor één dag, speel het statenspel Veiligheidsprijs valt in Rijssen en Hengelo RTV Oost kijkt vooruit naar provinciale verkiezingen 'Kunstgreep' brengt Overijsselse kunstenaars in beeld Ontwerpbesluit vaststelling provinciaal restauratie uitvoe ringsprogramma 2003 Niet meer toepassen berm- en slootmaaisel in de landbouw Flora- en faunawet Aanvragen wegen en vaarwegen cymM.. v^)veri|ssels Nieuws I E Provincie Overijssel. Postadres: Postbus 10078 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Luttenberqstraat 2 Zwolle tel: 038 425 25 25 fox: 038 425 26 50 e-mail: Postbus@prv-overiissel.nl internet: www.overiissel.nl Provincie Overijssel, Postadres: Postbus 10078 8000 GB Zwolle Bezoekodres: Luttenbergstraat 2 Zwolle tel: 038 425 25 25 fax: 038 425 26 50 e-mail: Postbus@ptv-overijssel.nl internet: www.overijssel.nl 5 ^)veri|ssels Nieuws De risicokaart voor Overijssel is vanaf deze maand voor alle geïnteresseerden en betrokkenen te bekijken op www. Overijs sel.nl. De provinciale risicokaart bevat onder andere informatie over de in Over ijssel aanwezige gevaarlijke stoffen, gevaarlijke transporten over spoor en weg en overige gevaren op het gebied van bij voorbeeld overstromingen, brand en luchtvaart. Op de site krijgt u dus een eerste indruk van de veiligheidsrisico's in uw directe woonomgeving en wat de toe komstige risicokaart te bieden heeft. Gedeputeerde Staten van Overijssel willen deze risicokaart eind 2003 gereed hebben. Tot die tijd heeft u, als bezoekers van de site, ruim de gelegenheid om een reactie te geven op de nu gepresenteerde gege vens van de risicokaart. Wie koninginnedag, jubilea, zomerfeesten of bijvoorbeeld clubkampidenschappen organiseeerd en dat met vuurwerk wil opluisteren, doet er goed aan dit extra vroeg te regelen. Voor het afsteken van vuurwerk gelden sinds enige tijd namelijk nieuwe regels. Buiten de jaarwisseling om ma'g vuurwerk alleen worden afgestoken door vakmensen van bedrijven die daar een vergunning voor hebben. Daarnaast moet er voor elk vuurwerkevenement een aparte toestemming zijn. Deze werd vroe ger door de gemeente verstrekt. Nu moet toestemming worden aangevraagd bij het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. Door de nieuwe vei ligheidsregels moet de aanvraag met het werkplan voor een evenement minimaal. acht weken van tevoren bij de provincie binnen zijn. Voor meer informatie of een aanvraagformulier kunt u tontact opne men met Milieupunt Overijssel, 038 425 24 23 (kies milieu-informatie) Ooit de Statenzaal van het provinciehuis van binnen bekeken of op het 'pluche' van één van uw volksvertegenwoordigers in Overijssel gezeten? Nee? Grijp dan nu uw kans en meld u aan voor het zoge naamde 'Statenspel'. In een ochtend of middag kunt u zelf ervaren hoe het is om Statenlid te zijn, wat de spelregels van het debat zijn, hoe u de mening van uw partij naar voren brengt en wat de functie van moties en amendementen zijn. Voor het spelen van het provinciale Statenspel zijn minimaal tien deelnemers nodig. Dus bestaat uw vereniging, organisatie, school klas of club uit meer dan tien personen en wilt u wel eens een kijkje nemen in de keuken van de provinciale politiek, neem dan contact op met de provincie, mevrouw Letty IJsinga, 038 425 23 10. Wilt u eerst de professionals aan het werk zien? Bezoek dan eens een Statenvergade ring. De eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten staat gepland voor 5 februari 2003 en begint om 14.00 uur in het provinciehuis te Zwolle. Voor het derde achtereenvolgende jaar is in Overijssel de Veiligheidsprijs uitgereikt. Commissaris van de Koningin, mr. Geert Jansen, zette aan het begin van deze maand de Rijssense Robert Dangremond en de groep 'Buren voor Buren' uit Hen gelo in het zonnetje. Met de prijs, bestaande uit een kunstzinnig aandenken, een oorkonde en een geldprijs ter waarde van 1.165,die de ontvanger kan inzetten ten bate van een goed doel, spreekt de provincie haar waardering uit voor de wijze waarop deze mensen zich hebben ingezet voor het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe leefomgeving. Zo redde Robert een jongen die door het ijs was gezakt en organiseerde 'Buren voor Buren' een nieuwe vorm van naoberhulp en een 112- informatiemarkt. Een top drie provincie worden. Dat is het belangrijkste doel van het 'plan de cam pagne' zoals dat door het provinciebestuur is opgesteld met het oog op de verkiezingen voor Provinciale Staten. Deze verkiezingen worden gehouden op dinsdag 11 maart 2003. In 1999 maakte 50,2% van de stem gerechtigden de gang naar de stembus. Overijssel kende daarmee na de drie noor delijke provincies de hoogste opkomst. De provincie Overijssel wil tenminste één plaats stijgen op deze ranglijst. "Om deze opzet te doen slagen is in nauwe samenwerking met de Over ijsselse politieke partijen een stevig plan de campagne opgesteld", zo vertelt Commissaris van de Koningin mr. Geert Jansen. "Hoewel de afgelopen jaren de bekendheid van het werk van de provincie is toegenomen, kan het geen kwaad om duidelijk te maken dat ook deze ver kiezingen er echt toe doen." Commissaris van de Koningin Jansen heeft vertrouwen in een goede opkomst. "De politiek heeft een impuls gekregen en is weer onderwerp van gesprek in de trein, op het werk en de sportkantine." Commissaris Jansen heeft niet de angst dat, zo kort na de Tweede Kamerverkiezingen, de aan dacht voor de politiek weer wegebt. "Ook in Overijssel staan wij voor belangrijke beslissin gen en het is heel erg belangrijk dat er veel mensen naar de stembus komen." De provincie Overijssel gaat de komende maand echt werk maken van de Statenverkie zingen. Er wordt volop gedebatteerd op diverse plaatsen in Overijssel. Er komen spotjes op de regionale televisie en radio, er is een spiksplin ternieuwe website: www.overijsselkiest.nl en er wordt veel informatiemateriaal over de pro vincie verspreid. Daarnaast wordt ongeveer twee weken voor de verkiezingen huis aan huis in Overijssel een verkiezingskrant verspreid. De Overijsselse Commissaris van de Koningin ver wacht verder heel veel van de Dag van Overijs sel op zaterdag 8 maart 2003. "Dat wordt wat ons betreft een hele bijzondere dag. Op ruim twintig plaatsen in Overijssel worden activitei ten georganiseerd die direct laten zien wat de provincie doet. Er gaan musea open, je kunt met provinciale boten her water op, wij gaan duidelijk maken hoe wegen worden aangelegd, je kunt zien hoe rampen worden bestreden en nog veel meer." Ook de deuren van het provin ciehuis in Zwolle gaan open. Daar wordt op 8 maart 2003 een grote politieke markt georgani seerd waar de politieke partijen zich presente ren. In 1999 trok deze politieke markt ruim 5000 bezoekers. Jansen: "Als het aanslaat gaan wij van de Dag van Overijssel een jaarlijks terugkerend evenement maken. Het lijkt mij een ideale manier om heel gemakkelijk duide lijk te maken wat de provincie doet." Voorjaarsboden Volop debatten Om u te helpen bij het maken van een stern- keuze, organiseert de provincie verschillende debatbijeenkomsten. Dinsdag 11 februari 2003: zaal Boode te Bathmen; thema economie. Aanvang 20.00 uur. Dinsdag 18 februari 2003: De Reggehof te Goor, thema veiligheid. Aanvang 20.00 uur. Donderdag 20 februari 2003: provinciehuis te Zwolle, debat georganiseerd door de Kamer van Koophandel en de VNO/NCW. Aanvang 16.00 uur. Donderdag 27 februari 2003: Hotel Zwarte- water te Zwartsluis thema zorg en cultuur. Aanvang 20.00 uur. Donderdag 6 maart 2003: Dalzicht in Nijver- dal, thema ruimte. Aanvang 20.00 uur. Zaterdag 8 maart 2003: provinciehuis te Zwolle, slotdebat. Aanvang 14.00 uur. Sinds 1997 is het niet meer voorgekomen dat de eerste helft van de weerkundige winter kouder is verlopen dan 'normaal'. Nu dus wel en nog overtuigend ook. In de periode 1 december tot en met 15 januari noteerden we provinciebreed zo'n vijftien ijsdagen. U weet wel: etma len waarin het onafgebroken vriest. Bovendien kwam het op twaalf nachten tot minstens matige vorst. Hoewel de vorstperiode van decem ber het meest overtuigde, werd de laagste temperatuur van deze winter tot nu toe geregistreerd in de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 januari. Op veel plaatsen vroor het toen 12 a 13 graden. Een koud ver haal, maar inmiddels doet de winter z'n uiterste best het koude imago van zich af te schudden en hebben we de eerste voorjaarsboden al weer te pakken. Sneeuwklokjes schieten de grond uit, mollen zijn ontwaakt uit de winterslaap eri ga zo maar door. Toch....We krijgen de hele maand februari nog. Profiteren van de eerste lenteboden, dat is één ding, er op rekenen dat er geen winterweer meer komt is rijkelijk voorbarig. Dat heeft de beste leermeester van de natuur, de praktijk, namelijk genoegzaam bewezen. Ton ten Hove Ton ten Hove verzorgt dagelijks de weers verwachting op Radio Oost en TV Oost "Denk je dat we in het jaar 5000 na Christus nog steeds schrijven en zo ja, welk schrift gebruiken we dan?" Deze vraag stelden we aan de kinderen uit groepen 7 en 8 van de Overijs selse basisscholen. Hun antwoord kunt u zien bij het ABC op P.eis. Een boeiende tentoon stelling voor jong en oud over het alfabet, de geschiedenis van het schrift en analfabetisme. Hoe belangrijk is lezen en schrijven? Wist u dat er in Nederland 1,5 miljoen functio neel analfabeten zijn? Dit zijn mensen die wel wat kunnen lezen en schrijven, maar niet vol doende om het alleen te redden in de maat schappij. Van deze 1,5 miljoen mensen is 1 miljoen autochtoon. Een kwart miljoen van alle Nederlanders kan zelfs helemaal niet lezen en schrijven. Zo ziet u maar dat analfabetisme niet alleen een groot probleem is in derde wereld landen. Daarom is het zo belangrijk dat ieder een onderwijs krijgt. Door te kunnen lezen en schrijven wordt integratie in de multi-culturele maatschappij van vandaag een stuk makkelij ker. Ook kunnen mensen zich beter ontwikke len, kunnen ze deelnemen aan de samenleving en zijn ze minder afhankelijk van anderen. Wilde u altijd al weten waarom de Z de laatste letter is van het alfabet of hoe onze letters zijn ontstaan? Kom dan naar het ABC op Reis. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tot en met 14 februari in het provinciehuis, Luttenberg straat 2 te Zwolle. De tentoonstellingsruimte is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur geopend. TV Oost blikt de komende weken vooruit naar de provinciale verkiezingen op 11 maart. Elke woens dagavond worden onder de eenvoudige titel '11 maart' de Statenverkiezingen tastbaar gemaakt voor de Overijsselse kiezer. Dit gebeurt door telkens een lokaal onderwerp naar voren te halen en de invloed van de politiek daarop zichtbaar te maken. Het pro gramma heeft als doel om ook mensen die zich nor maal niet met politiek bezighouden te bereiken en duidelijk te maken dat het bij verkiezingen om con crete keuzes draait. In '11 maart' wordt eerst een lokaal thema aange kaart, waarna een stelling hierover wordt geponeerd. Daarna wordt het onderwerp in een bredere, provin ciale context geplaatst. Dan volgt opnieuw een stel ling, waar een viertal Overijsselse politici op mag reageren. Op die manier komen de meningen van de verschillende politieke partijen duidelijk naar voren. Verder worden in het programma elke week de resul taten bekend gemaakt van een verkiezingspoli. uitge voerd door het bureau Right Marktonderzoek uit Zwolle. Komende woensdag 29 januari wordt gesproken over de reconstructie van het platteland, met name wat betreft de intensieve varkenshouderijen. Er wordt gediscussieerd aan de hand van twee stellingen. De eerste is dat de provincie geen beperkingen mag opleggen aan intensieve varkensbedrijven die in de toekomst moeten wijken voor het milieubelang, ten minste zolang het geld voor het uitkopen van de boeren nog met geregeld is. De tweede stelling is dat de kosten van de reconstructie moeten worden terug verdiend door woningbouw op het platteland toe te staan. '11 maart' wordt gemaakt door Inga Tjapkes en Henk Jan Karsten. Het is elke woensdag te zien om 17.39 uur en wordt daarna om de twee uur herhaald. Sinds begin januari loopt bij TV Oost het korte dage lijkse programma 'Kunstgreep' Hierin is eike werk dag een miniportret van een Overijsselse kunstenaar te zien. De kunstenaars zijn in hun eigen werkomge ving gefilmd en hebben gemeenschappelijk dat ze zich laten inspireren door de natuur. Deze dagelijkse culturele bijdrage aan de program mering van TV Oost wordt mede mogelijk gemaakt door programmasponsor Salland verzekeringen in Deventer (www.salland.nl). Kunstgreep is de opvol ger van het dagelijkse programma Werk aan de Winkel en is op dezelfde tijd te zien: elke werkdag om 18.54 uur. Zoals gebruikelijk wordt ook dit pro gramma de hele avond en nacht om de twee uur her haald. Gedeputeerde Staten van Overijssel geven ter openbare kennis dat een ontwerpbesluit is opgesteld inzake de vaststelling van het Provin ciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma 2003. Dit overeenkomstig artikel 12 van het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten 1997. Van 23 januari 2003 tot en met 7 maart 2003 ligt in alle gemeentehuizen in Overijssel - met uitzondering van Kampen, Staphorst, Deventer en Zwolle - en in de bibliotheek van het provin ciehuis te Zwolle tijdens kantooruren ons ont werpbesluit ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen de hiervoor genoemde periode schriftelijk zienswijzen over ons ontwerpbesluit indienen. Deze kunt u rich ten aan het College van Gedeputeerde Staten, provinciehuis, Postbus 10078, 8000 GB Zwplle, ter attentie van de eenheid Zorg Cul tuur, onder vermelding van PRUP 2003. Tevens is het mogelijk zienswijzen over het ont werpbesluit in te dienen. Hiervoor kunt u bij het secretariaat van de een heid Zorg Cultuur van de provincie Overijs sel een afspraak maken, 038 425 12 08 en faxnummer 038 425 26 80. In het uitvoeringsprogramma, dat u kunt inzien via de internetsite van Het Oversticht (www.oversticht.nl), is aangegeven hoe de voor restauratie van rijksmonumenten beschikbare rijksmiddelen voor de periode 2003-2008 wor den verdeeld over restauratieprojecten in de zogenaamde niet-budgethoudende gemeenten. Dit zijn alle Overijsselse gemeenten minus Kampen, Staphorst, Deventer en Zwolle. Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij hun Beleidsnotitie Groenafval op het onderdeel 'onderwerken in de landbouw' met ingang van 1 januari 2003 intrekken. Sinds mei 1997 is de beleidsnotitie Groenafval 1997 (MAB96/3854) in werking. Hierin was de mogelijkheid opgenomen groenafval, waaron der berm- en slootmaaisel, direct toe te passen in de landbouw, mits aan bepaalde voor waarden wordt voldaan. Door uitspraken van Nederlandse en Europese rechters moet het onderwerken van groenafval, waaronder berm- en slootmaaisel worden beschouwd als het op of in de bodem brengen van afvalstoffen. Hierdoor wordt artikel 10.2 van de Wet milieubeheer overtreden. Als gevolg hiervan hebben wij besloten de beleidsnotitie Groenafval op het 'onderdeel onderwerken in de landbouw' in te trekken. Dit betekent dat groenafval, waaronder berm en slootmaaisel, moet worden afgevoerd naar bedrijven die over een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer beschikken voor het be- of verwerken van dit afval. Nadere informatie en opvragen van stukken Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met mevrouw M. v.Engelen-Kuipers, 038 425 14 07. Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS) maken het volgende.bekend: Op 11 december 2002 hebben Provinciale Staten van Overijssel (PS) de Verordening beheer en schadebestrijding dieren in Overijssel vastgesteld. Met dit besluit worden grondge bruikers vrijgesteld van het verbod de kauw, de roek en de zwarte kraai te doden met behulp van (voorzover bevoegd) het geweer om schade aan gewassen te voorkomen. Dit besluit is een aanvulling op het verstoren. Omdat de roek als koloniebroeder kwetsbaar is, geldt de beperking de roek niet binnen een gebied rond 500 meter vanaf de kolonie te bestrijden met daarbij een maximumaantal van vijf te schieten dieren per dag per schadeperceel. Van de vrijstelling kan overigens alleen gebruik worden gemaakt als andere oplossingen, zoals verstoren, niet moge lijk zijn. Met het besluit van PS zijn alle provinciale taken op grond van de Flora- en faunawet inge vuld. Op 29 oktober 2002 stelden Gedepu teerde Staten de Nota beleidsregels faunabe heer vast. Voor het onderdeel 'beheer en schadebestrijding dieren' hebben zij in de nota aangegeven op welke wijze de ontheffing van de wettelijke verboden verleent wordt, voorzover er geen vrijstelling geldt. De Faunabeheereen- heid speelt hierbij een belangrijke rol. In de Faunabeheereenheid zijn alle partijen vertegen woordigd die zijn betrokken bij beheer en scha debestrijding. Op basis van het door hen op te stellen faunabeheerplan verlenen GS ontheffing om schadebestrijding mogelijk te maken. Hier door kunnen bijvoorbeeld de vos, de zwarte kraai, de kauw en de ekster in en rond weidevo gel- en korhoendergebieden bestreden worden om schade aan fauna te voorkomén. Het provinciaal beleid wordt in 2004 geëvalu eerd. Dit is nodig om het beleid eventueel te wijzigen. Publicatie en inzage De integrale tekst van zowel de Verordening beheer en schadebestrijding dieren in Overijssel als de Nota beleidsregels faunabeheer zijn gepubliceerd in het Provinciaal Blad nr.6 van 28 januari 2002. Ook kunt u beide documenten tijdens kantooruren inzien in de bibliotheek van het provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle of via de provinciale internetsite www. Overijs sel.nl. Tijdelijke referendumwet Het is mogelijk over het besluit van PS tot vast stelling van de Verordening beheer en schade bestrijding dieren in Overijssel een provinciaal referendum te houden. Een inleidend verzoek daarvoor kan door iedere kiesgerechtigde tot 19 februari 2003 worden ingediend. Dat moet in persoon op het gemeentehuis van de gemeente waar de kiesgerechtigde is geregistreerd. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit dat een referendum mogelijk is, tot 6 februari 2003 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, 070 426 44 26. Inlichtingen Voor meer informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel, de heer R. Hoeve, 038 425 17 30 of de heer W. Wolbers, 038 425 24 24. Bij de onderhavige secties van de eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel zijn de volgende aanvagen voor een ontheffing/goedkeuring ingediend. Midden-Overijssel Sectie Midden, Arkelstein 2, postbus 280, 8100 AG Raalte, 0572 34 26 00. - De heer G. Bloemendal, Ommerweg 70 te Den Ham; aanvraag ontheffing voor het plaatsen van een keermuurtje langs de N 341 provinciale weg Ommen - Kloosterhaar; - Tankservice Haarhuis, Vroomshoopseweg 31 te Westerhaar/Vriezenveensewijk; aanvraag ontheffing voor het dempen van gedeelte bermsloot langs de N 341 provinciale weg Ommen - Kloosterhaar. Noordwest-Overijssel Sectie West, Tukseweg 158, 8334 RW Tuk, 0521 53 42 34. - Jachthaven Hoek BV, Jonenweg le te Giet hoorn; vaarweg 1 (Beukers - Steenwijk) - verplaatsen beschoeiing nabij km 7,215. Oost-Overijssel Sectie Oost, Oostermaat 1, 7623 CS Bome, 074 265 40 50. - Mts. G.H. Poppink, Kanaal Z.Z. 108, 7667 RP te Reutum; voor het verleggen van een uitweg aan het kanaal Almelo-Duitse grens, ter hoogte van km 11,188; - H.A. Nijland, Mr. Nijkrakeweg 14a, 7561 AA te Deurningen; voor het maken van een uit weg naar de N738 prov. weg Hengelo-Deur- ningen, ter hoogte van km 3,160; - J. Pelle, Rietmolenweg 2, 7482 HX te Sint Isidorushoeve; voor het verleggen van een uitweg naar de N347 prov. weg Haaksbergen- Ommen, ter hoogte van km 0,824; - G. van Langen, IJsvogelstraat 35, 7587 BJ te De Lutte; voor het maken van een uitweg naar de N735 prov. weg Oldenzaal-De Lutte, ter hoogte van km 3,700; - A.B.G. Gunneman, Bethlehemsweg 6, 7581 PR te Losser; voor het maken van een uitweg naar de N 732 prov. weg Lonneker-Losser, ter hoogte van km 2,270; - R.H.J. Buschers, Bentelosestraat 38, 7497 MR te Bentelo; voor het wijzigen van een uit weg naar de N 740 prov. weg Delden-grens Gelderland, ter hoogte van km 4,645. De aanvragen liggen na publicatie van dit blad gedurende 7 dagen ter inzage op het secretariaat van de betreffende sectie. Schriftelijke reacties kunnen gedurende die termijn worden inge diend. .JE Komt W Eens IN EEN óTEnrtEN 10<AAL

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 9