Martin Podt promoveert op rapport over Squid Winst voor PvdA en CDA 'Elke informatie, hoe klein of onbeduidend ook, is welkom' Werkgroep Veldnamen van Oudheidkamer Hooit'n Optredens voor peuters Cursussen bloemschikken Jaarvergadering NBvP Espelo Gedichtenoamd Griezelclub Theaterstuk voor peuters Huisvredebreuk DONDERDAG 30 JANUARI 2003 HOLTENS NIEUWSBLAD 7 Prinsenbal Fienpreuvers Poppe - Carnavalsvereniging De Fienpreuvers houdt zaterdag 1 februari het feest voor de Prins: het Prinsenbal. Dit evenement be gint om 20.30 uur en wordt gehouden in De Poppe. Er rijdt om 19.45 uur en om 20.15 uur een bus vanaf hofbar Boer Biet naar de feestzaal. Na afloop rijden er bussen terug. Er is een gevarieerd programma in elkaar gezet. Onder begelei ding van het huisorkest van de Fienpreuvers, de Braandheultjes, zijn er diverse Holtense optredens. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Blind Date. Kaarten zijn te koop bij de hofbarren, Foto Ten Velde en Blokker van de Maat. (Foto: Johan Bolink) Zonestrepen slijten snel Holten - Om de dertigkilometerzones duidelijk aan te geven zijn door het hele dorp dikke witte strepen op het wegdek aangebracht. Alhoewel ze pas eind vorig jaar zijn geverfd, beginnen de strepen vooral op de klinkerwegen nu al af te bladderen. (Foto: Sander Scheperman) Nieuwe urnenmuur Holten - Op de uitbreiding van de begraafplaats aan de Oude Deventerweg wordt een nieuwe urnenmuur gebouwd, die ruimte biedt aan vijftig bijzettingsplaatsen. De urnenmuur op de huidige I begraafplaats is bijna vol; verwacht wordt dat binnen twee jaar al le bijzettingplaatsen uitgegeven zijn. Soweco is inmiddels bezig met de uitbreiding van de begraafplaats aan de zuidzijde van de Oude Deventerweg. De nieuwe urnenmuur zou op dit nieuwe ge deelte moeten komen. Ruimte hiervoor is gereserveerd aan het einde van het hoofdpad. De urnenmuur bestaat uit vijf delen, en biedt ruimte aan ruim vijftig bijzettingen. De muur is vrijwel identiek aan de huidige urnenmuur. (Foto: Sander Scheperman) Eekhoornwandeling Markelo - Een prachtig gezicht, eekhoorns behendig omhoog klimmend langs de boomstam. Iedereen geniet bij het zien van deze aandoenlijke knaagdieren. Maar weet u ook dat de jongen in een nest hoog boven de grond ter wereld gebracht worden? En dat het mannetje meerdere nesten maakt en het vrouwtje er vervol gens eentje kiest als tijdelijke woning? Elk jaar worden op vele plaatsen in Nederland eekhoornnesten in kaart gebracht. Het IVN Markelo doet dat op de Herikerberg. Zo kan men conclusies trekken over de tendens van de eekhoorn stand wanneer de gegevens van een flink aantal jaren achtereen met elkaar vergeleken worden. Op zaterdag 15 februari nemen twee enthousiaste eekhoornnest tellers u mee op hun tocht door de bossen van de Herikerberg. Tij dens deze excursie leert u hoe deze schuwe beesten leven en wel ke sporen duiden op hun aanwezigheid. Verzamelpunt om 13:30 uur bij de motorcross startbaan aan de Herikeresweg op de Herikerberg te Markelo. Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is wel kom. Meer informatie, Erna te Wierik telefoon 0547-364248. Rijssen - De Stichting Kinderopvang Rijssen houdt in de maand februari (Peutermaand) diverse activiteiten, waaronder een voor- leesproject en voorstellingen van Dolf Moed. De voorstellingen zijn voor alle kinderen in de gemeente Rijssen toegankelijk. Dolf Moed houdt woensdagmiddag 19 februari één, en bij vol doende belangstelling, twee voorstellingen. De voorstelling gaat over Beertje Blom en is geschikt voor kinderen van twee tot en met zes jaar. De kosten zijn 3,50 euro per kind, een ouder mag dan gratis mee naar binnen. Kinderen die lid zijn van de Stichting kinderopvang Rijssen hebben gratis toegang. Bij kindercentrum Koekeloere aan de H.J. van Opstallstraat zijn kaartjes voor deze voorstelling verkrijgbaar. Donderdagmorgen 6 februari gaan de kinderen van Stichting Kin deropvang Rijssen naar de bibliotheek voor een voorleesproject. Dolf Moed komt dinsdag 25 februari naar Koekeloere om samen met de kinderen van de Stichting Kinderopvang Rijssen muziek te maken en van ballonnen dieren in elkaar te draaien. Ouders die een kind aanmelden voor kinderopvang in de peutermaand krij gen een attentie. Voor meer informatie: Kindercentrum Koeke loere, H.J. van Opstallstraat 6, telefoon (0548) 632370. Dijkerhoek - Martin Podt van de Maneschijnsweg promoveerde onlangs aan de Universiteit Twente te Enschede waaraan hij tot 1998 Technische Natuurkun de had gestudeerd. Deze ingenieur werkte daarna aan dezelfde universiteit binnen Holten - In dorpshuis de Bosch kamp start donderdag 6 februari een cursus bloemschikken onder leiding van Yvonne Bloemen - daal. De cursus bestaande uit vier les sen, vindt eenmaal per maand plaats op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. De kos ten hiervoor bedragen 22,50 eu ro, exclusief de materialen. De volgende lessen vinden plaats op 6 maart, 3 april en 1 mei. Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen vrij. Verder wordt er in de komende maanden een aantal bloem1 schikworkshops gehouden. Op donderdag 27 maart wordt een traditionele paaskrans van buxustakjes vervaardigd. Alle genoemde workshops vin den plaats van 19.30 tot 21.30 in het dorpshuis. De kosten varië ren tussen de 18 euro en 24 euro. Deze bedragen zijn inclusief alle benodigde materialen. Voor opgave en inlichtingen kan men bellen: telefoon 0548- 362755. Holten - 'Het is buitengewoon belangrijk dat elke oudere in Holten de kennis, die hij of zij over vroeger heeft, overdraagt op ons. Laat ons weten, wat u zich nog kunt herinneren van vroeger. En dat heeft niet alleen betrekking op veldnamen. Ver tel ons of schrijf ons over van al les wat met het verleden te ma ken heeft. Wij nemen alles op, leggen het vast en gebruiken het voor lezingen, uit te geven arti kelen of boekwerken, waaruit het nageslacht weer kan putten." Jan Krooshof van de werkgroep veldnamen van de oudheidka mer in Holten praat enthousiast over deze werkzaamheden. Zijn oproep geldt met name za ken als stambomen, die men van de eigen familie of aangetrouw de familie heeft, boeiende verha len over markante personen uit het verleden, akten van bezits- overdacht of notariële akten, fa milies in het buitenland, bijzon dere gebeurtenissen, zoals de landing van een Duits oorlogs vliegtuig op de Fluisterplas bij Rietberg aan de Larenseweg in de jaren 1914-1918. De gege vens kunnen gemeld worden bij Jan Krooshof, Beusebergerweg 7451 NG te Holten, telefoon 0548-363608 of via e-mailadres e.j.krooshof@tiscali.nl Zelf heeft Krooshof al meerdere bezoeken afgelegd in Holten om over vroeger te praten. ,.Het is prettig werk om te doen. Je wordt altijd prima ontvangen. Je komt ook niet met vervelende vragen of boodschappen, alleen over neutrale dingen uit het ver leden. En dan is het al meerdere keren gebeurd dat mensen uit zichzelf met iets komen, zoals een deel van een stamboom van familieleden die naar Amerika waren geëmigreerd, heel interes sant, of hun eigen stamboom. Ik kom graag langs voor een gezel lig praatje over hoe het er vroe ger aan toe ging, en ik kijk niet op een uurtje meer of mi,nder." En dat geldt ook voor Ab Rib- bink, Maneschijnweg 2, telefoon 0548-657374. „Ab is fanatiek en enthousiast bezig met alles wat met het verleden te maken heeft. Met name ook wat betreft het veldnamenonderzock. Oudere de werkgroep Ontwikkeling als assistent in opleiding. Zo'n vier jaar lang pleegde hij, in samen werking met de Universiteit van Leiden, onderzoek naar de ver betering van het 'Squid' (Super conducting Quantum Interferen ce Device), een uiterst gevoelige sensor die werkt dankzij super geleiding. In combinatie met een bolvormi ge detector kunnen gravitatie golven worden gemeten. Dat zijn golven die worden ver oorzaakt door botsingen tussen hemellichamen en met het ge bruik en de verbetering van het Squid tot in het steeds minimale- re kunnen worden waargeno men. Het Squid is een van de meest succesvolle toepassingen van supergeleiding. De gangbare (Vervolg van voorpagina) WD en SGP handhaafden zich. De WD ging vooruit; op de li beralen stemden 2262 mensen, 9,58 in 2002 waren dat 2113 stemmen, goed voor 9,04 De SGP ging achteruit: 5079 stemmen, 21,52 in 2002 wa ren dat 5104 stemmen, 21,84 De Lijst Pim Fortuyn duikelde naar beneden: van 1903 stem men in 2002 naar 609 nu, van 8,14% naar 2,58%. De ChristenUnie onder Rouvoet verloor eveneens. Brachten er in mensen uit Dijkerhoek en Espe- lo moeten niet vergeten hem te bellen over wat ze nog weten. Ab komt met plezier even langs om alles te noteren. Elke infor matie, hoe klein of onbeduidend die ook lijkt, is welkom." De werkgroep van de oudheid kamer begon rond 1985 met het veldnamenonderzoek en bracht toen het oostelijk deel van de ge meente goed in kaart: de Look, de Ligtenberg, de Borkeld en de Beuseberg. „Daarna zou de werkgroep verder gaan richting Dijkerhoek en Espelo, maar zo ver is het niet gekomen. Op een gegeven moment zijn de werk zaamheden gestopt, jammer ge noeg. We zijn nu inmiddels 17 jaar verder en in die tussentijd zijn ons veel mensen, die veel hadden kunnen vertellen, ont vallen. Er is nog goede hoop dat de veel te vroeg overleden voorzitter Herman Koopman bij al zijn huisbezoeken, die hij gedurende meerdere jaren heeft afgelegd, ook het nodige over veldnamen heeft genoteerd. Maar onder zoek van zijn archieven zal dit moeten uitwijzen." Krooshof zelf meldde zich enige tijd geleden aan bij de oudheid kamer. „Ik kwam aan de praat met Jan Smale tijdens de Diepe Hel Holterbergloop, en zo kwam het balletje aan het rol len." Krooshof is leraar aan de Hogeschool Larenstein in Deventer; volgend jaar januari komt hij definitief van school, en dat betekent meer vrije tijd. Ook nu al werkt hij minder uren. Vandaar zijn inzet voor de oud heidkamer. „Het veldnamenon derzoek lag er nog. Daar zijn we nu mee aan de slag gegaan." Bij veldnamenonderzoek gaat het om eigennamen van stukken gebruiksgrond in de agrarische sfeer. Veldnamen kunnen voor meer doeleinden interessant zijn. Ze kunnen bijzondere gebeurtenis sen weergeven. „De Kozakke- rieje bijvoorbeeld is een stuk grond waar vroeger Kozakken hun kampement hebben opge slagen. Óf de Schans aan de Landuwerweg, die nog als een lichte verhoging in het land schap is te herkennen. Het moet (Foto: Johan Bolink) sensoren waren al zo gevoelig dat ze de activiteit konden meten van het hart en de hersenen, zelfs bij een ongeboren kind. Het Squid is te maken van hoge- temperatuursupergeleiders en is eenvoudig te koelen, maar deze haalde niet de gevoeligheid die Podt wilde bereiken. Om die gevoeligheid wel te ha len werkte Podt aan het Squid 2002 nog 2711 burgers (11,60 hun stem uit op de ChrU, dit jaar waren dat er 1940 (8,22 Groen Links kreeg 381 stem men, 1,61 tegen 512 stem men, 2,19 in 2002. SP kreeg 504 stemmen, 2,14 tegen 476 stemmen, 2,04 in 2002. D66 kreeg 351 stemmen, 1,49 te gen 417 stemmen, 1,78 in 2002. Leefbaar Nederland haal de 37 stemmen nu tegen 173 in 2002. De Partij van de Toekomst kreeg 34 stemmen, tegen 10 in 2002, op Emile Ratelband stem den nog 9 mensen en op de ove rige kleine partijen in totaal 61. vroeger een verdedigingswerk zijn geweest dat hoorde bij het kasteel De Waerdenborch. En wat is de achtergrond bij het per ceel het Jodendom aan de Gesk- esdijk? Toch interessant om hierover meer te weten te ko men." Veldnamen kunnen ook interes sant zijn voor mensen die bezig zijn met het uitzoeken van hun stamboom. „Zij kunnen door dit soort informatie erbij te betrek ken meer vertellen over hun voorouders. Zaken als welk be roep de voorouder had, op welk erf hij woonde, welke percelen daar bij hoorden, wat daarop verbouwd werd enzovoort, brengt de stamboom pas echt tot leven." Veldnamen zeggen ook veel over de grondslag en daarmee over de landbouwkundige mo gelijkheden van vroeger, maar zeker ook van vandaag. „De zur- re in Dijkerhoek was en is nu nog een veengat, waar je met de huidige landbouwmachines maar beter uit de buurt kunt blij ven, want voor je het weet zitje er diep in. Horsjen, marsen waarbij de supergeleiding pas optreedt na afkoeling tot 4 Kel- vin= -296 C. Daarbij wordt vloeibaar helium gebruikt en afhankelijk van het materiaal, kan ook vloeibaar stikstof worden gebruikt met een minimumtemperatuur van -196 C. Hoe verder het materiaal af gekoeld wordt, hoe sterker de signalen worden. Zou deze uitslag omgerekend worden naar zetels in de ge meenteraad, dan zag de raad er als volgt uit: CDA elf zetels, SGP zes zetels, PvdA vier zetels en VVD en ChrU elk twee ze tels. Omrekenen is leuk, maar niet logisch, al was het alleen al omdat Gemeentebelang Rijssen- Holten (geen landelijke partij) niet in de tellingen meegenomen is, en ook omdat er bij een lan delijke verkiezing soms andere belangen spelen dan bij een ge meentelijke. Uitslagen per stembureau in Holten, (denk aan de Marchhoeve aan de Raalterweg), enken, valegron- den (denk aan de Vale weg), broekgronden zeggen alles over de vroegere productiemogelijk heden en vooral onmogelijkhe den bij gebrek aan meststoffen als kunstmest en organische mest. En veldnamen zeggen soms ook iets over de veel voor komende diersoorten in dat ge bied, bijvoorbeeld de Hazenkap. En soms vertellen ze iets over het erf waarbij ze vroeger hoor den, bijvoorbeeld Tromops lan- deke. En dat kun je dan weer goed gebruiken bij die familie stamboom." Oude foto's kunnen van belang zijn voor het onderzoek. „Foto's van landschapselementen, bos schages en bomenrijen die nog herinneren aan de loop van vroe gere wegen, sloten en ligging van diverse percelen. Die foto's kunnen we voor de verdere af werking van het verslag goed gebruiken." Mensen die nog fo to's hebben waarop het land schap of percelen in de nabijheid van een boerderijof ander Martin Podt legde zijn bevindin gen vast in het proefschrift Wi deband low-noise Integrated Squid Systems, te bestellen bij Twente University Press, ht- tp://www.tup.utwente.nl. Óp 17 januari kon hij zijn stel lingen verdedigen waarna de kersverse Doctor Ingenieur met vriendin en familie en de men sen van de universiteit zijn pro motie kon vieren. Gemeentehuis Holten: CDA 645, LPF 63, VVD 328, PvdA 315, GrLi 30, SP 31D66 43, ChrU 11SGP 5, LN 2, DeC 1PvdT 1Diessenplas: CDA 549, LPF 55, VVD 307, GrLi 39, SP 36, D66 46, ChrU 3, SGP 3, LN 2, PvdT 2, Ratelband 1Gebouw Bethanië: CDA 430, LPF 31, VVD 167, PvdA 91, GrLi 17, SP 18, D66 15, ChrU 2, SGP 2, LN 4, PvdT 2. Holterenk: CDA 427, LPF 33, VVD 263, PvdA 432, GrLi 28, SP 30, D66 45, ChrU 15, SGP 2, LN 1, PvdT 5, Ratelband 3. Haarschool: CDA 419, LPF 46, VVD 282, PvdA 460, GrLi 47, SP 65. D66 59. ChrU 39, LN 3, DeC 1, PvdT 3. bouwwerk staat, wordt gevraagd contact op te nemen met Kroos hof: „Een goede kopie is tegen woordig zo gemaakt. Een voor beeld is de rij eikenbomen, die vroeger langs de Eikenweg ston den en nu nog terug te vinden is langs het perceel in Espelo, waar enige jaren geleden de reuze sneeuwpop en de reuze Poasbo- ake hebben gestaan. Het is een perceel langs de Pasmansweg. Een andere bomenrij markeert nog de vroegere loop van de Kwintenberg richting Beldman/ Knol Töns/ Hofman aan de Mar- keloseweg." De gegevens van het onderzoek worden ingeleverd bij het P.J. Meertens-Instituut in Amster dam. een onderdeel van de Ko ninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Het insti tuut bewaart, maakt toegankelijk en bewerkt allerlei materiaal be treffende dialecten, gewoonten en gebruiken. Bij het instituut worden de taalkundige achter gronden van eigennamen van plaatsen en personen onder zocht. Espelo - De NBvP Vrouwen van Nu afdeling Espelo hield 20 ja nuari een jaarvergadering. Er vond een bestuursuitwisse- ling plaats. Aftredend was voor zitster Gerda Markvoort, Gerrie Slijkhuis werd gekozen als nieuw bestuurslid. Het bestuur ziet er nu als volgt uit: eerste voorzitster Ria Baltes; tweede voorzitster Dikie Jansen; eerste secretaresse Anke Reijink; twee de secretaresse Gerda Lubber- sen; eerste penningmeesteresse Anita Agterkamp; tweede pen ningmeesteresse Gerrie Slijk huis. Algemeen bestuurslid: Tonny Brands. Ida Lubbersen was aftredend uit de Agrarische Commissie. De commissie be staat nu uit Dianne Blanken en Els Lubbersen. Dika Blanken kreeg een speldje uitgereikt als 40-jarig lid. Gerda Markvoort werd extra bedankt voor het trouwe 39 jaar koffie zetten voor de afdelingsavon den. Willy Krikker zal deze taak overnemen. Na het officiële gedeelte werd genoten van troubadour Geri Groot Zwaaftink uit Vorden. Geri vertelde verhalen en zong eigen gemaakte liedjes. De volgende bijeenkomst is op 17 februari. Uitgenodigd voor deze avond is de heer Alkema. met het thema: Van ruwe steen tot sieraad. Boschkamp - De week van het gedicht mag ook aan Holten niet voorbij gaan. Daarom houdt de Stichting voor Sociaal en Cultu reel werk vrijdag 31 januari een avond vol gedichten in het dia lect. Het zal een avond worden met een vol programma, waarbij aan één stuk door, van 20.00 tot 22.30 uur, gedichten worden voorgedragen. De toegang is gratis. Plaatsgenoten Elrie Nieuwen- huis, Willemien Grobben en Gerrit Gervedink Nijhuis zegden hun medewerking toe. Evenals Harrie Velderman uit Raalte, In eke Smit-Vukkink uit Goor, dichter Drees uit Rijssen en Joop Spoor uit Hellendoom. In een ongedwongen, café-achti- ge sfeer zullen zij beurtelings de microfoon ter hand nemen. Boschkamp - De Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk gaat in het voorjaar starten met een nieuwe kinderclub voor 8 tot en met 12 jarigen. De Griezelclub begint vrijdag middag 7 februari. De bijeen komsten lopen uiteen van een spannende speurtocht of een middagje kijken naar een grie zelfilm tot een kookmiddag in het thema van griezelen. De griezelclub bestaat uit zes bijeenkomsten van 16.00 tot 17.30 uur. De kosten bedragen 10 euro voor zes keer. Inlichtin gen en opgave kan bij de Stich ting voor Sociaal en Cultureel Werk, 0548 - 36 27 55. Holten - Ook dit jaar is februari weer Peutermaand in de biblio theek. Om dit thema feestelijk te openen houdt Bibliotheek Hol ten in samenwerking met de Stichting voor Sociaal en Cultu reel Werk, de voorstelling Oeps. Op zondag 9 februari kunnen peuters, in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar, genieten van een visuele vertelling over een on deugende beer met knuffels, poppen en andere spullen. Het stuk wordt gespeeld door Lindai Boogerman en weet de twee- tot en met vierjarigen goed te bespelen met haar spel. De voorstelling wordt gehouden in dorpshuis De Boschkamp. Er zijn nog een beperkt aantal kaar ten beschikbaar en kosten 3,50 euro per persoon. Reserveren is verstandig. De voorstelling be gint om 14.00 uur. Holten - Een 57-jarige man uit Steenwijk werd maandag 27 ja nuari aangehouden nadat hij weigerde de woning van een 53- jarige vrouw aan de Erve Wieg- mannink te verlaten. De man was zondagavond ook al in de woning van de vrouw geweest en had daarbij een ruit vernield. Hij was zichtbaar onder invloed van alcohol en weigerde ook na vordering van de politie de wo ning te verlaten. Hierop werd hij aangehouden en geboeid naar het politiebureau overgebracht. Tegen de man wordt proces-ver baal opgemaakt wegens huisvre debreuk. (Foto: Harry Broeze)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 7