gemeentelijke informatie ijsseq Rm m gemeente Rijssen. Reken daar maar op. Collectanten gevraagd DONDERDAG 30 JANUARI 2003 HO 13 informatie en inlichtingen: tel 0548-85 48 54 postadres: postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres: schild I Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur 20 januari 2003 2002I049 Erve Harbers 13A te Rijssen, bouwen tuinhuisje; 20 januari 2003 2002I054 Vianenweg 214 te Holten, vergroten recreatiewoning; 20 januari 2003 2002I057 Nassaustraat 85 te Rijssen, vergroten woning; 20 januari 2003 2002I06I Middeldijk 32 te Rijssen, vergroten woning; 20 januari 2003 2002I062 Welleweg 9 te Rijssen, bouwen serre; 20 januari 2003 2002I065 Oranjestraat 82 'te Holten, bouwen autowasplaats; 20 januari 2003 2002I080 Laan oud-lndiegangers I67 te Rijssen, bouwen schuur; 20 januari 2003 2002I086 Lepelaar 20 te Rijssen, vergroten woning; 20 januari 2003 2002I088 Nagelhoutstraat 15 te Holten, wijzigen voorgevel; 20 januari 2003 2002I089 Molenbelterweg 28 te Holten, bouwen tuinhuisje; 22 januari 2003 20020557 Roerdomp 40 te Rijssen, vergroten woning en bouwen erker; 23 januari 2003 20020775 Tichelweg 6 te Rijssen, vernieuwen schuur/ bergruimte; 23 januari 2Ö03 2002I085 Barmsijs 56 te Rijssen, plaat sen dakkapel; 23 januari 2003 2002I096 Oude Deventerweg 37 te Holten, plaatsen twee poorten; 23 januari 2003 20021 I 19 Frans Halsstraat I te Rijssen, vergroten woning; Tegen een verleende vergunning of mededeling dat er geen bezwa ren bestaan tegen de gedane melding, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt, kunt u de voorzieningen-rechter van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kos ten verbonden. Voor meer informatie over de bezwaarmogelijkheden kunt u con tact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte van het gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 201, telefoonnummer 854781Daar liggen ook de verleende bouwvergunningen ter inza ge. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de Publieksbalie gemeentehuis locatie Holten Ingekomen sloopaanvragen/meldingen In volgorde ziet u de datum van ontvangst, het nummer, de sloop- plaats en de inhoud van het sloopplan. 13 januari 2003 20030019 15 januari 2003 16 januari 2003 200300I7 20030020 Albertsdijk 21 te Rijssen, slopen schuur (asbest aanwezig); J ter HorstJHznstraat 4 te Rijssen, slopen schuur (asbest aanwezig); Beusebergerweg 37 te Holten, gedeeltelijk slopen schuur (asbest aanwezig); Oude Diepenveenseweg 5 te Holten, slopen woning; Borkeldsweg 55b te Holten, slopen recreatiewoning; Prinsenstraat 16 te Rijssen, slopen carport (asbest aan wezig); Russendijk 2 te Holten, slopen stalling/berging (asbest aanwezig). Bovenvermelde sloopaanvragen/meldingen kunt u inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeente huis, locatie Rijssen. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de Publieksbalie gemeentehuis locatie Holten. 16 januari 2003 2003002I 20 januari 2003 20030022 21 januari 2003 200300I8 21 januari 2003 20030023 Verleende sloopvergunning! mededeling In volgorde ziet u de datum van verzending, het nummer, de sloop- plaats en de inhoud van het sloopplan. 23 januari 2003 20030017 J ter HorstJHznstraat 4 te Rijssen, slopen schuur (asbest aanwezig). Tegen een vergunning of een mededeling dat er geen bezwaren bestaan tegen een gedane melding, kunnen belanghebbenden bin nen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kos ten verbonden. Voor meer informatie over de bezwaarmogelijkheden kunt u con tact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte van het gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 201telefoonnummer 854781 Wet milieubeheer (bekendmaking meldingen) Bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, liggen voor een periode van vier weken (tot en met 28 februari 2003) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, locatie Rijssen, ter inzage de volgende ingekomen meldingen; Op grond van het Besluit Opslag en transportbedrijven milieubeheer van TBI Beton en Waterbouw Haverkort, ter plaatse van de te bouwen ecoduct over de AI te Rijssen; Op grond van het Besluit opslag en transportbedrijven milieu beheer van F. Meester SPH Godeschalk B.V.,Waagweg 7 te Holten; Op grond van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer van Lindenberg Ovatro B.V., Jutestraat 2b te Rijssen; Op grond van het Besluit Bouw- en houtbedrijven milieubeheer van Fühler B.V., Kryptonstraat 24 te Rijssen; Op grond van het Besluit Melkrundveehouderijen milieubeheer van G.J. ten Hove, De Scheper I te Rijssen; Op grond van het Besluit voorzieningen en installaties milieube heer van Essent Netwerk Noord B.V., Handelsweg 6 te Holten; Op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieu beheer van Ten Brinke Holding B.V., Propaanstraat te Rijssen. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de Publieksbalie gemeentehuis locatie Holten. Wet milieubeheer (kennisgeving aanvraag en ontwerpbeschikking) Ingekomen is het verzoek om vergunning ingevolge de Wet milieu beheer van Maatschap Vorkink voor het veranderen van de var kenshouderij aan de Doorlopendedijk 8 te Holten. Het is de bedoeling dat de vergunning verleend wordt onder voor schriften ter bescherming van het milieu. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en andere op de zaak betrek king hebbende stukken als bedoeld in artikel 3.21 van de Algemene wet bestuursrecht liggen vanaf 31 januari 2003 voor een periode van vier weken (tot en met 27 februari 2003) ter inzage bij de Publieksbalie gemeentehuis locatie Holten. Ook na genoemde datum liggen de stukken nog ter inzage tot het einde van de ter mijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld. De stukken kunt u inzien tijdens kantooruren (buiten de openingstijden van het gemeentehuis na telefonische afspraak, telefoonnummer 854781). Tijdens de genoemde termijn kunt u uw bedenkingen schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Bedenkingen kunt u ook mondeling kenbaar maken tijdens een hoorzitting die burgemeester en wethouders van plan zijn te hou den op 27 februari om 10.00 uur in de spreekkamer bij de Publieksbalie (kamer 201) van de sector Ruimte van het gemeen tehuis, locatie Rijssen. De hoorzitting wordt alleen gehouden als daarom wordt verzocht voor 25 februari 2003. Daarvoor kunt u Ingekomen aanvragen kapvergunning(en) contact opnemen met mevrouw I. Christenhusz, telefoonnummer 85 47 81. Deze bedenkingen kunt u persoonlijk of door een gemachtigde (laten) indienen. Als u schriftelijke bedenkingen indient kunt u verzoeken uw per soonlijke gegevens niet bekend te maken.' Dit verzoek moet u schriftelijk tegelijkertijd met uw bedenkingen, indienen bij het gemeentebestuur. Alleen als u tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebt ingebracht tegen de aangevraagde beschikking kunt u later beroep instellen, tenzij u aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen. Wet milieubeheer (kennisgeving definitieve vergunning) 'Op de Publieksbalie Holten, Smidsbelt 6, liggen vanaf 31 januari 2003 (tot en met 13 maart 2003) ter inzage de onder voorschrif ten verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer van: Maatschap Jansen, Jeurlinksweg 18 te Holten, voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan. De wijziging van het varkensfok- en mestbedrijf heeft betrekking op de omschakeling van een chemisch luchtwasstalsysteem naar een biologisch luchtwassysteem; Meilink Rotatiegietvormen, Ondernemersweg 17d te Holten, voor het oprichten en in werking hebben van een metaal constructie modelmakerij (rotatiegietvormen). De beschikkingen komen overeen met de eerder ter inzage geleg de ontwerpbeschikkingen Tot en met 14 maart 2003 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen tegen het ontwerp van de beschikking; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet u richten aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019,2500 AE 's Gravenhage. De beschikkingen worden met ingang van 15 maart 2003 van kracht, tenzij voor die datum beroep is ingesteld en met toepas sing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een ver zoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat ver zoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres als hiervoor genoemd). Meer informatie over de beroepsmogelijkheden kunt u krijgen bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen, telefoonnummer 85 47 81. kunt u inzien bij de Publieksbalie gemeentehuis locatie Holten. Voor informatie kunt u telefoonnummer 85 47 78 bellen. Verleende kapvergunning(en) (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de te kappen houtop stand) 20 januari 2003 20021070 Beukenlaan te Holten, kappen een beuk. U kunt deze kapvergunning vanaf 31 januari 2003 voor een perio de van zes weken inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Daar liggen ook de verleende kapvergunningen ter inzage. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de Publieksbalie gemeentehuis locatie Holten. Voor informatie kunt u telefoonnummer 85 47 78 bellen. Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het col lege van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de bezwaarmogelijkheden kunt u con tact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201telefoonnummer 85 47 81 Ingekomen aanvragen voor een inritvergunning In volgorde ziet u de datum van ontvangst, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de aanvraag) 20 januari 2003 20030027 21 januari 2003 20030028 Boschkampsstraat 26 te Holten, aanleggen 4 meter brede inrit; Oude Stationsweg 8 te Holten, verleggen en verbreden bestaand inrit tot 8 meter. U kunt deze aanvragen vanaf 31 januari 2003 voor een periode van vier weken (tot en met 27 februari 2003) inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeente huis, locatie Rijssen. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de Publieksbalie gemeentehuis locatie Holten.Voor informatie kunt u telefoonnummer 85 47 78 bellen. In volgorde ziet u de datum van ontvangst, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de te kappen houtopstand. 16 januari 2003 20030026 Gaardenstraat (sectie F 4542) te Holten, kappen een eik; 16 januari 2003 20030030 Oude Diepenveenseweg 5 te Holten, kappen een eik en een Amerikaanse eik; 17 januari 2003 20030031 Okkenbroekseweg 2 te Holten, kappen een eik; 22 januari 2003 20030029 Johan van Galenplantsoen 22 te Rijssen, kappen een iep en een berk; 23 januari 2003 20030033 Kolweg (tegenover nr. 26) te Holten, kappen twee prunussen. U kunt deze aanvragen vanaf 31 januari 2003 voor een periode van vier weken inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. De plannen voor Holten Ingekomen aanvragen APV/Drank- en HorecawetlWet op de Kansspelen In volgorde ziet u de datum van ontvangst en de omschrijving van de aanvraag. I5 januari 2003 houden van een pannenkoekenwandel tocht te Holten op 22 februari 2003; 17 januari 2003 houden van een wielerwedstrijd de jaarlijkse 'Ronde van Rijssen' op vrijdag 20 juni 2003; 20 januari 2003 houden van een spooktocht in het bos rondom voetbalvereniging Sportclub te Rijssen op 14 februari 2003; 21 januari 2003 houden van een bingo aan de Stokmansveldweg I te Rijssen op vrijdag 31 januari 2003; 21 januari 2003 houden van een dropping in het Hollands Schwarzwald te Rijssen op vrijdag 7 februari 2003. Deze aanvragen kunt u inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. De plan nen voor Holten kunt u inzien bij de Publieksbalie gemeentehuis locatie Holten. In de sterren... RAM Privé: de week begint met tegenslagen, maar in de tweede helft keert het tij. Liefde: laatje gerust vallen voor die vlam, maar houd bluswater bij de hand Geld: het ziet er weer wat beter uit. STIER Privé: even doorbij ten, soms heb je min der leuke dagen, dat hoort er ook bij. Liefde: een opgewon den gevoel is moeilijk tot bedaren te bren gen. Geld: geen schokken de zaken. TWEELINGEN Privé: leg de.lat wat lager, dat brengt je in een leuke situatie. Liefde: ook een klein gebaar kan iemand blij maken. Geld: all^s onder con trole. KREEFT Privé: in de tweede helft van de week krijg je een fantas tisch voorstel. Liefde: neem het niet zo zwaar op, het is niet kwaad bedoeld. Geld: je hebt het goed verzekerd. LEEUW Privé: je bent in top vorm, maar vergeet je gezinsleden niet daar bij te betrekken. Liefde: zin in een avontuurtje! Geld: goed dat je zo vrijgevig bent. MAAGD Privé: het gaat om be langrijke dingen, blijf in de buurt. Liefde: laat je eens lekker verwennen. Geld: mooi, maar erg duur! WEEGSCHAAL Privé: er is heel wat overleg nodig om je zin te krijgen. Liefde: blijf trouw, ook aan jezelf." Geld: eerst nadenken, dan kopen. SCHORPIOEN Privé: er dreigt one nigheid over toe komstplannen. Liefde: iemand is erg van je gecharmeerd. Geld: je handelt slim. BOOGSCHUTTER Privé: er komt een grote klus op je af. Eerst even samen overleggen. Liefde: je geniet van alle aandacht, het weekend wordt erg leuk. Geld: investeringen uitstellen. STEENBOK Privé: weerzien met een oude kennis opent perspectieven. Liefde: romantisch, maar wel erg licht ontvlambaar. Geld: roekeloosheid wordt duur betaald. WATERMAN Privé: laat je niet in een hoekje duwen, dan kiTjg je een kans. Liefde: laatje gevoel de overhand krijgen. Geld: net genoeg voor watje wil. VISSEN Privé: een investering uit het verleden be taalt zich nu terug. Liefde: je veroorzaakt heel wat onrust met je uitdagend gedrag. Geld: prima week voor zakelijke beslis singen. voor de collecte van 9 t/m 15 februari 2003 020 626 44'36 www.amnesty.nl BiSAMNESTY Ega International Support our fight for human rights

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 13