gemeentelijke informatie Rijssen. Reken daar maar op. DONDERDAG 30 JANUARI 2003 H012ZA 3 DC informatie en inlichtingen: tel 0548-85 48 54 postadres: postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres: schild I Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur Belangrijke mededeling Het taakveld Burgerzaken is in verband met werkzaamheden van de Gemeente winkel gesloten op vrijdag 7 februari 2003 Van woensdag 5 maart tot en met maandag 17 maart 2003 kunt u bij taakveld Burgerzaken geen reisdocumenten aanvragen. Van maandag 10 maart tot en met maandag 17 maart 2003 is het taakveld Burgerzaken slechts geopend voor aangifte van geboorte en overlijden. Vanaf dinsdag 18 maart 2003 kunt u weer een beroep doen op onze medewerkers. Wij vragen uw begrip voor deze situatie. Rijs Afvalwijzer De nieuwe afvalwijzer is inmiddels verspreid in de gemeente. In deze afvalwijzer staat vermeld onder de kop 'Nog te gebruiken spullen' dat u deze spullen kunt bewaren voor de boeldag van de Supportersvereniging van de Holtense Muziekvereniging (HMV). Graag voegen wij hieraan toe dat goed verkoopbare spullen op zaterdag tussen 10.00 uur tot 12.00 uur bij u opgehaald kan wor den. U kunt hiervoor bellen met de Supportersvereniging van HMV. U kunt deze vereniging bereiken op de volgende telefoon nummers: 36 15 90, 36 33 70 of 36 40 70. Geen afvalwijzer ontvangen? Als u geen afvalwijzer hebt ontvangen, kunt u bellen met de Klachtenlijn van de gemeente telefoonnummer 85 48 56. Openbare vergaderingen De commissie Grondgebied vergadert op maandag 3 februari 2003 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. Dit is de voorlopige agenda: I Opening li Taakveld Ruimtelijke Ontwikkeling aanvang 19.30 uur 1. Inventarisatie spreekrecht taakveld. 2. Vaststellen definitieve agenda taakveld. 3. Plan van Aanpak handhaven bestemmingsplannen besluitvormen), portefeuillehouder wethouder J. ter Keurst. 4. Reactienota bestemmingsplannen Buitengebied Rijssen (opiniërend; portefeuillehouder wethouder Stegeman). 5. Stukken ter informatie: a. opdracht herziening bestemmingsplannen (informerend, portefeuillehouder wethouder Stegeman) 6. Aanpassing verkoopprijzen bedrijventerrein Plaagslagen voor 2003 (besluitvormend, portefeuillehouder burgemeester J. Lonink) III Taakveld Openbare Werken aansluitend aan vorige taakveld 1Inventarisatie spreekrecht. 2. Vaststellen definitieve agenda taakveld. 3. Vaststellen eigen bijdrage aansluiting op drukriolering woningen recreatieterrein De Borkeld (opiniërend, portefeuillehouder wethouder J. Ligtenberg). 4. Rapportage maatregelen wateroverlast Rijssen (besluit vormend, portefeuillehouder wethouder J. Ligtenberg. 5. Aanpassing grens bebouwde kom Wegenverkeerswet 1994 Holten, (besluitvormend, portefeuillehouder wethouder J. Ligtenberg. 6. Aanpassing verkoopprijzen bouwterreinen Veeneslagen West voor het jaar 2003, besluitvormend, portefeuille houder wethouder J. Ligtenberg. 7. Uitbreiden urnenmuur begraafplaats Holten, (besluitvor mend, portefeuillehouder wethouder J. Ligtenberg. 8. Stukken ter informatie: a. uitbreiden van de gymzaal aan de Huttenwal in Rijssen, (informerend, portefeuillehouder wethouder J. Ligtenberg b. verbetering toeristische bewegwijzering, informerend, portefeuillehouder wethouder J. Ligtenberg IV Sluiting De vergadering duurt in principe tot 22.30 uur.Wanneer de agen da niet volledig is afgewerkt vindt het vervolg van de vergadering plaats op donderdag 6 februari 2003, aanvang 19.30 uur. De commissie Maatschappelijke Dienstverlening vergadert op dinsdag 4 februari 2002 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. Dit is de voorlopige agenda: I Opening II Taakveld Welzijn, aanvang 19.30 uur 1. Inventarisatie spreekrecht taakveld. 2. Vaststellen definitieve agenda taakveld. 3. Stukken ter informatie: a. twee e-mailberichten met betrekking tot de Centrale Huisartsenpost Almelo, portefeuillehouder wethouder J. Flim. b. vaststelling budgetsubsidie Stadsbibliotheek Rijssen periode 1998-2001portefeuillehouder wethouder J. Flim. c. subsidie ontwikkelingshulp Inucu-comité, portefeuillehouder wethouder J. Flim. d. incidenteel subsidieverzoek koor Amazing, portefeuillehouder wethouder J. Flim. e. subsidieverzoek fotoboek Kees Bos, portefeuillehouder wethouder J. Flim. f. tien extra kindplaatsen Stichting Catalpla, kern Holten, portefeuillehouder wethouder J. Flim. g. oudkomersproject gemeente Rijssen-Holten, portefeuillehouder wethouder J. Flim. III Taakveld Onderwijs/Sociale Zaken/WVG, aanvang aansluitend aan vorige taakveld IInventarisatie spreekrecht 2 Vaststellen definitieve agenda taakveld. De commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen vergadert op maandag 10 februari 2003 om 19.30 uur in de raad zaal van het gemeentehuis in Rijssen. Dit is de voorlopige agenda: I Opening II Taakveld Algemene Bestuurlijke Zaken aanvang 19.30 uur 1. Inventarisatie spreekrecht taakveld. 2. Vaststellen definitieve agenda taakveld. 3. Aanbieding actieprogramma Rampenbeheersing en Brandweer 2002-2006'Bewust Veiliger' (informerend; portefeuillehouder burgemeester J. Lonink). 4 Herverdeling ruimten gemeentehuis (informerend; portefeuillehouder wethouder J.A.W. ter Schure). 5. Notitie internationale samenwerking (opiniërend; portefeuillehouder burgemeester J. Lonink). Taakveld Middelen aanvang aansluitend aan vorige taakveld 1. Inventarisatie spreekrecht. 2.Vaststellen definitieve agenda taakveld. 3. Begrotingswijzigingen (besluitvormend; portefeuillehouder wethouder J.A.W ter Schure) IV Sluiting De agenda's van deze vergaderingen worden aan het begin van de commissievergadering bepaald. Als u de agenda en de stukken wilt inzien, kunt u langskomen op het gemeentehuis locatie Rijssen bij de stafafdeling Bestuurs- en managementondersteuning, kamer 214. U kunt deze afdeling bereiken op ztelefoonnummer 854625. Bedankt! Tijdens de verkiezingen op woensdag 22 januari 2003 hebt u collectebussen zien staan van 'Hongerend Afrika'. De opbrengst van deze collecte bedraagt maar liefst 2615,16. Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage. Eerste wijziging wegenlegger Holten Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2003 de eer ste wijziging van de Wegenlegger Holten opgemaakt. De wijziging gaat over het Scheperspad (wegnr. 173) te Holten. De wijziging houdt in dat bij wegnummer 173 de beschrijving in kolom III van de Wegenlegger Holten is gewijzigd. Ook is een beschrijving toe gevoegd in de kolommen XI en XII van de legger. Feitelijk gaat de wijziging over de eerste 80 meter van het Scheperspad gerekend vanaf de Enkweg. De wijziging van de wegenlegger kunt u vanaf vrijdag 31 januari 2003 inzien voor een periode van vier weken. Dit kan bij de Publieksbalie van het gemeentehuis, locatie Holten. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk ken baar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Rijssen, postbus 244, 7460 AE Rijssen. Een commissie - die bestaat uit één of meer leden van het college van burgemeester en wethouders houdt een openbare hoorzitting op woensdag 5 maart 2003 van 16.00-17.00 uur in kamer 207 van het gemeentehuis locatie Holten, Smidsbelt 6. Als u niet in de gelegenheid bent vóór de zitting schriftelijk te reageren op de ontwerp wijziging van de wegenlegger, dan mag u uw reactie alsnog schriftelijk of mondeling indienen. Vrijstelling volumineuze detailhandel in Spoelerstraat 32 Burgemeester en wethouders zijn van plan vrijstelling te verlenen voor het uitoefenen van detailhandel in volumineuze goederen in het pan Spoelerstraat 32 te Rijssen. De vrijstelling is gevraagd voor detailhandel in slaapkamermeubilair. Het verzoek om vrijstelling ligt vanaf vrijdag 31 januari 2003 voor twee weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen zolang het plan ter inzage ligt hun schrif telijke reactie sturen naar het college van burgemeester en wet houders. Het verzoek kunt u inzien bij de Publieksbalies in het gemeentehuis Rijssen (kamer 201) en Holten. U kunt hier terecht tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak bui ten de werkuren. Hondenbelasting In de vorige informatiepagina is de hondenbelasting uitgebreid aan de orde geweest. Wij willen u eraan herinneren dat in Rijssen de controle van start gaat op maandag 27 januari 2003. U kunt een controleur verwachten die bij u aanbelt. Deze controleur kan zich ook legitimeren als u daarom vraagt. Tot slot willen wij de inwoners van Holten er ook aan herinneren dat zij zo snel mogelijk aangifte doen van hun hond. Voor meer informatie kunt u surfen naar onze website www.rijssen-holten.nl of bellen met het taakveld Belastingen, telefoonnummer 85 46 92. Bromfietser op de rijbaan Holten Burgemeester en wethouders zijn van plan de maatregel bromfiet ser op de rijbaan voor de kern Holten in te voeren. Dit houdt in dat de vrij liggende fietspaden binnen de bebouwde kom van Holten worden aangewezen als verplicht fietspad. Dit houdt in dat deze fietspaden verboden worden voor bromfiet- Een tekening waarop het plan is uitgewerkt kunt u inzien vanaf maandag 3 februari tot en met maandag 3 maart 2003 bij Publieksbalie van het gemeentehuis, locatie Holten. Zolang het plan ter inzage ligt, kunt u uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders. Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders hebbén besloten een gereserveerde invalidenparkeerplaats aan te wijzen bij de woning Vrijheidslaan 10 te Holten. Als u bezwaar hebt tegen dit besluit kunt u hiertegen tot uiterlijk maandag 24 maart 2003 een bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders. Informatie over bezwaar- en beroepsmo gelijkheden kunt u krijgen bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis in Rijssen, telefoonnummer 85 47 78. Veiligheid 23 december 2002 20021175 30 december 2002 20021183 13 januari 2003 13 januari 2003 14 januari 2003 15 januari 2003 16 januari 2003 16 januari 2003 20030033 20030034 20030012 20030035 20030036 20030037 Smittenbelt 25 te Rijssen (rectificatie), plaatsen dakkapel; Lichtenbergerweg (naast nr. 4) te Rijssen, verbouwen (tot) woning; Welleweg 53 te Rijssen, bouw schuurtje; De Visser 7 te Holten, uitbreiden woning; Hagslagen 6 te Rijssen, vergroten woning; Wilhelminastraat 98 te Rijssen, bouw erker; Ronde Maat 65 te Rijssen, uitbreiding woning; Schapendijk 30a te Rijssen, urnenmuur. In de komende weken willen we aandacht besteden aan publica ties die betrekking hebben op de slogan: "Geef brand geen kans In deze eerste week wordt aandacht besteed aan het verstandig ventileren en stoken. Geef brand geen kans met verstandig ventileren en stoken! Gasapparatuur en -installaties Gasapparatuur zoals cv-ketels, (bad)geisers, gaskachels en -fornui zen moeten het toegevoerde aardgas kunnen verbranden. Daarvoor is zuurstof nodig. Is er te weinig zuurstof dan is de ver branding onvolledig en vormt zich koolmonoxide (CO). Koolmonoxide is geurloos, kleurloos en levensgevaarlijk. Koolmonoxide verdringt de zuurstof in het bloed, dat leidt tot bewusteloosheid en, als er niet heel snel ingegrepen wordt, tot de dood. Daarom is een goede toevoer van verse lucht en een onbe lemmerde afvoer van verbrandingsgassen in huis zo belangrijk. U kunt zelf zien of uw gasapparatuur goed brandt: - de (waak)vlam moet blauw zijn. Is de vlam oranje en/of hoger dan normaal, dan is er onvolledige verbranding, of is het apparaat vervuild; - beslagen ruiten wijzen er op dat de waterdamp die bij de verbranding vrijkomt niet goed wordt afgevoerd; - hebt u vaak last van branderige ogen, hoofdpijn en/of flauwte of rode 'appelwangen', dan kan dit wijzen op een te hoge CO-concentratie. Zo voorkomt u problemen met uw gasapparaten: - laat ze elk jaar controleren en afstellen door een erkende installateur of neem contact op met uw energiebedrijf; - zorg dat het afvoerkanaal/de schoorsteen schoon en in orde is; - zorg altijd voor voldoende luchttoevoer; Enkele tips voor verstandig ventileren - vooral nieuwbouwwoningen zijn tegenwoordig zo goed geïsoleerd dat er geen natuurlijke ventilatie meer aanwezig is; - u mag de ventilatieroosters en kanalen nooit afsluiten, ook niet bij strenge vorst! - let in het bijzonder op een goede ventilatie van de keuken, de badkamer en het toilet; - slapen met het raam of bovenlicht open, desnoods op een kier, is wel zo gezond; - Wees voorzichtig met tochtstrips en het dichtstoppen of -kitten van kieren en gaten. Dit is alleen verantwoord als uw huis beschikt over een deugdelijk luchtaanvoer- en -afvoersysteem. Ingekomen bouwaanvragenl meldingen In volgorde ziet u de datum van ontvangst, het nummer, de bouw plaats en de inhoud van het bouwplan. Bovenvermelde bouwaanvragen/meldingen kunt u inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeente huis, locatie Rijssen. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de Publieksbalie Holten, gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Holten, Smidsbelt 6. Alleen voorzover voor de bouwaanvragen vrijstelling van het bestemmingsplan is aangevraagd (zie onder bouwplannen) kunnen belanghebbenden binnen twee of vier weken na deze publicatie hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Rijssen. Zienswijzen zijn in principe openbaar. Bouwplannen (artikel I9WRO enl of artikel 50 WW) In volgorde ziet u de datum van ontvangst, het nummer, de bouw plaats en de inhoud van het bouwplan. 27 juni 2002 20020661 Markeloseweg 94 te Rijssen, bouw berging; 9 januari 2003 20030010 Welleweg 18 te Rijssen, bouwen erker. Vanaf 31 januari 2003 liggen voor een periode van vier weken (tot en met 27 februari 2003) bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen, de bouwplannen ter inzage. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de Publieksbalie gemeentehuis locatie Holten. De bouwplannen passen niet in het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen daarvoor vrijstelling verle nen op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50 van de Woningwet. Tijdens de termijn dat de bouwplannen ter inzage liggen, kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Rijssen, postbus 244, 7460 AE Rijssen. Zienswijzen zijn in principe openbaar. Bouwplan In volgorde ziet u de datum van ontvangst, het nummer, de bouw plaats en de inhoud van het bouwplan. 24 december 2002 20020875 24 december 2002 20020983 14 januari 2003 Wethouder H H Korteboslaan 75 te Rijssen, vergroten en verbouwen woning; Van Heekstraat 46 te Rijssen, vergroten woning (rectificatie); Rembrandt van Rijnstraat 22 te Rijssen, bouwen erker. Vanaf 31 januari 2003 liggen voor een periode van twee weken (tot en met 13 februari 2003) bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen, de bouwplannen ter inzage. De plannen voor Holten kunt u inzien bij de Publieksbalie gemeentehuis locatie Holten De bouwplannen passen niet in het bestemmingsplan. Het bestem mingsplan biedt het college de mogelijkheid daarvoor vrijstelling te verlenen, (artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). Tijdens de termijn dat de bouwplannen ter inzage liggen kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Rijssen, postbus 244, 7460 AE Rijssen. Zienswijzen zijn in principe openbaar. Verleende bouwvergunningen/ mededeling In volgorde ziet u de datum van verzending, het nummer, de bouw plaats en de inhoud van het bouwplan. 20 januari 2003 20010858 Prinsenstraat 18 te Rijssen, bouwen woning met twee garages;

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 12