Sportverkiezing nieuwe stijl in disco Lucky&Co Scoutingblokhut wellicht als onderkomen jongeren Holtens Nieuwsblad Stichting Catalpa krijgt bijdrage gemeente Bezig met maken prijsafspraken: Gemeente wil nieuwe bewegwijzering U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! BON i HEI VERTREKPUNT VOOR BEGINNENDE ONDERNEMERS 53 www.startklaar.com Storm waait zeker honderd bomen in woonwijk plat Collectantenavond Hartstichting Deie week vin en items over Werkloosheid stijgt Weekendweer Verkiezingen Holtens Nieuwsblad Donderdag 30 januari 2003 Fax:0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 Holten - De zaal gaat Vrijdag avond 7 februari exact om half- acht open. Het publiek kan dan al vast een plaatsje zoeken in de Fabriek, de hal waar een half urn- later de prijsuitreiking, aange kondigd wordt. De Sportverlae- zing 2002 Rijssen-Holten wordt gehouden bij Lucky co, Mors- weg 8 e te Rijssen. Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30 uur. Kaarten kosten 5 euro in voor verkoop, 7 euro aan de kassa. Kaarten in voorverkoop zijn ver krijgbaar bij het VW-kantoor, Oranjestraat 131, Rijssen, Select Sport, Haarstraat 32, Rijssen, Globe Reisbureau, Burgemees ter van der Borchstraat 2, Hol ten. Was sportminded Rijssen al ge wend aan een disco als locatie voor een sportverkiezing, voor de Holtenaren is dat nieuw. De uitreiking van de sportprij- zen vindt plaats op het podium in de Fabriek, dezelfde zaal waar zaterdagsavonds disco gehouden wordt. „Of sport en disco samen kunnen gaan? Nou deze keer ze ker wel," geven Henriëtte Tij huis, Yvonne Wille en Manfred Körbl aan. „Dit pand staat er niet alleen voor disco, maar is multifunctioneel. Er vinden hier heel verschillende evenementen plaats. Van bedrijfsfeesten tot modeshows. En de Sportverkie zing Rijssen-Holten 2002 past daar prima bij." De Sportverkiezing bestaat uit twee delen. Het programma van het eerste deel, de officiële ver kiezing, is in handen van de commissie Sportverkiezing van de Sportraad.Rijssen-Holten. Dat officiële gedeelte begint om acht uur. Arjan te Lintelo ver zorgt de presentatie. Jazz Spirit showt al dansend onder andere sportkleding. Om 22.00 uur neemt de Lucky-organisatie het programma over en dan swingt het. En dat komt onder andere omdat dan het gerenommeerde top honderd orkest Never Mind op het podium staat. „Lucky zal er alles aan doen om deze Sportverkiezing, de eerste Holten - Burgemeester en wet houders willen de nieuwe be wegwijzering in de gemeente Rijssen-Holten voor 1 april 2003 Gekozen is voor ANWB-type borden, die algemeen herken baar zijn. Als dit nieuwe sys teem ingevoerd wordt, dient de oude bewegwijzering verwij derd te worden. Ook geeft de gemeente dan geen vergunning meer voor het plaatsen van af wijkende borden. Voor de afwijkende borden van de Canadese begraafplaats wordt een uitzondering ge maakt, omdat deze overal het zelfde zijn. (Foto: Sander Scheperman) Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Gcbn.ik dozc bo„ voor NimwsbU. het opgeven van een nieuwe abonnee. ai) Dhr 'mevr f] Adres: Woonplaats: Imcndcn aan: Holtens Nieuwsblad H €44.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 I €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) - van Rijssen en Holten samen, goed te laten verlopen. Het uit reiken van de prijzen aan de sporters uit de gemeente Rijs sen-Holten moet een groots eve nement worden." Holten - De Sportverkiezing 2002 Rijssen-Holten is een mooie gelegenheid voor sport verenigingen om sponsoren en vrijwilligers van 'hun' club eens extra in het zonnetje te zetten. En dat kan door hen te tracteren op een VIP-arrangement. Dat arrangement bestaat uit gra tis entree, ontvangst met een geurig kopje koffie, een tafeltje in De Fabriek, waar een ober drankjes en hapjes serveert, en acht speciale consumptiebonnen per persoon om in De Fabriek zelf een drankje te bestellen. Uiteraard kunnen ook andere be langstellenden zich voor het VIP-arrangement aanmelden. Daarvoor kan men terecht bij Henriëtte Tijhuis of Yvonne Wille, telefoon (0548) 541711. Lees verderop pagina 11. Holten - Kinderdagverblijf Kakelbont van de Stichting Catalpa laat momenteel een nieuwe accommodatie bouwen in wijk De Kol. Het kinderdagverblijf maakt nu gebruik van een noodlocatie aan de Larenseweg. Burgemeester en wethouders hebben daar een vergunning voor verstrekt, en in die vergunning wordt uitgegaan van vijftig kindplaatsen. Op de oude locatie op De Kol werden veertig kindplaat sen gerealiseerd. Wethouder J. Flim-Gerritsen heeft samen met afgevaardigden van Catalpa vorig jaar afgesproken dat de stichting kon rekenen op een extra budget voor tien kindplaatsen. Het gaat om een bedrag van 58.234 euro. Daarnaast krijgt de stichting voor het overgangsjaar 2003 (landelijk zou de Wet basisvoorziening kinderopvang op 1 januari 2003 de oude regeling vervangen, maar dat is een jaar uitgesteld) nog eens een bedrag van 17.930 euro. (Foto: Sander Scheperman) V ltl1111111 Rijssen-Holten - De eerste raadsvergadering in het duale stelsel was even wennen. De af gesproken nieuwe vergaderre- gels werden voor het eerst in praktijk gebracht, en dat leverde bij tijd en wijle stof tot discussie op. Aan het begin van de raads vergadering nieuwe stijl bestaat de mogelijkheid voor raadsleden om de collegeleden vragen te stellen tijdens het 'vragenuurtje'. Ook konden burgers inspreken of vragen stellen, maar daarvoor had zich maandagavond nie mand aangemeld. Voor het vra genuurtje bestond van de kant van de raadsleden wel belang stelling. Gemeentebelang Rijs sen-Holten stelde een vraag over hinderwetvergunningen en de PvdA vroeg naar de huisves tingsproblematiek van de 16+- jeugd in Holten. Fractievoorzitter E.M. van Schooten van Gemeentebelang vroeg wethouder H. ter Keurst of het juist was dat van een vijf tal landbouwbedrijven de hin derwetvergunning was ingetrok ken, zonder dat bedrijven daar van op de hoogte waren gesteld. Van Schooten vroeg daarnaast of er voor de betreffende bedrij ven, die op basis van de nieuwe vergunning geïnvesteerd had den, een schadevergoedingsre geling was. „Door navraag bleek dat de desbetreffende bedrijven nog geen brief hebben gehad van de gemeente", zei hij. De be drijven moeten terugvallen op hun 'oude' hinderwetvergunning. De nieuwe Wet ammoniak en veehouderij werd'in met 2002 van kracht. In de overgangspe riode tussen de oude en de nieu we wet Ammoniak en veehou derij is een vijftal vergunningen verleend aan veehouderijen. Wethouder H. ter Keurst bena- (Foto: Sander Scheperman) drukte dat in alle vijf vergunnin gen vermeld werd, dat de ver gunning zou kunnen komen te vervallen. „De bedrijven zijn daarvan in de vergunning zelf op de hoogte gesteld. De tekst stond vetgedrukt en cursief in de ver gunning. Ook de ambtenaren hebben dat toen aangegeven." De bedrijven die al geïnvesteerd hebben, dragen zelf het risico; er is geen schadevergoedingsrege ling. PvdA-raadslid R. Meijerink stel de vragen over de huisvestings problematiek van de 16+-jeugd in Holten naar aanleiding van hun demonstratie op de nieuw jaarsbijeenkomst op 2 januari. „Wat is er allemaal gebeurd tus sen 15 november, de begrotings vergadering waarin de tijdelijke oplossing containers werd aan gekondigd, en nu. Ons geduld begint op te raken. Is er een bouwvergunning aangevraagd en wanneer worden de contai ners geplaatst?" Wethouder J. Flim-Gerritsen vond het jammer dat Meijerink niet het 'ludieke van de actie op de nieuwjaarsreceptie heeft be grepen'. De jongeren kregen een vrijwilligersprijs en waren als Holten - Een zware storm teis terde op 26, 27 en 28 oktober de gemeente Rijssen-Holten. Meerdere bomen sneuvelden. Andere bomen hadden in ver band met vallende takken een veiligheidssnoei nodig. Nege nennegentig bomen konden niet gespaard blijven; deze bo men staan in woonwijken en moeten herplant worden. De bomen zijn al afgezaagd en dienen met .stobbe en al verwijderd te worden. Vervol gens worden op die plekken nieuwe bomen geplant. De storm kostte de gemeente in totaal 27.400 euro. Het op ruimen na de storm nam veel tijd in beslag, maar de uren die daarvoor door de eigen ge meentedienst gedraaid wer den, zijn niet bij bovenstaand bedrag inbegrepen. Wel de kosten van een hoogwerker die ingehuurd werd en van groenafval dat gestort moest worden. Berekend wordt dat een nieuwe boom 80 euro per stuk kost. het ware naar de stadhuishal ge lokt, zodat ze aanwezig zouden zijn als de prijs uitgereikt werd. Flim-Gerritsen gaf aan dat er geen bouwvergunning was aan gevraagd, omdat de jongeren en de beroepskrachten van Socuwe de containers als tijdelijk onder komen hebben afgewezen. Ze benadrukte dat de gemeente vo lop werkt aan een oplossing voor de 16+-jeugd. De wethou der gaf aan dat er ook overleg gevoerd werd over de scouting- boerderij; de jongerenwerker in Holten is namelijk op zoek naar een onderkomen voor een ande re groep Holtense jongeren. „We zijn daarvoor bezig met het maken van prijsafspraken." Meijerink kwam nog even terug op de nieuwjaarsactie van de jongeren, die hij 'ludiek met een ondertoontje' noemde en hoopte dat er zo snel mogelijk openheid over een definitieve oplossing voor de 16+-jeugd kan worden gegeven. Boschkamp - De Hartstichting houdt maandag 10 februari in de Boschkamp aan de Tuinstraat een avond voor al haar collec tanten. Het begint om 20.00 uur. Naast een inleiding over voe ding en beweging zal een aantal collectanten in het zonnetje wor den gezet vanwege hun jarenlan ge inzet voor de Hartstichting. Volgens voorzitter Wim Klein Velderman belooft het een leuke en gezellige avond te worden, waarbij alle collectanten van harte welkom zijn. V»I :^)veri|ssels Nieuws Pagina 3 Het politiebureau in Holten aan de Rcilinksweg is eind februari ook woensdags geo pend. Pagina 7 Martin Podt promoveerde aan UT Twente voor Super conducting Quantum Inter ference Device. Pagina 5 De Donkervoort en andere vierwielers worden belicht op de Autonieuws-pagina. Holten - De werkloosheid in de gemeente Rijssen-Holten is toe genomen. Dat blijkt uit de laatste kwartaal cijfers van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Die cijfers zijn van 30 september 2002. Daaruit blijkt dat in verge lijking met een jaar daarvoor de werkloosheid groeide van 422 naar 519 personen. Momenteel staat 3,6 procent van de beroeps bevolking van de gemeente als werkzoekende ingeschreven bij het CWI. Uit berichtgeving van het Cen traal Plan Bureau blijkt dat het economisch herstel langer op zich laat wachter dan gedacht werd. Verwacht wordt dat de werkloosheid in de komende tijd verder toe neemt. Wisselend bewolkt en enkele winterse buien. Vrijdag, zater dag en zondag veel bewolking met sneeuw of natte sneeuw, af gewisseld door wat opklaringen en af en toe zon. Nacht tempera turen eerst -7.0 a -9.0 graden, mits zich een sneeuwdek heeft gevormd en er voldoende opkla ringen zijn. Vanaf zondag min der koud. Temperaturen vrijdag overdag -1.0 a -2.0 graden. Za terdag en zondag 0.0 a 4.0 gra den. In de nieuwe week toch weer verzachting. Weerman, Freddie Paalman Rijssen-Holten - Met een op komstpercentage van maar liefst 91,18 deed de gemeente Rijs sen-Holten volop mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari 2003. Het opkomst percentage was nog hoger dan vorig jaar; in 2002 scoorde Rijs sen-Holten 90,90 De uitslag liet een forse winst van PvdA en CDA zien. LPF en ChristenUnie verloren grote delen van hun aanhang. Er waren dit jaar 25.907 kiezers opgeroepen en daarvan brachten er 23.604 een geldige stem uit. Achttien stemmen waren ongel dig. De Partij van de Arbeid boekte in deze gemeente grote winst; de socialisten behaalden 3730 stemmen, 15,8 Vorig jaar scoorden ze 2305 stemmen, 9,86 Eén op de drie stemmen binnen de gemeente ging naar het CDA, dat met 8656 stemmen 36,67 van de kiezers naar zich wist te trekken. Vorig jaar was dat 32,51 Lees verderop pagina 7. Zoekt u voor 2003 een (ander) vakantieadres? Wel eens aan een verblijf op een prachtig park in de Schotse Hooglanden gedacht? Nederlands management! Bel naar 0318-415245 of surf naar www.ranchchalet.com

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1