Omwonenden Ericaweg krijgen nul op rekwest Situatie moet terug worden gebracht zoals voorheen' Holtens Nieuwsblad HEEFT II HEM AL GEZIEN? Kiezen voor nieuwe Tweede Kamer Handtekeningenactie tegen afsluiting Schreursweg U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! r. Jan Schuchard overleden Pas voor gratis afval brengen Weekendweer Ramona 9de bij NK Twirlen Geef uw mening over Holtens Nieuwsblad Sportverkiezingen Donderdag 23 januari 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Holtens.Nieuwsblad8whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.40 Losse nummers v 0,87 I Pagina 3 Erna ter Steege houdt een groot Open Huis over per soonlijke uitvaartverzorging in Boschkamp en Irene. Pagina 3 Pagina 6 Elke weet In heel Twente in tie bus... Oplage 220.000 Als lezer van het Hollens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. (leef dat ook eens Dhr /mevr. aan een ander door! i Adres t Woonplaats: BON i Geeft op als abonnee voor het Gzbwik deze bon voor Meuwst,M; hel opgeven v nieuwe abonnee Ai} 1 Dhr./mevr.: Adres: - Woonplaats: Inzenden aan: j Holtens Nieuwsblad 44-40 perjaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze, automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) Brandweerman Theo Door- nink nain afgelopen maan dag officieel afscheid van de brandweer. Holten - De adviescommissie Bezwaar- en beroepschriften al gemene juridische zaken heeft de bezrwaren van omwonenden van de Ericaweg ongegrond ver klaard. De aanwonenden Van Lynden-Strick van Linschoten, W.J.A. van Raay en P.C. Breed- veld en Natuur en Milieu Over ijssel waren tegen de aan te leg gen ontsluitingsweg, plaatselijk bekend als Ericaweg. Tien be woners van de Ericaweg waren ook tegen de bouw van twee wo ningen aldaar en verzochten de gemeente om intrekking van de bouwvergunning, die de ge meente aan Dikkers verleende. j - ~TW- Dikkers wil twee woningen bou wen op een perceel aan de Erica weg. Het bezwaar van de aan wonenden werd behandeld in de adviescommissie bezwaar- en beroepschriften. Deze commis sie adviseerde de gemeente het bezwaar van de omwonenden ongegrond te verklaren. De Ford Transit Connect is j verkozen tot de zogeheten 'International Van of the Ye- j ar'. Holten - Op de gemeentewerven in de kernen Rijssen en Holten kan binnenkort gratis afval ge bracht worden. De gemeente evalueert dit gratis storten na een jaar. Burgers kunnen alleen gratis storten met een pas, die ze binnenkort van de gemeente krijgen. Burgers van de gemeente Rijs- sen-Holten mogen op beide wer ven hun afval brengen. Geaccep teerd wordt alle afval afkomstig van huishoudens, met uitzonde ring van bouw- en sloopafval en bedrijfsmatig afval. Om discus sies aan de poort van de werven te voorkomen mogen er wel kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval gestort worden. Daarbij dient het uitsluitend te. gaan om afval van huishoudelij ke oorsprong, zoals tuinhekjes, kozijnhout, kleine hoeveelheden puin, en niet meer dan een halve kuub. Hetzelfde geldt voor as best; hoeveelheden tot tien kilo kunnen gratis gestort worden. Iedereen die in de gemeente af valstoffenheffing betaalt, krijgt een pas toegestuurd- De afval passen krijgen een nummer, en zijn niet persoonlijk, maar horen bij de woning. Wie de pas ver liest en een nieuwe wil, betaalt daarvoor vijf euro. Wisselvallig met af en toe zon maar ook af en toe regen. Vrij dag overwegend droog met op klaringen en geregeld zon, klei ne kans op een bui. Zaterdag en zondag veel wolkenvelden met regen of een enkele bui, af gewisseld door enkele opklarin gen en weinig zon. Nacht tempe raturen 2.0 a 5.0 graden. Tempe raturen overdag 7.0 a 8.0 graden. Depressies blijven ons weer be palen en zorgen voor een zuid west tot westelijke stroming met aanvoer van zachte lucht. Holten - De veertienjarige Hol- tense Ramona Deten nam afge lopen zondag als majorette van de Holtense Muziekvereniging deel aan de Nederlandse Kam pioenschappen Twirlen. De benaming Twirlen staat ei genlijk voor het werken met de majorettestok maar het kam pioenschap bestaat uit verschil lende onderdelen waaraan indi vidueel kan worden deelgeno men. En Ramona nam deel aan het onderdeel lopen en houding. Ze eindigde daarbij op de negen de plaats. Ze had er al een lange dag op zit ten en was pas rond twee uur halfdrie aan de beurt. De uitein delijke prijsuitreiking was 's avonds om acht uur en Ramona mocht dan weer niet in de prij zen zijn gevallen. Er waren toch leuke cadeautjes en bloemen voor haar van de HMV, waarvan een aantal van de meegekomen supporters en familie. Hij was jarenlang voorzitter van de Holtense sportcommis- sie en werd alom gewaardeerd voor z'n inzet. Na de gemeen telijke herindeling met Rijs sen, werd deze commissie echter samengevoegd met Rijssen en nam hij afscheid als voorzitter. Verder werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. In de regeerperiode 1983 - 1984 was hij Prins Carnaval Jan Andries van Pampus van carnavalsvereniging De Fien- preuvers. Tijdens de nieuwjaarsbijeen komst van de gemeente Rijs sen, werd Schuchard nog ge kozen tot Vrijwilliger van het Jaar 2002. Deze prijs heeft hij toen niet zelf in ontvangst kunnen nemen. Wel stond hij erop vanaf zijn ziekbed het bijbehorende bedrag te over handigen aan de Stichting Paardrijden Gehandicapten Holten. Met het overlijden van Jan Schuchard, verliest Holten een markant figuur. (Foto: Johan Bolink) De gemeente verleende ook een vergunning aan H.J. Dikkers om een ontsluitingsweg aan te leg gen voor de te bouwen wonin gen. Omwonenden van de Erica weg tekenden ook hiertegen be zwaar aan. Maar de commissie Bezwaar- en beroepschriften al gemene juridische zaken kwam tot de conclusie dat de aanleg van ontsluitingswegen in dit ge bied niet in strijd is met de vast gestelde bestemmingen voor dit gebied. Holten - Bij de stembureaus liep het af en aan van kiezers. Onder andere wethouder Willem ter Schure zat achter de tafel om te helpen bij het stembureau in de Holterenkschool. Hoe Holten uiteindelijk heeft gestemd, was nog niet bekend tijdens het drukken van deze krant. (Foto: Sander Scheperman) Holten - Na een ziekbed is Jan Schuchard (73) overleden. Holten - Eigenaar B. Paalman van het gelijknamige autobedrijf aan de Rijssenseweg is op z'n zachtst gezegd niet blij met de bloembakken die door de ge meente op de zuidelijke parallel weg zijn geplaatst. Maar het voornemen van de gemeente om een haag te plaatsen in de berm tussen Rijssensestraat en paral lelweg bekoort hem ook niet. Bovendien wil het college de aansluiting van de parallelweg Rijssenseweg/ Schreursweg op de Rijssenseweg afsluiten voor alle verkeer en ook daar is Paal man tegen. Niet alleen Paalman, ook de aanwonenden aan de Rijssenseweg en Schreursweg dienden bij de gemeente daarte gen bezwaar in. Het afsluiten van de parallelweg en van de oversteek Schreurs- weg-Kolweg heeft een langere voorgeschiedenis, vertelt Paal man. Hij maakte in juni '97 bij de toenmalige gemeente Holten bezwaar tegen de aanleg van de rotonde, omdat hem te ore was gekomen dat door de aanleg van de rotonde de oversteek Schreursweg-Kolweg dichtging. Het voormalig college van B enW van Holten antwoordde een maand later dat de oversteek niet zou worden afgesloten, maar het college gaf wel aan dat het niet uitgesloten was dat de oversteek in de toekomst toch wordt afge sloten. Het college beloofde in dat geval de belangen van de aanwonenden mee te wegen. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 1998 leverden in Hol ten een politieke verschuiving op. De rotonde werd aangelegd en de zuidelijke parallelweg De verguisde bloembakkenbarricade moet worden verwijderd. (Foto: Harry Broeze) moest in opdracht van de pro vincie worden afgesloten. 'Wij en de andere betrokkenen wer den voor het blok gezet. We konden kiezen tussen het afslui ten van de oversteek Schreurs weg-Kolweg, of het afsluiten van de parallelweg.' Autobedrijf Paalman ging uit solidariteit met enkele buren die de oversteek nodig hadden voor het land- bouwverkeer, akkoord met het afsluiten van de parallelweg. 'Of de weg op deze manier afgeslo ten wordt, of door het sluiten van de oversteek, maakt voor onze bedrijfsvoering geen ver schil.' In november 2000 verzocht Paalman de gemeente om de bloembakken te mogen verwij deren. Na de gemeentelijke her indeling, in september 2001, pleegde het nieuwe gemeentebe stuur overleg daarover met de provincie, en in dit overleg werd door de provincie aangegeven dat ze geen bezwaar had tegen het weghalen van de bloembak ken op de parallelweg. Daarbij zou ook de aansluiting van de Rijssenseweg op de Schreurs weg in stand kunnen blijven. 'We hadden in '98, al twijfels over het verhaal dat ons door de gemeente Holten werd verteld over dat de weg in opdracht van de provincie moest worden afge sloten, en nu des te meer.' De brief van Paalman werd niet alleen besproken bij de provin cie, maar ook in de gemeentelij ke Verkeers Overleg groep (VOG), met als resultaat het hui dige standpunt van de gemeente: een haag door de berm om te voorkomen dat er auto's vanaf de Rijssensestraat via de tussen- berm naar de parallelweg rijden. Burgemeester en wethouders willen deze haag plaatsen vanaf Het Holtens Nieuwsblad glijdt elke donderdag weer door de brievenbus. Vol met nieuws uit Holten en omgeving. De krant wordt gemaakt voor de lezer en daarom is de redactie benieuwd wat u nu eigenlijk van de krant vindt en vooral ook waarom. Wat leest u altijd en zou u dus absoluut niet willen missen. En wat slaat u altijd over? Wat had u verwacht te lezen in de krant, maar vindt u toch niet terug? Laat het de redactie weten. Wij zijn dus niet alleen be nieuwd naar wat u verbeterd zou willen zien of wat volgens u uit de krantenkolommen moet. Ook is het belangrijk te weten wat volgens u juist moet blijven. Maar geef daarnaast duidelijk aan waarom u iets vindt. Vindt u bijvoorbeeld dat de sport teveel aandacht krijgt of juist niet, komt de politiek teveel aanbod. Is het Holtens Nieuws blad voor u onmisbaar (en waar om) of staan er toch te weinig in teressante artikelen in? Geef uw mening over het Hol tens Nieuwsblad en stuur deze naar de redactie: Kerkhofsweg 18, 7451 BG Holten, fax: 0548- 366497, e-mail: holtens.nieuws- blad@whk.wegener.nl Holten - De sportverkiezing 2002 komt steeds dichterbij. Onlangs is de aanmelding van genomineerden voor de titel gestopt. De lijst van de in aan merking komende sporters voor de begeerde titel is vastge steld. Het overzicht ziet er als volgt uit. Seniorensporter: Anna Dommer- holt-Goossen, Marie Roossink-Lo- huis (beide gymnastiek) en Dick Beldman (scheidsrechter). Jeugdig sporttalent: Sabine Schulenburg en Stefan Pekkeriet (gymnastiek) Joey Bak en Ronald Tijhof (motor cross) Robbert van Riel (judo), Martij n Lindenberg (tafeltennis) en Tom Alberts (gymnastiek). Sportploeg: touwtrekteam Okia 640 kg, eerste elftal Blauw-Wit'66 (voetbal), eerste jeugdteam tafel tennisvereniging Rijssen, zijspan- crossers Haan/Dijk, jongensgym- groep en team Noltes (mensport). Sportvrouw: Fenny Ebrecht en Marion Dommerholt (volleybal en tennis), Nicole Koebrugge en Ma- riet Drost (paardrijden). Jeanet Brinks (touwtrekken) en Jorinne Braamhaar (skeeleren). Sportman: Gert Jan Veldkamp (skeeleren), Erik Haan (motor-zijspan). Gerrit Jan Beltman, (scheidsrechter), Marco Rensen (triatlon), Hento Voortman (tennis),v Robert Dan- nenberg (teakwondo). Mark Tui- tert (schaatsen), Wout Klink (tour- fietsen), Johan Vrugteveen (trainer Basketbal) en Herman Noltes (mennen). de aansluiting met de Schreurs weg tot voorbij garagebedrijf Paalman; het college vindt dat de haag niet te hoog mag wor den, in verband met het zicht op de occasions van Autobedrijf Paalman. En de oversteek Schreursweg-Kolweg moet dicht. Paalman: ,,Onze mening is dat de risicofactor bij deze over steek niet hoger is dan bij de an dere zes oversteken op de Rijs senseweg vanaf de spoorweg overgang bij het zwembad tot aan de kruising Hagslagen-Vee- neslagen in Rijssen. Onze prak tijkervaring is dat het verkeer vanaf het buitengebied De Bor- keld de weg volgt via de Landu- werweg naar de rotonde, of Mar- keloseweg richting Holten. Een enkeling maakt gebruik van de Schreurs weg-B roensweg-roton- de en bijna niemand van de Schreursweg-Kolweg. Wordt de oversteek toch gesloten, dan worden wij samen met meerdere buren twaalf maanden per jaar gedeeltelijk geïsoleerd. Hulp verleners, klanten, leveranciers zullen problemen hebben om de weg te vinden naar onze bedrij ven en woningen.' 'De provincie maakte wel be zwaar tegen het rijden door de middenberm van verkeer. De ge meente Rijssen-Holten is nu van plan om de bloembakken te ver wijderen, de oversteek Schreurs weg-Kolweg af te sluiten, en een haag in de middenberm te plaat sen. Daardoor verslechtert onze bedrijfsvoering nog meer, omdat het zicht op occasions en bedrijf sterk in het geding komt. We zijn hier dan ook sterk op tegen. Wat wij willen is dat de bloem bakken worden verwijderd, en dat de situatie teruggebracht wordt zoals die voorheen was. Dan is het ook niet nodig om een haag te plaatsen, want dan wordt er ook niet meer door de mid denberm gereden.' De heer Jansen van de Rijssen seweg geeft desgevraagd aan dat de aanwonenden de oversteek van de Schreursweg naar de Kolweg van groot belang vin den. 'We zijn daar altijd overge stoken. En het is geen gevaarlijke over steek, er is praktisch nooit wat gebeurd. Als de oversteek dicht zit. moeten we met het land- bouwverkeer eerst naar de ro tonde. En anderen kunnen ons alleen via de rotonde bereiken. En die bloembakken die de parallelweg afsluiten, moeten ook weg; die lijken nergens naar.'

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1