Radio 350 start met uitzending kerkdiensten tuBfO |ntepv<ews 'Als ik win, dan is dat meegenomen' m ilft Holtens Nieuwsblad Abraham Berg-Ho Bromfiets op rijbaan straks ook in Holten VANAF 18 JANUARI VERNIEUWD Ramona Deten naar NK Twirlen ffinrl Nieuws Sport MSA Auto Nieuws Mis hem niet! U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Bezwaarschrift ongegrond Vergunning vervallen Geef uw mening over Holtens Nieuwsblad Twee auto's opengebroken Nieuw mailadres Gemeente sluit overeenkomsten Atletiek haalt NK binnen Weekendweer Vuilnisauto verliest olie Computercursus Holtens Nieuwsblad Donderdag 16 januari 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 368295 E mail Hoitens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 42,85 Losse nummers 0,87 Holten - Radio350, de lokale omroep voor Rijssen en Holten, zendt vanaf zondag 19 januari wekelijks kerkdiensten uit. De kerkdienst van zondag 19 ja nuari komt uit de Hervormde Kerk in Holten en is via Ra- dio350 te beluisteren in Rijssen op 106.4 Mhz, in Holten op 105.2 Mhz, en via de kabel in beide kernen op 87.5 Mhz. De kerkdiensten worden uitge zonden op zondag tussen 09.00 en 12.00 uur. De rechtstreekse uitzending van 19 januari van de kerkdienst in Holten begint om 10.00 uur. Op 26 januari wordt een dienst uitgezonden van de Rooms-Ka- tholieke Dionysiusparochie in Rijssen en deze begint om 09.30 Het gaat om de dienst die zater dagavond 25 januari wordt op genomen en waaraan het jonge renkoor meewerkt. De dienst die op zondagmorgen 2 februari uitgezonden wordt is weer rechtstreeks en komt uit de SÉÉÏ&ÉPif Holten - In Holten wordt de landelijke maatregel 'Brom fiets op de rijbaan' ingevoerd. De maatregel geldt al een aan tal jaren. De voormalige ge meente Holten besloot in 1999 echter om de nieuwe regel in Holten niet in te voeren. Dat had te maken met de inrich ting van de Oranjestraat. Voor de eenduidigheid werd toen besloten om ook op de andere wegen de bromfietser niet op de rijbaan te laten rijden. Omdat een eventuele herin richting van de Oranjestraat nog wel even op zich kan laten wachten wil de gemeente, op advies van de verkeersover- leggroep, de maatregel ook in Holten in voeren. Daarvoor worden een aantal maatregelen genomen. Wat de Oranjestraat betreft worden de huidige as-verspringingen ge markeerd, zodat ze duidelijker zichtbaar zijn. Daarnaast wor den de bijbehorende verkeers borden geplaatst bij de diverse plekken waar de bromfietsers op de rijbaan komen of er af gaan. Het gaat om de Oranje straat tussen de rotonde en de Noorderbergstraat, de Deven- terwcg tussen de bebouwde komgrens en de rotonde, de brom- en fietstunnels onder het spoor nabij de Dorpsstraat en de Larenseweg tussen Aal- tinksweg en De Visscher. (Foto: Sander Scheperman) u 1 Elke week in heel Twente in de bus... Oplage 220.000 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Schildkerk, Hervormde Ge meente. Deze dienst begint om 09.30 uur. Voor en na de kerkdienst wordt voorlopig muziek uitgezonden. „Zodra alle deelnemende kerken hebben proefgedraaid komen er vaste programmaonderdelen. Van 09.00 tot 09.30 uur inlei dende muziek op de kerkdienst, ban 09.30 tot 10.45 uur de kerk dienst en van 10.45 tot 11.00 uur kerk en informatie met algeme ne informatie over de kerken. Van 11.00 tot 12.00 uur volgt er een muziekprogramma", geeft Jan Koster van Radio350 aan. Aan de uitzendingen op de zon dagmorgen doen mee de Her vormde Gemeente Rijssen, Ge reformeerde Ontmoetings Kerk, de Rooms-Katholieke Parochie van de H. Dionysius, de Evange lische Gemeente Nehemia, de Vrijzinnige Geloofsgemeen schap Aan de R.egge, allen uit Rijssen en uit Holten de Neder lands Hervormde Kerk. Holten - Burgemeester en wet houders hebben het bezwaar schrift van W.H. Veneklaas on gegrond verklaard. Veneklaas had bezwaar inge diend tegen de weigering van een kapvergunnmg voor alle houtopstand op een perceel aan de Reebokkenweg (camping De Holterberg). Het college volgt met haar be sluit het advies van de commis sie bezwaar- en beroepschriften. Holten - De gemeente moet een bedrag van 753 euro vergoeden aan P. van der Meulen aan de Schreursweg. Het bedrag is opgebouwd uit be roepskosten en griffierecht. Van der Meulen tekende name lijk beroep aan tegen het verle nen van een vergunning door de gemeente voor uitbreiding van de veestapel van agrarisch be drijf Stam, eveneens aan de Schreursweg. De vergunning werd in novem ber 2001 verleend. De Raad van State vernietigde een jaar later het besluit van de gemeente, omdat er een nieuwe Wet ammoniak en veehouderij in mei 2002 van kracht werd. Door de nieuwe wet is de ver gunning van rechtswege verval len en in verband daarmee is de Raad van State inhoudelijk niet op de ingebrachte beroepsgron- den ingegaan. Toen de agrariër de vergunning van de gemeente kreeg, werd al aangegeven dat deze bij het in werking treden van de nieuwe wet van rechtswege kon verval len. In de overgangsperiode tussen de oude en de nieuwe wet zijn nog meer vergunningen ver leend aan veehouderijen. Ook daar is aangegeven dat de gevraagde vergunning zou kun nen vervallen. De gemeente gaat, gezien de uit spraak van de Raad van State, deze bedrijven informeren. Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! Adres: i Woonplaats: BON; Geeft op als abonnee voor bet GcMk deze bm voor, EM NieuwsbIad: hel opgeven van een nieuwe abonnee. oj} Dhr./mevr.: Adres: j Woonplaats: Inzenden aan; Holtens Nieuwsblad €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers; €0,87) -s f?* p Af?® i-Üi Het lijkt erop dat de naam op de Abraham Berg-Hof de voorbijgangers iets wil zeggen. Of voorbijgangers moeten oppassen bij het oversteken van de Dorpsstraat of de inrit van het complex. De 'F' is scheef gaan hangen. Er lijkt nu te staan: Abraham Berg ho. Vaak is er geklaagd door bewoners dat het verkeer er roekeloos rijdt, waardoor het moeilijk oversteken is naar het centrum. Intussen zijn er wel zebrapaden aangelegd, maar lijkt de naam nu toch een stille hint te geven. (Foto: Sander Scheperman Ramona Deten blijft er laconiek onder. (Foto: Johan Bolink) Holten - Een flink stuk promotie voor de Holtense Muziekvereni ging, dat vormen ze. De vijf ma jorettes die met de voorronde in Enschede vervolgens doorgin gen naar Lelystad voor de vol- selectie. Ramona Deten is een van de elf kinderen in Nederland die als beste uit de bus kwamen om zondag aan het Nationale Kam pioenschap Twirlen in Rotter dam deel te nemen. Twirlen betekent eigenlijk het werken met de stok, maar Ra mona Deten, vandaag (donder dag) precies veertien jaar oud, zal zondag een presentatie geven op het onderdeel lopen en hou ding. Andere deelnemers zullen zich op andere onderdelen pre senteren. Ramona is nu zo'n drie jaar bezig en traint twee tot drie keer per week. Ze zal zondag optreden in het traditionele HMV-pakje. Het zal best een lange dag voor haar worden want de wedstrijden beginnen 's morgens om 9.00 uur in een ge bouw naast De Kuip. Pas 's avonds om half acht is de prijs uitreiking. Volgens haar moeder blijft Ra mona er nogal rustig onder en stelt zich laconiek op: 'Als ik wat win dan is dat mooi meege nomen' En zo is dat, want de vier besten gaan door naar het EK in Marseille. Zaterdag 18 en zondag 19 januari 2003 Helemaal over uw toeren van oude singles? Compleet van slag door een zeldzame koekkoeksklok? U krijgt kriebels in uw buik van oud speelgoed? Bezoek dan de vlooienmarkt in het Expo Center Hengelo. Want, wat u ook zoekt de kans is groot dat u het op één van de 1000 kraampjes vindt. Beide dagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur. center lSaWral Volwassenen 3,50 Kinderen tót 12 jaar en 65* €1,50 «Kinderen tot 6 jaar GRATIS entree, Expo (c'enti Wegtersweg 65 7556 BP Hengelo (O) tel. 074 - 2 559 559 fax 074 - 2 505 022 www.expocenter nl Het Holtens Nieuwsblad glijdt elke donderdag weer door de brievenbus. Vol met nieuws uit Holten en omgeving. De krant wordt gemaakt voor de lezer en daarom is de redactie benieuwd wat u nu eigenlijk van de krant vindt en vooral ook waarom. Wat leest u altijd en zou u dus absoluut niet willen missen. En wat slaat u altijd over? Wat had u verwacht te lezen in de krant, maar vindt u toch niet terug? Laat het de redactie weten. Wij zijn dus met alleen be nieuwd naar wat u verbeterd zou willen zien of wat volgens u uit de krantenkolommen moet. Ook is het belangrijk te weten wat volgens u juist moet blijven. Maar geef daar naast duidelijk aan waarom u iets vindt. Vindt u bijvoorbeeld dat de sport teveel aandacht krijgt of juist niet, komt de politiek te veel aanbod. Is het Holtens Nieuwsblad voor u onmisbaar (en waarom) of staan er toch te weinig interessante artike len in? Geef uw mening over het Hol tens Nieuwsblad en stuur deze naar de redactie: Kerkhofsweg 18, 7451 BG Holten, fax: 0548-366497, e-mail: hol- tens.nieuwsblad@whk.wege- ner.nl Pagina 3 Het echtpaar Egberts is 55 jaar getrouwd. Wethouder Willem ter Schure kwam langs om ze te feliciteren. Pagina 5 De verkiezingen staan voor de deur. In het gemeentehuis kan dit na afloop worden ge volgd. Pagina 7 Ook in Holten is nu gelegen heid een cursus Samen Be vallen te volgen. Van puffen tot onder water bevallen. Holten - Op Het Landeweerd werd vrijdag 10 januari een tweetal auto's opengebroken. Het ging om een personenauto en een bedrijfsauto. De personenauto kon men bin nenkomen door een slot te force ren. Veel kon men niet meene men. De eigenaar van de auto was zo verstandig geweest om het fron- tje van de autoradio mee te ne men. Ondanks dat had men twee auto matten uit de auto weggenomen. Deze matten werden terugge vonden in de opengebroken be drijfsauto. Ook dit voertuig werd openge broken. Hieruit werden gereed schappen en apparaten wegge nomen. De politie verzoekt een ieder die informatie kan verschaffen over deze inbraken contact op te ne men met wijkagent Bert van Eijk of politie Rijssen via tele foonnummer 0900-8844. Holten - Het e-mailadres van het Holtens Nieuwsblad is enigszins aangepast. De bedrijfsnaam van de uitgever is veranderd van Wegener Huis- Aan-Huiskranten Oost naar We gener Huis-Aan-Huiskranten. Hierdoor is ook de afkorting veranderd van WHO naar WHK. Het nieuwe e-mailadres wordt daarom: holtens.nieuwsblad@whk.wege- ner.nl Holten - De gemeente heeft bruikleenovereenkomsten geslo ten met een aantal Holtenaren, die een stukje gemeentegrond in bruikleen hebben. Een perceel aan de Beukenlaan wordt verhuurd. Kortgeleden is namelijk het volkstuinencom plex Beukenlaan opgeheven. Met het oog op de ontwikkelin gen in het kader van het Natio naal Park De Sallandse Heuvel rug wil de gemeente de grond voorlopig niet verkopen. De grond wordt nu verhuurd, en dat betekent onder andere dat de gemeente niet zelf voor het on derhoud van de grond hoeft te zorgen. Ook een perceel aan de Dorper- dijk en een stuk grond aan de Oranjestraat is verhuurd. Holten - Eindelijk is het ze dan toch gelukt. De atletiekafdeling van SV Holten heeft de NK Veldloop 2004 binnengehaald. Wim Brinks is er behoorlijk trots op. 'We hebben het in 2001 ook al geprobeerd toen we dertig jaar bestonden. Toen ging het niet door.' De atletiek liet het er echter niet bij zitten en probeerde het ge woon dit jaar nog eens. 'In sep-i tember kregen we bericht dat zé een kijkje wilden komen ne men', zegt Wim. De atletiek wil de beslagen ten ijs komen en maakte een boekwerk over het gebied. 'De commissieleden van atletiekbond de KNAU waren zeer enthousiast over de Holter berg en de Oranjekuil.' Normaal is het circuit plat en overzichte lijk voor de kijkers, maar dit heuvelachtige natuurgebied werd zo goed bevallen dat ze; hiervan zijn afgestapt. Wim denkt dat de NK Veldloop in maart 2004 zal worden gelopen. 'Het evenement zal zeker zo'n 750 tot 1.000 deelnemers trek-; ken. Alle categorieën komen aaif bod. Daarnaast komt Studio Sport langs voor opnamen.' De NK Veldloop is onderdeel van het crosscircuit van de KNAU. De afstanden liggen tussen 3500 meter en 12 kilometer. Meindert Koopman en Wim Brinks houden zich na al met de organisatie bezig. Later zal er een speciale commissie worden gevormd. Wisselvallig weer met nu en dan zon, ook af en toe regen. Vrij dag, zaterdag en zondag veel wolkenvelden, afgewisseld door wat regen. Niet al te veel zon. Nacht temperaturen zo'n 3.0 a 5.0 graden. Temperaturen over dag 6.0 a 7.0 graden. Depressies zijn nu aan zet, hogedrukgebie- den vinden we op het continent en in het zuiden van Europa. De ze zorgen voor een zuidwestelij ke stroming en aanvoer van zachte en vrij vochtige lucht. Weerman, Freddie Paalman Holten - Een vuilnisauto kreeg afgelopen dinsdag 14 januari ter hoogte van supermarkt Cl000 pech. Er brak een olieslang en daar door verloor de vuilnisauto vele liters olie. De brandweer is druk doende geweest om de weg weer schoon te krijgen. Boschkamp - De cursus Kenni smaken met de computer start vrijdagmiddag 17 januari 2003 van 13.30 tot 15.30 uur in De De kosten bedragen 54.50 in clusief een lesboek.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1