Stegeman en Ter Schure krijgen lintje Holtense jongeren: 'Rijssen, reken daar maar niet op' Holtens Nieuwsblad Extra artsen en 2de spoedauto artsenpost Nieuwjaarsreceptie gemeente Rijssen - Holten Schuchard vrijwilliger Jaar 2002 in Holten In deze uitgave... Cd-etui verloren Weekendweer Inbraak in auto Mark Tuitert maakt zich klaar voor WK Schaatsen Donderdag 3 januari 2003 Fax: 0548 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 368295 E mailHoltens,Nieuwsblad@who.weg6ner.nl Abonnementsprijs 42,85 Losse nummers 0,87 De Holtense kampioen schappen tafeltennis werden weer gehouden. Velen gin gen met een prijs naar huis. Pagina 3 Pagina 3 Auto Caravans Motor bij de soos, als vrijwilliger uiter aard. En eenmaal daar deed hij aan steeds meer activiteiten mee. Jeroen zit op de Saxion Hoge school te Enschede en studeert werktuigbouwkunde. Hij werkt parttime bij Jan Stam fietsver huur. Laurens-Jan (22) kwam via zijn zus in aanraking met De Bosch kamp. Eerst als bezoeker, later als vrijwilliger. Laurens-Jan is ook vrijwilliger bij de soos voor verstandelijk gehandicapten en helpt mee met het organiseren van activiteiten voor deze groep. Hij werkt bij Waterloo. Alledrie hebben ze bemoeienis met de jeugdsoos, die elke vrij dagavond gehouden wordt. „Was het eerst vooral muziek, nu zijn er altijd activiteiten. Mu ziek alleen trekt niet meer. Acti viteiten wel: computerspellen op grootbeeld, gourmetten, spook- tochten en tafeltennissen." Twee jaar geleden werden ze ac tief voor het jeugdwerk in Hol ten. Er werd een ansichtkaarten actie gehouden en burgemeester J.A.H. Lonink kreeg handteke- ningen-aan-een-rood-lint aange boden. Na de laatste actie, op de nieuwjaarsreceptie, willen de drie eerst even afwachten waar mee de gemeente op de proppen komt. Units bij het Paalhuus zien ze overigens niet zitten. „Dat is niet wat. Je moet ze ver slepen, alles aansluiten, kijk eens wat dat kost. Dat geld kun nen ze beter besteden aan het Paalhuus. Units zijn kale dingen, die zijn niet gezellig. En stel dat er niemand komt in die units, dan trekt de gemeente misschien wel de conclusie dat het jeugd werk hier niet wil." Graag het Paalhuus, en dan voor de jongeren die nu op de soos zitten. „Voor de oudere jeugd hoeft het niet meer; die heeft haar weg al wel gevonden naar de Holtense cafés." Tegenover de gemeente staan de drie nu iets positiever. „Ze heb ben het met deze prijs aardig goed gemaakt", lachen ze. „Maar dat wil niet zeggen dat we ons stil houden!" www.pcdiscount.nl DISCOUNT DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS CONDOR CITY-ENSCHEDE ZATERDAG 11 JANUARI 10-16 UUR Deventer - De Centrale Huisart senpost Salland zet per 1 maart een tweede doktersauto in voor de spoedeisende huisartsenhulp aan mensen die om medische re denen niet naar de post in Deventer kunnen komen. De inzet van een tweede dok tersauto met huisarts en chauffeur is nodig omdat het aantal patiënten van de Huisart senpost per 1 maart verder toe neemt door het toetreden van de huisartsen uit de regio Diepen veen, Olst en Wesepe. Per 1 ja nuari zijn de huisartsen uit Schalkhaar al toegevoegd aan de lijst deelnemende artsen. De inzet van- een tweede volle dig uitgeruste doktersauto voor de Huisartsenpost maakt het mo gelijk om een indeling te maken in een oostelijk en een westelijk werkgebied. Dit zal de aanrijtij- den in spoedgevallen verder op timaliseren. Bovendien kunnen ook de niet- spoedeisende visites sneller worden gereden. Met de inzet van een extra doktersauto komt de Huisartsenpost tegemoet aan de zorgen die in het oostelijk deel van het werkgebied zijn ge uit. Een volgende verandering is dat vanaf 1 januari er een extra arts op de post werkzaam is. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! Adres: i Woonplaats: bon! Geeft op als abonnee voor bet Gebruik deec bon vuur NiewmbM: hel opgeven van een j nieuwe abonnee. oj} Dhr./mevr.: f| Adres: J Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I-1 €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) De brandweer hield een nieuwjaarsreceptie. Naast te rugblikken en vooruitkijken, werden enkelen gehuldigd. Holten - Een zwart, langwerpig etui van stof met rits, en als in houd zo'n dertig cd's van diverse artiesten waaronder Herman Brood, Melissa Etheridge, Elvis. Rolling Stones werd ontvreemd in sporthal 't Mossink. Dit ge beurde toen de eigenaresse aan het tafeltennissen was. Graag wil ze deze weer terug. De vin der kan haar bellen op: 0548- 361996. Koud en geregeld zon. Vrijdag, zaterdag en zondag wolkenvel den, afgewisseld door opklarin gen en geregeld zon. Er is kans op neerslag in de vorm van sneeuw. Nacht temperaturen rond -2.0 a -3.0 graden. Tempe raturen overdag -0.0 a 1.0 gra den. Een hogedrukgebied trekt zich wat terug naar het zuidwes ten waardoor de weg vrij komt voor een noordelijke stroming met aanvoer van vochtige lucht. Of de dooi aanval slaagt is nog niet zeker. Weerman, Freddie Paalman In een geparkeerde auto aan de Kerkstraat werd zondag 5 janu ari ingebroken. Men heeft het slot van het linker voorportier geforceerd waarna men uit de auto de radio-cd-spe- ler, autopapieren en een rijbe wijs heeft weggenomen. Van de benadeelde is een aangifte opge nomen. Holten - „Waar zit ik", vroeg CDA-fractievoorzitter H. Dul zich hardop af, toen hij tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar langs de raads- stoelen liep. De CDA-fractie was een aantal plaatsen opscho ven, want nu het duale stelsel in gevoerd is, dienden er vijf raads- zetels bij te komen. De raad vormt nu één grote kring. De centrale en verhoogde plek van het college is verdwenen; burge meester en wethouders zitten in een hoekje op een rijtje. Tijdens deze eerste raadsverga dering van 2003 werd afscheid genomen van de wethouders, die vanaf nu geen deel meer uitma ken van de raad, en legden vijf nieuwe raadsleden de eed af. Ook de wethouders legden op nieuw de eed of belofte af. Een hese („Dat heeft niets met feest te maken, maar alles met bacillen") burgemeester J.A.H. Lonink, overhandigde de wet houders na hun installatie een kleurig boeket. „Er zit geen symboliek in de kleuren", verze kerde de eerste burger, toen hij aan CDA-wethouder W. Stege man de paarse bloemen over handigde. Voor de afscheids speech van de wethouders was Lonink in het verleden gedoken. „Daar werd ik niet altijd even vrolijk van", bekende hij. Met enige humor bracht hij de per soonlijkheden van de wethou ders voor het voetlicht. Over Janneke Flim-Gerritsen: „Ze vervult het wethouderschap met verve. Ze weet veel te bereiken ondanks haar kernspreuk dat ze van financiën geen verstand heeft. Maar ze haalt wel binnen wat ze voor haar portefeuille binnen wil halen. Ze is een soci aal wethouder, zo nu en dan een beetje impulsief." Over Jan Lig- tenberg: „Een gedegen dossie rvreter. Met een onderkoelde hu mor. Zijn betogen lijken logisch en goed dichtgetimmerd. Hij is een man van stabiliteit, ook in het college. Een gezinsman pur sang. Stond er namens de SGP soms alleen voor in het college, maar is een collegiaal collega." Lees verderop pagina 7. Wim Stegeman met z'n vrouw en Willem ter Schure met z'n vrouw, nadat de wethouders hun lintjes uitgereikt hebben gekregen. (Foto: Jo- hanBolink) Inschrijving triatlon De inschrijving voor de komende triatlon werd afgelopen dinsdag gehouden in het gemeentehuis van Holten. Net als vorig jaar werd het weer dringen geblazen. Op de foto August Muller (met rugzak) liet zich als eerste inschrijven voor de 1/8 triatlon. Hij was rond 16.00 uur al aanwezig, terwijl de inschrijving pas om 19.00 uur be gon. Hij had er zelfs een snipperdag voor genomen. De organisatie is niet echt blij met die grote drukte. Vooral omdat er daardoor veel mensen moeten worden teleurgesteld. (Foto: Johan Bolink) Nieuwjaarsreceptie Dijkerhoek Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek hield afgelopen dinsdag haar nieuwjaarsreceptie, met een stamppotbuffet en een playback- show. K3 won hierbij de hoofdprijs. De winnaars worden gefelici teerd door Prins Carnaval en zijn Adjudant. (FotoJohan Bolink) Holten - Met een doosje knie- pertjes in de hand stonden ze tij dens de gemeentelijke nieuw jaarsreceptie aan het eind van de handenschuddende collegele den. En iedereen die langs kwam kreeg een kniepertje aangebo den. Jeroen Assink, Laurens-Jan Meinsma en Nanda Schutrups hadden voor een bijzondere vul ling gezorgd: papiertjes met tek sten als 'Rijssen, reken daar maar niet op', 'Belofte maakt schuld', 'De jeugd heeft de toe komst??', 'We hangen aan de laatste titte'. zich de laatste tijd als voorvech ters voor het jeugdwerk in de kern Holten. Zeker een aanmoe digingsprijs waard", aldus de wethouder. De jongeren kregen cd-bonnen en een bedrag van 250 euro, waarvoor ze gezamen lijk een goed doel uit moeten zoeken. De jeugdvrijwilligers van het jaar 2002 zijn blij met de prijs. „Het is een stukje waardering. Je hebt het niet voor niets gedaan." Alledrie komen ze al jaren bij De Boschkamp over de vloer. Nanda (16): „Mijn ouders waren vrijwilliger en toen ik nog naar de basisschool ging, ging ik al mee. Ik deed mee met de kinder vakantieweek, eerst als deelne mer, later als leiding. Zo rolde ik er vanzelf in." Nanda zit op Gra- venvoorde in Almelo en heeft de richting Sociaal Pedagogisch Werk gekozen. Ze werkt partti me bij Albert Heijn. Jeroen (18) deed vier jaar gele den mee aan een dj-wedstrijd in De Boschkamp; hij kreeg ver volgens een vaste plaats als dj Holten - Mark Tuitert (22) werd afgelopen weekend in Heerenveen derde op de Euro pese Schaatskampioenschap pen in Heerenveen. Met een totaal van 154.218 punten ein digde de Holtenaar in dit Al- Iroundtoemooi achter Romme en Ritsma. Mark legde de basis voor deze topprestaties met de 500 meter op vrijdag. Dankzij een snelle opening (10.1) en een goede race wist hij met een eindtijd van 36.62 knap tweede te wor den achter de Rus Aleksandr Kibalko. Met een zilveren plak op zak kon de Holtenaar beginnen aan zijn 5000 meter. In de voorlaatste rit nam hij het op tegen de Pool Zygmunt. Mark wist zijn rit tegen een sterk rij dende Zygmunt niet te win nen, maar reed wel een heel behoorlijke vijf kilometer. Hij werd zesde op deze afstand, maar eindigde de eerste dag als de nummer één van het al gemeen klassement. Zaterdag werd de 1.500 meter verreden. Mark kwam in de laatste rit van deze afstand in actie tegen de nummer twee van het algemeen klassement, Gianni Romme. Hij moest 0.38 seconden goedmaken om Mark van de eerste plek te verdringen. Lees verderop pagina 3. Holten - 'Ik heb hem leren ken nen als een vertegenwoordiger van alle sportorganisaties", ver telde wethouder J. Flim-Gerrit sen over de Vrijwilliger van het Jaar 2002 uit de kern Holten, de heer J. Schuchard. Als blijk van dank voor zijn grote inzet kreeg hij de vrijwilligersspeld en een bos bloemen. Schuchard zelf was wegens ernstige ziekte niet aanwezig; zijn zoon nam de prijs in ontvangst. Schuchard was actief was bin nen de carnavalsvereniging en is grondlegger en organisator van het mindervalidencamaval. Ver der vervulde hij functies binnen de Tennisclub Holten,en de Hol tense sportraad. Mevrouw Her- rnien Voortman-ter Keurst werd uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar 2002 uit de kern Rijs sen. De vrijwilligersprijs voor de jeugd 2002 ging naar Holten en wel naar Laurens-Jan Meins ma, Nanda Schutrups en Jeroen Assink. Zij organiseren de jeugdsoos 'So what' voor de jeugd tot 14 jaar, zetten zich in voor de soos van verstandelijk gehandicapten en ontpopten zich als voorvechters voor het jeugd werk in de kern Holten. Voort man-ter Keurst en Schuchard ontvangen elk het mooie bedrag van 750 euro. beschikbaar ge steld door de Rabobank. De jon geren ontvangen met elkaar een bedrag van 250 euro. De geld prijzen zijn niet voor de vrijwil ligers zelf; ze mogen er wel zelf een goed doel voor uitzoeken. Schuchard heeft inmiddels het geld overhandigd aan de Stich ting Gehandicapten Paardrijden Holten. Dat ze tot actie aangezet waren omdat ze in de vrijwi 11 igersprij- zen zouden vallen, was in de verste verte niet bij de drie Hol tense jongeren opgekomen. „Jullie moeten weer een keer wat doen. En alle gemeente raadsleden zijn daar bij elkaar", zeiden 'ze' bij De Boschkamp. Hun actiebereidheid en loyaliteit ten opzichte van het Holtense jeugd- en jongerenwerk mag er zijn en vandaar dat Laurens-Jan, Nanda en Jeroen ook trouw naar het gemeentehuis in Rijssen to gen om daar met kniepertjes en borden de roep om realisering van een onderkomen voor Hol tense jongeren te onderstrepen. Pas toen wethouder J. Flim-Ger- ritsen tijdens de prijsuitreiking begon met 'Ik ken ze. Ik kom ze regelmatig tegen. Ik heb waarde ring voor hen' begonnen ze zich wat af te vragen. Bij het vervolg van de introductie wisten de drie (Foto: Jack Laarman) het zeker, het ging om hen. „Ze klagen altijd over mij: ik vertel niet genoeg, ik ben niet snel ge noeg", aldus Flim-Gerritsen. Desalniettemin kreeg het drietal de vrijwilligersprijs voor jonge ren. „Deze drie dynamische jon geren steken hun handen actief uit de mouwen voor De Bosch- kamp. Zij organiseren de jeugd soos So What, zetten zich in voor de soos van verstandelijk gehandicapten en ontpoppen

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1