'Hoop dat mensen mij weten te vinden als er problemen zijn' Holtens Nieuwsblad Decemberactie eindigt spectaculair Beginjaar goed met Beemd- en Bergtoer Nieuwe raadsleden stellen zich voor: In dit nummer... Oliebollencross SV Holten Concert in Markelo Brand in schuur OCH speelt in Laren Expositie niet-professionele schilders in Natuurdiorama bon! Afvalpas voor gratis storten Bijeenkomst bejaardensoos 'oor hoe nten Iten, alle ach- deze geet nder nor- Pagina 6 Vele ploegen uit de regio streden weer tegen elkaar tij dens het jaarlijkse Kerst voetbaltoernooi. mderdag 02 januari 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mafi Holtens.Nieuwsbtad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40.42 Losse nummers 0.87 Pagina 4 Pagina 4 Holten - De gemeente Riissen- Holten gaat mei ingang van 1 ja nuari 2003 duaal. Dat houdt on der andere in dat de huidige wet houders niet meer gebonden zijn aan hun politiek partij. Voor vijf partijen komt er een nieuw raadslid op het pluche. Voor het Christen Democratisch Appèl is dat Gerdien Tigelaar (51) uit Rijssen. Ze is de enige vrouw onder de nieuwkomers. De nieu we raadsleden leggen donderdag 2 januari tijdens de gemeente raadsvergadering de eed of de gelofte af. De vergadering be gint om 14.00 uur en wordt ge houden in het gemeentehuis in Rijssen. In het Holtens Nieuws blad stellen de nieuwe raadsle den zich voor. Wat is uw beroep? Ik ben kleine zelfstandige. Ik doe onderzoekswerk voor be drijven. Sinds wanneer bent u politiek actief? Sinds '88 ben ik lid van het CDA. Dat ik belangstelling kreeg voor de politiek kwam door mijn werkzaamheden bin nen de Vrouwen Advies Com missie voor de woningbouw, zo wel plaatselijk als provinciaal. Toen pas kreeg ik in de gaten hoeveel impact de politiek heeft op je leven, onder andere door scholen, de inrichting van de wijk, voorzieningen. De ge meente heeft eigenlijk overal be moeienis mee. Dat verbreedde mijn belangstelling. Sinds '88 ben ik lid van het CDA; van '94 tot '00 zat ik in het CDA-bestuur en ik maak nog steeds deel uit van het campagneteam. De laat ste twee was ik schaduwfractiel- id in de commissie Ruimtelijk ordening. Waarom CDA? Het was een bewuste keuze. Ik Gerdien Tigelaar, de enige vrouw onder de nieuwe raadsleden. heb heel lang geaarzeld tussen CDA en RPF Het werd toch het CDA, omdat ik mensen die een andere overtuiging aanhangen, niet wil beperken. Zelf zou ik op zondag nooit gaan zwemmen, maar ik ben er niet tegen dat het zwembad op zondag open is. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen die joods of moslim zijn, op zondag zwemmen. Wat dat betreft gun ik ieder een zekere mate van vrijheid. Je kunt je niet te star opstellen. Waarom wordt u raadslid? Ik ben er eigenlijk min of meer naar toe gegroeid. Ik heb altijd al interessant gevonden om een be slissing zo weloverwogen moge lijk tot stand zien te komen; en nu kan ik daar mede verant woordelijkheid voor dragen. In welke commissie(s) komt u straks en spreken die u aan? Welzijn en Ruimte. Welzijn is altijd goed, je bent dan betrok ken bij de maatschappij. Ik zit nog steeds in de Rijssense Vrou wenraad en hou zo feeling met een deel van de achterban. Vrou wen vertegenwoordigen een grote groep in de maatschappij, die moet je niet onderschatten. En vanuit de Vrouwenraad zijn ook contacten gelegd met al lochtonen; die contacten zijn voor een raadslid ook van be lang. En in de commissie Ruimte ge beurt zo veel; je hebt onder an dere te maken met de uitbreiding na afloop is er gelegenheid tot douchen. Tevens bestaat er de mogelijkheid om de fiets na af loop een douche te geven. Leden van de NTFU en KNWU betalen 2 euro, overige deelnemers die nen 1 euro extra te betalen. Een herinnering is tegen meerprijs beschikbaar. Voor extra informatie kan con tact worden opgenomen met J. Scheperman, tel. 0548-36 18 09 of B. Visser, tel. 0570-65 77 74. Holten - De Wielervereniging Holten opent het nieuwe jaar met de Beemd- en Bergtoer op zondag 5 januari. Er kan gekozen worden uit twee afstanden: 30 en 50 kilometer. Start- en eindpunt is sporthal 't Mossink aan de Keizersweg. Deelnemers kunnen vertrekken tussen 09.00 en 10.30 uur. Kleedruimtes zijn aanwezig en Het startsein voor de Oliebol lencross van SV Holten wordt zondag 5 januari 2003 gege ven om 10.00 uur. Deze cross loop wordt steevast gehouden op de eerste zondag in januari op en rond het sportpark Meermanskamp, op de flan ken van de Holterberg. De crossloop met een lange historie wordt voor de dertig ste keer gehouden en staat open voor leden en niet-leden in de leeftijd van 7 tot en met 70 jaar. Het is een mooie gelegenheid om de overtollige calorieën van de feestdagen kwijt te ra ken en biedt tevens de gele genheid elkaar sportief tege moet te treden. Voor elke leeftijdscategorie zijn er prijzen beschikbaar en elke deelnemer ontvangt een herinneringsmedaille Iedereen kan inschrijven op de afstanden 2 tot en met 10 kilo meter in onderstaande leef tijdscategorieën. Het inschrijf geld bedraagt voor kinderen tot en met 14 jaar 1 euro en voor volwassenen 2,50 euro. 10.00 uur 2 kilometer. Poffertjes, 7 tot en met 9 jaar; Appelflap- penlO tot en met 12 jaar: 10.30 uur: 4 kilometer. Pannekoeken, 13 tot en met 14 jaar; Roomsoe zen (dames), 15 tot en met 34 jaar; Kroketten (heren), 15 tot en met 34 jaar; Bitterbalten. 35 jaar en ouder; 11.15 uur 6 kilometer. Oliebollen, 15 jaar en ouder; 10 kilometer. Krakelingen. 15 jaar et ouder. van industrieterreinen en wo ningbouw. Met name de kwali teit van de inrichting van de ruimte is zeer belangrijk. Je kunt nog zo'n mooie woning hebben, maar als die niet in een sociaal veilige wijk met (groene) ruimte staat is het woonplezier al veel minder. Wat de industrieterrei nen betreft dient er optimaal ge bruik gemaakt te worden van de ruimte, zodat ook nog iets aan het aanzien gedaan kan worden. Een industrieterrein hoeft geen eenduidige steenmassa te zijn, maar kan door goed gebruik van de ruimte best een beetje park achtig aandoen. Waar gaat u zich vooral voor in - zetten de komende jaren? Dat is een moeilijke vraag. Ik zit in twee totaal verschillende commissies. Ik zal mijn best doen om, betreffende datgene wat zich voordoet, samen met anderen tot goede besluiten te komen. In het algemeen zou ik allochtonen meer willen betrek ken bij de samenleving. En ik hoop dat mensen uit Rijssen en Holten mij zullen weten te vin den als er problemen zijn. Wat verwacht u zelfvan de ko mende raadsperiode? Ik denk dat het een hele drukke periode wordt, dat er heel veel op ons afkomt. Je moet elkaar ook nog vinden in het dualisme. Ik zie het allemaal met een nieuwsgierige spanning tege moet. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat allemaal gaat ontwikke len. Markelo - In de Nederlandse Hervormde Kerk te Markelo wordt zaterdag 18 januari een liefdadigheidsconcert gehouden door het Volendams Opera Koor. Het begint om 20.00 uur De kosten zijn 25 euro per per soon. De opbrengst van dit concert zal geheel ten goede komen voor Ruanda, stichting Karibu waar de gezusters Irene en Marjan Tieberik uit Hoog Hexel zich al jaren belangeloos inzetten voor de weduwen en wezen daar. Het idee om dit concert te hou den komt eigenlijk omdat Irene en Marjan rond kerst hun vijftig ste verjaardag vieren. Samen dus honderd. Kaarten zijn in Holten verkrijg baar bij boekhandel Heusink- veld. Er wordt met elkaar gezellig ge vierd dat het nieuwe jaar is be gonnen. Iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Holten - In een schuur aan de Heideweg ontstond dinsdag 24 december rond 14.30 uur door nog onbekende oorzaak brand. In de schuur stond een paar gas flessen, die door de brand ont ploften. De brandweer kwam, maar kon niet voorkomen dat de schuur geheel afbrandde. Voor de rol deur van de schuur stond een voertuig, die door de hitte van het vuur beschadigd werd. Laren - De voorverkoop van kaarten voor de toneelavond van OCH voor Laren en Oranje vindt zaterdag 11 januari plaats. Vanaf 10.30 tot 12.00 uur zijn bestuurleden van L en O aanwe zig in het café van Witkamp voor de verkoop van kaarten. Het toneelstuk, een blijspel dat dit jaar opgevoerd gaat worden, draagt als titel Herinrichtingen wordt opgevoerd door toneel vereniging OCH uit Holten, die als hofleverancier van L en O mag worden gezien. Het is alweer twee jaar geleden, dat Laren en Oranje haar toneel avond heeft gehouden. In ver band met de verbouwing van zaal Witkamp is dit onderdeel vorig jaar komen te vervallen Het blijspel Herinrichting werd geschreven door Herman van der A. en bestaat uit drie bedrij ven. Bertus en Bartus zijn broers 7.e hebben een zaakje in tweedehands spullen. Op een dag krijgen ze bezoek van een ambtenaar van het kadaster, in verband met een herinrichting van grond. Het gelijktijdige be zoek van een aantal kamerhuur ders en buren zorgt voor behoor lijk wat misverstanden en komi sche situaties. De broers slaan de slag van hun leven. Toneelver eniging OCH uit Holten speelt al vele jaren voor Laren en Oranje. Maar ook treden zij jaarlijks op in de omgeving van Holten, zo als de Dijkerhoek en Bathmen. De kaarten voor de voorstelling kosten 5 euro voor leden van L en O, niet-leden betalen 6,50 eu- Zaterdag 11 januari na 13.00 uur. zijn de kaarten die over zijn, telefonisch te bestellen bij secre taresse Hermien Rothman-Mars- man, telefoon 401319. Holtens Nieuwsblad do geeft geld aan scouting ■hen - Nido Universal verstuurd sinds enkele jaren geen kerstkaar- i meer naar relaties van het bedrijf. Het uitgespaarde geld wordt geven aan een goed doel. Deze keer is dat de gehandicapte scou- g BE Blauwe Vogels St. Joris in Holten. Zij ontving van de Nido i cheque ter waarde van 1250 euro. (Foto: Sander Scheperman) erdenking madese Begraafplaats - De traditionele herdenking op de Canade- Begraafplaats werd afgelopen kerstavond gehouden. Velen kwa- ïn naar het oorlogskerkhof om de herdenking bij te wonen. Basis- holieren zetten de door carnavalsvereniging De Fienpreuvers ge- onsorde kaarsjes bij de graven neer. (Foto: Gert Perdon) Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: Woonplaats: icbruik deze bon voor het opgeven van ceit nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad: Dhr./mevr.: Adres Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €41.85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 i €40.42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede 1 ('««se nummers: €0,87) is, naar eigen inzicht de Tuin van Nederland op het doek vereeuwigen. Uit de ruim 250 inzendingen zijn de beste geselecteerd. Een deskundige jury heeft hieruit drie prijswinnaars gekozen. Deze worden bekendgemaakt tijdens de opening van de ex positie op 20 december om 20.00 uur. Het is interessant om te zien hoe het landschap van Overijssel door verschil lende schilders is geïnterpre teerd. Deze verscheidenheid maakt de tentoonstelling uiter mate boeiend. Op de foto staan de drie win naars. Van links naar rechts: H. Blankenberg Harfsen (der de prijs), F. Groenewoudt Holten (eerste prijs) G. Pie- ters Duiven (tweede prijs). Holten - De expositie voor niet-professionele kunstschil ders in Natuurdiorama Holten is een groot succes. Uit de vie rendertig tentoongestelde wer ken heeft een vakjury drie winnaars gekozen. De eerste prijs was voor Holtenaar meester Groenewoudt. De schilderijen zijn nog tot en met 5 januari te zien. Deze ex positie is het resultaat van een wedstrijd met als opdracht: Schilder het landschap van Overijssel, de Tuin van Ne derland. Het natuurmuseum schreef deze wedstrijd uit in samen werking met het Gelders Overijssels Bureau voor Toe risme. Vanaf het voorjaar kon iedereen, die niet beroepshal ve met de schilderkunst bezig Teuni Krooshof maakt echte Keunedarpse jam. Deze is te verkrijgen bij de VVV in Holten. SV Holten prolongeert dc ti tel in het zaalvoetbaltoernooi de Nacht van Blauw Wit in I sporthal 't Mossink. Irenè - Bejaardensociëteit Hol ten houdt dinsdag 7 januari een bijeenkomst in Irene. Deze be gint om 14.30 uur. Holten - De burgers van Rijs- sen-Holten krijgen een afvalpas. Daarmee kunnen ze in het jaar 2003 htm afval gratis storten op de gemeente werf. Ook het bren gen van afvalgoederen bij de Kringloop is gratis. Dat geldt al leen voor huishoudelijk afval. De gemeenteraad besloot on langs om met ingang van 1 janu ari 2003 het storten van huishou delijk afval voor de burgers van de gemeente Rijssen-Holten gra tis te maken. Dit gratis storten geldt voorlopig alleen voor het jaar 2003. In de loop van het jaar wordt nader onderzocht hoe hier voor de toe komst mee omgegaan wordt. Omdat het brengen van afval op de gemeentelijke brengpunten alleen bedoeld is voor inwoners van de gemeente Rijssen-Hol ten, wordt bij wijze van identifi catie een afvalpas verspreid naar alle adressen binnen de gemeen te. De bedoeling is dat deze afval pas in de loop van februari 2003 bezorgd wordt. Op vertoon van deze pas kan dan gratis gestort worden op de afvalbrengpunten. Zonder deze afvalpas kan men geen afval storten op de afval brengpunten. Op de gemeentewerf in Holten, Waagweg 4. kan huishoudelijk afval en groenafval gestort wor den van maandag tot en met vrij dag tussen 13.00 en 15.30 uur en zaterdags van 13.00 tot 15.00 uur. Smidsbelt - De Decemberactie van de Holtense Handelsvereniging kwam afgelopen zaterdag 28 december spectaculair aan een einde. Vanuit een laadwagen van Müller Transport werd een show gepresenteerd op de Smidsbelt onder leiding van Jan-Herman ten Velde, de nieuwe Prins Carnaval en zijn Adjudant en Magic Melody Drive-in-show. Mevrouw Mensink van de Forthaarsweg was uiteindelijk de gelukkige die met de hoofdprijs er vandoor ging: een gloednieuwe auto; Mevrouw Nijenhuis van de Kolweg kreeg de droomreis naar Portugal aangeboden en meneer Van den Bos van de Kozakkenstraat ontving de digitale camera. (Foto: Gert Perdon)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1