Holtens Nieuwsblad Plan steunpunt op Holterberg niet haalbaar Verzoek kopen 't Paalhuus door gemeente afgewezen Hieuws Levende Kerststal trekt veel bezoekers Bike Rent Holten Buitenaktiviteiten zoekt vaste stek: Vrachtwagen schampt wagen Wegenwacht U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! BON; Herdenking begraafplaats Nominaties prijswinnaars Decemberactie HHV Bushokje vernield Bloedafname blijft maar dan wel kleinschaliger Kampioenschap carbid schieten Borden Espelo k DAF trucks voor Landmacht Holtens Nieuwsblad Vrijdag 27 december 2002 Fax:0548-366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Holtens.Nieuwsbiad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40.42 Losse nummers 1 0,87 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dal: ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: i Geeft op als abonnee voor bet Gcbmik deze to„ v„r NfenreWM; het opgeven van een J nieuwe abonnee. qd Dhr/mevr.: f\ Adres: j Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (|osse nummers: €0,87) Holten - De gemeente vindt het plan Libéma, ten aanzien van een hoofdsteunpunt op de Hol terberg, onhaalbaar. Libéma wil een steunpunt realiseren als er, bijvoorbeeld door nationaal park en de gemeente, 9 miljoen euro op tafel gelegd wordt. Burge meester en wethouders zien af van verder overleg met Libéma over het hoofdsteunpunt. Het college praatte eind vorig jaar met vertegenwoordigers van Libéma over de realisering van het hoofdsteunpunt op de Hol terberg, in het kader van het na tionaal park. Vervolgens hadden ambtenaren van de gemeente en de secretaris van het Overlegor gaan Nationaal Park een gesprek met enkele vertegenwoordigers van Libéma. Tijdens dat gesprek legde Libéma een plan op tafel, met investeringsraming en ex ploitatiebegroting. De door Libéma ingediende schets voorzag volgens de ge meente in vrij kleinschalige voorzieningen. Voor het realiseren van het hoofdsteunpunt denkt Libéma ruim 6 miljoen euro nodig te hebben. Daar moet nog het uit kopen van de eigenaar van De Wielen en de kosten van het ver leggen van de weg bijgeteld worden. Libéma voorziet een jaarlijks exploitatietekort van 170.000 euro. ,,Het komt er op neer dat Libéma bereid is het hoofdsteunpunt te realiseren en gedurende tien jaar te exploite ren wanneer externe financiers (waaronder het nationaal park en de gemeente) een bedrag van ruim 9 miljoen euro op tafel leg gen", aldus de gemeente. 'On haalbaar' is het oordeel van bur gemeester en wethouders. De gemeente vindt dat het 'particu lier initiatief hier moet investe ren en eventuele bijdragen van uit het nationaal park en de ge meente kunnen slechts aanvul lend van aard zijn. Holten - De herdenking op de Canadese Begraafplaats werd afgelopen dinsdag 24 december gehouden. Door een fout in het persbericht van Stichting Vie ring Nationale Feestdagen, kwam er een onjuiste datum in het Holtens Nieuwsblad te staan. In de krant stond namelijk dat de herdenking afgelopen zondag zou zijn gehouden. De Stichting hoopt niet dat hierdoor mensen voor niets in de kou hebben ge staan. De Stichting biedt daarom haar verontschuldigingen aan voor deze fout. Holten - Uit de grote stapel met inzendingen zijn alle mensen in het onderstaande lijstje er nu al zeker van dat zij op zaterdag 28 december een prijs uitgereikt zullen krijgen, door de Holtense Handels Vereniging. Aangezien er nog een aantal prijzen te vergeven is, heeft iedereen nu nog de mogelijk heid om aan deze grote de cemberactie van de Holtense Handelsvereniging mee te doen. Lever dan ook snel een van de waardebonnen in en vergeet niet de slagzin af te maken. Deze bon zijn nog in te leveren tot en met 27 de cember bij een van de winke liers in Holten. Op zaterdag 28 december wordt vanaf 15.00 uur op de Smidsbelt de prijsuitreiking gehouden. Het festijn zal om 17.00 uur zijn afgelopen. Ma gie Melody Drive-ln Show zorgt voor de muziek. Genomineerde prijswinnaars: Van Coeverden, H.J. Wans- inkstraatló; J.J. Van der Vlugt, Larenseweg 9; H. Tem pelman, Maneschijnsweg 32; .1. Ebrecht, HakkertsweglO; M. Stoevenbelt, Beuseberger- weg 43; H. Podt, Mane schijnsweg 5; J. Meuleman, BorkeldsweglS; W. Rullman, Fazantenweg 24; M. Apper- loo, Nagelhoutstraat 8; J. V/d Meulen, Schreursweg 5; H. Bekkernens, Dijkerhoekse- weglO; W. Akkeriet, Langstraat 38; G.W. Schooi en, Kwintenwegl4; M. Aaf- tink, Canadastraat 36; Koop man, Mossinkserf 20; D. Tee- selink, Drostenstraat 7; EI. Van den Bos, Kozakkenstraat 62; G.T. Veneklaas, Tolweg 6; A. Scheperman, Schouten- straat 27; Overmeen, Kwin- tenwegll; A. Bulsink, Spar- renweg 6; W. Beltman, Kol- weg 5; Hulsman. Langstraat 26; D. Bosschers, Weverstraat 9; J. Paalman, Jeurlinksweg 5; E. Rozendom, Rietmolen straat 6; E. Meijerman, Waar- denborchstr. 44; G. Slotman, Oranjestraat 75; T. Tuitert, Vijfhuizenweg 7; G. Mensink, Forthaarsweg 11 naar werkt 3,5 dag bij Waterloo. De rest van de week is hij in de weer voor zijn eigen bedrijf. Inmiddels heeft Vukkink vier oproepkrachten in dienst. 'Je moet overal iemand bij hebben, ook al om de veiligheid.' Het bedrijf biedt een compleet verzorgd programma. 'De deel nemers willen naast de activitei ten ook ergens een kop koffie kunnen drinken of na de tijd ge zamenlijk ergens bij elkaar ko men en iets eten.' Vukkink organiseert zijn activi teiten het hele land door. Hij wil mobiel blijven werken, maar zoekt een vaste stek in Holten, van waaruit hij zijn werkzaam heden uit kan bouwen. 'Je hebt een plek nodig waar de deelne mers samen komen en ontvan gen worden met een kopje kof fie, een basis waarop ze terugko men. Waar je de dag of de acti viteit besluiten kunt met een hapje en een drankje, of een warm en koud buffet. Als dat niet tot de mogelijkheden be hoort, haken sommige bedrijven af.' Naast de survivals en buiten sportactiviteiten verzorgt het be drijf ook kinderpartijtjes, waar bij onder andere oud-Hollandse spelen tot de mogelijkheden be horen. Voor meer informatie: BikeRent Holten, telefoon (0548) 366220. fax (0548) 366330. Internet: www.bikerentholten.nl en e-mail: info@bikerenthol- ten.nl Holten - Er zijn onlangs nieuwe bushokjes geplaatst. De eerste is al vernield. In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 december trof de sur veillance op de Koningin Wil- helminastraat de kapotte abri aan. Onbekenden hadden de zij panelen geopend waarin recla memateriaal kan worden ge plaatst. Het binnenwerk lag naast de abri. De politie kon dit nog terugplaatsen. Ook de vuil nisbak naast de abri werd ver nield. De daders waren inmiddels ver dwenen. Wie de politie informa tie kan verschaffen over deze vernieling, kan met hen contact opnemen. Uiteraard kan hier over ook vertrouwelijk met wijkagent Bert van Eijk worden gesproken. Espelo - De sfeer zat er weer goed in bij kinderboerderij Dondertman. Ondanks een zeer regenachtig begin afgelopen zondag, mocht dat de pret niet drukken. Velen kwamen een kijkje nemen bij de kinderboerderij, waar een Levende Kerstal stond. Verder was er live mu ziek aanwezig zoals koren en midwinterhoornblazers. Het evenement ging deze keer het vijfde jaar in. (Foto: Gert Perdon) Holten - Het begon anderhalf jaar geleden met het via VW Holten begeleiden van moun- tainbiketochten en groeide uit tot een eigen bedrijf: Bike Rent Holten Buitenaktiviteiten. Het bedrijf van Holtenaar Henrie Vukkink houdt meerdere buiten sportactiviteiten voor onder meer personeelsfeesten. Voor Bike Rent Holten zoekt Vukkink een vaste stek. Een verzoek aan de gemeente voor medewerking om het Paalhuus te kunnen ko pen, werd afgewezen. Vukkinks oog viel op het Paal huus: 'Een perfecte locatie om groepen te ontvangen. Vandaar kunnen ze zo de bossen in. En met de kano's ben je van daaruit snel bij de Schipbeek. Het is ook een mooi gebouw. Ik zou het zelf op kunnen knappen en vei lig maken.' 7- samen met de WV. 'De deelne mers komen ergens samen, er wordt een spannend spookver haal verteld en vervolgens gaan ze de.Zuurberg op. Ja, en daar komen ze allerlei gespuis en griezels tegen.' Hij begeleidde tochten vanuit Landal Twen- haarsveld, organiseerde team- buildingsdagen voor de politie en andere bedrijven. Nieuw zijn de I-Mode tochten. 'De deelnemers krijgen een mo bieltje mee en via de telefoon krijgen ze opdrachten. De goede antwoorden worden ook per mo bieltje doorgegeven.' De geboren en getogen Holte- Holten - Het CLB en Rode Kruis Holten bedanken alle donoren die afgelopen maan dag 16 december tijdens de laatste grootschalige bloedaf name in de sporthal een halve liter bloed afstonden. Ondanks dat veel mensen el ders verplichtingen hadden, kwamen er toch nog 290 do noren, een prima resultaat dus. Slechts acht donoren mochten om diverse redenen geen bloed geven. Na afloop van de bloedinza- meling werden alle vrijwilli gers namens het CLB bedankt voor de inzet van, voor som migen, heel veel jaren. Vanaf 1969 zijn bij grootscha lige afnamen in totaal 20.010 zakken bloed afgenomen. Medewerkers van Sanquin Bloedbank locatie Deventer waren aanwezig om de dono ren de juiste informatie te ge ven over de verandering van bloedafname in Holten. Voor veel donoren was het een geruststelling te horen dat de bloedafname gewoon door gaat in Holten, zij het in klei nere groepen. In de loop van 2003 ontvangt iedere donor een schrijven met de informa tie hoe de bloedafname in het vervolg gaat plaatsvinden. Het Rode Kruis afdeling Hol ten blijft actief betrokken bij deze bloedinzameling nieuwe stijl. Holten - Op de zuidbaan van de Rijksweg A 1 vond woensdag 18 december een aanrijding plaats tussen een vrachtauto met aanhangwagen en een dienst voertuig van de wegenwacht die stilstond op de vluchtstrook. De bestuurder van de vrachtauto reed met de rechterzijde van zijn voertuig over de vluchtstrook. De op die-vluchtstrook met pech staande personenauto werd juist door de Wegenwacht geholpen. De oplettende Wegenwacht zag de vrachtauto naderen en kon op tijd met andere aanwezigen wegkomen. De vrachtauto schampte met de rechterzijkant langs de linker zijkant van het voertuig van de Wegenwacht die daardoor schade opliep. Tot de ze schade bleef het beperkt. Tegen de chauffeur van de vrachtauto wordt proces-verbaal opgemaakt. Begin november stuurde hij een brief naar de gemeente met de vraag of hij het Paalhuus zou mogen kopen. 'Ik kreeg een tele foontje van een ambtenaar dat het gebouw voorlopig niet te koop kwam. Ik vind dat jammer, want deze locatie zou perfect passen bij het bedrijf. Het Pieter pad loopt er langs. En een be drijf dat dit soort recreatieve mogelijkheden biedt, heeft Hol ten nog niet.' De Holtenaar heeft zijn spullen momenteel onderge bracht in een grote loods. Vukkink begon zijn recreatieve activiteiten rond Holten direct na de mond- en klauwzeercrisis, toen de Holterberg niet meer af gesloten was. In eerste instantie begeleidde hij, op verzoek van de Holtense VVV, mountainbi- ketochten. Samen met Jan Stam verhuurde hij fietsen aan vakan tiegangers. Er kwam steeds meer vraag naar (Foto: Harry Broeze) recreatieve activiteiten in en rond Holten; Vukkink kocht handbogen en verzorgt hand- boogschieten op locatie, zowel binnen als buiten. Vervolgens kwam er een mobiele klimwand, die zowel binnen als buiten op gezet kan worden. En er werden kano's aangeschaft. Het bedrijf biedt nu meerdere survivals. Vukkink zelfheeft alle sporten die hij aanbiedt ook zelf beoe fend, maar is van huis uit een fietser. 'Op de weg als het kan. Dat is het mooiste, dan kom je verder weg.' En er kwam vraag naar thema activiteiten. Vukkink organi seert sinds kort spooktochten. Pagina 3 tweei Mark Tuitert werd tijdens het NK Allround Assen. Hij gaat nu door het EK in Heerenveen. Door het intreden van het duaal systeem, komen er plaatsen vrij voor nieuwe raadsleden. Pagina 5 Het blijft afwachten of er een Elfstedentocht komt. Vader en zoon Sluiter nemen het ze kere voor het onzekere. Beusebergerweg - Het Open Holtens Kampioenschappen car bid schieten wordt Oudejaarsdag van 15.00 uur tot donker gehou den bij Erve van Menum aan de Beusebergerweg. Deelname en kijken is gratis. Iedereen wordt uitgenodigd mee te doen of te komen kijken. Hap jes en drankjes staan klaar. Ook is er muziek aanwezig. Er wordt individueel geschoten in een van de categorieën: da mes, heren en jeugd. Jonge kin deren mogen ook schieten, maar dan wel onder begeleiding. Voor de winnaars zijn wisselbekers beschikbaar. Espelo - De plaatsnaamborden Espelo, Gemeente Rijssen-Hol- ten zullen 31 december worden geplaatst. Dit gebeurt om 14.00 uur aan de Bijvanksweg 1De borden worden geplaatst langs de S 14 komende vanaf Nieuw- Heeten ter hoogte van Bijvanks weg 1 en komende vanaf Holten aan de Weustenweg 2. VOETPADEN Nemo doet een dringende oproep aan de Twee de Kamerfracties en de Staten1 fracties om in hun verkiezings programma's op te komen voor de belangen van voetpaden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1