Brandweer wijst op gevaren koolmonoxide Veel bezoekers verwacht bij lustrum Levende Kerstal 0 Jeuws Holtens Nieuwsblad Talentenjacht SG Waerdenborch Creatieve kerstmarkt Boschkamp Rabobank, ook voor ai uw verzekeringen! Kinderboerderij Dondertman in kerstsferen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! In dit nummer. Aanleveren kopij Vervroegde sluittijden Herdenking op begraafplaats Weekendweer i iVi 21 t/m 31 decemSei Van de Maat - Holten De voorverkoop van Vuurwerk is begonnen!!! Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. tour met Smart Modieuze Ford Ka voor 2003 Donderdag 19 december 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mailHoltens.Nieuwsblad®who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nommer-. f 0.87 Holten - Een gezin in Bome kwam vorige week in een le vensgevaarlijke situatie terecht door een te hoge concentratie van koolmonoxide in de wo ning. Gisteren is uit onderzoek gebleken dat er twee hoofdrede nen zijn aan te wijzen. Ten eer ste bleek dat er niet geventileerd werd in de woning. Ten tweede functioneerde de cv-ketel niet naar behoren. In woningen gebouwd tot 1988 werd gebruik gemaakt van het zogenaamde 'open systeem' voor geisers en cv-ketels. Dit bete kent dat de ketel of geiser de lucht voor de verbranding haalt uit de woning zelf. Dit in tegen stelling tot de huidige modellen die de lucht voor de verbranding door een gesloten systeem van buiten haalt. Wanneer er bij de 'open systemen' niet goed wordt geventileerd, kan dit levensge vaarlijke situaties opleveren. Er wordt geen verse lucht toege voerd en de zuurstof wordt uit de woning gezogen ter verbran ding. Door gebrek aan schone lucht kan de ruimte zich met verbrandingsproducten zoals koolmonoxide vullen. Dit is te verhelpen door het ven tileren van de woning. In de ruimte waar de ketel of geiser hangt, dient in ieder geval een opening in de gevel te zijn waar door lucht kan worden aange voerd. Dit kan een klapraampje of bijvoorbeeld een ventilatier- ooster zijn. Verder is het van belang, dat dergelijke 'open systemen' jaar lijks gecontroleerd worden door een erkend installateur. Dit voorkomt dat er door mechani sche fouten in een ketel of geiser een te hoge concentratie kool monoxide in de verbrandings producten komt. Koolmonoxide is een kleurloos en reukloos gas wat niet waar te nemen is door mensen. De eerste symptomen van koolmonoxide vergiftiging zijn misselijkheid, hoofdpijn en lusteloosheid. Bij een hoge concentratie en een langdurige blootstelling krijgt men last met de ademhaling en kunnen er hartritmestoornissen optreden. Holten - Leerlingen van scho lengemeenschap De Waerden borch hebben afgelopen dins dag meegedaan aan de jaar lijkse Talentenjacht. Winnaars hiervan werden Marlin Anind- jola en Macus Lammers met een eigengemaakte rap. De groep van Rob Reijnders werd winnaar bij de bovenbouw met het zelfgeschreven num mer Unscrupulous Act. De groep van Leonie Nikkels werd bij de onderbouw win naar met het nummer Hij Is Van Mij. Esther Koeslag en Denise Scheperman staan op de foto. Met het lied I'm So Exited kregen zij de aanmoedigings prijs voor de onderbouw. (Foto: Sander Scheperman) Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr.'mevr.: aan een ander door' Adres: i Woonplaats: BON: Geeft op afs abonnee voor bet OM Jczc bon yno,Ho[lem NjeuwsbJad: liet opgeven van een J nieuwè abonnee ad Dhr./mevr.: Adres: j Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) Boschkamp - Dorpshuis de Boschkamp stond afgelopen woensdagmiddag in het teken van kerst. Hier werd namelijk een creatieve kerstmarkt gehouden voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Kinderen konden er zelf een kerstbakje, kerstkaart ot een kaars ma ken. Verder is er in de ontmoetingsruimte een expositie over oud-Holten. Er worden kerstworkshops gehouden en een kerstverloting. Verder draait er vrijdag 20 december een kinderfilm en komt Dolf Moed 22 december langs met zijn Theaterfiets. (Foto: Sander Scheperman) Holten - De aanlevertijden van kopij voor de volgende en daarop volgende krant, zijn gewijzigd. De eerstvolgende editie van het Holtens Nieuwsblad verschijnt vrij dag 27 december. Kopij voor deze krant moet uiterlijk maandag 23 december bij de redactie binnen zijn. Kopij voor de krant die verschijnt op donderdag 2 januari moet ui terlijk vrijdag 27 december bij de redactie binnen zijn. Daarna zijn de aanlevertijden weer normaal: uiterlijk op dinsdags voor de krant van dezelfde week. De redactie wenst iedereen fijne feestdagen toe en een gelukkig en lezenswaardig nieuw jaar. Rabobank Espelo - Kinderboerderij Don dertman verzorgt deze maand voor de vijfde achtereenvolgen de keer een Levende Kerststal. De vijfde in successie en daar mee het eerste lustrum. Ter her innering aan deze mijlpaal is er voor iedere bezoeker bij het ver trek een leuke herinnering. Op initiatief van wijlen mevrouw J. Paalman kreeg de Levende Kerststal destijds gestalte. Van wege het opvallend sfeervolle karakter, trok het evenement di rect veel belangstelling en geniet nog ieder jaar een groeiend aan tal bezoekers. Vanwege de jaar lijks enorme belangstelling heeft de organisatie opnieuw besloten het evenement driemaal te hou den en wel op zondag 22, maan dag 23 en donderdag 26 decem ber (Tweede Kerstdag). Het kersttafereel is die dagen telkens te bezichtigen tussen 16.30 en 20.00 uur. Donateurs van de boerderij hebben uitsluitend op vertoon van hun kaart vrij entree (maximaal vijf personen). Dat geldt eveneens voor kinderen van de basisscholen. Alle overi ge bezoekers betalen 1 euro toe gang. Om de Levende Kerststal gestal te te geven heeft de organisatie zich opnieuw verzekerd van de medewerking van zo'n vijftig vrijwilligers per avond. Zonder hun inzet zou het evenement ze ker met zijn uitgegroeid tot het thans door zo velen in Holten en wijde omtrek gewaardeerde eve nement. De toepasselijk verlichte entree van de kerststal is niet gelijk aan de gebruikelijke ingang van de kinderboerderij, maar bevindt zich even verderop aan de Mees ter Bosweg, net voorbij de speel weide. Langs de enige tijd gele den opgerichte hooiberg, die voor deze speciale gelegenheid dienst doet als herberg en over- Pagina 7 Thea von Bannisseht vestigt zich als klassiek homeopaat in Holten. 'Genezen met het gelijke.' Er staat voor het vijfde jaar een Levende Kerstal bij de kinderboerderij. eenkomstig hel kerstverhaal 'vol' is, lopen de bezoekers via een sfeervol verlichte route naar de kerststal die is ingericht in een tijdelijk onderkomen in de her tenwei achter op het terrein. Om teveel oponthoud te voorkomen, is de stal vergroot en de inrich ting enigszins aangepast. Op hun wandeling naar de kerst stal worden de bezoekers gecon fronteerd met de aartsengel Ga- briël die vanuit de hemel neer daalt om de blijde boodschap te verkondigen. Naast Jozef en Maria, natuurlijk de kribbe met het kindje Jezus en enkele herders, is er ook een ver telster in de kerststal. Zij leest meerdere malen een (ver)korte versie van het kerstverhaal voor. Ook de os en de ezel zijn van de partij. Het draaiboek wordt ge completeerd door de drie wijzen die hun gaven aan de nieuwge borene aanbieden. Vlak bij de stal - met daarboven een prachtig lichtende ster - hoeden herders hun schapen. Op de wandeling over het in drukwekkend mooie terrein waarboven prachtige sterren stralen en waar vuurkorven gloeien, passeert men tevens een halfopen muziektent, waarin op vastgestelde tijdstippen een kin derkoor zingt. Zondag door een koor van leerlingen van de Bos- school uit de buurtschap Espelo, maandag door Kinderkoor Little Lights uit Colmschate en don derdag Tweede Kerstdag door het kinderkoor uit Nieuw-Hee- ten. Tijdens de pauzes van de ko ren zorgt de groep midwinter- hoornblazers uit Haarle/ Nieuw- Heeten met hun bekende sonore klanken voor een toepasselijke omlijsting van het kerststalge- beuren. Op het terrein van de kinderboer derij staan een aantal kramen waar men tegen betaling van een bescheiden bedrag Glühwein, warme chocolademelk, koffie of thee kan verkrijgen. Overige consumpties en warme snacks zijn verkrijgbaar in de kantine. Met het oog op de vernachte drukte is de kinderboerderij tij dens het evenement uitsluitend bereikbaar via de Raalterweg en de Haalmansweg. Om de rust en de specifieke sfeer rond de kerststal niet te versto ren, worden alle overige toe gangswegen afgesloten. Parke ren is mogelijk op het weiland aan de Haalmansweg, even voor bij de hoek Raalterweg. Vandaar wandelt men over de tijdelijk verlichte Meester Bos weg naar de kerststal. Uitslui tend mindervaliden en degenen die een speciale parkeerkaart hebben ontvangen, mogen hun auto vlak bij de kinderboerderij parkeren. Mensen die slecht ter been zijn kunnen eveneens bij de kinder boerderij worden afgezet, waar na de auto even verderop gepar keerd moet worden. De kinder boerderij beschikt in dit verband over enkele rolstoelen. Bezoe kers wordt dringend geadviseerd de aanwijzingen van de mede werkers te volgen. Lees verderop pagina 17. Pagina 15 Burgemeester Jan Lonink kijkt terug over het jaar 2002 en hoe volgens hem de her indeling goed verloopt. Pagina 17 Henk Wansink neemt af scheid als brandweercom mandant in Holten. Hij heeft het met veel plezier gedaan. Holten - Traditioneel wordt er zondag 22 december om 16.30 uur een herdenking gehouden op de Canadese Begraafplaats. Leerlingen van de Holtense ba sisscholen plaatsen bij alle oor logsgraven een kaars als teken van bezinning en vrede. Het is tien jaar geleden dat de heer en mevrouw Van Dam met het voorstel kwamen het Finse gebruik van kaarsenbranden op graven traditie te laten worden op de Canadese Begraafplaats. Mevrouw Van Dam is zelf Finse van geboorte en weet als geen ander wat het je doet om op deze avond leven en dood dankbaar heid en respect in licht uitge drukt te zien. De familie Van Dam heeft gedu rende de eerste vijfjaar deze ac tie gefinancierd en daarna heeft carnavalsvereniging De Fienp- rcuvers toegezegd dit ook voor vijfjaar te willen sponsoren. Toenemende kans op neerslag en minder koud. Vrijdag, zater dag en zondag veel wolkenvel den met kans op regen of enkele bui, afgewisseld door opklarin gen en af en toe zon. Nacht tem peraturen eerst -3.0 a -4.0 gra den, zaterdag en zondag 4.0 a 5.0 graden. Temperaturen over dag rond de 8.0 a 9.0 graden. Er komt een zuidwestelijk stroming met aanvoer van zachte lucht. BLOEMENDAL FIETSPLUS Banisweg 3 - Rijssen telefoon 0548-512217 Geen beste/lijsten ontvangen? HAAL ER NÜ EEN IN DE WINKEL l.v.m. de komende feestdagen dienen WJ de advertenties voor de uitgave ;t Holtens Nieuwsblad rp; binnen te zijn tp volgens onderstaande gegevens: Verschijningsdatum: vrijdag 27 december Sluittijd advertenties: vrijdag 20 december om 15.00 uur rF in bezit van de vertegenwoordiger Ijgl Verschijningsdatum: donderdag 2 januari 2003 Sluittijd advertenties: vrijdag 27 december om 15.00 uur in bezit van de vertegenwoordiger De medewerkers van Wegener Huis aan Huiskranten wensen u prettige feestdagen ;.^veri|ssels Nieuws Caravan Motor I

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1