Kakelbont terug naar Lageweg Altamura begint met piz z ab akker opleiding BUDGET STOR E Kerst voordeel Een piek voor één euro Kikkerkleurwedstrijd Albert Heijn Agenda Medische Diensten Kerk Diensten Weerweekoverzicht THE Herdenking overledenen Bijeenkomsten NBvP Holten Almelo Laatste grootschalige bloedinzamelingsactie Rijden met alcohol op Bijeenkomst Passage Bijeenkomst Anbo Holten Kerstzang Open Deur Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 12 DECEMBER 2002 HOLTENS NIEUWSBLAD Lageweg - Kindercentrum Ka kelbont zal 1 februari terug ver huizen naar de oude stek aan de Lageweg 2. Het kindercentrum is dan een klein jaar gevestigd geweest in noodunits aan de La- renseweg. De officiële opening van het nieuwe pand zal plaats vinden in maart 2003, als alles weer op de plek staat en de kin deren een beelje gewend zijn aan het nieuwe kindercentrum. Het nieuwe centrum is ontwor pen door architectenbureau Le- ijh, Kappelhof, Seckei en Van den Dobbelsteen uit Hengelo. Kakelbont biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan kin deren van 0-13 jaar verdeelt over vier groepen dagopvang en een groep (dertig plaatsen) bui tenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang wordt gevestigd onder de groepen dag opvang, maar krijgt wel een ei gen entree op straatniveau aan de kant van de Hoffesstraat. In goed overleg met de gemeen te en stichting Sociaal Cultureel Werk, de huidige aanbieder van buitenschoolse opvang in Hol ten, is besloten dat Catalpa vanaf 1 maart de bestaande buiten schoolse opvang overneemt. Voor deze doelgroep wordt bin nenkort een informatieve avond gehouden. Op donderdag 12 december is er weer de jaarlijkse kerstmarkt in Holten. Ook kindercentrum Ka kelbont zal daar vertegenwoor digd zijn. Tijdens de kerstmarkt kan men deelnemen aan de prijsvraag van Kakelbont en voor diegene die de leukste naam voor de nieuwe buitenschoolse opvang bedenkt ligt er een leuk prijsje klaar. Voor de dagelijkse zorg en be geleiding van de kinderen staat een team professioneel opgelei de, enthousiaste, maar vooral ook lieve groepsleidsters klaar. Arts Maatschap Huisartsen Holten, Keizersweg 32, telefoon 0548-363553. Spreekuur volgens afspraak. Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren (17.00 - 08.00 uur) en tijdens weekenden en feestdagen bellen met Centrale Huisartsenpost Salland. telefoon 0570-501777. Zie ook website: www.huis- artsenholten.nl. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111 Geopend op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apotheek is. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. W. Pot, 0547- 271350. Dierenarts: Dierenartsencombinatie Holten, Dorpsstraat 24C, telefoon 362004. Spreekuur: 8.00 - 9.00 uur en 12.30 - 13.00 uur. Daarbuiten na tele fonische afspraak, telefoon 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema. Larenseweg 54, telefoon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk Zondag 15 december 9.30 uur, ds. H. Gijsen, nevendienslen. 19.00 uur, ds. H. Gijsen. Dijkerhoek: 11.00 uur, ds. H. Gijsen. Eerste collecte: diaconie: tweede collecte: kerkvoogdij. Okkenbroek: 10.00 uur, ds. J.C.A. Kruithof- Looije, met zanggroep. Uitgangscollecte: Imminkhoeve. Gereformeerde kerk Zondag 15 december: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 19.00 uur, ds. F. van der Weij, Rijssen. Eerste collecte: kerk. tweede collecte: evangelisatie. Woensdag 18 december 19.00 uur. Evangeliegemeente De Loofhut (Dorpsstraat, HMV-gebouw) 10.00 uur, samenkomst. Katholieke kerk Holten, zondag 15 december: 9.30 uur, gezinsviering, zang: jongerenkoor uit Tubbergen. Voorganger pastor Wolters Nieuw-Heeten, zaterdag 14 december: 19.00 uur gezinsviering, past. B. Wolters, kinderkoor; zondag 15 december: 09.00 uur communieviering, werkgroep Liturgie. Vorige week viel er in de avond van zondag tot middernacht langdurig regen. Dit werd veroorzaakt door een koufront dat van west naar oost over het land trok. Holten kreeg 5.2 mm en Espelo 4.6 mm. Verder in de nacht bleef het droog en klaarde het flink op. Ook begin van de morgen nog opklaringen daarna geheel bewolkt. De hele middag overheerste de bewolking, er viel af en toe wat motregen, maar veel stelde het niet voor. In de avond van maandag en nacht was het zwaarbewolkt en viel er soms wat lichte motregen. Hierdoor kon de temperatuur ook niet sterk dalen, het werd 6.6 graden als minimum. De hele morgen zag er somber en grijs uit. 's Mid dags begon de bewolking te breken en kwam de zon weer te voorschijn. Het was niet koud met 9.1 graden als maximum. Er viel overdag geen neerslag. In de nacht hadden we een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden, wel was het sterk nevelig. Het kwik daalde naar 3.7 graden als laagste waar de. Een groot deel van de morgen was het nevelig en bewolkt. Daarna gelei delijk opklaringen, wolkenvelden en nu en dan zon. In de middag perioden met zon afgewisseld door wat dimne bewolking. Het werd nog 7.4 graden. Donderdag In de avond van woensdag vormde in de vochtige lucht dichte mist. In de loop van de nacht raakte het bewolkt en loste de mist weer op. Het was wel kouder met 2.3 graden in de hut. In het eerste deel van de morgen nog wat opklaringen en af en toe zon, daarna veel bewolking. De middag verliep somber en grijs. Een noordoostelijke stroming voerde vrij vochtige lucht aan. Vrijdag De hele nacht bleef het bewolkt waardoor de temperatuur boven het vries punt bleef. In de morgen viel er geregeld wat lichte regen en motregen. Ook ging de temperatuur naar beneden naar 0.6 graden. Door de matige noord oostenwind lag de gevoelstemperatuur ruim onder het vriespunt waardoor het kouder leek. In de middag bleef het ook bewolkt. Er was geen zon. De nacht verliep met veel bewolking, het kwam niet tot vorst omdat er geen opklaringen voorkwamen. Het minimum bedroeg 0.6 graden. In de morgen kwam er een enkele opklaring voor. Halverwege de middag viel er ijsregen uit de bewolking. De temperatuur was gedaald tot onder nul. Het werd een zon loze dag. Zondag In de tweede helft van de nacht begon het op te klaren waardoor de tempera tuur nog meer kon zakken. Het werd -4.7 graden in de weerhut, bijna matige vorst, vlak boven de grond werd het -5.6 graden. In de morgen hadden we een afwisseling van wolkenvelden, opklaringen en geregeld zon. 's Middags was het onbewolkt en zonnig, wel was het behoorlijk koud door de matige noordoostenwind. Met -0.7 graden werd het een ijsdag. Meteo Holten, Freddie Paalman Op dit moment heeft Kakelbont nog plaats voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Lonneke Platenkamp (vestigingsma nager) bij kindercentrum Kakel bont: 0548-361887 of met de af deling Verkoop van Catalpa 0800-0743 (gratis). Catalpa is een landelijke organi satie voor kinderopvang. Zij ex ploiteert door het hele land kin dercentra ten behoeve van kin deren van 0 tot 13 jaar. Veilig heid en geborgenheid staan voor Catalpa centraal. Bovendien werkt Catalpa vol gens het principe van ontwikke lingsgericht werken, waarbij op het individuele ontwikkelingsni veau van ieder kind wordt inge speeld om het kind optimaal te laten ontwikkelen, gebaseerd op ieders kunnen en wilskracht, 'niet wat moet maar wat kan, maar wat kan dat moet'. Holten - De prijzen van de kikkerkleurwedstrijd van Albert Heijn werden onlangs uitgereikt. Bijna honderd kleurplaten zijn er ingeleverd. De te winnen prijzen waren: eerste en tweede prijs: een grote kikkerknuffel. Derde, vierde en vijfde prijs: een kikkerontbijtset. Op de foto de uitreiking van de prijzen aan de gelukkige winnaars door de medewerksters van de broodafdeling. Eerste prijs: Ilse Schoolkate, tweede prijs: Bjom Zandvoort, derde prijs: Josca Roozenboom, vierde prijs: Max Schuppert en vijfde prijs: Merel Does. Holten- Ze hebben de beste piz zabakker van Nederland in huis, beginnen een eigen opleiding tot pizzabakker en zijn in het bezit van het certificaat van Horeca Italiana Nederland, de kwali teitsbewaker van het Italiaanse culinaire erfgoed: Geke en Raf- faele Natale, eigenaren van Itali aans restaurant Altamura, sedert 10 jaar gevestigd aan de Dorps straat. Het is geen fastfoodbedrijf waarover Geke en Raffaele de Diessenplas - Woon- en Zorg centrum De Diessenplas houdt maandag 30 december in goede samenwerking met het ouderen- pastoraat, voor het eerst een her denkingsdienst. In deze dienst zullen de bewoners van de Dies senplas die in dit jaar zijn over leden worden herdacht. Naast het noemen van de namen zullen er kaarsjes worden aange stoken, zal er een gedicht wor den gelezen, is er een meditatie en zullen er liederen worden ge zongen. Door middel van deze herdenkingsdienst wordt er stil gestaan bij datgene wat deze be woners hebben betekend voor hun familie, medebewoners en medewerkers. Van Veen zal voorgaan in deze dienst. Familieleden, medebewoners en medewerkers worden van harte uitgenodigd. De dienst wordt gehouden in de recreatiezaal van de Diessenplas en begint om 14.30 uur. scepter zwaaien. Wie binnen treedt, ondergaat de Italiaanse sfeer, ruikt de kruidige keuken, kan de beste Italiaanse wijnen proeven en erop rekenen dat men puur verse producten krijgt voorgeschoteld. Doelstelling van de eigenaren is de oude, tra ditionele keuken, het hele culi naire leven vanuit de Italiaanse cultuur in hun bedrijf naar voren te brengen. De Italiaanse keuken bestaat niet alleen uit een pizza bakkerij of de productie van pas tagerechten: het mag de breedst gesorteerde keuken genoemd worden. Eigenlijk nog breder dan de Franse, met een groot assorti ment aan vlees- en visgerechten en het gebruik van vele soorten groente. Veelal gerechten die. naast de al gangbare, nog niet al le bekendheid hebben en waar van de wortels liggen in het zon nige Italiaanse land. Geke en Raffaele hebben hun bedrijf in die tien jaar naar een bepaald ni veau getild en willen dat hand haven en uitbreiden. Dat is de reden dat zij zich aanmeldden als lid van Horeca Italiana Ne derland, de vereniging tot be houd en bewaking van de Itali aanse culinaire cultuur in Neder land. Het doel is kwaliteitsbewa king van het culinaire erfgoed in zijn totaliteit. Bij de vereniging zijn dan ook naast restaurants de trattorias aangesloten, ijssalons, groothandels en wijnleveran ciers. Door zich te verenigen maken de leden zich herkenbaar in niveau en kwaliteit ten op zichte van het publiek. Leden die aan alle eisen voldoen krij gen een deurpaneel waardoor het bedrijf herkenbaar is, zoals dat ook het geval is bij Altamu- Vosman - De afdelingsavond van NBvP Vrouwen van Nu af deling Holten wordt gehouden op donderdag 19 december in zaal Vosman aan de Oranje straat. De zaal is open om 19.30 uur en aanvang is om 20.00 uur. Aan de kerstviering in speciale sfeer zullen onder andere enkele muzikanten en een koortje hun medewerking verlenen. De vereniging houdt haar nieuwjaarsbijeenkomst maan dag 6 januari om 20.00 uur in Zaal Vosman. Voor meer inlichtingen, tele foon: 0548-362092. (Foto: Johan Bolink) ra. Er vindt vanuit de vereniging regelmatig anonieme controle plaats op kwaliteit en verzor ging. Wie niet aan de eisen vol doet, krijgt hooguit tweemaal een waarschuwing. Een derde bestaat niet. Dat betekent einde lidmaatschap. Via de website www.horecaitalliana.nl kunnen gasten bekijken welke bedrijven aangesloten zijn en waar ze dus op dezelfde kwaliteit en hetzelf de niveau kunnen rekenen. Ho reca Italiana houdt gezamenlijke activiteiten zoals volgend jaar een culinaire wedstrijd in Zwol le met een kookwedstrijd. En dan was er pas geleden de grote wedstrijd bij Hakvóort Horeca in Emmeloord waar de beste pizzabakker van Nederland ge selecteerd werd. Die eer viel aan Gioorgio. de pizzabakker van Altamura. De trots van Raffaele want hij heeft zichzelf opgeleid, per slot van rekening. Dat oplei den willen Geke en Raffaele doorzetten, maar dan in groter verband. Er ligt een duidelijk omlijnd plan klaar om volgend jaar in hetzelfde pand boven het restaurant de opleiding tot pizza bakker te starten. Het eerste pak ket lessen ligt al klaar en zodra de vergunningen binnen zijn kan men beginnen met de voorberei dingen. Uniek in Nederland waar het opleiden tot pizza bak ken eigenlijk nog steeds een wit veld is. Straks kunnen er cursus sen gevolgd worden op verschil lende niveaus met de daaraan gekoppelde tijdsduur. Binnen de opleiding wordt ook een stage opgenomen, hetzij in Nederland, hetzij in Italië. In de toekomst wordt er ook gezocht naar een samenwerkingsverband binnen de Benelux. Zo ontstaat er een extra stuk waardering en moti vatie voor de pizzabakkers, wan neer ze straks hun diploma op zak hebben en ervaring met ver schillende bedrijven. en nog veel meer kerstaanbiedingen! Almelo is zondag 15 december a.s. geopend van 12.00 -17.00 uur. Holten - CLB houdt maandag 16 december in samenwerking met het Rode Kruis, afdeling Holten, voor de laatste maal een groot schalige blöedinzamelingsbij - eenkomst in Holten. De inzameling van bloed wordt vanaf dat moment overgedragen aan Sanquin Bloedbank-divisie Noordoost, locatie Zwolle. In 2003 zullen alle bloedinzame- lingsactiviteiten in alle afdelin gen van het Rode Kruis worden overgedragen aan dc Bloedban ken. Dit heeft te maken met ont wikkelingen in de medische we tenschap en transfusiegenees- kunde. De grootschalige inzamelingen van het Rode Kruis hadden als doel bloed in te zamelen voor de productie van plasmaproducten. Door nieuwe productiewijzen neemt de behoefte aan bloed- plasma snel af, terwijl de be hoefte aan andere, meer speci fieke bloedproducten stijgt. Daarom zullen bloeddonoren op basis van hun bloedgroep en an dere kenmerken, individueel worden opgeroepen. De Bloed banken zijn op deze manier van inzamelen ingesteld. Voor Holten betekent dit dat de Sanquin Bloedbankdivisie Noordoost, locatie Zwolle, van af 2003 donoren individueel op roept om bloed te komen geven. Het Rode Kruis, afdeling Hol ten, blijft wel actief betrokken bij de bloedinzamelingen nieu we stijl. Jarenlang werden tweemaal per jaar grootschalige bloedinzame- lingsavonden gehouden in de sporthal van Holten. Vanaf de cember zal Sanquin vier maal per jaar bloed inzamelen in Hol ten. per bloedinzameling vier dagdelen: een maandagmiddag en -avond en een dinsdagoch tend en -middag. De oproepen voor het geven van bloed zullen gerichter op tijd worden ingepland, waardoor er in een veel kleinere locatie bloed kan woorden ingezameld. Op dit moment is nog niet zeker welke locatie dat gaaf worden in Hol ten. Op de laatste grootschalige inza melingsavond, 16 december 2002, neemt het CLB afscheid van alle vrijwilligers, van het Rode Kruis en de EHBO, die zich jarenlang belangeloos heb ben ingezet voor de organisatie van dc inzamelingsavonden en begeleiding van de donoren. Intussen hebben de donoren in Holten persoonlijk schriftelijk bericht ontvangen over de ande re manier van inzamelen. In een later stadium worden de donoren door Sanquin benaderd voor het geven van bloed. Goor - Bij een controle op dins dag 3 december bleek een 57-ja- rige automobilist uit Holten on der invloed van alcohol. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. Ademanalyse gaf een resultaat van 0,65 promille. De man kreeg een rijverbod van een uur. Tegen hem wordt proces-verbaal opge maakt. Kandelaar - Passage houdt don derdag 19 december om 20.00 uur een bijeenkomst in de Kan delaar. Deze avond staat in het teken van de kerstviering die zal wor den verzorgd door de eigen le den. Na de pauze zal Van Iperen het kerstverhaal gaan vertellen. Boschkamp - Anbo Holten houdt donderdag 19 december een bijeenkomst in De Bosch- kamp. De aanvang is om 15.00 uur. Als spreker is uitgenodigd G.J. van 't Holt, voorzitter van de Stichting Welcome Again Veterans. Hij vertelt over het ontstaan van de Canadese begraafplaats op de Flolterberg; de contacten met de Canadese veteranen; de organi satie rondom het bezoek van de veteranen in onze regio. Holten speelt hierin een centrale rol. Holten - Open Deur houdt woensdag 18 december vanaf 19.30 uur een Volkskerstzang in de Kandelaar. Muzikale mede werking wordt verleend door de Holtense muziekvereniging HMV en kinderkoor Mozaïek. Het thema is: Het kerstkind komt niet uit de lucht vallen. Voorganger is dominee S.M. Roozenboom. Schilderijenexpositie. Natuurdi- orama Holterberg, 5 december 2002 - 21 december 2002 Kerstverloting. Boschkamp. I 1 december 2002 - 20 december 2002 Rondrit arrenslee. Smidsbelt. 12 december 2002. 15:30- 17:00 Kerstmarkt. Holten. 12 decem ber 2002 Sprookjes vertellen. Larenseweg 106, 12 december 2002, 13:00 - 16:00 Sprookjes vertellen. Larenseweg 106, 12 december 2002, 13:00 - 16:00, Met midwinterhoornbla zers. Kinderkoor Mozaïek. Dorps kerk, 12 december 2002, 15:30 - 16:00 Kattinka Moerel vertelt kinder kerstverhaal. Dorpskerk, 12 de cember 2002, 16:45- 17:15 Rondrit arrenslee. Smidsbelt, 12 december 2002, 19:00 - 21:00 Kerstconcert Campanella. Dorpskerk. 12 december 2002, 19:45-20:15 Kattinka Moerel vertelt kinder- kerstverhaal. Dorpskerk. 12 de cember 2002, 16:00- 16:30 Kerstconcert Campanella. Dorpskerk, 12 december 2002, 20:45 -21:15 Country dansen. Smidsbelt. 12 december 2002, 19:00- 19:30 Kersthuis. Smidsbelt. 12 decem ber 2002 - 24 december 2002 Kerstmarkt. Dijkerhoek, 13 de cember 2002, 19:00 Open Huis muziekschool. Dorpskerk, 13 december 2002. 20:45 The Piano. Filmhuis Holten, Boschkamp, 13 december 2002, 20:15 Leerlingenconcert muziek school. Dorpskerk. 13 december 2002, 19:30-20:45 Familiedag atletiek SV Holten. Meermanskamp. 14 december 2002 Bloedafhame-avond Rode Kruis Holten, Sporthal 't Mossink, 16 december 2002, 18:30 Poppenspel A Christmas Carol, Stichting Kunst en Cultuur, Boschkamp, 16 december 2002, 20:00 Kerstworkshops. Boschkamp. 16 december 2002 - 17 decem ber 2002 Foto-expositie oud-Holten. Boschkamp, 16 december 2002 - 31 december 2002, 9:00 - 17:00 Kerstbingo voor ouderen. Boschkamp, 17 december 2002, 14:00- 16:00 Kerstmiddag Bejaardensociëteit. Kandelaar. 17 december 2002. 14:30 Kerstmiddag NBvP Dijkerhoek. Bonte Paard. 17 december 2002. 20:00 Midwinterhoornblazers. Laren seweg 106. 18 december 2002, 10:00-17:00 Cursus koekjes bakken. Laren seweg 106, 18 december 2002, 10:00 - 17:00, Met midwinter hoornblazers Creatieve kerstmarkt. Bosch kamp. 18 december 2002. 14:00 - 16:00. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV. behorende tot Wegener NV. in samenwerking met de stichting Hol tens Nieuwsblad. Stichtings-bestuur: W.H Bevers, secretaris. Kollingserf 4. 7451 XC Holten. Abonnementen: Kerkhofsweg IS. 7451 BG Holten, telefoon 0548-363803 Klachten bezorging: familie Meinsma 0548-363637 Eindredactie: Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax: 0842-11 67 34 E-mail: p.bulthuis a who.wegencr.nl Adres redactie: Kerkhofsweg 18. 7451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03. fax 0548-36 64 97 Extra inleverpunten kopij: Het Bonte Paard. Deventerweg 87. telefoon 0548-361202. uiterlijk inle veren: dinsdags 9.00 uur Bosschool, Raalterweg 44, telefoon: 0572-321622. Uiterlijk inleveren: maandags 12.00 uur Advertenties: Getfcrtsingel 41. 7513 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Advertentie-adviseurs: kantoor: al leen op dinsdag tot 14.00 uur telefoon 0548-368295~en fax 0548-366497; andere werkdagen telefoon 0548- 519797 en fax 0548-519798. Otto IJspcert. mobiel 06-51 19 83 42 Henk Schottert. mobiel 06-51 19 8321 Advertenties kunt u in Holten opge ven bij: Albert van de Maat, Smids belt 7, 7451 BL, telefoon 0548- 361538 tot dinsdag 12.00 uur, of het kantoor aan de Kerkhofsweg 18. Directie: J V.Munsterman Algemeen hoofdredacteur: Mw. G. Arendsen-Tieben Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Op al onze adverte dingen daartoe zijn van toepassing de Alge mene Advertentievoorwaarden huis-aan-huis kranten Wegener NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzOpt kosteloos toegezonden. Wegener Huis-aan-huiskrantcn BV is een on- produacn van dc titels en dc werkmaatschap pijen van Wegener of door ons zorgvuldig ge selecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk mei den bij Wegener Huis-aan-huiskrantcn BV. t.a.v. de heer A.T. Kooij Hoofd Marketing, postbus 692,7500 AR Enschede. "maim.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 5