gemeentelijke informatie I Openbare vergaderingen Inloapochtend vrijdag 10 december 2002 Veiligheid Vuurwerkvrije zone: wat mag wel, wat mag niet? W A MS/1 Rijssen. Reken daar maar op. Donderdag 12 december 2002, HO 12 ZA 10 informatie en inlichtingen: tel 0548-85 48 54 postadres: postbus '244 7460 AE Rijssen bezoekadres: schild I Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur De gemeenteraad vergadert op maandag 16 december om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis locatie Rijssen. Bij de aanvang van de vergadering zal aan de voorzitter door het Oversticht het Ie exemplaar van de cultuurhistorische @tlas gemeente Rijssen-Holten worden uitgereikt Dit is de agenda: 1Opening 2. Notulen raadsvergadering 28 oktober 2002 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Vaststellen bestuursrapportage najaar 2002 5. Vaststellen treasurystatuut gemeente Rijssen 6. Vaststellen bestemmingsplannen bergbezinkbassins 7. Vaststellen bestemmingsplan Kern 2000, herziening 2002-1 (uitbreiden kerk Bevervoorde) 8. Aankoop van de woning Wierdensestraat 123 te Rijssen, gelegen in het bestemmingsplan Stad Noord 1998, van de heer Van Losser 9. Aankoop van een tweetal bospercelen in het Rijssense Veld aan de Venegge, gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied 10. Verkoop van grond, gelegen aan De Hofstee aan Woningbouwvereniging De Goede Woning te Rijssen I I. Achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw 12. Wijzigen stappenplan milieuhandhaving 13. Vaststellen van de bouwverordening Rijssen-Holten 2003 14. Wijzigen legesverordening 2003 15. Vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 16. Herbenoemen bestuurslid Stichting openbaar voortgezet onderwijs De Waerdenborch 17. Goedkeuring rekening 2001 van de Stichting openbare scholengemeenschap De Waerdenborch 18. Wijzigen verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 19. Wijzigen verordening subsidiëring godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 20. Vaststellen van het gemeentelijk onderwijsachterstandenplan 2002-2006 21Vaststellen programma, overzicht en bedrag onderwijshuis- vestingsvoorzieningen 2003 22. Vaststellen beleidsplan 2003 Algemene bijstandswet 23. Verruiming beleid bijzondere bijstand en verordening categoriale bijzondere bijstand maatschappelijke participatie 24. Vaststellen beleidsverslag 2001 Algemene bijstandswet 25. Regeling Kinderopvang gemeente Rijssen-Holten 2003 26. Samenwerking brandweer gemeenten Rijssen-Holten, Wierden en Hellendoorn Vaststellen reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 28. Vaststellen verordening op de raadscommissie 2003 29. Aanpassen tarievenstructuur zwembaden/verhoging tarieven gemeentelijke sportaccommodaties en de zwembaden en dorpshuis De Boschkamp per I januari 2003 30. Wijzigingen van de gemeentebegroting voor de dienstjaren 2002 en 2003 31Rondvraag 32. Sluiting De stukken voor deze vergadering kunt u inzien op de Stafafdeling Bestuurs- en managementondersteuning, kamer 214 van het gemeentehuis locatie Rijssen. U kunt deze afdeling bereiken op telefoonnummer 85 46 25. Voor eigenaren of beheerders van toeristische objecten, zoals hotels, campings, partycentra, bungalowparken, enzovoorts houdt de gemeente een informatieve inloopochtend. Op deze ochtend krijgt u meer informatie over de toeristische bewegwijzering. Vragen over het toepassen van borden, de criteria en de geraam de kosten komen allemaal aan de orde Ook kunt u via een reac tieformulier uw zienswijze op de plannen kenbaar maken, zodat er zoveel mogelijk met de belangen van de verschillende „toeristi sche objecten" rekening kan worden gehouden. Deze inloopochtend vindt plaats op: vrijdag 20 december 2002 van 9.00 tot 12.00 in de centrale hal van het gemeentehuis locatie Holten, Smidsbelt 6 te Holten. Waarom deze inloopochtend? Het gemeentebestuur van de gemeente Rijssen is namelijk van plan de toeristische bewegwijzering te verbeteren. Om deze te verbeteren, is gekozen om de oude bewegwijzering te verwijderen. Dit betekent dat de groene bordjes in de kern Holten en de gele bordjes in de kern Rijssen gaan verdwijnen. Ook ver gunningen voor afwijkende bebording zal ingetrokken worden. Hiervoor in de plaats komt een nieuw systeem van toeristische bewegwijzering. Voor de nieuwe bewegwijzering is gekozen voor blauw/witte (ANWB-model) borden. Ook is er een nieuw beleid voor plaat sing van de borden en criteria voor deelname opgesteld. Geldt dit voor alle borden? Nee! De bewegwijzering is in principe bedoeld voor „toeristische objecten" die relatief veel ter plaatse onbekend verkeer aantrek ken. Dit is dus niet van toepassing op industrie bewegwijzering. Via een brief nodigt de gemeente binnenkort alle eigenaren en beheerders uit van de betreffende toeristische objecten voor deze inloopochtend op vrijdagochtend 20 december 2002. Als u eige naar bent van een toeristisch object, kunt u deze datum alvast in uw agenda noteren. Wij zien u graag op vrijdag 20 december aanstaande! Komt er een kerstboom? Algemeen Een echte boom is erg brandbaar.Tests van TNO laten zien dat zelfs impregneren niet afdoende helpt. Wilt u het echt veilig doen koop dan een kunststof kerstboom, deze zijn doorgaans gemaakt van een type kunst stof welke niet direct in brand gaat. Uiteraard blijft voorzichtigheid wel geboden. Kiest u voor een „echte" boom, kies dan voor een boom met kluit en plaats deze in een stevige kuip. Houd de aarde waarin de boom geplant is goed vochtig, zodat de boom minder snel uitdroogt. - Zet de kerstboom niet te dicht bij de gordijnen of andere gemakkelijk brandbare materialen. - Gebruik geen echte kaarsjes in de boom. Een moment van onoplettendheid kan uw boom in een fakkel doen veranderen. - Verlichting in de boom is mooi, maar alleen veilig als u elektrische verlichting met KEMA-keur gebruikt. - Controleer de bedrading van de elektrische kerstboomverlich ting op beschadigingen. - Probeer de installatie eerst uit door de lampjes voor het ophangen korte tijd te laten branden. - Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer, en leg dat zodanig neer dat niemand er over kan struikelen. Doe de verlichting uit als iedereen weggaat of gaat slapen. Uitdoen is niet het lampje losdraaien, maar de stekker uit het stopcontact halen!! Bedrijven - Kerstbomen zijn niet toegestaan in vluchtgangen, vluchtwegen en vluchtroutes. In de overige ruimten worden ze slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan. - Clusters van meerdere kerstbomen vormen een onacceptabel veiligheidsrisico en zijn dan ook niet toegestaan. - Zoek een goede plaats; zet een (kunst)boom niet in gangen, trappenhuizen, doorgangen of voor (nood)uitgangen. - Zorg dat de boom niet gemakkelijk kan omvallen (hierdoor kunnen ongewild vluchtwegen worden versperd). - Dennengroen mag niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt. Dit materiaal is zeer brandgevaarlijk, zeker als het droog is. Daarom mogen kersttakken slechts in kleine clusters I m2) opgehangen worden, deze clusters dienen een onderlinge afstand te hebben van 1,5 mtr. Particulieren Koop een boom die niet te groot is voor uw kamer. - Plaats de boom niet op een vluchtroute, hierdoor voorkomt u dat u ingesloten raakt. - Zorg ervoor dat de boom goed stevig staat en plaats hem zo, dat hij niet gemakkelijk omver gelopen kan worden. Een boom in een met water gevulde speciale standaard of in een emmer met nat zand is veel veiliger dan een boom die niet bevochtigd wordt. Hierdoor zal de boom minder snel uitdrogen en uitvallen, waardoor het brandgevaar minder wordt. Regelmatig bijvullen is dan wel vereist. Meer informatie? Voor meer informatie over brandveiligheid kunt u bellen met de afdeling Brandweer en Rampenbestrijding in Rijssen, telefoonnum mer 85 46 31. Een uitgebreide lijst met tips kunt u ook vinden op www.rijssen.nl onder het kopje actueel. Volgende week besteden wij opnieuw aandacht aan het ophangen van kerstversiering en het laten branden van kaarsen. Om hinder voor winkelend publiek zoveel mogelijk te voorkomen •heeft het college van burgemeester en wethouders besloten ook dit jaar een VUURWERKVRIJE ZONE aan te wijzen. Dit houdt in dat op dinsdag 31 december 2002 tot 19.00 uur in Rijssen de vol gende straten geen vuurwerk mag worden afgestoken: Haarstraat Schild Grotestraat Elsenerstraat Parkeerkelder en winkelcentrum De Hoge Wal Bouwstraat Walstraat Postgang Verbindingsweg Haarstraat-Bouwstraat/parkeerplaats Bouwstraat Verbindingsweggetjes en -paden van een naar de Haarstraat, Schild en Grotestraat De Giezen Julianastraat (van Schild tot steegje Eshuis) Op de plattegrond wordt verduidelijkt om welk gebied het gaat. In deze rubriek is in de afgelopen weken aandacht besteed aan j brandveilige tips voor thuis en voor bedrijven. Nu sinterklaas weer vertrokken is, willen we nogmaals aandacht besteden aan de vei- ligheidsinstructies rond het plaatsen van een kerstboom. Deze tips gelden zowel voor bedrijven als particulieren, dus lees ze goed!! üf@- _WAL dww;oc °^bstra^t Adres gemeentehuis; SchiM I. 746.!. DD Rijssen Srpidsiaefc 6.745 i, Bi. Holten Postbus 244.736G AE Rijssen, t 3543-85 48 5.4 f 0543-85 48:55 Openingstijden gemeentehuis; Het gemeentehuis is geopend op smaamdag; tot eni mee vrijdag; vaè mm co* OJ5 uur en -s middags op, afispraak elke. donderdagavond van 13,00 toe i 9.3.Q uur Op vrijdagmiddag is. dec gemeentehuis gesloten Mes öafewawl. Burgerzaken «s ob donderdagmiddag geopend van S33® uur set eri nses i'TQÖ uur den te verrichten en/of een leerproject te volgen. De HALT-afdoe- ning verloopt positief als de minderjarige de gemaakte afspraken nakomt. Hij/zij krijgt dan geen geldboete en zijn/haar naam wordt niet bekend bij justitie. Een HALT-afdoening kan maximaal twee keer. De tweede keer moet langer dan een jaar geleden zijn. Zo niet, dan wordt het proces-verbaal alsnog naar de Officier van Justitie gestuurd. De ouders worden altijd ingelicht over een door verwijzing naar het bureau HALT. Zij moeten toestemming geven voor de HALT-afdoening. Zwerfvuurwerk... Ruim het op! Wij vragen extra aandacht voor het vuurwerk dat niet is afgegaan. Cijfers tonen aan dat bijna de helft van de vuurwerkslachtoffers vallen op Nieuwjaarsdag. Jongeren in de leeftijd van tien tot negen tien jaar rapen op I januari zwerfvuurwerk op van de straat en steken dit opnieuw af, met alle gevolgen van dien. De oplossing ligt voor de hand: als de straten op I januari 's ochtends vuurwerkvrij zijn, vinden de jongeren geen zwerfvuurwerk mee om mee te stunten. Wij doen daarom een dringend beroep op u als inwoner van de gemeente Rijssen-Holten: zorg voor vuurwerkvrije straten op I januari 2002. De belangrijkste eisen voor het in bezit hebben van vuurwerk zijn: 1Vuurwerk mag alleen verkocht worden op 28, 30 en 31 december 2002. 2. U mag niet meer dan twee kilo vuurwerk bij u hebben. 3. Aan personen die jonger zijn dan zestien jaar mag geen vuurwerk worden verkocht. 4. Vuurwerk mag alleen worden afgestoken op dinsdag 31 december 2002 vanaf 10.00 uur (in de vuurwerkvrije zone vanaf 19.00 uur) tot woensdag I januari 2003 2.00 uur. Alleen op deze data mag u vuurwerk voorhanden hebben. Verboden vuurwerk De hierna genoemde soorten vuurwerk zijn bijvoorbeeld verbo den: vuurwerk zonder Nederlandstalige gebruiksaanwijzing; strijkers, Chinese rollen en carbid; 100.000-klappers; lawinepijlen; zelfgemaakt vuurwerk. Politie treedt streng op De politie gaat streng optreden tegen overtreders van de regels die gelden voor het in bezit hebben en het afsteken van vuurwerk. Bij een overtreding van het verbod van het voorhanden hebben van niet-toegestaan vuurwerk wordt een boete opgelegd vanaf 80,- (de grootte van het bedrag is afhankelijk van het soort en de hoeveelheid vuurwerk). Aan twaalf- tot vijftienjarigen wordt een boete opgelegd vanaf 40,-. Steekt u vuurwerk af op een tijd stip waarop dit niet is toegestaan of op een plaats waar dat niet mag, dan kan de politie u een boete opleggen van 52,- (voor twaalf tot vijftienjarigen is dat 26,-).Voor jongeren tussen twaalf en achttien jaar kan deze boete vervangen worden door een zogenaamd HALT-project. Dezelfde regel geldt voor het in bezit hebben van niet-toegestaan vuur-werk. De politie kan optreden op grond van het wetboek van Strafrecht en op grond van artikel 2.7.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen 2001. Te vroeg geknald, naar HALT.Wat is een HALT-project? Wanneer wordt geconstateerd dat een vuurwerkdelict wordt gepleegd door iemand die minderjarig is, krijgt die minderjarige de kans de zaak af te doen met behulp van een HALT-procedure. HALT zorgt ervoor dat jongeren op een passende manier een aan tal uren aan de slag gaan (bijvoorbeeld bij de gemeente). Op deze manier kunnen zij de gemaakte fout herstellen. Bureau HAL kan strafvervolging voorkomen als de jongere bereid is werkzaamhe- Ten slotte een paar Gebruiksaanwijzing: Bewaren: Kleding: Lontje: Aansteken: N.B.: Afstand: Omstanders: Weigeraars: Opruimen: tips om veilig het nieuwe jaar in te gaan Lees voor het afsteken de Nederlandse gebruiksaanwijzing. Doe dit bij-goed licht. Stop vuurwerk nooit in jas- of broekzak ken. Neem alleen mee naar buiten wat je gaat afsteken en bewaar de rest op een droge koele plaats. Draag katoenen kleding. Nooit nylon (is erg brandbaar) en geen capuchon (kan vuurwerk in komen). Laat het lontje goed uitsteken voor je het afsteekt. Steek nooit vuurwerk met een beschadigde lont af. Gebruik een aansteeklont. Nooit lucifers of een aansteker. Steek vuurwerk niet uit de hand af (de meeste ongelukken komen hierdoor). Zet vuurpijlen voor het aanste ken in een fles die verzwaard is met zand of water. Houd brandwonden minstens tien minu ten onder koel, zacht stromend water. Laat het van bovenaf over de wond lopen. Koud vuur bestaat niet. Ook sterretjes kunnen brandwonden veroorzaken. Houd bij het afsteken voldoende en veilige afstand. Let bij het afsteken op mens en dier. Weigert vuurwerk, steek het niet opnieuw aan. Het kan dan gelijk gaan ontploffen. Ruim na het afsteken het vuurwerkafval op. Zwerfafval in de openbare ruimte Behalve door het voorkomen dat zwerfafval ontstaat, wordt de hoeveelheid zwerfafval die wordt aangetroffen bepaald door het beheer van de ruimte oftewel de frequentie van opruimen. Hierbij geldt: „waar het schoner is, blijft het langer schoon". Hier ligt een actieve rol voor beheerders van openbare ruimten. De gemeente Rijssen probeert door het optimaliseren van de inza- melstructuur - zoals voldoende afvalbakken op straat en tijdig ledi gen van afvalbakken - bij te dragen aan het voorkomen van het ontstaan van zwerfafval. Adres gemeentewerf: VV&agweg 4 in Holten 10548-85, 45 86 Dai'capsoraac 2 in Rijssen 105.43-85 48 10 Openingstijden gemeentewerf: Rijssen; iedere dag van 8.QQ-12,00 uur en ven 1,3,00-16.0,0 uur <op- zatewteg; vQp. 9.0.0-12.00 uur Holten: iedere dag van I 3 QO-15.30 uur op zaterdag van 13 0©-i,5,00 uur Klachtenlijn: Voor klachten over de dienst verlening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn fee) ion t 85 48 56 Voor een afspraak met. de. gemeente-secretaris D. R. van der Berg. wethouder). Ügceobecg, wethouder W.A j. ter Schure. of wethouder W. Steg-emm kunt u telefoonnummer 05.48-85 46 13 bellen. Afspraak; Wanneer u een afspraak wijt maken met de gemeente-secreta ris, de burgemeester of een van de '«veehouders kunt u het bescuursseereonuat bellen. De raadsfracties houden spreekuur in het gemeentehuis, iocarle. Rijssen op de donderdagavond voorafgaand aan de raadsvergadering. Deze spreekuren worden gehouden van 19.30 uur tot 20.30 uur. U kunt beilen met telefoon nummer 8.54 854. Voor een. afspraak met burgemeester j. A. H. Lon nk. wethouder j. Fkm-Gerricsen of wethouder j-J.A. ter Keurst kunt u telefoonnummer 0548-85 46 12. heilets.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 12