Klachtenmeldpunt gaat enquêteren over huisartsenpost Sportieve evenementen kunnen eigenlijk niet meer op Holterberg Jt IS Nieuw Holtens Nieuwsblad Nieuwe decemberactie HHV Bromfietscontroles Milieuraad Rijssen-Holten maakt zich zorgen: In dit nummer. Sinterklaas komt bijna weer richting Holten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! BON: CARWASH ESSO CENTER ERIK HUZEN PROFIT Kindertheater Verkleedkist zoekt nieuw acteertalent Korenavond mannenkoor Toneelstuk Beuseberg Bazaar Welfare in Diessenplas Lezing over streekdracht Caravan Motor De sterkste Golf Holtens Nieuwsblad Donderdag 14 november 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs C 40,42 Losse nummers 0,87 Holten - Bij alle huisadressen in Holten, Markelo en de buitenge bieden valt deze week een en quête in de bus, waarin de bewo ners wordt gevraagd naar hun ervaringen en gevoelens op het gebied van de huisartsenzorg in de avonduren en in de weeken den. Holten en Markelo en de buiten gebieden zijn sinds april in de avond- en de weekenduren aan gewezen op de Centrale Huisart senpost in Deventer. In deze twee dorpen is hierover veel on rust ontstaan, omdat de afstand naar de eerstelijnshulpverlening hierdoor uit deze dorpen ver dwijnt. Voor een leefbaar platte land is het van groot belang dat een goede en snelle eerstelijns hulpverlening blijft bestaan. Naar aanleiding van veel klach ten over de afstand tot de Cen trale Huisartsenpost en klachten over de functionering van deze huisartsenpost is er een werk groep opgericht waarin onder meer de Holtense Handelsver eniging, de Holtense Industrie Smidsbelt - Op uitnodiging van de Holtense Handelsver eniging zal Sinterklaas en zijn zwarte pieten zaterdag 23 no vember een bezoek gaan bren gen aan Holten. Alle kinderen worden om 14.00 uur ver wacht op Smidsbelt. Er is gekozen om dit jaar weer een ouderwetse intocht te hou den. De goedheiligman zal rond twee uur 's middags de koets pakken bij garage Rou- wenhorst. Onder politiebege leiding gaat hij daarna via de Oranjestraat en de Dorps straat, naar Smidsbelt. Hier zal de Sint worden ontvangen door burgemeester Lonink. Kinderen mogen daarna teke ningen aan Sinterklaas geven. Wie al een verlanglijstje klaar heeft, kan deze versturen via e-mail: Sinterklaas_holten@planet.nl. Omdat muziekvereniging HMV die dag andere verplich tingen heeft, verzorgt blaaska pel St. Cecilea de muzikale omlijsting. Alle kinderen in groep 1 tot en met 4 hebben inmiddels een waardebon ontvangen op school. Kinderen die speciaal onderwijs volgen of nog geen bon hebben gekregen, kunnen een exemplaar ophalen bij Frank Dogterom. Wel eerst even bellen: 0548-365274. De waardebon kan na de in tocht worden ingeleverd in het gemeentehuis voor een leuk en lekker presentje. McDo nalds doet daar nog iets extra's bij. Holten - De politie hield deze week een aantal verkeerscontro les. Op woensdag 6 november werd in de ochtend een brom fietscontrole gehouden op de In totaal werden tussen 07.30 en 08.15 uur tien bromfietsen op de rollenbank geplaatst. Daarvan bleken er vijf bromfietsen teveel vermogen te hebben. Op vrijdag 8 november werd nogmaals een bromfietscontrole gehouden. Dit keer op de Kei- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr /mevr. aan een ander door! Adres: i Woonplaats: i Geeft op als abonnee voor bet Gebruik deze bon voor i ,T xr. Holtens Nieuwsblad: bet opgeven van een nieuwe abonnee. cyd Dhr/mevr.: Adres: Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 i €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede 1 Oosse nummers: €0,87) Groep, de Holtense Horeca on derneming, de Holtense Recre- atieondernemers, de Stichting Welzijn Ouderen Holten, de ANBO, de PCOB en de Neder lands Hervormde Vrouwenver eniging Markelo zitting hebben genomen. Er is een klachten meldpunt Huisartsenzorg opge richt, waarbij bewoners van met name Holten en Markelo door middel van een telefoonnummer 0548-366608 hun klachten en grieven over de Centrale Huis artsenpost kwijt kunnen. Door de grote afstand tussen de patiënt en de Centrale Huisart senpost ontstaan levensbedrei gende situaties, omdat hulp niet snel genoeg ter plaatse is en de communicatie met de artsen zeer moeizaam verloopt. Veel oude ren en bewoners in de buitenge bieden zijn afhankelijk van an deren voor vervoer naar de Cen trale Huisartsenpost wanneer zij in het weekend hulp nodig heb ben. Lees verderop pagina 9. Holten - De Holtense Handelsvereniging (HHV) komt met een compleet nieuwe decemberactie. Consumenten krijgen bij hun bood schappen in de supermarkt maximaal drie waardebonnen. Achter op elke bon staat een zeer aantrekkelijke aanbieding van een van de deelnemende winkels, die in de actieperiode van 25 november tot en met 27 december geldig is. Maakt de klant hier gebruik van en wordt naam, adres en slagzin ingevuld, dan wordt kans gemaakt op grote prijzen zoals een auto en een reis. Suzanne Klein Bluemink, Frank Dogterom, Bert Wansink en Jan-Herman ten Velde van de HHV presenteren met trots op de foto de nieuwe actie. (Foto: Joh an Bolink) Holten - De Milieuraad Rijssen- Holten maakt zich zorgen over de ontwikkeling die naar de me ning van de Milieuraad niet strookt met de uitgangspunten van het Nationaal Park in op richting de Sallandse Heuvelrug. De Milieuraad doelt daarbij op sportieve evenementen, zoals wielerwedstrijden en ATB-wed- strijden. De Milieuraad schreef daarover een brief naar de ge meente. In de brief richt de Mi lieuraad zich met name tegen de ATB-route, de zogenaamde ver bindingsroute naar de officiële ATB-route op de Hellendoom- zersweg. Van de zes gecontro leerde bromfietsen waren er twee opgevoerd. Alle overtre dingen werden afgedaan met een bekeuring. Op de Raalterweg werd met be hulp van de lasergun een snel heidscontrole gehouden. In totaal werden 149 bestuurders gecontroleerd waarvan er zeven te hard reden. De hoogst geme ten snelheid bedroeg 123 kilo meter per uur waar 80 kilometer per uur gereden mocht worden. In haar antwoord geeft de ge meente te kennen dat er onge veer vier keer per jaar met toe stemming van de gemeente een evenement plaatsvindt op (een deel van) de Toeristenweg. Dat is de Holtense Triatlon (het fietsparcours), een tijdrit van wielerclub CC'75 uit Nijverdal en de Diepe Hel/ Holterberg- loop. Daarnaast zijn er wel eens, bij Handelsweg 2 Ind.: Vletgaarsmaten Tel. 0548-36 61 01 wegen en bestaande fietspaden', aldus de gemeente, die bena drukt dat deze route een zeer moeizaam tot stand gekomen compromis is. 'Vooral bij recreatieve bedrij ven, VW. en ATB-ers in Hol ten was er grote ontevredenheid over het feit dat er geen vol waardige ATB-route meer was in Holten. De verbindingsroute wordt ook niet als zodanig aan geduid, maar wordt 'recreatieve route' genoemd.' De gemeente denkt dat het opheffen of het in kwaliteit nog verder aantasten van de zo moeizaam tot stand gekomen verbindingsroute on getwijfeld tot gevolg zal hebben dat er buiten de route gefietst gaat worden. 'En'dan zijn we verder van huis'. ATB-wedstrijden en andere sportevenementen op de Sallandse Heuvelrug zouden niet meer mogen. maar niet jaarlijks, passages van de wielerronde van Nederland en de wielerronde van Overijs sel. De gemeente vindt dat dergelij ke sportevenementen in beperk te mate plaats kumien vinden en dat deze niet strijdig worden ge acht met de uitgangspunten van het nationaal park. De gemeente streeft geen structurele uitbrei ding van evenementen na. De gemeente geeft aan dat het haar niet bekend is dat er in het binnen onze gemeente gelegen gedeelte van de Sallandse Heu velrug officiële ATB-wedstrij- den plaatsvinden. 'Dat is zelfs onwaarschijnlijk, want het par cours is daarvoor niet aantrekke lijk genoeg', stelt de gemeente. Tot voor kort was er een ATB- route op Holtens grondgebied, maar deze is opgeheven en ver vangen door een verbingsroute naar de officiële ATB-route op de Hellendoornseberg. 'Deze verbindingsroute gaat voor een belangrijk deel over openbare Verkorte MBO Beroepsopleidingen voor volwassenen start in maart 038-4432922 -\L s SPW Verzorgende/IG Kraamzorg Beveiliger www.locprofit.nl 14 t/m 17 november 2002 Openingstijden: donderdag en vrijdag van 14 00 - 22.00 uur zaterdag en zondag van 11.00 - 18.00 uur. Toegangsprijzen: 6,50 per persoon Kinderen tot 12 jaar en 65+-ers: 3,00 Kinderen tot 6 jaar gratis toegang [center U vindt het Expo Center aan de A1 (afrit 30). Wegtersweg 65,7556 BP Hengelo Telefoon- 074 - 2 559 559 Fax: 074 - 2 505 022 Internet: www.expocenter.nl Holten - Kindertheatergroep De Verkleedkist is op zoek naar nieuw talent uit de groe pen 6, 7 en 8 van de basis school. Dat nieuwe talent dient te komen uit de gemeen te Rijssen-Holten. De kinde ren moeten enthousiast zijn, zin hebben om tien weken lang serieus met een theater stuk bezig te zijn en het leuk vinden om samen te werken met andere kinderen. Belang stellenden kunnen zich mel den bij Helen Staman, tele foon 0548-544210, of bij An- neriek Korenromp, telefoon 0548-520321. De deelnemers die vorig jaar nog in groep acht zaten, zijn inmiddels vertrokken naar het voortgezet onderwijs. Dit be tekent dat De Verkleedkist een aantal nieuwe jonge ac teurs en actrices kan gebrui ken. Want voor dit seizoen staat een theaterstuk met veer tien spelers op stapel, en onge veer de helft van de spelers is nog nodig. De repetities star ten in januari 2003; de uitvoe ringen worden'gehouden op woensdag 2, zaterdag 4 en zondag 5 april 2003. De kindertheatergroep is in middels lid geworden van de Nederlandse Vereniging van Amateurkunst. „Deze vereni ging zorgt voor ondersteuning met keuze van de stukken en de verzekering". Kandelaar - Het Holtens Man nenkoor (HMK) houdt vrijdag 29 november in de Kandelaar een korenavond. Deze begint om 20.00 uur en is gratis. Het Sallands Vrouwenkoor uit Wijhe zal onder leiding van Pe ter R. Witteveen hierbij aanwe zig zijn. Dit koor heeft een uit stekende reputatie in de regio opgebouwd en brengt onder meer werken van Mendelsohn en Bemstein ten gehore. Naast deze dames verleent ook het Gemengd Koor uit Rijssen onder leiding van Cor Bal haar medewerking met nummers van onder andere G. Becaud en John Philips. Het bestuur is zeer ingenomen met beide koren en ervan over tuigd dat het publiek een uitste kend programma zal worden aangeboden. Het Holtens Man nenkoor zelf heeft in haar reper toire voor deze avond enkele spirituals opgenomen. Holten - Leden van buurtvereni ging Beuseberg voeren vrijdag 15 en zaterdag 16 november het toneelstuk De aap uit de mouw op. Dit wordt gedaan in café De Wippert vanaf 20.00 uur. Het gaat om een klucht in drie be drijven. De entree bedraagt voor niet-leden 2 euro en voor leden 1 euro. Pagina 3 De Holtense Muziek Vereni ging heeft afgelopen zater dag haar najaarsconcert ge houden in 't Mossink. Pagina 5 Het eerste damesteam van de handbal wint de thuiswed strijd tegen hekkensluiter DSC. Blauw Wit D3 heeft de buit al binnen. Als eerste team is het herfstkampioen gewor den. Diessenplas - De afdeling Wel fare van het Rode Kruis houdt woensdag 20 november een gro te bazaar in de recreatiezaal van Woon- en Zorgcentrum Dissen- plas. De bazaar is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Men er terecht voor de aanschaf van uiteenlopende fraai hand werk en een grote sortering sok ken. Ook is er veel handwerkjes in cadeauverpakking. Leuk om te geven op 5 december bijvoor beeld. Ook bij het Rad van Avontuur kunnen prachtige prijzen wor den gewonnen. Tot de traditie behoort de jaarlijkse verkoop van de erwtensoep en oliebollen afkomstig uit de Diessenplas- keuken. Van de opbrengst wordt nieuw materiaal gekocht, om de hand- werkdames weer gezellige uren te bezorgen. Boschkamp - Stichting Kunst en Cultuur Holten houdt woensdag 13 november om 20.00 uur een lezing in De Boschkamp over mode en streekdracht. De Franse Revolutie 1800^ 1820) heeft een grote invloed op mode en streekdracht gehad. Hierover gaat de lezing van Kunst en Cultuur. Auto i

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1