voor de ander uit den boze' 1 Scheperspad met dwang in goede staat brengen' 'Dat wat de een graag wil is Holtens Nieuwsblad Elfde van de Elfde EHBO-herhaling nu ook overdag 'Help me toch alsjeblieft!' Vrachtwagen vol naar scholen Roemenië Geen oplossing voor kruising O-Stationsweg Veel buitengebiedbewoners ontmoetten gemeentebestuur Audi A2 wint Duitse designprijs U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Holtenaar slaat jongen met paraplu na woordenstrijd Aanrijding met letsel Riool Kerkstraat en Waagweg Rioolplan Kenemansstraat Openingstijden apotheek Weekendweer Donderdag 7 november 2002 Fax: 0548 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers €0,87 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 7 Holten - Een vrachtwagen vol school artikelen! is vorige week uit Holten vertrokken naar Roemenië. Daar worden ze gebruikt voor het opknappen van de inventaris van enkele armoedige scholen. (Foto: Gert Perdon) Bonte Paard - Carnavalsvereni ging De Fienpreuvers maakt zich weer op voor het komende carnavalsperiode. Traditioneel wordt rond 11 no- Holten - Iedere EHBO'er weet het: wil hij zijn erkenning als ge diplomeerd EHBO'er behouden dan moet hij jaarlijks tenminste zes herhalingslessen volgen. Bij de EHBO Holten zijn deze al weer enkele weken in volle Telkens op maandag- en dins dagavond in de scholengemeen schap. Alle hulpverleningson derdelen - van verbandleer tot reanimatie - komen opnieuw aan bod. Tot nu toe kon men aan de hand van een door de EHBO op gesteld rooster kiezen welke avond men wilde bezoeken. Vo rig jaar bleek dat meerdere EH- BO'ers de voorkeur gaven aan een dagcursus. Daarmee is on langs een start gemaakt in zaal De Biester. Onder leiding van kaderinstructeur Derk Ligten- Als lezer van het I-Ioltens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mcvr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BONa i Geeft op als abonnee voor bet Gebruik deze bon voor i het opaeven van een 1 "°"eas Nieuwsblad: nieuwe abonnee. ad Dhr./mevr. P, Adres: Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede! (losse nummers: ..€0,87) vember de nieuwe Prins Carna val en zijn adjudant bekendge maakt. Dit jaar gebeurt dat pas op zaterdag 23 november in het Bonte Paard. Dus niet al komend weekend. berg volgden veertien EHBO'ers hun herhalingslessen. "Ver spreid over twee dagen behande len we alles", vertelt Ligtenberg. "Ook de Lotusgroep is aanwe zig, zodat ieder tevens praktisch aan de slag gaat". De opzet van de nieuwe dagcursus - inclusief lunch - is positief ontvangen. Volgens Ligtenberg is de dag(herhalings)cursus wellicht ook aantrekkelijk voor bedrij ven. De deelnemers kunnen ui teraard naast de dagcursus ook avonden bezoeken of acte de présence geven op de oefening met de brandweer. Ook deze geldt namelijk als herhalingsles. Wie meer wil weten over de mo gelijkheid om herhalingslessen overdag te volgen, kan contact opnemen met EHBO-secretaris Henk Markvoort, telefoon 0548- 36 16 48. Dijkerhoek - Veel buitengebied bewoners waren dinsdagavond naar de gemeentelijke informa tie/ contactbijeenkomst geko men, die in het Bonte Paard ge houden werd. Na dc inleiding van burgemees ter J.A.H. Lonink, waarbij meer dere onderwerpen ter sprake kwamen, werden de wethouders in de zaal 'in de hoek' gezet: bur gers met vragen konden zich bij hen meldden. Voor wethouder H. ter Keurst was er niet veel te doen. Eén afspraak maakte hij, en tijdens die afspraak wordt ge sproken over het overgangs recht. In dit geval over wat er wel en niet kan bij de nieuw bouw van schuren bij een bur gerwoning in het buitengebied. Ook in de hoek van wethouder J. Flim-Gerritsen was het niet op zienbarend druk. Een aantal af gevaardigden van de peuter speelzaal in Dijkerhoek hoorden van haar dat de speelzaal ge woon open bleef. Ronduit druk was het in de buurt van de wethouders J. Ligtenberg en W. Stegeman. Riolering, ver keersveiligheid, hondenbelas ting, bermverharding waren een aantal van de onderwerpen die hier besproken werden. Stege man kreeg te maken met vragen en opmerkingen over onder meer sluipverkeer (verrassend vond hij het sluipverkeer via een inrit van Vletgaarsmatcn. Stege man wil kijken of de inrit afslo ten kan worden), verlichting, dc 'bulten' in de Espelodijk die als hinderlijk worden ervaren, en gaat binnenkort met de bewo ners van de Hakkertsweg om ta fel zitten om te overleggen over de groenstrook. Ligtenberg kon ook een hele op somming maken: gesproken werd onder meer over het beleid ten aanzien van de riolering in (Foto: Johan Bolink) het buitengebied en de mogelijk heden die er zijn. De wethouder merkte op dat wat het verkeers maatregelen betrof, verschillend gedacht werd: ,.Dat wat de ene graag wil, vindt de andere uit de boze". Hij wilde zoeken naar werkbare oplossingen, maar dat werd dan wel geven en nemen. Vanuit de Beuseberg waren on der andere J.R. Schoemaker en J. Bronsvoort present. Ze waren naar de infolij eenkomst geko men om algemene informatie te verkrijgen en te horen hoe de stand van zaken is rond de riole ringsaansluitingen en verkeers maatregelen. Zelf hebben ze geen riolering aangesloten nog. „Het is nog niet duidelijk wat de gemeente wil. Dat wachten we Holten - Het college heeft niet direct een oplossing voor de ver keerssituatie Oude Stationsweg - Dijkerhoekseweg en Deventer- weg in Dijkerhoek. Gemeente belang informeerde daar naar. Op dit kruispunt zijn geen voor zieningen aangebracht. „Hoewel deze kruising wel als gevaarlijk wordt ondervonden, is het onge vallenbeeld niet verontrustend. Van 1999 tot en met 2001 waren er twee letselongevallen, waar van één ziekenhuisopname, en twee ongevallen met uitsluitend materiële schade geregistreerd", aldus het college. „Wat het ongevallenbeeld be treft liggen er bij de gemeente veel hogere prioriteiten voor het nemen van maatregelen." Wel heeft de gemeente in het re gionale overleg met dc provincie de kruising aangemerkt als een gevaarlijke kruising. af. Eerder heeft het voor ons geen zin om iets aan de riolering te doen." De Beusebergbewoners willen graag dat in hun wijk een 60 ki lometerzone ingevoerd wordt. „Wat de gemeente nu wil is een voorrangssituatie Langstraat/ Vliermatenweg opheffen. Daar waren we net aan gewend." Dat er een verhoging komt op de kruising Langstraat/ Beuseber- gerweg vinden ze prima. Dat laatste geldt ook voor de bijeen komst. „Nuttig. Zeker voor her haling vatbaar. Zo word je als burger toch meer bij de ontwik kelingen betrokken." Freddy Franke fungeerde als Holten - De politie heeft za terdag 2 november een inwo ner van Holten aangehouden wegens mishandeling. De man had, toen hij van de parkeerplaats bij de ABN Amro de Larenseweg op wil de rijden, een tweetal jonge ren die op de fiets naderden niet gezien. Hierdoor ontstond bijna een aanrijding. Daarna ontstond een korte woordenwisseling tussen de jongens en de man. De man pakte daarna een pa raplu af die een van de jon gens bij zich had, en sloeg hem daarmee tegen het ge zicht. Hierdoor werd een oor van de jongen tot bloedens toe beschadigd. Na de klap gooide de man de paraplu weg en is in zijn auto gestapt en weggereden. Het kenteken van de auto waarmee de man wegreed, werd echter genoteerd zodat deze kort na het feit door de politie kon worden aangehou den. Na verhoor kon de man weer naar huis, echter wel met een transactievoorstel van 500 euro en, voor het geval hij niet ingaat op het transactie- voorstel, een dagvaarding om voor de rechter te verschij nen. spreekbuis voor meerdere bewo ners uit Holterbroek. Ook deze mensen kwamen onder andere voor informatie over de riole ring. „Maar er komt 19 novem ber een vergadering, en dat wachten we af." De bijeenkomst op zich werd door de groep erg nuttig gevonden. „De manier waarop het georganiseerd is zou anders kunnen. De inleiding zou wel wat korter kunnen, en in de ze hoek is het erg druk. Je komt bijna niet aan bod. Misschien is het een idee om de bijeenkom sten te splitsen op onderwerp. Maar voor de gemeente was dit ook de eerste keer op deze ma nier, heb ik begrepen. Dit soort bijeenkomsten zijn wel voor herhaling vatbaar. Ja, en de bur gemeester las de buitengebieden van het blaadje, hij was natuur lijk bang dat hij er een vergeten zou. Dat moet een volgende keer uit het hoofd. Verder deed ie het heel goed, hoor." Lees verder op pagina... Holten - Een 46-jarige fietsster uit Holten reed maandag 4 no vember 13.45 uur vanaf een uit rit de Oude Deventerweg op. Toen zij wilde remmen voor een naderende auto, weigerden de remmen en schoot ze door de rij baan op. Daarbij werd ze aange reden door de auto. bestuurd door een dertigjarige Holtenaar. De fietsster werd met een gebro ken been naar het ziekenhuis overgebracht. Holten - De vervanging van de riolering in de Kerkstraat, ge combineerd met een reconstruc tie van de weg, wordt binnenkort in procedure gebracht. Verwacht wordt dat in het voor jaar van 2003 de.werkzaamhe den kunnen beginnen. Dat geldt ook voor het resteren de deel van de Waagweg dat nog van een nieuw riool rnoet wor den voorzien; dat gaat om een lengte van circa honderd meter. Wethouder J. Ligtenberg ant woordde dat op vragen van de fracties van PvdA en Gemeente belang. Koersbalgroep De Bosch kamp zijn onlangs weer Overijssels Kampioen ge worden. Remeo Vermeulen van Hoog Holten is de nieuwe voorzitter van Les Jeunes Restaurateurs Nederland. De gemeentelijke sport ver- kiezing wordt volgend jaar gezamenlijk met Rijssen ge houden in Lucky Co. Holten - Wethouder J. Ligten berg verwacht dat in het voor jaar van 2003 kan worden be gonnen met de rioolplannen voor de Kenemansstraat. Hij zegt dat op een vraag van de VVD-fractie. Ligtenberg geeft aan dat het plan momenteel aan- bestedingsgereed gemaakt wordt. Holten - Omdat de dienst van de huisartsen na kantoortijd en in het weekend vanuit Deventer wordt gedaan, verschuift ook de drukte in de apotheek. Daarom veranderen de opening stijden van Apotheek Holten per 1 november: werkdagen 08.00 tot 18.00 uur; zaterdag 10.00 tot 13.00 uur en zon- en feestdagen 11.00 tot 12.00 uur. Wisselvallig met van tijd tot tijd regen of enkele buien. Vrijdag, zaterdag en zondag af en toe re gen of enkele buien, afgewisseld door wat opklaringen en zon. Met een west tot zuidwestelijk stroming zullen regelmatig sto ringen mee komen waardoor het wisselvallig blijft. Temperatuur overdag 9.0 tot 11.0 graden. Weerman, Freddie P. Holten - Ik zie niks meer! Help me toch alsjeblieft!" Met een flinke oogwond was J. Dangremond een van de vijftien slachtoffers die maandagavond optraden tijdens de traditionele oefening van brandweer en EHBO. Het ongeval voltrok zich ditmaal in het voormalige pand van Pinkert-Koopman aan de Kerkhofsweg. De coördinator van zowel brandweer als EHBO toonde zich na afloop positief over het optreden van hun manschappen. Derk Ligtenberg (kaderinstructeur EHBO) voegde daar aan toe dat het aantal opgekomen EH BO'ers meer dan gemiddeld was. De eerste hulpverleners meldden zich ruim dertig man sterk. "Fantastisch!", aldus Ligtenberg. Lees verder op pagina... Holten - Ruim tweehonderd handtekeningen stuurden de Vrienden van het Hoolterpad naar de gemeente. In een bege leidende brief werd de gemeente gevraagd om desnoods bestuurs dwang toe te passen om het pad te herstellen en weer in goede staat te brengen voor de wande laars. De handtekeningen werden ver zameld tijdens de onlangs ge houden herfstwandeling, waar van de route onder andere over het Scheperspad liep. Het Sche perspad bleek toen deels zoda nig afgezet met afrastering, dat er maar zestig centimeter ruimte over bleef voor de wandelaars. De Vrienden van het Hoolterpad hadden hierover mondeling con tact met de gemeente. „De bur gemeester maakte de wandeling namelijk ook en hij heeft de zaak goed in ogenschouw kun nen nemen." Ook wethouder J. Ligtenberg nam een kijkje op het Scheperspad. De gemeente reageerde door de eigenaar aan te schrijven, en wil eventueel be stuursdwang toe passen. „Wat ik daarvan verwacht. Niet anders dan dat de gemeente de daad bij het woord voegt, en als de eigenaar het pad niet herstelt, dan bestuursdwang toepast". „Na een jaar lang procederen is er overeenstemming over het moeilijkste tracé van het pad; dat is nu opgelost, en dan begint de andere bewoner met een nieuwe ronde van blokkades en hindernissen. Voor wandelaars is dit gedrag onacceptabel, maar het is ook kwetsend voor de ge meente Rijssen, die veel overleg gevoerd heeft om tot een goede oplossing te komen. En deze ei genaar probeert nu door eigen machtig optreden afspraken frustreren. Eigenlijk gaat het zo al dertig jaar; al dertig jaar zijn de verloren rechtszaken bestre den door nieuwe rechtszaken te beginnen. En de oude gemeente Holten heeft telkens de uitspra ken van de nieuwe rechtszaken afgewacht onder het motto 'kij ken wat daar uitkomt', en zo kun je dus oneindig doorgaan. Wij hopen dat de gemeente hier nu een eind aan maakt en ingrijpt."

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1