Ruimer, toegankelijker, comfortabeler i Raadsfracties zijn er nog niet uit met locatie SP* Holtens Nieuwsblad lm Waar komt het nieuwe gemeentehuis? 51 fa Cabaret 'Jeetje Mina' in 'De Boschkamp1 Locatie nieuw gemeentehuis In dit nummer Ligtenberg: 'Is dit nu echt Holten op z'n smalst?' IT;-. Weekeindweer IJMML ufüiodÉ Film voor jeugd in dorpshuis Legale plakgelegenheid Inkoopmanager van gemeente Euregiorally dit weekend in Hengelo Agassi het nieuwe IvanKia Holtens Nieuwsblad Donderdag 31 oktober 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mailHoltens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Holten/Deventer -Huisartsen post Salland betrekt volgende maand een nieuwe huisvesting bij het Deventer Ziekenhuis. De Centrale Huisartsenpost Sal land krijgt vanaf 26 november een nieuw onderkomen bij de Geertruidenlocatie van het Deventer Ziekenhuis aan de Fes- evurstraat. Dit betekent een aan zienlijke verbetering in vergelij king met de huidige situatie; zo wel voor patiënten die gebruik moeten maken van de huisart senpost als voor personeel en dienstdoende huisartsen. De post was oorspronkelijk op gezet als huisartsenpost voor Deventer-stad, maar met het aansluiten van de huisartsen in het buitengebied werd ze snel te klein. De nieuwe post ligt vlak bij de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis en is voor bezoe kers veel makkelijker te vinden. Ook is de nieuwe post beter toe gankelijk voor mensen met een handicap of in een rolstoel. Bij de inrichting van de nieuwe huisartsenpost is rekening ge houden met een aantal wensen fflgs *.-c Holten - De gemeente gaat ac tie ondernemen om de (op nieuw) slechte toegankelijk heid van het Scheperspad te verbeteren. „Desnoods ge bruikt de gemeente bestuurs dwang", zei wethouder J. Lig tenberg op vragen van de Pv- dA-fractievoorzitter maandag avond bij de raadsvergade ring. Onlangs is namelijk een tien tallen meters lange afrastering geplaatst, waardoor er voor wandelaars weinig ruimte (ze stig centimeter) overblijft. „We hebben jarenlang een discussie gehad over het toe gankelijk maken van het Scheperspad, en dan gebeurt er dit. Wat kunnen we hier als gemeente aan doen", kaartte De la Haye aan. De wethouder openbare werken en de burge meester hadden de afrastering bekeken. „Hier is de bewoner incorrect bezig. Is dit nu echt Holten op z'n smalst?", vroeg een verbolgen Ligtenberg zich af. „We hadden nog hoop op een correcte oplossing", gaf Lonink aan. De gemeente heeft de bewoner aangeschre ven en wil voor dinsdag 5 no vember actie. De PvdA-ffactie is blij met de voortvarende aanpak. Holten - De stichting voor soci aal en cultureel werk biedt dit seizoen drie zaterdagavonden een gevarieerd theaterprogram ma aan. Enkele weken geleden beet de Holtense COC het spits af met een blijspel in dialect. Zaterdag 2 november komt de Haaksbergse cabaretgroep 'Jeet je Mina' naar Holten. De groep bestaat uit een aantal vrouwen, allen rond de 55 jaar, die al een aantal jaren cabaret brengt. Deze avond komen ze met hun nieuw ste programma 'Knopen'. Ne gentig minuten cabaret gemaakt en uitgevoerd door vrouwen, maar absoluut niet alleen voor vrouwen, sterker nog de dames van Jeetje Mina spelen graag voor gemengd publiek. 'Knopen' gaat over maatschappelijk her kenbare gebeurtenissen, over wat er in de buurt gebeurt, kort om over het leven van alle dag waar zowel mannen als vrouwen deel van uit maken. Het wordt een avond vol zang en theater waar men soms even stil van wordt, maar het volgende mo ment weer hartelijk om lacht. De voorstelling begint om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van 'De Boschkamp' aan de Tuin straat 2 in Holten. Kaarten a 4,50 aan de kassa of telefonisch te reserveren op 0548-362755 Als lezer van hel Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dal ook eens i Dnf/nievr.: aan een ander door! Adres: i Woonplaats BON: Geeft op als abonnee voor bet Gebruik deze bon voor i rl xr. Holtens Nieuwsblad: liet opgeven van een nieuwe abonnee q Dhr./mevr.: f] Adres: j Woonplaats; Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) uit de enquête die onlangs ge houden is onder gebruikers van de huisartsenpost. Het gaat om bijvoorbeeld speelmogelijkhe- den voor kinderen, automatische deuren, betere bewegwijzering, betere klimaatbeheersing en ex tra veiligheidsvoorzieningen voor bezoekers en personeel van de huisartsenpost. Voor de nieuwe huisartsenpost is bewust gekozen voor een lo catie vlak naast het Deventer Ziekenhuis. Op die manier kan meer inhoud gegeven worden aan de samenwerking tussen huisartsen en Spoedeisende Hulp. Ook is het voor patiënten gemakkelijker als zij door de huisarts doorverwezen worden naar het ziekenhuis. Over een jaar of vijf zal de nieuwbouw van het Deventer Ziekenhuis gereed zijn. In die nieuwbouw is al een plaats gere serveerd voor de huisartsenpost. Overigens blijft het telefoon nummer van de huisartsenpost ongewijzigd: 0570-501 777. Rijssen/Holten - Over de locatie van het nieuwe gemeentehuis is het laatste woord nog niet gesproken. De politieke partijen zijn er nog niet uit. Voor beide locatie's in het centrum en bij het station valt wat tte zeggen. Voorlopig is de beslissing nog niet gevallen. Holten - Waar het nieuwe ge meentehuis komt is nog geen uitgemaakte zaak. Dat bleek dinsdagavond aan het eind van de vergadering waarbij alle raadscommissies betrokken wa ren. Burgemeester J.A.H. Lo nink trok aan het eind van de bij - eenkomst een aantal conclusies. „Het programma van eisen wordt ondersteund door alle fracties, met een kanttekening van de VVD. Alle fracties onderschrijven nieuwbouw, behalve de VVD als de nieuwbouw boven een be paald bedrag komt. Twee fracties (PvdA en Ge meentebelang) willen uitstel. Het CDA kiest voor de stations locatie en SGP en ChristenUnie kiezen voor het centrum." Het is de bedoeling dat de raad op 15 november een beslissing neemt over de plek waar het nieuwe gemeentehuis komt. PvdA-fractievoorzitter R. de la Haye pleitte voor het doorschui ven van die datum met een aan tal weken, om zo een breder draagvlak te kunnen creëeren voor het raadsbesluit dan de ver houding 13-12. Hij refereerde aan het eerder genomen besluit over de gemeentenaam dat ook enige tijd doorgeschoven werd, en dat uiteindelijk resulteerde in een door de raad breed gedragen beslissing. Lonink was er echter niet van overtuigd dat uitstel in dit geval een oplossing zou bieden. Hij denkt niet dat er hardere feiten op tafel komen, wat de moge lijkheden in 2006 betreft op de centrum locatie. „Want geen ont wikkelaar legt zich vast voor iets dat pas in 2006 speelt." Wel wil Lonink de gegevens over alter natieve invulling van deze loca tie, als die er zijn, zo snel moge lijk de raad toe doen komen. Lo nink: „Consensus moet je niet altijd zoeken. We moeten een beslissing nemen en daarna met z'n allen dat besluit verder uit werken." De la Haye sloot de inbreng van zijn fractie aan het debat af met de opmerking dat er nu de kans was om zowel de stationslocatie als het centrum een positieve impuls te geven. Wat de socia listen betreft moet het centrum inderdaad een positieve inpuls krijgen, maar de PvdA vraagt zich af of deze invulling uitslui tend wordt verkregen met de bouw van een nieuw gemeente huis. De verplaatsing van het gemeen tehuis naar de stationsomgeving past wat de PvdA betreft ook goed in de Strategische Visie. „We zijn ervan overtuigd dat er legio andere invullingen, op bei de locaties, heel goed mogelijk zijn", aldus De la Haye. De Pv dA vindt overigens dat er in het hele proces te weinig aandacht is besteed aan de invulling van de niet gekozen locatie, en pleit er voor om een onderzoek daar voor alsnog te starten. De beslis sing over de locatiekeuze zou dan niet op 15 november moeten vallen, maar enige tijd later. De ChristenUnie ziet uitstel niet zitten. „Uitstel helpt niet. De centrumlocatie is gewoon duur der, maar uitgestreken over vijf tig jaar ook weer niet te duur", aldus B. Wolterink. „We zijn beducht voor negatieve stede- bouwkundige ontwikelingen en kiezen daarom voor de centrum- locatie." VVD-voorman J. Ke- velam merkte op dat meerdere fracties zich zijns inziens in hun keuze lieten leiden door de angst. Ook hij zou graag zien dat er een onderzoek gehouden werd naar alternatieve mogelijkheden voor de centrumlocaties. De VVD- fractie wil niet meer dan 16 mil joen euro kwijt voor nieuw bouw, en kiest voor de locatie waar het gemeentehuis voor dat geld gerealiseerd kan worden. Lukt dat niet voor onder de 16 miljoen euro, dan kiest de libera le fractie voor renovatie en aan passing van het huidige stadhuis in Rijssen en het gemeentehuis in Holten.„Het moet uit de leng te of uit de breedte komen. De hoogte van het bedrag is ten op zichte van andere strategische projecten te hoog. U stelt ons voor de ultieme keuze. Als we kiezen voor de maximale va riant, is er voor bepaalde andere zaken geen financiële ruimte meer. We praten over twee op ties. Daar zit een prijsverschil tussen en het college neemt dat voor lief, omdat u niet weet wat er hier in het centrum dan komt", benadrukte Kevelam. CD A-fractievoorzitter H. Dul gaf aan dat er 'een aantal plaatjes op tafel zijn gekomen die niet op papier staan'. „We hebben in ju ni aangegeven dat het ons pri mair om de centen ging. Wat de invulling betreft: het zijn alle maal luchtkastelen, want con creet kunnen we nergens over praten. De goedkoopste locatie biedt ons wel de mogelijkheid om reserves in kas te houden voor strategische projecten. Wij adviseren op basis van de huidi ge cijfers de stationslocatic." SGP-fractievoorzitter H. Voort man wilde niet aan de inspraak van de burger voorbij gaan en noemde daarbij ondernemers vereniging Habi, die zich uit sprak voor de centrumlocatie, en de kerkvoogdij van de' Open Hofkerk, die het kolossale ge bouw in de directe nabijheid van de kerk niet zag zitten. „Wat het stationsplein betreft, daar kun je woningen of kantoorgebouwen neerzetten. De locatie voor het gemeentehuis is wat de SGP be treft het Schild." Fractievoorzitter E. van Schoot- en van Gemeentebelang gaf te kennen er nog niet uit te zijn, ook al gehoord de argumenten die tijdens de vergadering over de tafel gingen. Gemeentebe lang wil over haar advies nog even denken. De gemeenteraad neemt 15 no vember 2002 de beslissing over de locatie voor de nieuwbouw van het gemeentehuis. Weekeinde meer regen en wind. Vrijdag wolkenvelden en af en toe zon, later kans op regen. Za terdag en zondag overdag veel bewolking met af en toe regen of buien en weinig zon, meer wind maar geen storm. Het is zacht met 13.0 tot 14.0 graden. Dit mindere weer heeft te maken met storingen bij ons in de buurt. Weerman, Freddie Paalman, voor meer weer pag. 3 Zaterdag 2 en zond ag 3 november 2002 Sntreg; Volwassenen 3,50 Kinderen tot 12 jaar en 65* 1.50 Kinderen tot 6 jaar GRATIS entree. Helemaal over uw toeren van oude singles? Compleet van slag door een zeldzame koekkoeksklok? U krijgt kriebels In uw buik van oud speelgoed? Bezoek dan de vlooienmarkt in het Expo Center Hengelo. Want, wat u ook zoekt, de kans is groot dat u het op één van de 1000 kraampjes vindt. Beide dagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Expo (center Wegtersweg 65 7556 BP Hengelo (O) tel. 074 - 2 559 559 fax 074 - 2 505 022 wwwexpocenter.nl EENVOUDIG PER AUTO TE BEREIKEN: A1 RICHTING HENGELO. AFRIT 30 Holten - De ontmoetingsruimte van het dorpshuis wordt zondag middag 3 november omgetoverd tot bioscoopzaal. Op groot scherm wordt de film Sherk ge draaid. Shrek is een grote groene reus die in een moeras woont. Hij zit daar het liefst alleen, want men sen vinden hem stom en lelijk. Totdat plotseling alle sprookjes figuren voor zijn deur staan. De familiefilm werd gemaakt door Jeffrey Katzenberg, ooit verant woordelijk voor een aantal grote successen uit de Disney-historie en staat garant voor een mid dagje heerlijk kijkplezier. De voorstelling begint om 14.00 uur in 'De Boschkamp' Tuin straat 2 Holten. Kaartjes, 1.35, aan de kassa of via 0548- 362755. ZORGSERVICES TWENTE Last van tennisarm/hielspoor? Lees De Gezonde Krant deze week bij uw weekblad Heeft u De Gezonde Krant niet ontvangen, neem dan contact op met ons secretariaat, telefoon (074) 247 53 87 Almelo Woonboulevard 46 \^verijssel s Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. Pagina 3 Catalpa en jeugd hebben alles met elkaar te maken. Pagina 3 Kunnen burgers straks gratis afval storten? Pagina 5 Bea Kieskamp houdt van De Diessenplas en de medewerkers en bewoners. Holten - Het college stelt in haar conceptbegroting voor om een vijftal legale plakgelegenheden te realiseren. Gemeentebelang juicht dat voorstel toe, maar vindt vijf plakborden te weinig. Gemeentebelang geeft aan dat vijf plakborden misschien ge noeg zou zijn als het één kern betreft, maar daar de gemeente Rijssen-Holten over drie kernen beschikt wil Gemeentebelang één bord extra plaatsen: één in Dijkerhoek, twee in Holten en drie in Rijssen. Holten - De ChristenUnie wil binnen de ambtelijke organisatie één inkoopmanager. „Het ont wikkelen van een professioneel leveranciersbeleid kan tot sub stantiële besparingen leiden. Bo vendien is het voor alle bij de in koop betrokken personen van groot belang dat het beleid ten aanzien van het aannemen van relatiegeschenken duidelijk is vastgelegd", aldus de CU. „Een belangrijk kenmerk van een pro fessionele inkooporganisatie is dat één inkoopmanager het tota le proces aanstuurt en be heert."De CU geeft het college in overweging om ten aanzien daarvan een 'quick scan' uit te la ten voeren: „De daaraan verbon den kosten worden dubbel en dwars terugverdiend." Auto Caravan 8 Motor

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1