CDA kiest voor veel goedkopere gemeentehuisplek Gemeente wil vóór einde jaar beslissing verkeerstructuurplan Expositie Psalmen in Beeld Holtens Nieuwsblad Rabobank, ook voor al uw verzekerinaen! B en W sturen beleidsbrief naar raad 1, Speel-O-Theek moet straks huur betalen fynmiu.. Concert HMV mm College trekt vergunningen in DISCOUNT i'.'i j ,u d i i n 11 rrrrrm In dit nummer... Fietsers gezocht voor controle Weekendweer Caravan Motor MG lanceert Rover 25 Comfort Superb trekt aan U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Y 13Dece Reserveer nu: 13 December a.s. Bel; 074-2559559 m Tegenbezoek Tjernobyl zeer indrukwekkend Holtens Nieuwsblad Donderdag 24 oktober 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers c. 0,87 Til1«i»« it i iJ i >,f11 wp''"w""" i:1 uiMfUMt'M I J■■■.....in min Boschkamp - In dorpshuis De Boschkamp is vorige week vrijdag de expositie Psalmen in Beeld van predikantsvrouw Anneke Kaai ge opend. Haar schilderwerk is geïnspireerd door psalmen, de Bijbel en haar geloofsovertuiging. Op initiatief van een groepje Holtenaren expo seert zij een deel van haar werk tot en met 22 november in de Boschkamp. Het gaat om een bijzondere expositie welke al veel bezoe kers heeft getrokken. Er zit symboliek, maar ook abstractie in. (Foto: Johan Bolink) Pagina 5 The Garage verzorgt bruids wagens en verkoopt Jaguars. Een zeer speciale garage op Vletgaarsmaten. Holten - De CD A-fractie van de gemeente Rijssen-Holten heeft haar keuze bepaald ten aanzien van de locatie van het nieuwe gemeentehuis. Dat gebeurde naar aanleiding van de presenta tie van de recente objectieve fi nanciële cijfers, vorige week door de Stuurgroep Gemeente huis. Het CDA spreekt zich uit voor de stationslocatie, met na me om het kostenplaatje, maar zeker ook omdat nieuwbouw van het gemeentehuis daar een belangrijke impuls zou leveren aan de ontwikkeling van deze omgeving. Holten - De Speel-O-Theek Hol ten moet vanaf 1 juli 2003 de volledige huurprijs betalen voor het huren van de ontmoetings ruimte in dorpshuis De Bosch kamp. Tot 1 juli 2003 kan vol staan worden met de helft van de huur. De Speel-O-Theek maakte voor die tijd gratis gebruik van deze ruimte. De Speel-O-Theek Holten is on derdeel van de Stichting Sociaal Cultureel Werk. De Speel-O- Theek gebruikt tijdens de ope ningsuren de ontmoetingsruimte in dorpshuis De Boschkamp. Die ruimte is toentertijd gratis door de gemeente Holten be- „De gemeente neemt en toont daarbij het initiatief, waarbij op termijn samen met de NS en an deren een verdere ontwikkeling van dat gebied wordt bevorderd. Bovendien is deze locatie ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar, en vanuit Holten is deze locatie eveneens prima te bereiken." Het was in eerste instantie het verschil in kosten dat de chris ten-democraten over de streep trok. „Het kostenplaatje sta tionslocatie is aanzienlijk goed koper. De meest recente kosten- schikbaar gesteld om de start van de Speel-O-Theek te ver eenvoudigen. Voorwaarde was dat de ruimte beschikbaar bleef voor het eigenlijke doel als ont- moetings- en pauzeruimte. „De Speel-O-Theek is echter zo danig gegroeid dat de gehele ontmoetingsruimte in gebruik is en er niet meer kan worden vol daan aan de voorwaarde. In het kader van de harmonisatie van het beleid in de gemeente dient aan uitzonderingssituaties een eind te worden gemaakt. De Speel-O-Theek dient daarom vanaf 1 juli 2003 de volle mep aan huur te betalen: een bedrag van 17,85 euro per week. beraming geeft een verschil aan van tenminste 4.832.000 euro ten gunste van de stationsloca tie. De kostenraming voor de cen trumlocatie bedraagt 24,7 mil joen euro; de kostenraming voor de stationslocatie 19,9 miljoen euro. We waren al eerder tot de keuze voor de stationslocatie ge komen, maar zeker nu het ver schil in kosten de laatste maan den nog groter is geworden", al dus CD A-fractie voorzitter H. Dul. De CDA-fractie vindt ook dat bij de keuze voor de stationslo catie de boekwaarde van het hui dige gemeentehuis in Rijssen (840.000 euro) niet in de bouw kosten moet worden opgeno men, omdat er nog tal van invul lingen op die plek mogelijk zijn, die opbrengstgevend kunnen zijn. Lees verderop pagina 3. Holten - Voor het nieuwe jaar wil de gemeente Rijssen - Hol ten een beslissing nemen ten aanzien van het Verkeersstruc- tuurplan Holten. Daarin moet de financiering en de volgorde van realisatie geregeld zijn. Burge meester en wethouders hebben ten aanzien van het Verkeers- structuurplan Holten een be leidsbrief naar de raad gestuurd, waarin de kern van de in dit arti kel genoemde voorstellen ver woord is. Deze brief komt aan de orde in de raadsvergadering van 15 no vember. Het college zelf neemt 5 november een gedetailleerd standpunt in. In het ambtelijk advies wordt aangegeven dat de prioriteit bij de aanleg van het Zilverzandtr acé en de centrummaatregelen (De Slinger en herinrichting Dorpsstraat) ligt. Volgens de ge meente is het mogelijk fase 1 (Zilverzandtracé) en 2 (De Slin ger en herinrichten Dorpsstraat) uit te voeren in de jaren 2004- 2010. Deze beide fases vormen de basis voor de toekomstige verkeersstructuur van Holten. Vanwege de omvangrijke kosten Holten - De Holtense muziek vereniging HMV houdt zaterdag 9 november haar traditionele na jaarsconcert in sporthal 't Mos- sink. Het begint om 20.00 uur. Onder het thema Helemaal HMV wordt de avond geopend door de blokfluitgroep onder lei ding van Erika Steen. Zij zullen in kleine groepjes en ten slotte gezamenlijk hun kunnen tonen. Het leerlingenorkest dat deze avond ook door Erika wordt ge leid. vervolgt het programma met onder meer Vivo per Lei in een arrangement van Wim Stal- (Foto: Sander Scheperman) moeten in Holten, evenals in Rijssen, de overige maatregelen, zoals de zuidelijke rondweg, het fietsnetwerk en andere recon- man en Meet the Flinstones waarbij de juniorminirettes zul len optreden. Het gedeelte voor de pauze wordt afgesloten met ccn optre den van het fanfareorkest onder leiding van Alike Jonkman, dat geheel in het teken staat van de concoursdeelname op 23 no vember in Eibergen. Na de pau ze is de drumband aan zet. On der leiding van instructeur Eric Blom wordt onder meer Africa in een arrangement van Rob Balfoort ten gehore gebracht waarbij steun wordt verleend door een viertal dames van mu ziekvereniging St. Ceacilia uit Heeten die bells, xylofoon en marimba bespelen. structies, voorlopig doorgescho ven worden. „Die maatregelen kunnen alsnog uitgevoerd wor den als de kosten van maatrege len die wel uitgevoerd worden meevallen of als de gemeentelij ke begroting er gunstiger uit komt te zien", wordt gesteld. Wel wil het college een deel van de financiële meevaller (60.000 euro) uit het gemeentefonds be stemmen voor de gemeentelijke verkeersplannen. De totale kosten voor het Ver- keersstructuurplan worden ge raamd op 22,5 miljoen gulden. Daarvan zou de gemeente in to taal 13,18 miljoen euro terug krijgen aan subsidies en bijdra gen zodat er voor de gemeente zelf 9,32 miljoen euro resteert. Het Zilverzandtracé inclusief fietstunnel komen op 4,56 mil joen euro; De Slinger en cen trummaatregelen op 2,62 mil joen euro. De overige hoofd structuurkost ruim 5 miljoen eu ro, de spoorwegkruisingen in het buitengebied 8,17 miljoen euro, diverse andere maatregelen kos ten 0,82 miljoen euro. De maat regelen voor Duurzaam Veilig in de woongebieden zijn niet in bovenstaand overzicht opgeno men. Ook het doortrekken van de Waagweg van station naar Dorpsstraat is buiten de voor stellen gehouden. Holten - De gemeente Rijssen- Holten wil het bouwvergunnin genbestand actueel houden. Ver leende bouwvergunningen, waarvan geen gebruik is ge maakt, worden daarom ingetrok ken. Dat geldt voor bouwvergunnin gen waarvan binnen de termijn van 26 weken geen gebruik is gemaakt. In september 2000 en in decem ber 2000 werden bouwvergun ningen afgegeven, respectieve lijk voor het uitbreiden van een recreatiewoning in Holten en het plaatsen van een silo in Rijssen. Tot medio september van dit jaar is de recreatiewoning niet uitgebreid en is de silo niet ge plaatst, en is men daarvoor ook niet aan het werk. Daarop heeft de gemeente, na een waarschuwing aan de eige naren, de vergunningen inge trokken. DÊ COMPUTER KOOPJES BEURS ZATERDAG 26 OKTOBER 10-16 UUR Pagina 3 Het Scheperspad is nog steeds niet goed toegankelijk gemaakt. Nu belemmert hekwerk het fatsoenlijk doorlopen. Pagina 7 Eerste team van Blauw Wit wint tegen Sp. Eefde in roe rende voetbalwedstrijd op Vletgroor. Holten - VW Holten zoekt fiet sers die fietsroutes willen con troleren in en rondom Holten. Volgend jaar komen er nieuwe fietsroutes uit en die wil VVV Holten nog graag een keer nakij ken. Omdat de VVV hiervoor zelf niet genoeg mankracht heeft, wordt aan enthousiaste fietsers gevraagd dit te doen. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met de VVV Holten, telefoon 0548-361533. Of even binnenlopen kan na tuurlijk ook. Aanhoudend wisselvallig met overwegend veel bewolking en geregeld buien. Vrijdag, zater dag en zondag overdag veel be wolking met buien, afgewisseld door enkele opklaringen en nu en dan zon. Het is niet koud met 12.0 tot 13.0 graden. Er staat wel een stevige zuidwesten wind. Een zuidwestelijke stroming voert vochtige en onstabiele lucht aan. De herfst machine draait op vol le toeren. Weerman, Freddie Paalman Als lezer van hel Hollens Nieuwsblad wordl u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i aan een ander door! i BON; Dhr./nievr.: Adres: Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan:1 Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: Dhr/mevr.: Adres: Woonplaats: €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) €40,42 per^aar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: €0,87) schlagerrparade.nl Freddy Br«k Marc en Dave Palemiger Spaben Peter Ortoff Wind Kaart €25,00 oktober U vindt het Expo Center non tor aan de A1 <afrit 3°)- LL^' Tel.: 074 - 2 559 559. Internet: www.expocenter.nl Muziekhuis Vriese, Schuurman Schoenen Rabobank Holten - Het tegenbezoek aan de kinderen uit Tjernobyl die verleden jaar Holten hebben bezocht, is een zeer indruk wekkende ervaring geweest. Na een goed verlopen treinreis werd het laatste traject (260 kilometer) met personenbus- jes afgelegd. Door een onge val met een van de busjes, dat wonderwel goed is afgelopen, kon pas laat in de avond de dorpjes Vizibor, Dubaj en Dubjanec worden bereikt. De ontvangst in de gezinnen was overweldigend en de gastvrij heid enorm. De contacten die gelegd zijn betekenen veel voor de gezinnen. Er kon ge bruik worden gemaakt van een aantal tolken zodat de communicatie geen probleem was. De koffers met meege brachte spullen werden in gro te dank en met blijdschap aan vaard. De pakketjes met groentezaden, zeep en naai- gamituur voor de 125 school kinderen zijn door Myrthe Ro- san, Tamar Floor, Coen en Casper aan de 125 schoolkin deren uitgereikt. Na drie over nachtingen is de groep vorige week vrijdag 12.30 uur met de trein weer thuisgekomen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1