Onderzoek naar huisartsenzorg in Midden- O verij ssel I Holtens Nieuwsblad Jubileum handbal Overgangen J rh Schapen drijven bij Poppe Nationale elitecircuit verdwijnt bij triatlon In dit nummer. Kroatische folkloremuziek door orkest Pajo Kolaric U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! BON Overijsselse ziekenomroep collecteert huis aan huis Aanrijding met tractor Alcoholcontrole Weekendweer gesloten V* I ROBERS MAKELAARDIJ! Cursus Internet Luxe uitvoering trouwboekje BELTMAN Plateaus in kruisingen Gezellig modewinkelen begint bij Roetgerink Caravans Mr Comfortabel toeren met BMW Holtens Nieuwsblad Donderdag 17 oktober 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Holten - De provincie Overijssel stelt 50 duizend euro beschik baar voor een onderzoek naar de huisartsenzorg in Midden-Over- Zorgverzekeraar Sal land, de District Huisartsenvereniging Stedendriehoek, de bewoners vereniging regionaal klachten- meldpunt huisartsenzorg, de ge meenten Rijssen-Holten en Hof van TWente zijn direct betrok ken bij het onderzoek en me deopdrachtgever. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Pris- mant en moet leiden tot diverse beschrijvende scenario's voor de inrichting van de huisartsenzorg in met name de avond-, nacht en weekenddiensten. Inwoners van de gemeenten Rijssen Holten en Hof van Holten - Liefhebbers van zo wel klassieke als folkloristi sche muziek kunnen vrijdag avond 25 oktober hun hart op halen in de Kandelaar. Vanaf 20.00 uur verzorgt het orkest Pajo Kolaric een wervelend optreden, georganiseerd door vrienden van Pajo Kolaric én de supportersvereniging van HMV. Het orkest is afkomstig uit Osijek, een Kroatische indus triestad gelegen in het noor- den van het land, zo'n 30 kilo meter van de Hongaarse grens. vierde keer dat het orkest Pajo Kolaric met 45 veelal jonge leden naar Holten komt. Oude vriendschapsbanden worden weer aangehaald met gastgezinnen, waar ze verblij ven. Ook zijn inmiddels enkele gastgezinnen op bezoek in Osijek geweest. De contacten bestaan 20 jaar. Bovendien heeft de Holtense bevolking tijdens de oorlog al daar meegeholpen aan een grote hulpactie voor het plaat selijke ziekenhuis. Het is inmiddels alweer de Lees verderoppagina5. Holten - De Overijsselse Zie ken- en Bejaarden Omroep (OZO) houdt in de week van 21 tot en met 26 oktober een huis- aan-huiscollecte. De ziekenom roep verzorgt uitzendingen in De Diessenplas in Holten, en in verzorgingshuis Eltheto en ver pleeghuis De Schutse in Rijssen. Een OZO-vrijwilligersteam komt eens in de maand een za terdagmorgen in De Diessen plas. ,,We gaan er naar toe met een technicus en een presentator, en zitten tussen de mensen. De mensen kunnen populaire en I geestelijke verzoekplaten aan vragen. Het programma wordt live uitgezonden, alleen in de Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dbr./mcvr.: aan een ander door' Adres: Woonstaats: i Geeft op als abonnee voor het GcbiMvo bon voor NieuwsbIad: liel opgeven van een J nieuwe abonnee. ai Dhr./mcvr.: fj Adres: Woonplaats Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad 41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) huizen zelf', vertelt Henny Greevink van de OZO. De OZO houdt zaterdag 9 no vember haar jaarlijkse bejaar denmiddag: bij De Poppe in Markelo komen dan zo'n vier honderd ouderen uit alle tehui zen bijeen. Er komt een mannen koor dat populaire liedjes zingt, die de ouderen mee kunnen zin gen. Verenigingen kunnen de studio bezichtigen; belangstellenden kunnen daarvoor contact opne men met de studio, telefoon (0548) 612329. Vrijwilligers kan de OZO altijd gebruiken, en deze kunnen zich daar eveneens melden. Twente zijn sinds kort 's avonds, 's nachts en het weekend aange wezen op de Centrale Huisart senpost Salland te Deventer. De instelling van deze Huisart senpost heeft bij inwoners van de gemeenten Hof van Twente en Rijssen-Holten voor onrust gezorgd. Gedeputeerde Nap merkt op: 'In heel Nederland is er een zorge lijke ontwikkeling gaande ten aanzien van de Huisartsenpost. Er is sprake van een tekort aan huisartsen, waardoor er een steeds grotere druk komt te lig gen op de bestaande praktijken. Hoewel het geen wettelijke taak van de provincie is, voelen wij vanuit het maatschappelijk veld toch de verantwoordelijkheid om als provincie mee te denken over een structureel aanvaardba re oplossing.' Het onderzoek wordt aan het eind van het jaar afgerond. Er vond woensdag 9 oktober een aanrijding plaats tussen een trac tor met aanhangwagen en een bedrijfsauto. De bedrijfsauto reed over de Deventerweg. De tractor kwam uit de Manenschijnsweg en wil de de Deventerweg oversteken. Hij zag de bedrijfsauto, die net een andere tractor had inge haald, over het hoofd, met een aanrijding tot gevolg. Niemand raakte gewond. Holten - Door de politie werd in de nacht van vrijdag 11 op zater dag 12 oktober in diverse straten in Holten een alcoholcontrole gehouden. In totaal werd van 128 automo- -bilisten een blaastest afgeno men. Er werden geen alcoholovertre dingen geconstateerd. Wel werd een tweetal bestuur ders bekeurd voor het voeren van verboden verlichting (blau we lampen) en een bromfietser die zonder helm reed. Van tijd tot tijd buien, maar ook af en toe wat zon. Vrijdag, zaterdag en zondag overdag enkele buien, afgewis seld door opklaringen en wat Middagtemperaturen rond de 10.0 a 11.0 graden. Er komt een matige westelijke Stroming op gang, deze voert vrij onstabiele lucht aan waar door er zich veel stapelwolken kunnen ontwikkelen. De herfst draait op volle toeren. Weerman, Freddie Paalman Poppe - Enkele herders uit de buurt van Holten deden afgelopen weekend mee aan de wedstrijden schapen drijven. Deze werden ge houden achter partycentrum De Poppe. Door het koude weer was het vooral voor kijkers toch wel een beetje afzien. Het leverde echter wel spectaculaire beelden op. Goed getrainde honden die de kudde schapen netjes bij elkaar wisten te houden en naar de plek van be stemming konden brengen. (Foto: Johan Bol ink) Pagina 3 De Okiadames Diny Heijda en Jeanet Brinks zijn tijdens het WK Touwtrekken be kroond met goud. eennj De jubilarissen van de handbal op (Foto: Johan Bolink) Holten - De handbalafdeling van SV Holten hield vorige week een goed bezochte receptie in de sportkantine op Meermanskamp. De handbal bestaat 25 jaar en dat werd naast de receptie gevierd met een jubileumprogramma voor de jeugd en reüniewedstrij- den in de sporthal. Verder is er een speciaal jubileumboekje ge maakt. In de beginperiode kende de handbal meer dan zeventig leden. 'Daarvan zijn er nu nog steeds acht lid', benadrukt voorzitter Jan Victor Dorlas. 'Dat gegt wel iets over de handbal, dat het een bin dende factor heeft.' Het is vol gens hem dan ook een aantrekke lijke sport. 'Zowel om aan mee te doen, maar ook om naar te kij ken. Het is dan ook erg jammer dat deze sport niet meer aandacht verdient in uitzendingen van Stu dio Sport.' Hij hoopt dat de handbal over 25 jaar weer een feestje kan vieren. 'Zolang er leden zijn die taken op zich wil len nemen dan is elke vereniging levensvat baar. Dan zal dat ook zeker gaan lukken', geeft hij aan. Er is wel een maar: 'Vooral oudere jeugd vindt geld verdienen belangrij ker. Dit is slecht voor de sport. Het blijft afwachten of dit zal veranderen.' De acht leden die vanaf het begin bij de handbal zitten, werden tij dens de receptie in het zonnetje gezet: Miny Kemper, Marti Bar- velink, Johan Plantinga, John Lamping, Ria Kappert, Meino van Beek, Wim Dalhuisen en Jan-Victor Dorlas. Verder introduceerde Wim Dal huisen een wisselbokaal. 'Deze Bloeden Hart Wisselbokaal moet altijd naar een keeper gaan. Het maakt me niet uit in welk vat dit wordt gegoten.' AL MEER DAN 30 JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOORAL UW ONROEREND GOED AANKOPEN, VERKQPEN EN TAXATIES lid: LANDELIJKE MAKELAARS VERENIGING Gaardenstraat 30, 7451 CW HOLTEN Tel. 0548-36 16 49. E-mail: Robers@tref.nl Holten - De spoorwegovergan gen in de Beukenlaan en in de Dikkesteensweg zijn van woens dag 23 tot en met donderdag 24 oktober afgesloten. Aan deze overwegen vinden dan onderhoudswerkzaamheden plaats. De gemeente sluit deze overwegen af voor verkeer van 23.00 uur tot 7.00 uur. Het kan zijn dat het onderhoud langer duurt dan gepland. Holten - In dorpshuis De Bosch kamp wordt donderdag 24 okto ber een Cursus Internet voor be ginners gehouden. Voor deze cursus zijn nog enke le plaatsen vrij. Deze cursus duurt vijf lessen. Tijdens deze lessen worden praktische zaken geleerd die no dig zijn om over het World Wi de Web te surfen. De lessen starten om 19.30 tot 21.30 uur in lokaal 3 van het dorpshuis. De kosten bedragen 68 euro plus 11,35 euro voor het lesboek. Voor opgave of informatie dan kunt u contact opnemen met Stichting voor Sociaal en Cultu reel Werk voor Holten, telefoon: 0548 - 362755. Holten - Voor mensen die trou wen of een partnerschap sluiten is het volgend jaar mogelijk te kiezen voor een luxere uitvoe ring van de omslag van het trouwboekje of partnerschaps- boekje. Men kan kiezen tussen het nor male. plastic omslag, of voor een luxe leren omslag met het nieuwe wapen van de gemeente. Uiteraard is de luxere uitvoering wel een aantal euro's duurder. Nieuwegein - Het nationale eli tecircuit triatlon verdwijnt met ingang van volgend jaar van de kaart. Dat hebben de Nederland se Triathlon Bond en de aange sloten triatlonorganisaties Zun- dert, Holten en Almere woens dag in Nieuwegein besloten. Alle partijen vinden dat het na tionale circuit voor atleten en or ganisaties onvoldoende toege voegde waarde biedt. Internationale ambities en uitstr aling zijn vele malen belangrij ker geworden. De wedstrijden in Zundert en Holten zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot internationaal sterkbezette triatlons met de ITU Points Race status. Ook Almere overweegt die stap volgend jaar te zetten. De orga nisatie van Holten heeft in 2004 zelfs plannen om de status van World Cup te bemachtigen, de hoogste categoriewedstrijden in de triatlon. Nieuwbouw o Verbouw Onderhoud Tegelwerk Timmerwerkplaats Kryptonstraat 13 Rijssen Tel. 0548-543098 www.nbsbouw.nl Nu Hugo Boss dealer vc Rijssen-Holten en omgeving Dorpistrut 9 - Holten - tel 0548 - 364782 Pagina 5 Marina Eggink heeft de eer ste prijs gewonnen in de ca tegorie individueel vrijwilli ger van Overijssel Pagina 5 Wim Brinks stopt bij 'zijn' Nido na veertig jaar daar te hebben gewerkt. Wel blijft hij actief bij de triatlon. Holten - Om de veiligheid te verhogen, wil het college van Burgemeester en Wethouders zogenaamde 60-kilometerpla- teaus gaan aanleggen op drie kruisingen. Het gaat om de kruisingen van de Broekweg met de Oude Sta tionsweg, van de Broekweg met de Broekdijk en van de Flierma- tenweg met de Liezenweg. Een tekening van de plannen is te bekijken in het gemeentehuis van Rijssen bij de publiekshal ie van de sector Ruimte, kamer 201. Dit kan van 18 tot en met 25 oktober. Zie de advertentie in deze krant! Dorpsstraat 148 fiTTM

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1