gemeentelijke informatie Minituin van potten en bakken Radiator als scheidingswand Rijssen. Reken daar maar op Donderdag 17 oktober 2002 HO 13 informatie en inlichtingen: tel 0548-85 48 54 postadres: postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres: schild I Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 - I2.I5 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur 10 oktober 2002 20020777 10 oktober 2002 20020778 10 oktober 2002 20020784 10 oktober 2002 20020786 10 oktober 2002 20020796 10 oktober 2002 20020797 10 oktober 2002 20020803 Jutestraat 2B te Rijssen, bouwen overkapping aan pand; Tasveldweg 7 te Rijssen, bouwen overkapping aan woning; Barmsijs 33 te Rijssen, bouwen erker aan woning; Espelodijk 5 te Holten, verbouwen woning; Bessinkpasstraat 7 te Holten, plaatsen dakkapel; Holterstraatweg 68 te Rijssen, verbouwen garage; Dorperdijk I IA te Holten, bouwen garage/berging bij pand. Tegen een verleende vergunning of mededeling dat er geen bezwaren bestaan tegen de gedane melding, kunnen belangheb benden binnen 6 weken na de dag van verzending bezwaar indie nen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt, kunt u de president van Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte van het gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 201telefoonnummer 854781. Daar liggen ook de verleende bouwvergunningen ter inzage. Ingekomen sloopaanvragen/meldingen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de sloopplaats en de inhoud van het sloopplan) 30 september 2002 20020905 Deventerweg 37-39 te Holten, slopen woning en schuur (asbest aanwezig); 04 oktober 2002 20020899 Frans Halsstraat 37 te Rijssen, slopen garage (asbest aanwezig); 04 oktober 2002 20020900 Frans Halsstraat 39 te Rijssen, slopen garage (asbest aanwezig); 09 oktober 2002 20020925 Postweg 129 te Holten, slopen kippenhok (asbest aanwezig); 10 oktober 2002 20020924 Gravenstraat 20 te Rijssen, slopen schuur (asbest aanwezig); 10 oktober 2002 20020926 Fliermatenweg 7 te Holten, slopen berging/dierenverblijf (asbest aanwezig). Bovenvermelde sloopaanvragen/meldingen kunt u inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeente huis, locatie Rijssen. Ingekomen aanvragen kapvergunningen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de te kappen houtop stand) 08 oktober 2002 20020906 Stevenssteeg 3 te Holten, kappen eik; 08 oktober 2002 20020908 Vianenweg 192 te Holten, kappen larix; 08 oktober 2002 20020907 Vianenweg 48 te Holten, kappen drie Amerikaanse eiken en twee dennen; 09 oktober 2002 20020922 Lepelaar 30 te Rijssen, kappen drie bomen; 10 oktober 2002 20020927 Verzetstraat 56 te Holten, kappen berk; 10 oktober 2002 20020928 Aaltinksweg (F 5466) te Holten, kappen drie eiken. U kunt deze aanvragen vanaf 18 oktober 2002 voor een periode van 4 weken inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen.Voor informatie kunt u telefoonnummer 854778 bellen. Ingekomen aanvragen voor een inritvergunning (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de aanvraag) 07 oktober 2002 20020901 Mossinkserf 7 te Holten, aanleggen 3 meter brede inrit. U kunt deze aanvraag vanaf 18 oktober 2002 voor een periode van 4 weken (tot en met 15 november 2002) inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeente huis, locatie Rijssen.Voor informatie kunt u telefoonhummer 854778 bellen. Verleende inritvergunning (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de verleende vergunning) 07 oktober 2002 20020628 Holterstraatweg 45A te Rijssen, aanleggen 3 meter brede inrit voor licht verkeer. U kunt deze inritvergunning vanaf 18 oktober 2002 voor een periode van 6 weken inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Daar lig gen ook de verleende inritvergunningen ter inzage. Voor informatie kunt u telefoonnummer 854778 bellen. Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het col lege van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte in het gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 201 telefoonnummer 854781 Ingekomen aanvragen APV/Drank- en Horecawet/Wet op de Kansspelen (vermeld wordt achtereenvolgens de datum van ontvangst en de omschrijving van de aanvraag) I oktober 2002 verkoop oliebollen door Adullam gehandicaptenzorg op zaterdag 28 en maandag 30 december 2002 in Rijssen; 8 oktober 20Ó2 houden actie Prinsraden door c.v. de Fienpreuvers van vrijdag I tot en met zaterdag 23 november 2002 in Holten; Verleende vergunningen/ontheffingen/ verklaringen van geen bezwaar APV/Drank- en Horecawet/Wet op de Kansspelen (vermeld wordt achtereenvolgens de datum van de verzending en de omschrijving van de vergunning) 3 oktober 2002 houden collecte door Stichting Overijsselse zieken- en bejaarden Omroep Kring Almelo van maandag 20 tot en met zaterdag 25 oktober 2003 in Rijssen; 9 oktober 2002 inzamelen gebruikte kleding door Stichting Samen Sterk Tegen Kindermisbruik van maandag 23 tot en met zaterdag 28 juni 2003 in de gemeente Rijssen; Tegen bovengenoemde, verleende vergunning, ontheffing of ver klaring van geen bezwaar kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Tegen bovengenoemde, verleende vergunning, ontheffing of ver klaring van geen bezwaar kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij de burge meester van Rijssen. Voor meer informatie over bezwaarmogelijkheden kunt u con tact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Hier liggen ook de ver leende vergunningen, ontheffingen en verklaringen van geen bezwaar ter inzage. Verzoek vrijstelling herzieningsplicht bestemmingsplannen De gemeenteraad is van plan aan Gedeputeerde Staten van Overijssel vrijstelling te vragen van de verplichting om op grond van artikel 33 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de hieron der vermelde bestemmingsplannen te herzien. De vrijstelling zal worden gevraagd voor een periode van ten hoogste tien jaar. Het gaat om de volgende bestemmingsplannen: 1. Hagslagen I993 (Rijssen), vastgesteld op II juli I994 2. Plompgraven (Rijssen), vastgesteld op 27 augustus 1990 3. Lukensveld (Holten), vastgesteld op 25 mei I992 4. Look I990 (Holten) vastgesteld op 27 april 1990 5. Kampeercentrum Holterberg (Holten), vastgesteld op 22 januari 1990 6. Buitengebied Holten, vastgesteld op 24 augustus I992 Vanaf 25 oktober 2002 kunt u het rapport waarin de overwegingen voor het verzoek zijn opgenomen inzien. Dit kan bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen. In de periode van 25 oktober 2002 tot 22 november 2002 kunt u schriftelijk u reactie sturen.naar burgemeester en wethouders van Rijssen. Verkeersmaatregelen In verband met de aanleg van een inritconstructie op de hoek van de Haarstraat en de toegang naar de Huisartsenpraktijk en het gebouw van de Thuiszorg, zal deze aansluiting, vanaf woens dag 23 oktober 2002 voor een periode van ongeveer een week, afgesloten zijn voor alle verkeer. Om de huisartsenpraktijk te kunnen bereiken zal gebruik gemaakt moeten worden van de inrit vanaf het Hogepad. Het „nrichtingsverkeer op het wegge deelte vanaf het Hogepad zal dan tijdelijk opgeheven worden. Voor het aangeven van een omleidingsroute zal gezorgd worden. De unotherm van Zehnder in gebruik als tussenwand: fraai en praktisch. Potten, bakken en kuipen zijn in allerlei verschillende hoogtes verkrijgbaar. Zet eens een brede platte schaal voor twee hogere kuipen, die onderling ook weer van hoogte verschillen. Vul de schaal met blijvende vaste plan ten of kruipende heestertjes en beplant de hogere kuipen met planten die iets meer de hoogte ingaan. Al gauw creëert u zo op het terras of het balkon een speelse minituin. Er zijn veel vaste planten die in een kuip of bak uitstekend uit de voeten kunnen. Kleinblijvende hertshooisoorten zoals Hypericum olympicum 'Citrinum' vormen het levende bewijs. Hoger dan 30 centimeter wordt deze hertshooi niet. Plant een re latief lage schaal vol met dit zachtgele bloemetje. Dat garandeert een perfecte voorgrond voor andere bakken en kuipen. Net als hertshooi vormen ook de diverse tuinanjertjes (Dianthus) een waar sieraad voor een lage schaal of bak. Kijk voor de beplanting van la ge, platte bakken vooral ook even bij de rotsplanten. Gips- kruid (Gypsophila) zorgt met wolk van witte of roze bloemtjes voor een bijzondere schaal- of bakbeplanting. Duizendblad (Achillea millefoli um) is een plant met duizend toepassingsmogelijkheden. Dat komt vooral omdat duizend blad zo weinig eisen stelt aan de plaats waar het groeit. Een bak of kuip is niet voor alle planten ideaal, omdat de grond soms te droog wordt. Voor duizendblad hoeft dat geen probleem te zijn. Op de voorgrond herts hooi en tuinanjer, daar achter gipskruid en dui zendblad. Designradiatoren zijn fraaie blikvangers, die bovendien heel comfortabel verwarmen. Nieuw zijn de designradiato ren die als ruimteverdeler kun nen worden gebruikt. Ze zorgen voor privacy in de badkamer. Het toilet en bidet kunnen bijvoorbeeld op subtie le wijze worden afgeschermd van het wasgedeelte en de ra diator biedt bovendien een warme plek aan handdoek of badjas. Ook kan de radiator op een comfortabele manier een trans parante afscheiding vormen tussen bijvoorbeeld woonka mer en keuken. De radiator is na plaatsing een voudig toegankelijk van alle kanten. Voor eenvoudig schoonmaken zijn speciaal ge vormde borstels verkrijgbaar van schapenvacht, die alle plekjes kunnen bereiken. Radiatorfabrikanten leveren diverse modellen die als ruim teverdeler kunnen worden in gezet. Ze zijn verkrijgbaar in alle gangbare kleuren en in ch room. mat-aluminium en edel- staallook. Ter verhoging van het ge- bruikscomfort levert de fabri kant een aantal bijpassende ac cessoires in chroom: planchet, kledinghaak, dubbele haak, handdoekring en een wc-rol- houder. De radiatoren worden op maat gemaakt en kunnen naar keuze aan de wand of aan de vloer worden bevestigd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 13