Handbal Holten viert 25 jaar met Holtens Nieuwsblad Kinderboerderij Dondertman krijgt toegankelijkheidsprijs feestprogramma Floriade Dijkerhoek Condoleanceregister in gemeentehuis Open Huis Anbeek Het regent ïaodtekoopjes bij de nieuwe ROBERS MAKELAARDIJ! Brandstof gestolen Weekendweer in te val en Gemeente laat moeders borstvoeding geven in hok U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint 1 n Goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers Feestelijk jubileumprogramma SV Holten afdeling handbal Controle snelheid Draaimolen op kinderboerderij Donderdag 10 oktober 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 AL MEER DAN 30 JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOOR AL UW ONROEREND GOED AANKOPEN, VERKOPEN EN TAXATIES lid: LANDELIJKE MAKELAARS VERENIGING Gaardenstraat 30, 7451 CW HOLTEN Tel. 0548-36 16 49. E-mail: Robers@tref.nl Holten - De politiesurveillance reed in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 oktober over parkeer plaats Bolder aan de zuidbaan van de Rijksweg A 1. Bij een Finse vrachtauto stond een auto geparkeerd met een kenteken uit Litouwen. De politieambtenaren zagen bij zowel de personenauto als bij de vrachtauto een plasje dieselolie liggen. Ook stond het brandstofklepje van de personenauto nog open. Omdat men het niet vertrouwde, ging men op onderzoek uit en toen bleek dat de vrachtauto- chauffeur ongeveer 75 liter die selolie miste. In de bagageruim te van de personenauto werden een trechter, een flexibele slang en diverse jerrycans met diesel olie aangetroffen. De twee man nen die bij de personenauto hoorden, werden aangehouden ter zake diefstal van dieselolie. Wisselvallig weer met meer be wolking en regen of buien. Vrijdag overdag nog geregeld zon, afgewisseld door geleide lijk meer wolkenvelden. Zater dag en zondag veel bewolking en kans op wat lichte regen of enkele buien, afgewisseld door wat opklaringen en nu en dan zon. De temperatuur komt uit op zo'n 10.0 tot 11.0 graden. In de nachten geen vorst aan de grond. Holtens Nieuwsblad Dijkerhoek - Op de openbare basisschool Dijkerhoek heeft vrijdag 4 oktober de jaarlijkse Floralia gehouden. Het onderwerp was dit jaar dieren. Naast een tentoonstelling van de door leerlingen gemaakte bloemstukken, zoals die van Jo-Anne Koopman, waren er tal van leuke attracties, een Rad van Avontuur en het Snuffelbord. Met de opbrengst van deze dag worden tal van activiteiten binnen de school door de Ouderraad ondersteund. (Foto: Johan Bolink) Dorperdijk - Gerrie Anbeek houdt vrijdag 11 oktober van 14.00 tot en met 17.00 uur en van 19.00 tot en met 22. 00 uur Open Huis aan de Dorperdijk 19. Zij geeft cursusseh en hob byworkshops. Voor meer infor matie: 0548-363577. Rijssen-Holten - Op de deur staat een plaatje met emmer en bezem. De ruimte achter de deur is koud en donker. Verlichting of verwarming is er niet. De helft van de bergruimte wordt in beslag genomen door hoge sta pels stoelen en zo'n twintig te gen elkaar geplaatste ronde klaptafels. Er staat een kistje, een steekwagen, een vloertrek ker en een dweilmobiel. Ziedaar de ruimte die binnen het ge meentehuis is aangemerkt als zoogkamer. Een zoogruimte, een vertrek waar vrouwen zich terug kunnen trekken als ze borstvoeding ge ven of (in het geval het bedrijf geen crèche heeft) de melk kun nen afkolven, is door de ARBO voorgeschreven. De gemeente Rijssen heeft er, tegemoetko mend aan die voorschriften, een hokje voor gereserveerd: voor wie wel eens in de stadhuishal komt, het is de kast links van de kapstokken. Een verontwaardigde wethouder J. Flim - Gerritsen nam tijdens de commissievergadering Wel zijn de leden op sleeptouw zodat deze het met eigen ogen konden zien: een koud, onverwarmd berghok als zoogkamer. Lees verderop pagina 9. u goed geïnformeerd 3I5 y Qyj ggy RjeUWC Als abonnee benl u daarvan verzekerd. I abonnee opgeeft! Geef dat ook eens i Dhr/mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON! Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad: nee. Gebruik deze bon voor i hel opgeven v, e abonnee. "i Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 D €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) Holten - Wegens het overlij den van prins Claus, wil de gemeente iedereen de gele genheid geven zijn of haar medeleven te tonen met de na bestaanden. iervoor is in het gemeentehuis van Holten een condoleance register geopend. Tijdens ope ningsuren kunnen mensen in het gemeentehuis aan de Smidsbelt terecht om iets in het register te zetten. (Foto: Sander Scheperman) derij. Beheerder Ab Paalman van de kinderboerderij was blij met de prijs. „Vanaf het begin is alles ruim opgezet, zodat rolstoelers, maar ook mensen met kinder- of wandelwagens, geen problemen ondervonden." De kinderboerde rij krijgt veel bezoek van rol stoelers. Reuelmatig maken Donderdag 10 oktober is de feitelijke jubileumdag. Een ju bileumcommissie, bestaande uit Ria Kappert, Meino van Beek, Johan Wiersema, Bian- ca Smit, Tristan Dorlas en Mark Wander hebben een meerdaags feestprogramma in elkaar gedraaid. Vanavond, donderdag 10 ok tober, wordt de officiële re ceptie gehouden in de kantine op Meermanskamp, waarvoor zoveel mogelijk oud-trainers en oud-bestuursleden uitgeno digd zijn. Het jubileum wordt zaterdag 12 oktober feestelijk gevierd in de sporthal 't Mos- sink. Voor de jeugd ligt daar dan een springkussen en men kan zich laten schminken. Het feest begint om één uur en de trainers van de jeugdgroepen hebben een verrassingspro gramma in elkaar gedraaid. Dat duurt tot ongeveer drie uur 's middags, en daarna is het nog niet zeker of het pro gramma echt wel afgelopen is. Zaterdagavond vanaf acht uur wordt in de kantine op Meer manskamp een feestavond ge houden voor de leden vanaf 12, 13 jaar en hun partners. Allerlei teams verzorgen een playbackact, en er zijn zelfs leden die twee keer op de planken staan omdat ze in twee verschillende teams zit ten. Zondag 13 oktober wordt in de sporthal, vanaf een uur 's middags, een nostalgische handbal wedstrijd gehouden tussen teams uit het verleden, samengesteld uit oüd-leden en oud-trainers, en teams van nu. Om één uur begint de wed strijd tussen het huidige Da mes 1 en een selectie van da mes die zo'n tien jaar geleden de Holtense eer verdedigden. Om twee uur is het de beurt aan de heren en een uur later strijden de recreanten van nu met een team bestaande uit oud-recreanten. Daarna kan men in de sportkantine nog even gezellig napraten en rond vijf uur is het afgelopen. geestelijke of verstandelijke be woners van tehuizen een uitstap je naar de boerderij, en die ko men veelal met rolstoel. „We doen veel aan voorzienin gen voor rolstoelers en het is mooi dat dat gewaardeerd wordt. Wat we met de 75 euro doen? Dat weet ik nog niet precies, ze ker is wel dat we het gebruiken voor dingen voor gehandicap ten." De kinderboerderij is deze maand nog elke middag geo pend. Vanaf volgende maand worden de openingstijden be perkt tot enkel de woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag. Telkens van 13.00 tot 17.00 uur. Holten - Het verkeersteam van Politie Twente controleerde vrij dag 4 oktober op de juiste nale ving van de maximum toegesta ne snelheid te Holten. Dit keer was de Raalterweg aan de beurt. Een bestuurder werd gemeten op 145 kilometer per uur. Dat betekent dat die bestuurder 65 kilometer per uur te hard had gereden. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt en zijn rijbewijs is ingevorderd. Aangezien het de tweede keer was dat hij zijn rijbewijs moest ingevorderen, is het nog de vraag of hij deze terug krijgt voordat de zaak voor komt. m Zie de advertentie in deze krant! Op de aanmeldingsavond ston den er 33 leden op papier; Dor las zelf was het 49e lid. Aan het eind van dat jaar telde de vereni ging tegen de zeventig leden. Nog steeds is Dorlas bij de handbalvereniging betrokken. Sinds het bestaan van de vereni ging zit hij in het bestuur, de laatste jaren als voorzitter. En hij kent de in en outs van de club. „Een hoogtepunt? Dat was me teen een dieptepunt. Heren 1 promoveerde beginjaren tachtig naar de eerste klasse, maar kreeg het jaar daarop te maken met heel veel pech en blessures. Na drie wedstrijden in de eerste klasse hadden we vijf punten, en aan het eind van de competitie was daar geen punt bijgekomen. We gingen dus terug naar de tweede klasse." Momenteel telt de vereniging één herenteam en meerdere da mes- en meisjesteams, van mini- team tot en met de Dames Seni oren: er kan vanaf het begin doorgestroomd worden. Lees verderop pagina 7. Holten - Na het aanzienlijke suc ces van het Kabouter Plopfeest maakt Kinderboerderij Dondert man zich op voor een volgende activiteit. In verband met de herfstvakantie zorgt de Splose draaimolen woensdagmiddag 16 oktober met gezellige muziek ongetwij feld voor een extra aantrekkelij ke sfeer op het terrein aan de Meester Bosweg. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen de kinderen er kosteloos rondjes draaien. Ook de huifkar is aanwezig. Nog tot eind oktober kan jong en oud elke woensdag- en zaterdag middag voor een bescheiden be drag een rit met deze ponywa gen maken. Met ingang van no vember vervallen de huifkarrit- ten. Pas met de start van het nieuwe seizoen (april 2003) worden ze hervat. Holten - SV Holten Handbal, be staat een kwart eeuw. De handbalvereniging werd in 1977 opgericht. Aan de wieg stonden onder andere Minie Kemper (nog steeds actief lid) en Henk Wansink. In die tijd werden jaarlijks voor de leerlin gen van de basisschool twee toernooien georganiseerd: een handbal- en een voetbaltoernooi. Plet was de voetbalvereniging die ook het handbaltoernooi or- gansieerde, en op een gegeven moment werd besloten dat er ei genlijk een handbalvereniging moest komen die ook de organi satie van dat handbaltoernooi op zich nam. En zo geschiedde. De heer Groenewoud werd voorzit ter, Jan Hospers werd penning meester en de ledne werden ge traind door Wim Dalhuisen en Frits Paule. En Jan Victor Dor las, de huidige voorzitter, die in die tijd pas benoemd was op de basisschool in Holten (en ooit in Groningen een half jaartje hand bal speelde) werd erbij gehaald als wedstrijdsecretaris. Hendrika Klein Teeselink werd secretaris. Holten - Kinderboerderij Don dertman aan de Meester Bosweg kreeg vorige week de Toeganke lijkheidsprijs uitgereikt. De Toegankelijkheidsprijs werd toegekend door het Gehandicap tenplatform in Rijssen-Holten. De kinderboerderij kreeg de prijs (75 euro) onder andere voor de vele voorzieningen die er op de kinderboerderij voor mindervalide kinderen zijn. Extra aandacht ging de afgelo pen tijd uit naar de toegankelijk heid van kinderboerderijen, kin derdagverblijven, peuterspeelza len, speeltuinen en scholen. „Deze moeten beter toeganke lijk worden voor kinderen met een functiebeperking", vinden de vrijwilligers van het plaatse lijk Gehandicaptenplatform. Het platform haakte daarbij in op een landelijke actie. De Holtense vrijwilligers dames E. Gjaltema en G. Meijerink brachten bezoeken aan onder an dere de kinderboerderij en peu terspeelzalen in Holten. De voorzieningen bij de peuter speelzalen die bezocht werden door mevrouw Meijerink, waren in orde. Mevrouw E. Gjaltema, zelf rolstoelgebruiker, bezocht kinderboerderij Dondertman. „Dondertman is heel goed toe- (Foto: Harry Broeze) gankelijk voor kinderen in een rolstoel. De paden zijn zeer goed begaanbaar, en het is zelfs mo gelijk met de rolstoel in het knuffelhok te komen." En zo werd de Toegankelijk heidsprijs voor de kern Holten vanwege een aantal extra voor zieningen voor mindervaliden uitgereikt aan deze kinderboer- Pagina 3 Pagina 5 De veiling- en boekenmarkt van de Hervormde kerk heeft een recordbedrag op geleverd. Dijkerhoekse kunstenares Tineke Martens beschildert stadsbus Conexxion in En schede. Oudheidkamer Hooltn heeft een eigen textiel werkgroep die zich bezighoudt met de vooraad antieke kleding.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1