Problematiek accommodaties in Holten Winst Mintonette Dames BUDGET STORE Gerrie Anbeek start met hobbyworkshopseizoen 25% korting Medische Diensten KerkDiensten WeerWeekoverzicht Rookworst bekroond Kabouter Plop in Dondertman Opbrengst kankerfonds Open Deurdienst Eenpansmaaltijd SWO Holten Nieuwe leden Zonnebloem Verkeersstructuurplan in najaar vastgesteld Honderden dames-, heren-, sport- en kinderjassen Deze week met GRATIS wintersjaal naar keuze Enorme partij dames-, heren-, kinder- en sportkleding nü met 25% 50% 75% korting op de laagste prijs Almelo Agenda Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 3 OKTOBER 2002 HOLTENS NIEUWSBLAD 3 Holten - Burgemeester en wet houders geven in de concept-be groting 2003-2006 aan dat ze onderzoek willen laten verrich ten in het kader van het accom- modatiebeleid in Holten. Dat onderzoek moet duidelijk maken wat de behoeften en de mogelijkheden zijn en daarbij moet er ook aandacht gegeven worden aan het Kulturhuscon- cept. Dat Kulturhusconcept komt uit de koker van de provin cie: binnen een lokale gemeen schap wordt een centrum ge creëerd waarin ontmoeting, edu catie, informatie, recreatie en (zakelijke) dienstverlening van overheden en zorginstellingen centraal staan. Het college vindt dat, vooruitlo pend op het accommodatie-on derzoek, het gymlokaal aan de Tuinstraat vervangen dient te worden. Geld voor de vervan ging moet komen uit de algeme ne reserve. Binnen de kern Holten heeft een aantal verenigingen/ organisa ties te kampen met accommoda tieproblemen en ligt er een aan tal accommodatiewensen. Een probleem dat het college op wil lossen. „Doelstelling is realisa tie van een of meerdere accom modaties (nieuw of bestaand) die voor de Holtense gemeen schap in het algemeen en de des betreffende verenigingen/' orga nisaties in het bijzonder een aan zienlijke meerwaarde opleveren, waar voldoende gelegenheid en ruimte is om een diversiteit aan activiteiten te ontwikkelen en waar de exploitatie van de ac commodatie^) door meervoudig gebruik van ruimten betaalbaar blijft", stelt het college. Daarbij moet ook de mogelijk heid van een Kulturhus overwo gen worden. „Gemeenten in on ze provincie worden in de gele genheid gesteld in de vorm van een cofinanciering Kulturhusen in Overijssel te stichten. In Hol ten kunnen hierbij het gymnas tieklokaal aan de Tuinstraat, het dorpshuis De Boschkamp en het huidige gemeentehuis in Holten betrokken worden. Omdat deze accommodaties in de kern van Holten liggen en dus een centrale functie vervullen zal het Kulturhusconcept een perfect middel kunnen zijn om de genoemde doelstelling te re aliseren". Lees verderop pagina 5. De gymzaal aan de Tuinstraat. Arts Maatschap Huisartsen Holten, Keizersweg 32, telefoon 0548-363553. Spreekuur volgens afspraak. Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren (17.00 - 08.00 uur) en tijdens weekenden en feestdagen bellen met Centra le Huisartsenpost Salland, telefoon 0570-501777. Zie ook website: www.huisartsenholten.nl. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111 Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur. zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assis tente in de apotheek is. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. T. Lafeber, te lefoon: 0548-518383. Dierenarts: Dierenartsencombinatie Holten, Dorpsstraat 24C, telefoon 362004. Spreekuur: 8.00 - 9.00 uur en 12.30 -13.00 uur. Daarbuiten na te lefonische afspraak, telefoon 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larensewes 54, telefoon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk Zondag 6 oktober 930uur, ds. H. Gijsen, nevendiensten. 19.00 uur, da. M. Bogaard. Eenrum. Open Deurdienst met Mozaïek. Dijkerhoek, 11.00 uur ds. H. Gijsen. Eerste collecte: diaconie: tweede collecte: Kerk en Israël. Okkenbroek, 10.00 uur ds. J.C.A. Kruijthof-Looije, collecte: kerk en Is raël. Gereformeerde kerk Zondag 6 oktober. 930 uur, ds. B.J. Heusinkveld, Sibculo. 19.00 uur, da. Boogaard, Eenrum. Open Deurdienst in hervormde kerk. Eerste collecte: kerk en Israël, tweede collecte: kerk. Woensdag 9 oktober 19.00 uur, ds. Roozenboom. Evangeliegemeente De Loofhut (Dorpsstraat, HMV-gebouw) 10.00 uur, samenkomst. Katholieke kerk Holten, zondag 6 oktober 930 uur, eucharistieviering. Wolters. Nieuw-Heeten, zaterdag 5 oktober 19.00 uur eucharistieviering, past. Wolters; zondag 6 oktober 09.00 uur eucharistieviering, past. Rademaker. Vorige week daalde de temperatuur in de vroege morgen naar 9.5 graden als laagste waarde. Er stond al een matige noordoosten wind die maakte dat het voor het gevoel nog wat kouder aanvoelde. Verdere verloop van de morgen opklaringen en perioden met zon, afgewisseld door opbollende stapelwolken. In de middag hadden we een afwisseling van zon, stapel wolken en enkele buien, hierbij kwam ook hagel voor. Het werd 16.4 gra den. Door een goede uitstraling en een onbewolkte lucht in de nacht kon het fors afkoelen. De temperatuur daalde bij zonsopkomst naar 5.2 graden in de weerhut. De morgen zag er perfect uit met volop zon en geen bewolking, 's Middags vormden zich stapelwolken maar de zon was nog periodiek te zien. Met een noordelijke stroming werd heldere en droge lucht aange voerd. In de avond van dinsdag was het eerst nog onbewolkt en daalde het mini mum naar 7.6 graden. Rond riiiddernacht nam de bewolking toe vanuit het noorden later gevolgd door regen. Wal later op de moigen werd het droog. Daarna opklaringen en af en toe zon. Holten kreeg 5.8 mm en Espelo 7.0 mm. Begin van de middag nog wat zon, later meer wolkenvelden, er viel een licht buitje. Het was nog aangenaam met een temperatuur van 18.2 gra den. De nacht verliep met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen, het kwik zakte naar- 9.3 graden. Al vroeg in het begin van de morgen viel er een regenbui, veel neerslag viel er niet. Later kwam er een enkele opklaring voor met wat zon. In de middag veel stapelwolken, afgewisseld door een paar buien en nu en dan zon. Het werd niet warmer dan 15.7 graden. Vrijdag In de nacht werd het niet kouder dan 10.3 graden, ook bleef het droog. De dag begon met veel wolkenvelden. Een groot deel van de morgen hadden we last van de bewolking. Daarna kwamen er enkele opklaringen met ge regeld zon voor. In de middag was het prima weer met brede opklaringen en perioden met zon. Hier profiteerde de temperatuur ook van: het werd 19.1 graden. De nacht verliep met opklaringen en wolkenvelden. De minimumtempera tuur daalde naar 8.7 graden. In de morgen was de bewolking zo dik dat er af en toe wat motregen uitviel. De zon liet het helaas afweten. De middag zag er wat vriendelijker uit, we hadden een afwisseling van veel stapelwol ken en af en toe zon. Zondag In de nacht vormden zich tijdens opklaringen mistbanken, tot dichte mist kwam het niet, dit kwam door te veel wolkenvelden. In de ochtend en de morgen waren wolkenvelden de zon de baas. 's Middags perioden met zon en wat stapelwolken. Het was mooi weer om buiten te zitten, te wandelen of te fietsen omdat er haast geen wind stond. Met 20.3 graden werd het een wanne dag. Meteo Holten, Freddie Paalman Bij Gerrie Anbeek star ten in oktober de hob bycursussen en works hops weer. Tijdens het Open Huis op vrijdag 11 oktober kunt u de werkstukken die ge maakt kunnen worden bekijken en uitgebreide informatie over de cur sussen en workshops krijgen. In de cursussen worden verschillende decora tietechnieken uitgelegd en men krijgt ook veel informatie over welke penselen het geschiktst zijn, welke eigenaar digheden een bepaalde verf heeft en hoe alles het beste is schoon te maken. De cursussen en works hops omvatten een breed hobbygebied: on der meer porselein- en glasverven, houten voorwerpen decoreren met servetten, cra- queleren of sjablone ren, Australische schil dertechnieken, diverse textielverven en leuke beelden maken met tex tiel verharder. Works hops duren 1 of 2 les sen ('s avonds) en cur sussen duren 3 tot 6 les sen. Elke maand wor den er van de nieuwste trends op hobbygebied nieuwe workshops ge maakt. Deze worden dan eerst door de cur susleidster uitgewerkt en worden daarna op genomen in het works hopprogramma. Zo kan iedereen voorwerpen in huis in een mum van tijd omtoveren tot tren dy werkstukken. Gerrie heeft al een flink aantal cursisten weg wijs gemaakt in hobby- land. Gerrie: "Ik geef altijd les aan kleine groepjes. Gemiddeld zo'n 4 a 5 mensen tege lijk. Op die manier is iedereen er van verze kerd dat men echt aan dacht krijgt en indivi dueel advies. Mensen komen hier natuurlijk om te leren hoe een be paald werkstuk wordt gemaakt, of hoe ze bij voorbeeld glasverf het beste kunnen gebrui ken. Maar gezelligheid voert vaak de boven toon, dus het is ook nog eens een leuke manier om andere mensen te leren kennen. Daar naast krijg ik hier ook regelmatig groepjes vriendinnen die met el kaar een geboortemand vol met cadeautjes ma ken, of een servies ko men beschilderen als huwelijksgeschenk. Ik sta er altijd nog weer van te kijken hoe men sen die denken dat ze helemaal niet creatief zijn, met een paar sim pele hulpmiddelen zelf iets moois maken. Doordat ik het materi aal goed ken, kan ik ze helpen een werkstuk uit te kiezen dat ze zonder al te veel moeite kun nen maken. Sommige mensen halen nog weer allerlei oude spullen van zolder om te zien of'ze er nog weer iets moois van kunnen ma ken, meestal is er wel een techniek waar dit prima mee lukt. Als een cursist mij de volgende keer vertelt dat haar man niet wilde geloven dat zij dat zelf gemaakt had, dan voel ik me echt lekker." De producten die ge bruikt worden zijn ook in beperkte mate bij Gerrie te koop. Hier voor hoeft u dan niet eerst sta den land af te lopen om bijvoorbeeld servetten per stuk te kunnen kopen. Tijdens het Open Huis zullen er op verzoek een aantal demonstra ties worden gegeven. Op vrijdag 11 oktober van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij: Gerrie. Holten - De Gelderse Rookworst gemaakt door Geert Brands (Sla gerij Brands) werd op 25 september bekroond met goud. De jury stelde vast dat geur, kleur, smaak en samenstelling van de rookworst van prima kwaliteit zijn. Daarom ontving Geert Brands hiervoor het predikaat Goudkeur. De hele volgende week kunnen klanten zelf goedkoop de rookworst proeven. Drie stuks grove of fijne Gelders Rookworst kost dan bij Slagerij Brands, 4,50 euro. Vervolg van voorpagina De kinderboerderij koos op ini tiatief van Henny Nijland dit keer voor een Kabouter Plop- feest. De uitstraling van Kabou ter Plop onder de jeugd, mede onder invloed van het populaire televisieprogramma, is sinds enige tijd enorm. De verwachte drukte bleef dan ook niet uit. Een dikke haag van niet alleen kleine maar ook grote Plopfans omzoomde de wei naast de geïmproviseerde Melkherberg, waar Plop, Kwebbel, Klus en Lui driemaal op kwamen. Met het Kabouter Plopfeest is de evenementenkalender van de kinderboerderij voor dit jaar nog niet vol. De voorbereidingen voor de Levende Kerststal (22, 23 en 26 december van 16.30 tot 20.00 uur) zijn inmiddels in vol le gang. Maar voor het zo ver is staat nog de herfstvakantie nog voor de deur. Om kinderen dan wat extra vermaak te bieden, staat dinsdagmiddag 15 oktober de Splose draaimolen op het ter rein. Eenieder mag gratis rond jes draaien. Omdat het op Kinderboerderij Dondertman altijd Dierendag, staat er morgen geen bijzondere activiteit op het programma. Wel is de kinderboerderij de he le dag geopend (10.00 tot 17.00 uur). Tot en met het eind van de ze maand kan men er voorts ie dere middag tussen 13.00 en 17.00 uur terecht. Ook voor de dames van Minto nette is het volleybalseizoen weer van start gegaan, en al doet de kop boven dit verslag anders vermoeden, het belooft een moeizaam seizoen te worden. Op zaterdag 21 september werd er in Mariënheem gebekerd te gen Vocluma. Anke ten Kampe was meegereisd als zesde speel ster. Gezien het feit dat Vocluma uitkomt in de derde klasse mocht deze wedstrijd op voor- Holten - De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbe strijding/ Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) heeft in septem ber 4.980,12 euro opgebracht. Hiermee kan het KWF ook dit jaar een bijdrage leveren aan wetenschappelijk kankeronder zoek en aan voorlichting en be geleiding van kankerpatiënten en hun naasten. Informatie over de besteding van de ontvangen gelden staat op www.kankerbe strijding. nl. Dorpskerk - Er wordt zondag 6 oktober om 19.00 uur een Open Deurdienst gehouden in de dorpskerk. Da. Bogaard uit Eenrum, voor veel Holtenaren geen onbeken de, gaat deze avond op zoek naar iemand met lef. (Het liefst in meervoud). Kinderkoor Mo zaïek zingt diverse bijpassende liedjes. hand geen probleem zijn. Het werd een 3 - 0-overwinning. Afgelopen vrijdag stond de eer ste competitiewedstrijd op het programma, thuis tegen Rivo 2 uit Rijssen. Martien Sarink, Sandra Veneklaas en Nicole Hesselink speelden beurtelings een set mee en waren goed voor vele waardevolle punten. De eerste set verliep dramatisch voor Mintonette. Onrust zorgde voor veel onnodig puntverlies en binnen korte tijd stond er een 13 - 25 stand op het scorebord. In de tweede set ging de knop bij de dames om. De rust keerde te rug en met bekeken, afwisselend spel stevende Mintonette op een 25-16 setwinst af. De derde en vierde set gaven eenzelfde spelbeeld. Christianne scoorde veel met tactische bal len en Corine sloeg de ballen binnen met haar scherpe, diago nale aanval. Na het verlies in de derde set gaf Rivo zich in de vierde set bij voorbaat al gewon nen. Holten - Stichting Welzijn Ou deren Holten houdt voor alleen staande 65-plussers een een pansmaaltijd. Dit wordt dinsdag 15 oktober gedaan om 12.30 uur in de eetzaal van Scholenge meenschap De Waerdenborch aan de Haarstraat 14. Ouderen kunnen zo samen ge nieten van hutspot en kennisma ken met andere senioren die al leen wonen en oude vriend schapsbanden weer aanhalen. Verder kan men misschien be sluiten om voortaan af en toe sa men de maaltijd te gebruiken. De kosten zijn 5 euro per maal tijd. Men kan zich opgeven vóór 10 oktober, tijdens kantoortijden van SWOH: maandag- en don derdagmorgen van 9.30 uur tot 13.00 uur. telefoonnummer 0548 - 364910. Holten - De ledenwerfactie die de plaatselijke Zonnebloemafde ling van 16 tot 20 september in Holten heeft gehouden, is een groot succes geworden. Maar liefst 156 mensen sloten zich voor een jaarlijkse bijdrage van 10 euro als ondersteunend lid. 'Dat aantal overtreft onze ver wachtingen', zegt Tineke Aar- sen, voorzitter van de Zonne bloemafdeling Holten. 'Wij zijn er trots op dat zoveel inwoners ons werk voor zieken en gehan dicapten een warm hart toedra gen en die met een financiële bijdrage willen bestempelen.' De actie leverde overigens ook drie nieuwe vrijwilligers op. Vier zieken en gehandicapten lieten weten graag voor bezoek van een Zonnebloemvrijwilliger in aanmerking te willen komen. Holten - In de concept-begro ting 2003 wordt eveneens aan dacht besteed aan grote strate gische projecten. Eén van die projecten is het Verkeersstruc tuurplan Holten, dat in het na jaar 2002 definitief vastge steld wordt. Burgemeester en wethouders stellen voor een deel van de 'geblokkeerde' reserves aan te wenden voor de eerste fase van dit plan. Voor Holten is het verkeer sluw maken van het centrale winkelgebied een belangrijk doel om de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten. De toekomstige verkeersstruc- tuur ligt vast in het concept VSP dat eind 2000 door de ge meenteraad van Holten is vastgesteld. De prioriteit van het VSP ligt bij de aanleg van het Zilverzandtracé en de cen trummaatregelen (De Slinger en herinrichting Dorpsstraat). De eerste maatregel betreft het aanleggen van een vervan gend tracé voor het (door gaande) verkeer op de Dorps straat. Voor de aanleg van dit traject wordt de bestaande spoorwegkruising Dikkes- teenweg/ Reebokkenweg op geheven en wordt voor de fiet sers een fietstunnel gereali seerd. De tweede noodzakelij ke maatregel betreft een nieu we ontsluitingsroute voor de bereikbaarheid van het cen trum en de parkeervoorzienin gen (De Slinger). „De combinatie van beide maatregelen maakt het moge lijk het centrale deel van de Dorpsstraat om te vormen naar een aantrekkelijk ver- blijfsgebied voor het winke lend publiek en voor verster king van de recreatieve func tie van Holten", schrijven bur gemeester en wethouders in de begroting. op de laagste prijs Floralia, OBS Dijkerhoek, Basisschool Dijkerhoek, 4 oktober 2002, Van 14.30 tot en met 17.00 uur en van 19.00 tot en met 22.00 uur. Zaagmolentrofee, Dijker hoek, 4 oktober 2002 - 25 ok tober 2002 Veiling en boekenmarkt. Doij>skerk, 5 oktober 2002 Blijspel De binder van het darp. toneelgroep COC, Boschkamp, 5 oktober 2002 Grootouder kleinkind natuur- dag. Bezoekerscentrum Sal- landse Heuvelrug, 5 oktober 2002, 10:00- 16:00 Nacht om Holten, MAC Hol- terberg, Beusebergerweg 37, 5 oktober 2002, 19:30 Keuneparty. Café 't Keuntje. 5 oktober 2002,21:30 Klassiekerrit, Stuurhuus Beusebergerweg 37, 6 okto ber 2002, 13:30 Open Deurdienst, Dorpskerk, 6 oktober 2002, 19:00 Bezoek carrouselmelkstal. NBvP Holten, 8 oktober 2002 Najaarskledingbeurs, Zaal Vosman, 8 oktober 2002, 8:45 -10:30 Voorlichtingsavond draad loos Internet. SG De Waer denborch, 9 oktober 2002, 20:00 The Tango Lesson, Filmhuis Holten, Boschkamp, 10 okto ber 2002, 20:15 Open Huis Gerrie Anbeek. Dorperdijk 19, 11 oktober 2002, 14:00, Hobbycursus sen en workshops. Herfstexpositie. Natuurdio- rama Holterberg, 11 oktober 2002, 27 oktober 2002 Motocross. Zuurberg, 12 ok tober 2002 - 13 oktober 2002 Klootschieten Schoolkring Dijkerhoek, Dijkerhoek, 13 oktober 2002 Architectuur. Stichting Kunst en Cultuur, Bosch kamp, 14 oktober 2002, 20:00 Eenpansmaaltijd, Welzijn Ouderen, SG Waerdenborch, 15 oktober 2002, 12:30 Bejaardensociëteit. Irene, 15 oktober 2002, 14:30 Griepvaccinatie, Gymzaal Vrijheidslaan, 16 oktober 2002, 14:30- 18:00 Uitverkoop winkel HMV, Oude Deventerweg, 19 okto ber 2002, 10:00-16:00 Natuurwandeling. Vrienden van het Hoolterpad, Salland- se Heuvelrug, 20 oktober 2002, 9:00 - 14:00, Afstan den: 5, 10 of 15 kilometer. Motortoertocht. Stuurhuus Beusebergerweg 37, 20 okto ber 2002, .13:00 Concert Kroatisch orkest Pa- jo Kolaric, Kandelaar. 25 ok tober 2002, 20:00 Film ToDaBoKr met Höllen- boer, Trefpunt, 25 oktober 2002,20:00 Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Hol tens Nieuwsblad. Stichtings-bestuur: W H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4, 7451 XC Holten, Abonnementen: Kerkhofsweg 18. 7451 BG Holten, telefoon 0548-363803 Klachten bezorging: familie Meinsma 0548-363637 Eindredactie: Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax:0842-11 67 34 E-mail: p.bulthuisigiwho.wegener.nl Adres redactie: Kerkhofswee 18. 7451 BG Holten, telefoon 0548-736 38 03. fax 0548-36 64 97 Extra inleverpunten kopij: Het Bonte Paard. Deventerweg 87. telefoon 0548-361202. uiterlijk inle veren: dinsdags 9.00 uur Bosschool. Raalterweg 44, telefoon: 0572-321622. Uiterlijk inleveren: maandags 12.00 uur Advertenties: Getfertsingel 41, 7513 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Advertentie-adviseurs: kantoor: al leen op dinsdag tot 14.00 uur telefoon 0548-368295"en fax 0548-366497; andere werkdagen telefoon 0548- 519797 en fax 0548-519798. Otto IJspeert, mobiel 06-51 19 83 42 Henk Schotten, mobiel 06-51 19 83 21 Advertenties kunt u in Holten opge ven bij: Albert van de Maat, Smids belt 7, 7451 BL, telefoon 0548- 361538 tot dinsdag 12.00 uur, of het kantoor aan de Kerkhofsweg 18. Directie: J.V.Munsterman Algemeen hoofdredacteur: Mw. G. Arendsen-Tieben Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Op al onze advertentiecontiacten en aanbie dingen daartoe zijn van toepassing de Rege len voor het Advertentiewezen van de Stich ting ROTA. gevestigd te .Amsterdam, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam ondernummer 41198699. Een exemplaar van de Regelen w ordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. Wegener Huis-aan-huiskranten Oost BV is een onderdeel van het Wegener-concem. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze administratie en om u te (laten) informeren over voor u rele vante diensten en producten van de titels en de werkmaatschappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij We gener Huis-aan-huiskranten Oost BV ta.v. de heer A.T. Kooij Manager MPRS&O, Postbus 28. 7500 AA ENSCHEDE

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 3