Burgers betalen volgend jaar meer belasting plannen voor volgend jaar College B en W lanceert vele Holtens Nieuwsblad Volle bak tijdens optredens Kabouter Plop 0900-2437070 Klachtenopvang Zorg ROBERS MAKELAARDIJ! /■F T vijftigste verjaardag Keuneparty in 't Keuntje Gemeentebegroting over 2003 Hit regtnl modekoopjes bij de nieuwe Roetgerink Weekendweer Johan Meerman viert Collecteweek voor Brandwondenstichting U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Gratis griepvaccinatie in gymzaal Vrijheidsiaan Donderdag 3 oktober 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40.42 Losse nummers 0,87 Pagina 3 fewTJfNlèl IS I Pagina 7 SV Holten wint tegen vech tersbazen SC Hanze. Holten wist het hoofd koel te hou den. Pagina 5 (Foto: Harry Broeze) groting is vanaf 2002 en 2003 een raming voorzien van 45.400 euro voor de verbetering van de wijk. Korenmolen De Hegeman krijgt in de molen een toiletvoorzie ning. De werkzaamheden daar voor gaan in het voorjaar 2003 van start. In de gemeente wordt op diverse plaatsen, vooral op glascontai- Advertentle UW ERVARINGEN MET DE TANDARTS? Landelijke meldweek 1-4 oktober (€0,10 per minuut) AL MEER DAN 30 JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOOR AL UW ONROEREND GOED AANKOPEN, VERKOPEN EN TAXATIES lid: LANDELIJKE MAKELAARS VERENIGING Gaardenstraat 30, 7451 CW HOLTEN Tel. 0548-36 16 49. E-mail: Robers@tref.nl Dorpsstraat 148 Enter WEEK VAN DE MILITARY 6,-15 OKTOBER 2002 MILITARY BOEKELO^ T ransportbedrij f Muller heeft een British Retail Con sortium Higher Level Certi ficaat gekregen. 't Keuntje - In Café 't Keuntje wordt zaterdag 5 oktober de Keuneparty gehouden. Dit wordt gedaan in samenwer king met een bekende Holten- se DJ. Het evenement begint rond 21.30 uur. De entree is gratis. Er moet een gedegen onder zoek komen naar de "behoef- te van een Kulturhus in Hol- I ten. ook een extra verhoging van 2 procent voorzien. Daarnaast wordt de OZB verhoogd in 2003 met de verwachte prijsontwikke ling van 2,25 procent. Vermeerderd met een extra ver hoging van 2 procent om uitvoe ren van het beleidsplan mogelijk te maken. Het rioolafvoerrecht wordt ver hoogd met 13 euro. Daarvan wordt 7 euro gebruikt voor de maatregelen uit het nieuwe rio leringsplan, 1,55 euro voor de verplichte aanleg van drukriole- ring in het buitengebied, 1,60 euro voor de aanleg drukriool/ IBA-systeem en 2,85 euro is de prijsstijging 2,25 procent (afge rond naar beneden in verband met tarief in hele euro's). door het Rijk, en de plaatsing is afhankelijk van de bijdrage die het Rijk daarvoor in de begro ting opneemt. De gemeente Rijssen-Holten sloot een conve nant met de andere gemeenten langs het spoor Deventer-Duitse grens om zo te komen tot een versnelde plaatsing van de schermen. Het totale project dient in 2010 afgerond tc zijn. In de kern Holten is de laatste ja ren spaarzaam overgegaan tot vervanging van verkeersborden, staat in de begroting te lezen. Volgens de gemeente zijn veel bestaande borden aan vervan ging toe omdat zé minder goed leesbaar of onduidelijk zijn ge worden. Met een eenmalige investering van 10.100 euro wil de gemeen te het achterstallige onderhoud wegwerken. Volgens de gemeente is de be staande ontwikkelingsvisie voor de kern Holten gedateerd. Deze moet actueel gemaakt worden. „Van belang is ook om een visie op papier te zetten hoe de kom van Holten er in de toekst komt uit te zien wat gebouwde omge ving en inrichting van de open bare ruimte betreft", vindt het college. De bedoeling is om in eerste in stantie een ontwikkelingsplan op te stellen, dat in 2003 klaar moet zijn. Daarna kan in hetzelfde jaar nog het masterplan aangepakt wor den. Burgemeester en wethouders willen voor het opstellen van de plannen 31.800 euro uittrekken. Zie de advertentie in deze krant! Af en toe zon, maar ook bui en of regen. Vrijdag wolken velden, opklaringen en gere geld zon, kans op een bui. Zaterdag overdag veel be wolking met regen of buien afgewisseld door opklarin gen en wat zon. De temperatuur wordt 15.0 tot 16.0 graden. Een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden zorgt voor een noord tot noordwestelij ke stroming met aanvoer van onstabiele lucht. Dit gaat gepaard met bewol king en enkele buien. Vanaf volgende week over dag nog wat kouder, met in de nacht kans op vorst aan de grond. Weerman, Freddie Paalman. Voor meer weer pagina 3. Rijssen - Holten - De burgers gaan in 2003 twee procent meer onroerendezaakbelastingen (OZB) betalen. In eerste instan tie was berekend dat dat vier procent zou moeten zijn. Bij het opstellen van de begroting ging de gemeente uit van de meicir culaire en de sombere economi sche voorspellingen. Er werd re kening gehouden met 400.000 euro minder inkomsten uit het gemeentefonds, en dat werd ver werkt in de begroting, ook voor de komende jaren. „Een en an der betekende wel dat wij ons geconfronteerd zagen met een uiterst krappe financiële ruimte voor de jaren 2003 tot 2006", al dus burgemeester en wethou ders. 'Ronduit verrassend' noemt het college de septembercirculaire, waaruit bleek dat er juist sprake zou zijn van meer geld. Daar door kon de al ingeboekte kor ting op het gemeentefonds ver vallen. De cijfers werden aangepast, en onder andere het voorstel van het college om de OZB met vier procent extra te verhogen werd teruggebracht naar twee procent. Voor de jaren 2004 tot en met 2006 wordt om dezelfde reden De afvalstoffenheffing wordt kostendekkend geraamd. De ta rieven stijgen gemiddeld met de prijsontwikkeling van 2,25 pro cent. Lees verderop pagina 5. Espelo - Bijna duizend belangstellenden genoten zaterdagmiddag bij Kinderboerderij Dondertman van Kabouter Plop en zijn vriendjes. De populaire kindeffiguur was de hele middag te gast op het terrein aan de Meester Bosweg en liet menig kinderhart sneller kloppen. Veel kinderen die spontaan met Plop en de zijnen meedansten en zwaaiden tijdens het bekende kabouterlied en na afloop met één van allen vereeuwigd wilde worden of om een handtekening vroegen. Een enkeling had zelfs een tekening meegenomen.. Nog steeds gonst het in Holten na van het uitermate geslaagde optreden van Plop, Kwebbel, Klus en Lui, perfect neergezet door Eddy Steegink, Ria Kap- pert, Erik Markvoort-en Henk Nijkamp. Lees verderop pagina 3. Holten - Johan Meerman vier de 1 oktober, samen met fami lie en kennissen, zijn vijftigste verjaardag. Dat je zoiets het liefst onopgemerkt voorbij wilt laten gaan moetje natuur lijk nooit tegen familie en ze ker niet tegen kennissen zeg- gen. Zij zorgden ervoor dat de tuin, aan het Van Holtenserf, werd opgesierd met vier Abrahams en dat het huis werd voorzien van een gigantisch groot span doek wat aan duidelijkheid niets te wensen over liet. Fa milie en kennissen wensen Jo- han nog vele fijne jaren toe. Holten - Voor de Nederlandse Brandwonden Stichting gaan in de week van 6 tot en met 12 ok tober weer ruim 55.000 mensen op pad om geld bijeen te bren gen om brandwondenslacht offers te helpen in hun strijd te gen littekens. Al meer dan 30 jaar zet de Brandwonden Stichting zich in voor mensen met brandwonden. Zij houdt zich bezig met onder zoek ter verbetering van de be handeling van brandwonden, het opzetten van preventiecampag nes en het instandhouden van de Huidbank. De Brandwonden Stichting doet steeds meer aan nazorg voor brandwondenslachtoffers. Bij brandwonden ontstaan in veel gevallen ontsierde littekens die voor een slachtoffer zowel lichamelijk als geestelijk blij vende gevolgen hebben. Goede nazorg is voor veel slachtoffers van groot belang. Steun daarom hun strijd tegen littekens en geef een bijdrage aan de collectant die in de col lecteweek (6 tot en met 12 okto ber) langs de deuren komt. Uw gift is ook welkom op giro 20.21.22 of banknummer 70.70.70.643 Nederlandse Brandwonden Stichting Bever wijk. Of kunt u eventueel helpen met collecteren? Het kost maar een uurtje in uw eigen buurtje. Of kunt zich opgeven door con tact op te nemen met de Neder landse Brandwonden Stichting, tel. 0251-275555. Als lezer van het Hollens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON i Geeft op sis abonnee voor het Gdmik doze bon zoo,HoIKm Nieuwsb]ad. het opgeven van een j nieuwe abonnee qA Dhr./mevr. f] Adres: Woonplaats: Inzenden aan:1 Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) ners, verkeersinstallatiekasten en dergelijke, illegaal geplakt. Het gaat vaak om posters die evenementen en optredens aan kondigen. Het wildplakken kan door de ge meente echter niet strafrechter lijk aangepakt worden, als er van overheidswege geen legale plak- gelegenheden zijn. Vandaar dat de gemeente nu een aantal legale plakgelegenheden wil realise ren, zodat het 'wildplakken' aan gepakt kan worden. Hier wordt 15.000 euro voor uitgetrokken. Het is de bedoeling dat in 2005/ 2006 in Rijssen en Holten ge luidsschermen langs het spoor wordne geplaatst. Helemaal zeker is dit niet, want de schermen worden betaald Holten - Griep is voor jongere, gezonde mensen een verve lende maar onschuldige ziek te. Voor andere mensen kan griep wel ernstige gevolgen hebben. In Nederland worden in de winter gemiddeld twin tigduizend mensen in het ziek- huis worden opgenomen en tweeduizend mensen overlij den als gevolg van griep. Dit zijn meestal 65-plussers of mensen met een verminderde afweer, diabetes of een hart-, long- of nierziekte. Voor hen is een griepprik dus extra be langrijk. De griepprik wordt alleen voor deze mensen aan bevolen en gratis gegeven. De mensen, die volgens de overheid in aanmerking ko men voor een gratis griepprik, krijgen automatisch een uitno diging. Hierop staat de tijd vermeld wanneer de mensen in de gymzaal worden ver wacht. Er wordt woensdag 16 oktober gevaccineerd tussen 14.30 en 18.00 uur in de gym zaal achter de groepspraktijk van de huisartsen. Ook is*een folder met informatie over de griep en de griepprik bij de uitnodigingsbrief gevoegd. Mensen die niet in aanmer king komen voor een gratis griepprik kunnen een recept afhalen bij de groepspraktijk. Met dit recept kunnen deze mensen ook terecht op de vac cinatiemiddag op 16 oktober. Naderhand ontvangen deze mensen een nota. RIJSSEN - Burgemeester en wethouders lanceren in de con cept-begroting 2003 meerdere plannen. Een aantal daarvan staan in dit artikel. Deze plannen staan nog niet vast; ze worden besproken in de verschillende commissies en vervolgens be sluit de gemeenteraad op 15 no vember tijdens haar vergadering over deze voorstellen. De speeltoestellen in de openba re ruimte in Holten zijn gekeurd op basis van veiligheidseisen, zoals die. sinds maart 1997 van kracht zijn. Tijdens de keuring bleek dat veel toestellen gebre ken vertoonden. De gemeente wil deze speeltoestellen repare ren of vervangen zodat ze vol doen aan de gestelde veilig heidseisen. Ook al omdat de gemeente dan aan de wettelijke eisen voldoet, en daardoor aansprakelijkheid van de gemeente bij eventuele ongevallen voorkomen wordt. In de kern Rijssen zijn alle speel toestellen al aangepast. De kos ten worden geraamd op 42.900 euro. Momenteel worden plannen ont wikkeld om de openbare ruimte van de wijk De Haar te verbete ren. De plannen worden ge maakt in overleg met woning bouwvereniging Spectrum Wo nen en de bewoners. In de be-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1