Radio 350 wil al in november van start gaan Kans op uitsterven korhoenders, maar wel ruimte voor edelherten Holtens Nieuwsblad Verkeersweek basisscholieren 10 JAAll Voorlichtingsavond draadloos Internetten Overlegorgaan Nationaal Park Sallandse Heuvelrug vergadert ROBERS MAKELAARDIJ! In dit nummer. Gastgezinnen naar Russisch Tsjernobyl U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Keuneparty in 't Keuntje Zie elders in deze uitgave Weekendweer GRATIS OLA ROOMIJS gELTMAM ■*MÜ ^)veri|ssels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provina'e Overijssel. MOTOR SERVICETWENTE ZATERDAG 28 SEPTEMBER FEEST VRAGEN OF KLACHTEN OVER DE ZORG? 0900-2437070 Futuristische Lexus in film Nieuwe Kever s aal Holtens Nieuwsblad Donderdag 26 september 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Pagina 7 Joop ter Haar: van bus chauffeur tot president-com missaris van Oad Reizen. Neemt nu afscheid. Holten - De start van lokale om roep Radio 350 is een stuk dich terbij gekomen. De uitzendloca- tie is bekend, de vergunningen zijn binnen, de financiering is gereed en de programmering is opgezet. De studio wordt gevestigd Zaal zes van Het Parkgebouw. In sa menspraak met de beheerscom missie zullen de nodige aanpass ingen worden gemaakt Doordat de gemeente zo langge rekt is en Radio 350 ook in het buitengebied goed te ontvangen moet zijn, zullen er twee zenders gebruikt moeten worden. Deze komen te staan in Rijssen en in Holten. Op de kabel zal Radio 350 te ontvangen in zijn op FM 87,5. Met de medewerkers en spon sors wordt druk gewerkt aan het bouwkundig aanpassen en in richten van de studio. De bedoe ling is om alles medio november gerealiseerd te hebben om ver volgens met uitzenden te kunnen beginnen. Het team van veertig medewerkers kan echter altijd nog hulp gebruiken. Holten - Het is bijna een jaar geleden dat de Wit - Russi sche kinderen rondom Tsjer nobyl acht weken lang in Hol- tense gastgezinnen werden opgenomen. Veel nieuwe con tacten zijn intussen met de Wit-Russische families ont staan. Hieruit is het initiatief tot een tegenbezoek ontstaan. Er vertrekken 25 Holtenaren zaterdag 12 oktober per trein naar Wit - Rusland om daar de gezinnen en de scholen te be zoeken. Per trein is het helaas niet mogelijk veel materiaal en goederen mee te nemen. Toch wil de groep graag een gebaar maken naar de drie be treffende scholen (125 leerlin gen). Het plan is om voor elk kind een pakketje met groen tezaden, naaigerei en gereed schap te maken. Wie dit wil ondersteunen kan een bijdrage op bankrekening 606015809 t.n.v. Wit-Ruslandreis storten. Mochten er andere ideeën of suggesties zijn, dan kan con tact op worden genomen met: Rita Beldman, telefoon 364181, Marco Mijster, tele foon 365466 of Gerhard Kolk man, telefoon 363453. (Foto: Johan Bolink) Waerdenborch - Actiegroep Wi reless Holten houdt woensdag 9 oktober om 20.00 uur in scho lengemeenschap De Waerden borch een voorlichtingsbijeen komst over breedband Internet. Iedereen is van harte welkom. Punten die aan de orde komen zijn: wie is de actiegroep; wat wil de actiegroep; waar is de groep nu mee bezig; wat zijn de mogelijkheden met IntroWeb; wat gebeurt er met de buitenge bieden; demonstratie van het materiaal van de actiegroep; ge legenheid tot stellen van vragen. Wireless Holten wil niet langer Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr/mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON; i Geeft op als abonnee voor bet Gebiwjfdeze bon voor rr Holtens Nieuwsblad: hel opgeven vtin een j nieuwe abonnee. 1 Oij} Dhr./mcvr.: Adres: Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwi jze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 I €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) Radio 350 zoekt nog medewer kers die de sportverslaggeving willen gaan verzorgen. Ook per sonen die iets anders willen be tekenen voor Radio 350 zijn van harte welkom. Het bestuur van Radio 350 be staat nu uit: penningmeester John Koster, acquisiteur Johan Schöppers, secretaris Olav Roe- terdink en voorzitter Remco Franken. Sander Scheperman wordt assistent van programma leider Anton Bulsink. Voor meer informatie: website: www.radio350.nl of bel met Olav Roeterdink 0548 - 541015. Keuntje - In café 't Keuntje wordt zaterdag 5 oktober de Keuneparty gehouden. Deze be gint om 21.30 uur. Een bekende dj uit Holten is uit genodigd om de muziek te ver zorgen. Pagina 7 Gastouderbureau Holten is op zoek naar nieuwe gastou ders om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Pagina 11 Kalfstermansweide - Leerlingen van de Holtense basisscholen zijn bezig met de verkeersweek. Op initiatief van een groep enthousias te verkeersouders is een leerzaam en leuk programma in elkaar gezet met als thema verkeer. Groepen een en twee zijn na de officiële opening door een afvaardiging van het co'llege van B en W begonnen met het afleggen van een vaardigheidstest. Op de Kalfstermans weide was hiervoor een parcours uitgestippeld. Verder werd gekeken in een vrachtwagen en konden de kinderen met eigen ogen zien wat een dode hoek inhoudt. De andere basisschoolgroepen kwamen op andere dagen aan de beurt. (Foto: Gert Perdon) wachten op een supersnelle In ternetverbinding waarvoor geen telefoonkosten hoeven te wor den betaald. Daarom is de groep bezig met het testen van draadloos Inter net. Intussen zijn zenders ge plaatst op scholengemeenschap De Waerdenborch en Woon- en Zorgcentrum De Diessenplas. Om alles betaalbaar te kunnen leveren, zijn minimaal tweehon derd gebruikers nodig. Meer informatie: http://wire- less.rijssen-holten.com. Een aanvraagformulier is te vinden op: www.bah.nl. Holten - Ondanks de inspannin gen van de beheerders, moet er rekening worden gehouden dat de populatie korhoenders op de Sallandse Heuvelrug uitsterft. Verder zou een herintroductie van edelherten zeker levensvat baar kunnen zijn. Dit komt naar voren uit het Faunabeheerplan Nationaal Park Sallandse Heu velrug in oprichting. Opgesteld door Alterre in opdracht van de Provincie. Het overlegorgaan Nationaal Park Sallandse Heu velrug i.o. gaat hier 30 septem ber over vergaderen. Minimaal een leefgebied van tweeduizend hectare en honderd korhoenders zijn nodig om de soort in stand te houden op de Sallandse Heuvelrug. Op dit moment is het leefgebied slechts duizend hectare. Verder blijkt dat het aantal vossen is toegeno men, waardoor de jaarlijkse ver liezen onder korhoenders stijgt. Een effectieve terugdringing van het aantal vossen is volgens het rapport daarom belangrijk. Andere maatregelen die geno men zouden moeten worden, zijn het terugdringen van gemo toriseerd verkeer over de door gaande wegen, het afsluiten van paden en de recreatie verder over vaste punten verdelen, waarbij de diverse vormen van recreatie een eigen plek krijgen. Edelherten zouden volgens het rapport ook best een plek kun nen krijgen op de Sallandse Heuvelrug. Er wordt dan ge dacht aan een of twee stuks per honderd hectare. Wel zullen er bestaan. Alternatief twee heeft als be langrijk voordeel dat met 'een re latief korte extra weglengte een rondrijdmogelijkheid wordt ge creëerd, zonder het nadeel van alternatief een (risico op in standhouding sluiproute noord/ zuid). De weg is gelegen op de grens van particulier eigendom/ eigendom Staatsbosbeheer. Het belangrijkste knelpunt is dat de weg op dit moment niet toegan kelijk is voor gemotoriseerd ver keer. Alles afwegende adviseert het secretariaat om in te stem men met het creëren van een rondrijdmogelijkheid voor min- dervaliden door het deel van de Plaggenweg tussen Sprokkel- weg en Ligtenbergerweg ge schikt te maken voor gebruik door mindervaliden. goede afspraken moeten worden gemaakt hoe de edelherten in de hand worden gehouden. Afraste ring van het gebied is geen reële optie. Beter is om erv oor te zor gen dat het gebied op termijn onderdeel wordt van een groter en meer divers leefgebied van 7500 tot 15.000 hectare voor edelherten, door aansluiting bij andere natuurgebieden. Een ander punt dat zal worden Thuiszorg Zuidwest Overijssel behandeld tijdens de komende vergadering van het overlegor gaan is het vaststellen van het recreatief inrichtingsplan. Dit werd al behandeld in de vorige vergadering. Toen waren er geen opmerkingen over de tekst. Wel was er toen discussie over de rondrijdmogelijkheid voor min dervaliden aan de zuidkant van het gebied en over verkeersrem- mende maatregelen op de Toe- ristenweg. Het secretariaat van het overleg orgaan stelt twee mogelijkheden voor, wat betreft een minderva- lidenroute. Vanaf de hoek Plag genweg/ Sprokkelweg (daar ein digt de al overeengekomen min- dervalidenroute) een minderva- lidenroute in zuidelijke richting (Foto: Sander Scheperman) over de Sprokkelweg, aanslui tend op de Rijssense weg. Of vanaf de hoek Plaggenweg Sprokkelweg een minderva- lidenroute over het vervolg van de Plaggenweg in oostelijke richting, aansluitend op de Lig tenbergerweg. Een voordeel van de eerste mo gelijkheid zou zijn, dat de weg een openbare weg is. Nadeel is dat de weg over een aanzienlijke lengte het landgoed de Ronde Belt doorkruist en dat - vanwege de relatieve nabijheid van de noordelijker gelegen minderva- lidenroute op de Holterweg (noordelijk verlengde van de Sprokkelweg) het risico op ge bruik van de gehele Holterweg/ Sprokkelweg als sluiproute blijft Af en toe zon en eerst kans op enkele buien. Vrijdag overdag veel wolkenvelden en wat zon, afgewisseld door enkele buien. Zaterdag en zondag in de nacht en ochtend kans op mist, over dag wolkenvelden afgewisseld door opklaringen en geregeld zon. De temperatuur wordt zo'n 16.0 tot 18.0 graden. Een hoge- drukzone kom dichter bij ons land te liggen waardoor het rus tiger en wat warmer wordt als de wind naar zuid tot zuidoost ver huist. Buurtvereniging Holter- broek heeft een busreis ge maakt naar Holtenaren in Frankrijk. Vrieskoop Holten zie advertentie in deze krant BOSS Nu Hugo Boss dealer Rijssen-Holten en omgeving AL MEER DAN 30 JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOOR AL UW ONROEREND GOED AANKOPEN, VERKOPEN EN TAXATIES lid: LANDELIJKE MAKELAARS VERENIGING Gaardenstraat 30,7451 CW HOLTEN Tel. 0548-36 16 49. E-mail: Robers@tref.nl de utzztin je adtcjd coeC6e*K> 6e«tt! ZIE DE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT Rabobank Doe er wat mee! 0,10 per minuut) Klachtenopvang Zorg

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1