Tjabering Stek bundelt wielerklassiekers Holtenaren met Keunefeesten in showbands Flippen en Omega Randactiviteiten Keunefeesten Medische Diensten KerkDiensten WeerWeekoverzicht Gemaal gerenoveerd Toch fokveedag in Espelo na mond- en klauwzeer Repetities hervormd koor Repetities Mozaïek Repetities Gemengd Koor Fietsendief gepakt Uitbreiding begraafplaats Agenda Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2002 HOLTENS NIEUWSBLAD Parijs-Roubaix, De Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik. Het zijn bekende en soms ook gevreesde namen van klassie kers in de wielrensport. Ook al fietsen fanaten de kilometers voor hun plezier, het afzien, doorzetten, lekke banden krijgen of de groep kwijt raken blijft. AJ die ervaringen, opgedaan in der tien klassiekers heeft Wierde- naar Tjabering Stek gebundeld in een boek met de titel 'Le Champion Klassiekerbrevet.' Welke is nu de mooiste? Tjabering Stek is, zoals hij zelf zegt, zo'n tien jaar geleden ver slaafd geraakt aan het fietsen van tourtochten. Op advies van de huisarts ging hij meer bewe gen. Een tweedehands racefiets werd door eega Marga op een boeldag van de kerk gekocht. Al snel werden de nodige kilome ters gemaakt en werd het twee dehandsje karretje ingeruild voor een beter exemplaar. De Arts Maatschap Huisartsen Holten, Keizersweg 32, telefoon 0548- 363553. Spreekuur volgens afspraak. Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren (17.00 - 08.00 uur) en tijdens weekenden en feestdagen bellen met Centrale Huisartsenpost Salland, telefoon 0570-501777. Zie ook website: www.huisartsenholten.nl. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apotheek is. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. J. Went, telefoon 0547-381653. W. Pot, 0547-271350. Dierenarts: Dierenartsencombinatie Holten, Dorpsstraat 24C, te lefoon 362004. Spreekuur: 8.00 - 9.00 uur en 12.30 - 13.00 uur. Daarbuiten na telefonische afspraak, telefoon 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tele foon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk Zondag 25 augustus: 9.30 uur, ds. H. Gijsen,. 19.00 uur, ds. H. Gijsen. Dijkerhoek 11.00 uur, H. Gijsen Eerste collecte: Holtens Fonds Internationale Hulp; tweede col lecte: kerkvoogdij. Gereformeerde kerk Zondag 25 augustus: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 19.00 uur, ds. G.A. van den Berg, Rijssen. Eerste collecte: kerk. tweede collec te: diaconie. Interkerkelijke wijdingsdienst Diessenplas Woensdag 28 augustus 19.00 uur, mevr. Van Iperen. Evangeliegemeente De Loofhut (Dorpsstraat, HMV-gebouw) Zondag: 10.00 uur, samenkomst. Recreatietent De Borkeld Zondag 25 augustus, 10.00 uur. ds. S.M. Roozenboom. Katholieke kerk Holten, zondag 25 augustus: 9.30 uur, communieviering, dames koor. Voorganger werkgroep liturgie. Nieuw-Heeten, zaterdag 24 augustus: 19.00 uur eucharistievie ring, past. B. Wolters; zondag 25 augustus: 09.00 uur eucharistie viering, past. B. Wolters. Maandag Vorige week een lekkere frisse nacht met 13.6 graden als laagste waarde. Verder was er een afwisseling van opklaringen en wol kenvelden. De morgen begon met wat bewolking en de zon was er vroeg bij; een goed begin. Daarna vormden zich wolkenvelden af gewisseld door af en toe zon. In de middag hadden we een afwis seling van opbollende stapelwolken en geregeld zon. Er viel nog een licht regenbuitje. Het werd 21.9 graden. Dinsdag De nacht verliep droog, afgewisseld door brede opklaringen en wolkenvelden. Vallende sterren waren dus goed te zien!" In de morgen dreven er stapelwolken over, afgewisseld door perioden met zon. In het eerste deel van de middag nog geregeld stapelwol ken, daarna meer opklaringen en veel zon. Een mooie zomerdag met een temperatuur 24.3 graden als maximumtemperatuur. Woensdag Onder een onbewolkte hemel daalde de minimumtemperatuur naar 13.6 graden in de nacht. In de ochtend dreven er veel wol kenvelden over. Ook in de morgen hadden we daar last van. De zon was er nu en dan. Begin van de middag meer opklaringen en geregeld zon. Daarna toch weer meer bewolking en minder zon. We konden met 26.2 graden weer een zomerse dag beschrijven. Donderdag Opnieuw een onbewolkte nacht met een wat hogere temperatuur van 15.9 graden. In de vroege ochtend en begin van de morgen was het nog nevelig. Verder was het prachtig weer met volop zon en geen bewolking, 's Middags ging de zon soms schuil achter de gevormde stapel wolkjes, maar later op de middag verdwenen ze weer. Zo werd het een prachtige zonnige zomerdag. De tempera tuur haalde een waarde van maarliefst 28.6 graden. Vrijdag In de avond van donderdag konden we nog lekker lang buiten zit ten. 's Nachts was er wat dunne sluierbewolking aanwezig, ook werd het niet koeler dan 16.8 graden. De zon liet zich al weer vroeg zien. De hele morgen verliep onbewolkt en zonnig. In de middag kwamen er enkele wolkjes voor, maar het bleef zonnig. Met al die zon werd het warm; 29.2 graden als maximum. Zaterdag Opnieuw konden we in de avond van vrijdag lang buiten zitten en van het weer genieten, 's Morgens onbewolkt en zeer zonnig. De temperatuur steeg snel. Wat later op de middag vormden zich wat kleine stapelwolkjes waar de zon af en toe achter schuil ging. Het werd geen tropische dag met 29.8 graden. Zondag In de nacht koelde het maar langzaam af. Het kwik zakte tot 17.5 graden als minimum. Al vroeg was de zon er weer bij. Een groot deel van de dag was het onbewolkt en zeer zonnig. Daarna kregen we enkele stapelwolken, maar de zon hield de overhand, later ver dwenen ze ook weer. Opnieuw was het warm met 29.8 graden. Lekker weer voor het zwembad of een terras. Meteo Holten, Freddie Paalman eerste zwaardere ritten werden in de Ardennen gemaakt en be tekende het begin van de grote uitdaging om alle klassiekers te rijden. Inmiddels heeft Stek alle 13 wielerklassiekers gereden en is hij in het bezit van het klassie kerbrevet. Het aantal kilometers dat hij heeft afgelegd brengt hem met gemak rondom de aardbol en jaarlijks komen er zo'n tienduizend kilometer bij aan training en toerritten. Een hele prestatie waar Tjabering met recht trots op is en prachtig over kan vertellen. Dat viel ook een plaatselijk journalist op die hem aanspoorde zijn belevenis sen van elke klassieker op papier te zetten. Lees verderop pagina 7 (Foto Harry Broeze) Holten - De Keunefeesten ko men er weer aan. Naast bekende artiesten als Harry Slinger en de Havenzangers, treden ook de showbands Flippen en Omega op. Hierin doen ook enkele Hol tenaren mee, die nu dus voor ei gen publiek optreden. Bert Reijlinlc drumt al vanaf z'n elfde. Hij zag eens een vacature staan in de krant. 'De Omega Showband zocht een drummer en dat leek me wel wat', geeft hij aan. Hij mocht op auditie komen en hij werd aangenomen. 'We reizen het hele land door en spe len vooral bij bruiloften, discot heken en begeleiden veel artie sten.' Ook tentfeesten zijn Bert niet vreemd. Wel zal hij voor de eerste keer tijdens de Keune feesten gaan spelen. 'We spelen van alles: rock, jaren tachtig, Nederlandstalig en feestmuziek.' Ook Holtenaren Dirk-Jan van Zon en Virgil Vorst spelen in een band die gaat optreden tij dens de Keunefeesten. Flippen is een top veertig-orkest en spe len vooral in feesttenten en dan cings. Bij bruiloften zijn ze niet zo snel te vinden. Dirk-Jan speelt basgitaar en doet lead- zang. Virgil speelt gitaar en doet de achtergrondzang. 'Ons reper toire is meer Blof. Kane en jaren tachtig. Stevigere muziek dan Omega', vertelt Dirk-Jan. Zij Bert Reijlink speelt als drummer mee in de Omega Showband. (Foto: Harry Broeze) zijn vaak te vinden in Bill's Bar te Markelo en Boode te Bath- men. 'Maar verder gaan we door het hele land en staan we elk weekend weer ergens anders', benadrukt Virgil. Alle drie verheugen ze zich erop eindelijk eens tijdens de Keune feesten te mogen spelen. Dirk- Jan: 'Ik ben nog nooit op de Keunefeesten geweest, maar nam mezelf voor: als ik er kom dan wil ik ook meteen op het po dium staan.' Dat gaat dit jaar dus uitkomen. Bert kent de Keune feesten erg goed en weet dus ook precies wat de bezoeker wil len en verwachten. Holten - Rondom de Keunefees ten, die van donderdag 12 tot en met zondag 15 september wor den gehouden, worden veel ran dactiviteiten gehouden. Het begint zondag 8 september al met het Darten om de Keune- trofee. Deze dartwedstrijd wordt vanaf 13.30 uur gehouden in café Bierlokal am Bahnhof. De inschrijving begint een uur eer der in datzelfde café. Meedoen is gratis. Wel zijn er bekers en prijzen te winnen met een totale Holten - Burgemeester en wet houders willen het gemaal aan de Oude Deventerweg renover en. Het voorstel komt nog in de commissie Openbare werken. Geeft de commissie positief ad vies, dan wil het college Mous Pompenbouw de opdracht geven tot het leveren en aanbrengen van de pompinstallatie. Het oude gemaal is bijzonder slecht: de technische installatie is 35 jaar oud en dus gedateerd, storingsgevoelig en ze voldoet niet meer aan de huidige voor schriften. Onderdelen zijn niet meer voor radig zodat op dit moment het gemaal provisorisch in bedrijf wordt gehouden. Er dient een grotere betonput ge plaatst te worden, aanvoerleidin- gen moeten worden aangepast en de diameter van de bestaande persleiding dient vergroot te worden. Het gaat de gemeente al met al zo'n 95.000 euro kosten. waarde van 111 euro. Wie liever een kaartje legt, komt dinsdag 10 september aan z'n trekken. Dan wordt vanaf 20.00 uur in café 't Klavier het Klaverjassen gehouden. Inschrijven kost 2,50 euro, maai de prijzenkast is er dan ook naar: 70 euro aan vleesprijzen en daarnaast nog eens vele andere diverse prijzen. Voorinschrij ving kan zowel in café Bocrbiet of't Klavier. Ontspanningsclub Holten brengt woensdag 11 september om 20.00 uur het blijspel Herinrich ting in zaal Irene. De toegangs prijs is 3.50 euro. In het centrum wordt zaterdag 14 september de vrije markt ge houden. Deze wordt georganiseerd dooi de supportersvereniging van de Holtense Muziek Vereniging. Nieuw in het programma van de Keunefeesten is de Agrarische Espelo - Het heeft heel wat (veterinaire) voeten in de aar de gehad, maar zaterdag 24 augustus zal toch de 39ste fokveedag in Espelo worden gehouden. Er staan 77 koeien in de catalogus. De KOC (kal- veropfokclub) organiseert te gelijkertijd haar zestiende jongveekeuring. Na de Mond- en Klauwzeer crisis van het afgelopen jaar was het nog maar de vraag of er nog wel een rundveekeu ring zou kunnen plaats heb ben. De veterinaire eisen met betrekking tot het vervoer en het samenbrengen van de die ren zijn flink aangescherpt. Op het perceel aan de Okken- broekseweg nabij nummer 1 van de familie Steegink- Boode wordt om 9.30 uur be gonnen. De vakkundige jury zal dan beginnen met de ru briek oudere koeien. En zo volgen de rubrieken met steeds jongere dieren. De koeien met de beste uiers zullen rond 11.30 uur worden gekozen. Tussentijds zijn de kinderen met hun kalveren van de KOC aan de beurt. Dit zal rond 10.15 uur plaats hebben. Na de middagpauze, vanaf 13.00 uur, zijn de bedrijfs groepen aan de beurt. Dit be looft evenals andere afleverin gen van de fokveedag, een spektakel te worden. Vier be drijfsgroepen met vaarzen (eerstekalfskoeien) en maar liefst negen bedrijfsgroepen met koeien van alle leeftijds categorieën strijden om de hoogste eer. Daarna volgt de kampioen schapskeuring voor de indivi duele koeien. Dat gebeurt in drie verschillende leeftijds- klasses: oudere dieren, twee- dekalfskoeien en vaarzen. Dag. Rond de feesttent zullen zaterdag 14 september van 11.00 tot 17.00 uur diverse oude am bachten te zien zijn, zoals een dorsmachine, mandenvlechters en rietdekkers. Verder zijn er vele kraampjes en treden de hele dag enkele artie sten op. In de feesttent zelf begint vanaf 15.00 uur de Smartlappenshow. Vriendenclubjes zullen een be kende smartlap zingen. Dit kan zowel live of playback zijn. Belangrijk onderdeel van de show zal de uit te voeren act worden. Bij deze acts zal het publiek nauw worden betrokken. De clubs worden gejureerd op onder meer creativiteit, hilariteit en playback-/ zang vermogen. Meer over de Keunefeesten is ook te lezen op Internet: www.fienpreuvers.nl. Holten - Het Hervormd kerk koor heeft vorige week de weke lijkse repetities hervat. Belang stellenden zijn van harte wel kom hier eens een kijkje te ko men nemen. De repetities zijn dinsdags om 20.00 uur in ge bouw Irene. Holten - Kinderkoor Mozaïek is weer begonnen met de wekelijk se repetities. Elke dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur wordt er ge repeteerd in de Kandelaar. Wie zin heeft mee te zingen, mag gerust eens een kijkje ko men nemen. Jongens en meisjes vanaf groep 3 zijn van harte welkom. Inlich tingen bij Miny Stoevenbelt, te lefoon 364659. Holten - Het Holtens Gemengd Koor start maandag 26 augustus met een nieuw zangseizoen. Er wordt gerepeteerd van 19.45 tot 21.45 uur in het gebouw van HMV aan de Dorpsstraat. Belangstellenden zijn van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. Voor alle stemsoorten is nog plaats, maar speciaal bij de sop ranen zijn nieuwe leden nodig. Inlichtingen: secretaresse Anne ke Dul. telefoon 36 24 88. Holten - Een 36-jarige man uit Zutphen werd dinsdag 13 augus tus aangehouden op de Stations straat terwijl hij twee fietsen wegnam en in een bestelbusje Uit het daarna ingestelde onder zoek bekende de man zo'n zes tien fietsendiefstallen. Deze werden gepleegd in Holten (vier). Vorden (vier). Gorssel (drie), Deventer - Colmschate (twee) en Ruurlo (drie). Bij een onderzoek op meerdere door de verdachte opgegeven adressen werden in totaal zes fietsen aangetroffen. Deze zijn inmiddels terug naar hun recht matige eigenaar. De verdachte is in vrijheid gesteld en proces verbaal wordt opgemaakt. Holten - De commissie Openba re Werken gaat dinsdag verga deren over de uitbreiding van de algemene begraafplaats. Het plan voorziet in het begraaf gereed maken van het begraaf plaatsterrein. De werkzaamhe den omvatten het begraaf gereed maken van de graven, de aanleg van verhardingen (parkeergele genheid en toegangspaden), af wateringsvoorzieningen. het plaatsen van verlichting en het planten en inzaaien van groen voorzieningen. Aanvankelijk was voorzien dat de toegangspaden uitgevoerd zouden worden in een klinkerbe strating. Dit gaat echter niet door, omdat klinkerbestrating minder comfortabel is dan asfalt en dat de onderhoudskosten en het schoonhouden van onkruid tussen klinkerbestrating hoger zullen uitvallen dan de onder houdskosten van asfaltverhar- ding. Aan bewoners van de Oude Deventerweg is toegezegd dat er een snelheidsremmende maatre gel ter hoogte van de ingang van de begraafplaats zal moeten ko men. In de begroting is rekening gehouden met een uitgave van 5.000 euro hiervoor. Fotocollages Sandra Hut. Gemeentehuis, 30 juli 2002 - 26 september 2002 Openstelling dorpskerk. Smidsbelt. 23 augustus 2002. 14:00- 17:00 Ploegmiddag Bergrijders. Beukenlaantje. 24 augustus 2002 Toertocht klassieke auto's. met barbecue, Stuurhuus Beusebergerweg 37. 24 au gustus 2002. 19:30 Rondje IJsselmeer, MAC Holterberg, Stuurhuus Beus ebergerweg 37, Plm. 450 ki lometer., 25 augustus 2002, 8:00 Openstelling dorpskerk. Smidsbclt, 30 augustus 2002, 14:00- 17:00 Openstelling dorpskerk. Smidsbelt. 30 augustus 2002, 14:00-17:00 Open Huis. Boschkamp, 30 augustus 2002. 19:00-21:00 Open Huis, schietvereniging De Eendracht, Kerkhofsweg 11, Ingang achter muziek koepel op Kalfstermanswci- de.. 31 augustus 2002, 15:00 - 17:00 Puzzelrit, MAC Holterberg. Stuurhuus Beusebergerweg 37, 1 september 2002. 14:00 Keunerit klassiekers en toer. Stuurhuus Beusebergerweg 37, 7 september 2002. 11:00 Keunefeesten. Kalfstermans- weide. 12 september 2002 - 15 september 2002 Vaccinatie Meningokokken C. Sporthal Stroekeld, Voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar., 13 september 2002 Vrije markt Supportersver. HMV. Rond Dorpskerk. 14 september 2002, 9:00 - 16:00 Goossens Mountainbike Tro phy. Zuurberg. 15 september 2002 Motortoertocht. Stuurhuus Beusebergerweg 37, 22 sep tember 2002, 13:00 Autoklassiekerrit, Stuurhuus Beuseberaerwea 37. 29 sep tember 2002, 14:00 Veiling en boekenmarkt. Dorpskerk, 5 oktober 2002 Nacht om Holten. Stuurhuus Beusebergerweg 37, 5 okto ber 2002 - 6 oktober 2002 Klassiekerrit. Stuurhuus Beusebergerweg 37, 6 okto ber 2002, 13:30 Motocross. Zuurberg, 12 ok tober 2002 - 13 oktober 2002 Herfstexpositie. Natuurdio- rama Holterberg. 12 oktober 2002 - 27 oktober 2002 Motortoertocht. Stuurhuus Beusebergerweg 37, 20 okto ber 2002. 13:00 Diepe Hel Holterbergloop. Toeristenweg. 26 oktober 2002 Puzzelrit, MAC Holterberg, Stuurhuus Beusebergerwea 37, 27 oktober 2002, t4:00 Najaarsconcert HMV. 9 no vember 2002 Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten Oost, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Hol tens Nieuwsblad. Stichtings-bestuur: W.H. Beyers, secretaris. Kollingscrf 4, 745! XC Holten, Abonnementen: Kerkhofsweg 18. 7451 BG Holten, telefoon 0548-363803 Klachten bezorging: familie Meinsma 0548-363637 Eindredactie: Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax:0842-11 67 34 E-mail: p.bulthuis@who.wegener.nl Adres redactie: Kerkhofsweg 18. 7451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03, fax 0548-36 64 97 Extra inleverpunten kopij: Het Bonte Paard. Deventerweg 87, telefoon 0548-361202, uiterlijk inle veren: dinsdags 9.00 uur Bosschool. Raalterweg 44. telefoon: 0572-321622. Uiterlijk inleveren: maandags 12.00 uur Advertenties: Getfertsingel 41. 7513 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Advertentie-adviseurs: kantoor al leen op dinsdag tot 14.00 uur telefoon 0548-368295 en fax 0548-366497: andere werkdagen telefoon 0548- 519797 en fax 0548-519798. Otto IJspeen. mobiel 06-51 19 83 42 Henk Schottert. mobiel 06-51 19 83 21 Advertenties kunt u in Holten opge ven bij: Albert van de Maat, Smids belt 7. 7451 BL. telefoon 0548- 361538 tol dinsdag 12.00 uur. of het kantoor aan de Kerkhofsweg 18. Directie: JA Munsterman Algemeen hoofdredacteur: Mw. G. Arendsen-Tieben Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Op al onze advenentiecontracten en aanbie dingen daartoe zijn s an toepassing de Rege len voor het Advertentiewezen van de Stich ting ROTA, gevestigd te Amsterdam, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 41198699. Een exemplaar van de Regelen wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. Wegener Huis-aan-huiskranren Oost BV is een onderdeel van het Wegener-eoncem. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben w ij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze administratie en om u te (laten) informeren over voor u rele vante diensten en producten van de titels en de werkmaatschappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij We gener Huis-aan-huiskranten Oost BV t.a.v. de heer A T. Kooij Manager MPRS&O. Postbus 28, 7500 AA ENSCHEDE

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 3