Leerlingenvervoer ondergaat wijziging door andere wet BUDGET STORE Geluidwerende maatregelen nodig voor 'spoorwoningen' i SC*wp* de BeterBaby Gezellige sfeer bij Haffafa Open Air i ^07 Commissie Openbare Werken vergadert dinsdag over project Stöppelhaene 2002 Gemeente wil publieksbalie in gemeentehuis Holten NIEUW IN ALMELO Opening donderdag 29 augustus 2002 om 10.00 uur 25% 50% 75% korting op de laagste prijs ROBERS MAKELAARDIJ! Weekendweer In dit nummer Ploegmiddag bij Beukenlaantje In deze uitgave. Fabia vanaf 2003 met nieuwe 1.2 HTP motor Superstock-Suzuki naar finale Enschede 2002 Muziek Festival Reserveer nu; Bel; 074-2559559 December a.s, Holtens Nieuwsblad Donderdag 22 augustus 2002 Fax:0548 -366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Holten - De Verordening leerlin genvervoer 2002 voor de ge meente Rijssen wordt aangepast wegens een wetswijziging. De nieuwe verordening komt ter sprake tijdens de raadsvergade ring van maandag 26 augustus. Gehandicapte leerlingen konden eerder aanspraak maken op een vervoersvoorziening bij het GAK. Vanaf het schooljaar 2002-2003 is dit gewijzigd en is deze taak middels een wet opge dragen aan de gemeenten. Daar bij blijven leerlingen die een bruikleenauto of een voorzie ning krijgen die deel uitmaakt van een leefvoorziening voor schoolvervoer wel aangewezen op het GAK. Leerlingen die in het schooljaar 2002-2003 voor het eerst het praktijkonderwijs bezoeken of onderwijs aan een orthopedago gisch cn didactisch centrum (OPDC) volgen, kunnen via de Informatie Beheer Groep op grond van de Wet tegemoetko ming onderwijsbijdrage en schoolkosten aanspraak maken op een tegemoetkoming. Van wege deze voorziening vervalt voor deze leerlingen, ingaande Holten - De gemeente wil een publieksbalie realiseren in het Holtens gemeentehuis. Voor deze verbouwing wil het col lege een bedrag van 70.000 euro uittrekken. In Rijssen komt een publieks balie, in het pand aan de Els- enerstraal 20, tegenover het gemeentehuis daar. Bij deze balie kunnen burgers terecht voor de meest voorkomende gemeentelijke zaken. Voor de balie in Holten dienen er nieu we medewerkers geworven te worden, voor een volledige en ruim een halve weektaak. De politie wil haar politiepost verplaatsen naar het gemeen tehuis. Vervolgens wordt ge probeerd om bij de publieks balie ook een zorgloket onder te brengen. De publieksbalie wordt tijdens de openingsuren (vijf ochten den, één avond) voortdurend bemensd. Naast de drie balie werkplekken is er een aange past plek voor minder validen. De baliewerkplekken worden zo ingericht dat bij weinig pu bliek andere werkzaamheden kunnen worden verricht. Lees verderop pagina 5. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! BON Gebruik deze bon voor hei opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: €0.87) Groot aanbod winterkleding met De Galerij 1 7607 HR Almelo het schooljaar 2002-2003, de mogelijkheid om via de gemeen telijke verordening een ver voersvoorziening aan te vragen. Uitgezonderd zijn daarbij de leerlingen die vanwege een han dicap niet zelfstandig (met het openbaar vervoer) van en naai school kunnen reizen. Deze leer lingen kunnen wel weer een be roep doen op de gemeentelijke verordening. Leerlingen die op dit moment al het praktijkonder wijs of het onderwijs aan een OPDC volgen en van de ge meente een vervoersvoorziening ontvangen, blijven, voor zolang zij onafgebroken de huidige school bezoeken, recht houden op deze vervoersvoorziening. De gemeente mag afwijken van de regeling, zoals die gehanteerd wordt in de overige gemeenten, maar dat moet de gemeente dan wel zelf betalen. Dat zou gaan om een bedrag van circa 50.000 euro per jaar. Lees verderop pagina 7. Dijkerhoek - De parkeerplaats van 't Bonte Paard was afgelopen zaterdagavond omgedoopt tot concertterrein. Hier trad onder meer de studentenband Charing X op en de Dijkerhoekse gelegenheidsformatie de Reeperbahner Stimmungsmacher. Deze laatste bracht op een hilarische manier bekende Duitse schlagers in een rockjasje. Ein Festival der Liebe werd uit volle borst meegezongen door de bezoe kers. Het terrein was sfeervol aangekleed met een grote partytent waar drank kon worden gehaald. (Foto: Gert Perdon) maatregelen door de bouwer zelf worden getroffen. Deze wonin gen blijven nu buiten dit project. Voor nog twee andere woningen zijn standaard voorzieningen niet voldoende. Er is waarschijn lijk een ingrijpend en duur maat regelenpakket nodig. Hiervoor is nader overleg met de bewo ners en het ministerie nodig. Voor de overige negen wonin gen zijn maatregelen uitgewerkt. Vanwege de voortgang van het project wordt voorgesteld verde re voorbereidingen te treffen om voorzieningen te treffen bij de negen woningen. Het door de Regio Twente beschikbaar ge stelde bedrag is hiervoor vol doende. Aan bestaande woningen langs het spoor moeten geluidswerende maatregelen worden getroffen. (Foto: Johan Bolink) Holten - De commissie Openba re Werken vergadert dinsdag 27 augustus over het project sane ring Raillijstwoningen 2002. Hierbij zijn zeventien woningen betrokken. Dit voorjaar is een project ge start voor het aanbrengen van geluidswerende maatregelen aan een aantal woningen langs het spoor in Rijssen en Holten. De gemeente ontvangt hiervoor een subsidie van de Regio Twente waarmee de kosten ge dekt kunnen worden. Eerst is akoestisch onderzoek uitgevoerd en is berekend welke maatrege len aan de woningen getroffen moeten worden. Uit de onderzoeken blijken dat om diverse redenen vier wonin gen afvallen waar het treffen van geluidswerende voorzieningen niet nodig is. Verder worden twee andere woningen mogelijk gesloopt of vervangen. Bij ver vangende nieuwbouw moeten Woonboulevard 46, Almelo AL MEER DAN 30 JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOOR AL UW ONROEREND GOED AANKOPEN, VERKOPEN EN TAXATIES lid: LANDELIJKE MAKELAARS VERENIGING Gaardenstraat 30, 7451 CW HOLTEN Tel. 0548-36 16 49. E-mail: Robers@tref.nl Geregeld zon, maar ook een re gen of onweersbui. Vrijdag, za terdag en zondag overdag gere geld zon afgewisseld door wol kenvelden of stapelwolken. De temperatuur komt uit op een aangenaam niveau van 22.0 tot 23.0 graden. Dit koelere weer wordt veroorzaakt door storin gen dicht bij ons in de buurt. Weerman, Freddie Paalman. Voor meer weer pagina 3. Pagina 3 Drie Holtenaren spelen in landelijk bekende show bands die dit jaar de Keune- feesten aan gaan doen. Pagina 5 Bergruitertje Angela van Lies is Overijssels Kam pioen geworden tijdens het concours in Haaksbergen. Pagina 5 Blauw Wit speelt gelijk in eerste bekerwedstrijd van het seizoen tegen Twenthe Goor. Holten - Koetsenvereniging De Bergrijders houdt zaterdag 24 augustus aan het Beukenlaantje een ploegmiddag. Deze begint om 14.00 uur. Er wordt met paarden en authen tieke ploegen een stuk land om geploegd. Het gaat daarbij niet om een wedstrijd maar om een demon stratie. Caravan S Motor Nu ook op internet... 28 augustus t/m 1 september Raalte woe. 28-8 o.a. Bottermarkt (tot 12.00 uur) do. 29-8 o.a. Corso (v.a. 13.00 uur; vr. 30-8 o.a. Boerendag 10.00-17.00 uur: zat. 31-8 o.a. Bloazersfestival en Oldtimertour zo. 01-9 zondagsmatinee De leujtsle fewfeywinfcel van Ne4eflan4! Grenzeloze Muziek 30 augustus tot en met 8 september Kaartverkoop Twentse Schouwburg 053-4858585 www.enschedemuziekfestival.nl f T1 Jhxpo schlctgerparade. ni OennteCbriitUa Freddy Bretk Marc en Dave Palemiger Spatzeil Peter Oilofl Kaart 25,00 Muziekhuis Vriese, Schuurman Schoenen

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1