Verscherping voorschriften kleiduif schieten Nog geen geld beschikbaar voor verbeteringen riolering Holtens Nieuwsblad ((Itf01 Zomerspelen zeer geslaagd Haffafa Open Air bij slecht weer overdekt College wil dit najaar aanpassingen Kenemansstraat Stöppelhaene 2002 Beach Soccer Toernooi zorgt voor gezelligheid r-/> llÉÉmiilÜi'r fff m JÈ Enschede Muziek 'mY Tweede periode vaccinatie tegen meningokokken C Derde en laatste Zomerbraderie Aanhouding diefstal Klootschieten afgelast Weekendweer Vitara Gabrio Skoda Octavia Combi RS: Flitsend Holtens Nieuwsblad Donderdag 15 augustus 2002 Fax:0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mailHoltens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Holten - De gemeente wil de vergunningvoorschriften voor de Wildbeheereenheid Holten ten aanzien van de kleiduiven- schietinrichting aan de Oude Hellendoornseweg, aanscher pen. De gemeente geeft aan dat deze inrichting in de praktijk twee middagen per jaar gebruikt wordt. Burgemeester en wethou ders gaan daarmee akkoord. Het bestuur van de Wildbeheer eenheid werd eind april op de Kalfstermansweide - Heeren genootschap Suffendo zocht een leuk toernooi. Zaalvoetbal was er al, waardoor het idee werd geboren er een beach- voetbaltoernooi van te maken. En wel op Kalfstermanswei de. Dit bleek een goede zet. De PAP zorgde ervoor dat het plein in een groot stuk strand veranderde. Tien ploegen stre den in twee poules tegen el- kaar. Grote verrassingen wa ren er niet, maar de gezellig heid was er daardoor niet min der om. Uitslag: 1. Club Corruptus 2. Club Onbenullig 3. De Vrije Jongens 4. Togaclub (Foto: Gert Perdon) Dijkerhoek - Haffafa Open Air wordt zaterdagavond 17 augus tus gehouden op de parkeer plaats van Het Bonte Paard in Dijkerhoek. Tijdens deze avond zullen drie livebands van formaat het podi um betreden. De bands Stroef (dampende bluesrock), Reeper- bahner Stimmungsmacher (spet terende Schlager-Rock) en de hoofdact, Charing X zullen op treden. De weersvoorspellingen beloven een avond met optimale weer somstandigheden voor een openluchtevenement. Mochten de weergoden echter anders be slissen, dan heeft de organisatie ook hier aan gedacht: bij slecht weer is Haffafa Open Air over dekt. De organisatie raadt iedereen aan op tijd te komen. Om 20.45 uur zal de avond namelijk spec taculair worden geopend. Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar bij café-restaurant Het Bonte Paard in Dijkerhoek, café 't Klavier in Holten of via Haffafa@castel.nl. In de voorverkoop kosten de kaartjes 6 euro per stuk, aan de kassa 7 euro. Meer informatie over dit evene ment is te vinden op www.dij- kerhoek.nl. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat pok eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON: i Geeft op als abonnee voor bet Gebruik deze bon voor j fjoltens Nieuwsblad: het opgeven van een J nieuwe abonnee I Dhr./mevr.: Adres: U J Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad O €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 D €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) hoogte gesteld van de voorne mens van de gemeente en werd in de gelegenheid gesteld ten aanzien daarvan haar mening te geven. Vervolgens heeft het be sluit ter inzage gelegen. In beide gevallen zijn er bij de gemeente geen reacties binnen gekomen. De te wijzigen voorschriften gaan onder meer over de uitbrei ding van de onveilige schoots- sector van 200 naar 250 meter. Tijdens het schieten moet een 'onveilig gebied' in acht worden genomen, en dat gebied is nu uitgebreid. Verboden wordt het schieten met lood- en zinkhagel; het be stuur van de Wildbeheereenheid had zelf al besloten geen loodha- gelpatronen meer toe te staan, maar vergunningstechnisch bleef het mogelijk. Dat voor schrift is nu aangepast. Verder worden de veiligheids voorschriften aangescherpt. On der meer moeten ccn half uur voor aanvang van de schietoefe ningen of wedstrijden rode vlag gen en witte waarschuwingsbor den zijn geplaatst. jr v m Kalfstermansweide - Op de Houthakkersfeesten was iedereen wel een beetje op uitgekeken. Velen kwamen vorig jaar nog wel even een blik werpen, maar gingen daarna al snel weer weg. Daarom was dit jaar gekozen voor een totaal nieuwe opzet. Een zeskamp voor jong en oud. Er moest een spellencircuit worden afgelegd op een opblaasbare baan. Dit leverde vaak hilarische momenten op voor zowel de deelnemers als het publiek. Als afsluiting waren de Regiotappers van RTV Oost uitgenodigd. Zij gaven een mooie show weg in de mu ziekkoepel. (Foto's: Rinus Vrijdag) Holten - Burgemeester en wet houders willen zo spoedig mo gelijk rioolverbeteringsmaatre- gelen uitvoeren in de omgeving van de Kenemansstraat. Het col lege wil de uitvoeringstermijn van de maatregelen niet afhan kelijk stellen van de formele vaststelling van de beleidsrap porten ten aanzien van de riole ringsplannen. De gemeente is al enige tijd be zig met het opstellen van een BasisRioleringsPlan voor de ge hele gemeente, maar wil de Ke nemansstraat uit de plannen lichten en naar voren halen. Als het enigszins kan, worden de werkzaamheden ter verbetering van de riolering voor de Kene mansstraat dit najaar nog uitge voerd. 'De situatie in de Kene mansstraat was al eerder in de commissie geweest. Hoe de zaak er daar bij staat heeft zich on langs weer duidelijk gemanifes teerd. Vandaar dat het college het besluit genomen heeft om de maatregelen ten behoeve van de Kenemansstraat eerder dan ge pland te laten plaatsvinden', geeft wethouder J. Ligtenberg (SGP) van Openbare werken aan. Als gevolg van een hevige re genbui ontstond dinsdag 30 juli ernstige rioolwateroverlast in de Kenemansstraat: afvalwater op straat, en in de woningen en schuren. In de afgelopen jaren is er herhaaldelijk wateroverlast in de Kenemanstraat ontstaan. Daarbij liep het water ook een aantal woningen binnen. Onlangs stroomde het riool van de Kenemansstraat over. Bewoners probeerden de schade zo beperkt mogelijk te houden. (Foto: Sander Scheperman) De volgende dag, woensdag 31 juli, kwam de sector Ruimte, af deling Uitvoering, met adviezen om de wateroverlast in de Kene manstraat te kunnen reduceren. Al eerder, in 2001 en ook dit jaar, was er op basis van de klachten van de betrokken be woners door de gemeente onder zoek verricht naar de mogelijk heid om de wateroverlast in de Kenemanstraat te beperken. Uit dat onderzoek (dat begin dit jaar afgerond werd) bleek dat het rioolstelsel in de omgeving van de kruising Larenseweg/ Aaltinksweg te klein was. Om de afvoer te verbeteren wordt voorgesteld een verbin dingsriool aan te leggen van de Kenemansstraat naar de Aal tinksweg, en een interne over stort op de kruising Larenseweg/ Liezenweg en het aanbrengen van een extra riool vanaf de in terne overstort in de Liezenweg tot aan de Boterbeek. De verbeteringsmaatregelen ten aanzien van de riolering in de buurt van de Kenemansstraat werden vervolgens opgenomen in het BasisRioleringsPlan van de kern Holten. Daarbij werd aangegeven dat de verbetering van de waterhuishouding in de Kenemansstraat bijzonder ur gent is. Maar, zo werd bena drukt, geld voor deze verbeterin gen uittrekken mag pas na de harmonisering van het riool fonds. En deze harmoniseringsvoor- stellen zijn nog niet klaar. For meel zou het dus nog enige tijd duren voordat de problemen in de Kenemansstraat opgelost zouden kunnen worden. De gemeente wil echter een eind aan de overlast in de Kenemans straat en wel zo snel mogelijk. Het college wil drie aannemers uitnodigen om een offerte in te dienen voor het voorbereiden en uitvoeren van riool verbeterings maatregelen in de omgeving van de Kenemansstraat. De commissie Openbare werken buigt zich dinsdag 27 augustus over dit voorstel. Advertentie 2002 1 11 v ai 30 augustus tót en met 8 september 1 Kaartverkoop: 053-4858585 www.enschedemuziekfestival.nl 28 augustus t/m 1 september Raalte woe. 28-8 o.a. Bottcrmarkt (tot 12.00 uur) do. 29-8 o.a. Corso (v.a. 13.00 uur) vr. 30-8 o.a. Boerendag 10.00-17.00 uur) zat. 31-8 o.a. Bloazersfcstival en Oldtimertour zo. 01-9 zondagsmatinee Holten - De tweede fase van de landelijke vaccinatiecam pagne tegen meningokokken C wordt van 9 tot en met 27 september gehouden. Kinde ren van zes tot en met veertien jaar worden in die periode op geroepen. De vaccinatie vindt plaats in sporthal De Stroe- keld. Wie in juni de vaccinatie heeft gemist, kan in september als nog langskomen. Hiervoor kunnen de ouders en hun kin deren zich met de oproepkaart uit juni zich melden bij de in formatiebalie van de prikloca- tie. Anderen krijgen tussen 27 augustus en 2 september een oproepkaart om vrijdag 13 september langs te komen bij sporthal De Stroekeld. Een informatielijn is vanaf 29 augustus geopend om vragen te beantwoorden over de vac cinatie. Deze is te bereiken via telefoon 053-8507055. op werkdagen van 8.00 tot 21.00 Voor algemene vragen over meningokokken C en de lan delijke vaccinatiecampagne kan worden gebeld met 0800- 3008051. op werkdaaen van 9.00 tot 21.00 uur. Verder staat er informatie op Internet: www.vaccinatie.minvws.nl. Kalfstermansweide - De derde en laatste zomerbraderie wordt dinsdag 20 augustus gehouden van 13.00 tot en met 21.00 uur. Vorige week werd in deze krant vermeld dat de laatste braderie donderdag 15 augustus zou wor den gehouden. Dat is dus niet zo. Holten - Twee getuigen waren maandag 12 augustus twee huur- fietsen kwijtgeraakt bij het sta tion. Op genoemd tijdstip kwamen ze daar weef een kijkje nemen en waren er getuige van dat een man twee fietsen uit de stalling haalde en in een bestelbusje plaatste. Daarop werd de politie gewaarschuwd die de verdachte, een 36-jarige man uit Zutphen. kon aanhouden. Hij is voor na der onderzoek ingesloten. IIMII f II» 11 Pagina 3 Alhoewel Rijssen is onder gelopen door een zware on weersbui, heeft Holten hier ook wat van meegekregen. Pagina 3 Dorpshuis De Boschkamp heeft voor het nieuwe sei zoen de cursussen klaar. Ge bundeld in een boekje. Pagina 5 TNO heeft in opdracht van de gemeente een analyse ge maakt over de gevaren van ammoniakkoelinstallaties. Trefpunt - Door onvoorziene omstandigheden gaat het kloot schieten van zondag 18 augustus bij Het Trefpunt niet door. In de komende weken wordt be slist of dit op een andere datum alsnog doorgaat. Dan wordt ook de datum bekend gemaakt van de jaarlijkse inza meling van oud ijzer in Espelo. Dit zal waarschijnlijk oktober worden. Perioden met zon, vanaf zondag toenemende kans op een on weersbui. Vrijdag en zaterdag overdag pe rioden met zon afgewisseld door wat stapelwolken. Temperatuur zo'n 27.0 tot 28.0 graden. Zondag wat koeler met 24.0 a 25.0 graden. We hebben dan een afwisseling van stapelwolken en geregeld zon, wel kan er plaatse lijk een regen of onweersbui val len. Dit mooie zomerweer hebben we te danken aan een hogedruk- gebied boven Scandinavië en de Finse golf, hierdoor komt een zuidoostelijke stroming op gang. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pagina 3 Auto Caravan Motor

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1