D66: zorgen over noodzaak nieuw gemeentehuis Hollens Nieuwsblad T Oad Groep wil marktleider worden in wintersportmarkt Nieuws Gezellige sfeer op tweede braderie Ook busreizen naar grote popconcerten Sandra Hut exposeert eigengemaakte foto's Voorverkoop Haffafa Open Air in volle gang leerengenootscliap Suffende houdt Beach Soccer Toernooi U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! BON j vu Gemeente biedt verenigingen enkele bushokjes te koop aan Bussen naar EO Gezinsdag HMV hervat repetities Vrije markt rondom centrum Weekendweer Caravans Motor Rol Mercedes in Men in Black Holtens Nieuwsblad Donderdag 8 augustus 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 054S - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mailHoltens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40.42 losse nummers0,87 Holten - D66 Rijssen-Holten maakt zich grote zorgen over de gang van zaken rond de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Dat schrijven de plaatselijke De mocraten '66 in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. In deze brief reageren ze ook op de respons van de wethouders W. ter Schure (financiën) en J. Flim-Gerritsen (personeel) die op hun beurt desgevraagd re ageerden op een ingezonden brief van D66, eveneens naar aanleiding van de nieuwbouw van het gemeentehuis. 'In het artikel in het Holtens Nieuwsblad en de Driehoek gaat Flim-Gerritsen uitgebreid in op het feit dat de ambtenaren op de locatie Rijssen niet riant zitten. Het tegendeel hebben we ook niet beweerd. In het bericht is uitsluitend over een riante ruim te in het gemeentehuis, locatie Holten, gesproken', zegt D. van der Torre namens D66. Bovendien, zo wordt in de brief gesteld, is het verwijt dat D66 niet naar rapporten heeft geïn formeerd niet juist. 'We hebben op 29 juli bij de afdeling voor- Dijkerhoek - Haffafa Open Air begint zaterdag 17 augus tus om 20.45 uur met drie bands op de parkeerplaats van café-restaurant Het Bonte Paard. Kaarten voor deze spectacu laire avond zijn verkrijgbaar bij café-restaurant 't Bonte Paard in Dijkerhoek, café 't Klavier in Holten of via Haffafa@castel.nl. In de voorverkoop kosten de kaartjes 6 euro'per stuk, aan de kassa 7 euro. Meer informatie over dit eve nement is te vinden op www.dijkerhoek.nl. Kalfstermansweide - Vrienden club Heerengenootschap Suffen- do houdt zaterdag 10 augustus van 12.00 tot 17.15 urn- een Be ach Soccer Toernooi. Tijdens een van de maandelijkse vergaderingen is het idee ont staan een activiteit te houden voor Holtense groepen/ vereni gingen. Aangezien er al twee zaalvoet baltoernooien zijn in de winter periode (namelijk Nacht van Huns van de Knetterzoepers en Het Kloeke Leute Toernooivan de Kloeke Leute) heeft Suffendo gekozen voor een zomeractivi- teit. Omdat de meeste leden ac tief voetballer zijn en een van de leden op tv een Beach Soccer Toernooi had gezien, was de keus snel gemaakt. De deelnemende teams bestaan vooral uit de bekende Holtense groepen zoals de Toga Club, De Knetterzoepers, Club Gigan tisch, Club Corruptus en de Kloeke Leute. Uiteraard zal er ook een team van Suffendo deel nemen.Er wordt gespeeld op een veld van veertig meter lang en twintig meter breed (dit is verge lijkbaar met het véld in sporthal 't Moss ink). De teams bestaan uit vier veld- spelers en een keeper. De onder grond is uiteraard zand en er wordt gespeeld op blote voeten. De wedstrijden duren twaalf mi nuten. Verder zijn de spelregels nagenoeg gelijk aan het veld- voetbal. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dim/mevr,: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: I Geeft op als abonnee voor het Gebruik deze bon voor i xy. Holtens Nieuwsblad: het opgeven van een nicum- abonnee I J Dhr mevr V/J Adres: Dj Woonplaats: Inzenden aan:1 Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) lichting gevraagd om enkele rapporten ter inzage te krijgen, onder andere het Arbo-rapport over het gemeentehuis. Een me dewerkster van de afdeling com municatie heeft toegezegd deze vraag door te geven. Door de va kantie waren de beide voorlich ters afwezig. De gevraagde rap porten zijn essentieel om meer duidelijkheid te krijgen over hoe nu de werkelijke situatie is.' (Het vraaggesprek van de wethouders met de verslaggever van Drie hoek/ Holtens Nieuwsblad vond overigens vóór 29 juli plaats. Het stuk werd vervolgens op 1 augustus geplaatst in het Holtens Nieuwsblad. Red.) D66 schrijft in haar brief dat 'de optie om het bestaande gemeen tehuis door een verbouwing aan te passen, geluidloos uit het zicht verdwenen is'. 'We hebben daarover geen enkele discussies gehoord in de raad. Alleen de SGP heeft hierover haar zorgen naar buiten gebracht', licht Van der Torre toe. Lees verderop pagina 3. Kalfstermansweide - Viel de eerste braderie vorige week helemaal in het water, de braderie van afgelopen dinsdag verliep zeer goed. Op bepaalde momenten van.de dag was het er een drukte van jewelste. Lekker snuffelen tussen alle geboden waar. Na afloop even ge nieten van een loempia. De derde en laatste braderie wordt donderdag 15 augustus gehouden op Kalfstermansweide. (Foto: Gert Perdon) Holten - Tijdens een drukbe zochte persconferentie met veel belangstelling vanuit de reiswe reld maakte Oad Groep bekend dat ze marktleider wil worden in de wintersportmarkt. In de 340 pagina's tellende Oad sneeuw- gids staat een twintigtal nieuwe bestemmingen; daarnaast is in het speciale Noorwegen-pro- gramma ook Finland opgeno men met daarin opgenomen sneewscooter-, husky- en ren diersafari's en ijsvissen. Tijdens deze persconferentie gaf algemeen-directeur G.W. Boven aan dat het goed gaat met het Holtens familiebedrijf, dat nog steeds zelfstandig is en (Boven benadrukte dat nog eens) ook zelfstandig en onafhankelijk blijft. Oad Reizen realiseerde deze zo mer een flinke groei van circa 10 procent in het aantal vakantie boekingen. Boven verwacht dat de omzet van de Oad Groep over 2002 naar een recordhoogte van 624 miljoen euro stijgt. Het aantal passagiers stijgt van 667 duizend in 2001 naar circa 721 duizend in 2002. Turkije is koploper in het aantal boekingen; dit jaar zijn er meer dan 100 duizend boekingen voor dit land bij Oad en daarmee is de Holtense touroperator marktlei der op de Nederlandse vakantie- markt. Op bestemmingen buiten Euro pa scoren met name Zuid-Afrika en Bali. Als een van de weinige vakantielanden zijn de boekin gen naar Maleisië na de aansla gen van 11 september nog niet terug op het oude niveau. Het aantal boekingen naar Nepal vertoonde een dalende lijn door de gespannen politiek situatie in dat land; 'Er zijn zaken als poli- Business Unit Manager Julius ter Haar: 'Oad beschikt over het grootste en jongste wagenpark van Ne derland.' Foto: Rinus Vrijdag) tieke onlusten, natuurrampen die je niet in de hand hebt als tou roperator. En die hebben wel een weerslag op het toerisme naar dat land', stelt Boven vast. Hij gaf te kennen dat bestemming Nem York zich wel herstelde, maar nog niet terug was op het niveau van voor 11 september. Oad kende ook vorig jaar een groeipercentage van rond de 20 procent in excursie- en rondrei zen. Volgens Business Unit Ma nager Julius ter Haar dankte Oad de groei aan de door haar gebo den kwaliteit, service en veilig heid. 'Oad beschikt over het grootste en jongste wagenpark van Nederland. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de opleiding van reisleiders en chauffeurs.' Oad wil zich in de toekomst meer dan nu het geval was manifesteren in de markt van sport, concerten en theater voorstellingen. Daartoe werd onlangs overeenstemming be reikt met de KNVB over een contract dat Oad de komende vier jaar als exclusieve reispart- ner aan de KNVB bindt. Oad wordt verantwoordelijk voor de totale"reisactiviteiten van het Nederlands Elftal, Jong Oranje en alle andere vertegen woordigende elftallen, sponosrs en officials. Bovendien coördi neert Oad, wereldwijd, de geor ganiseerde supportersreizen naar alle wedstriiden van het Neder- Holten - Sandra Hut exposeert tot en met donderdag 26 septem ber fotocollages in het gemeen tehuis van Holten. Ze toont haar eindexpositie van de Lerarenop leiding Tekenen aan de Hoge school van Arnhem en Nijme gen. Deze expositie bestaat uit haar afstudeerproject en een diapro jectie, die is gemaakt naar aan leiding van een expositie in het Filmhuis Arnhem. Het werk van Sandra bestaat uit beeld en tekst. De beelden zijn eigengemaakte foto's en dia's, de teksten/ge dichten zijn van eigen hand, soms gebaseerd op songteksten of andermans gedichten. Het centrale thema is het zelf portret. Dit zelfportret is niet al leen hoe Sandra Hut eruit ziet, maar vooral wat haar heeft ge vormd en wie zij in emotioneel opzicht is. Holten - Verenigingen die in teresse hebben in een bushok je kunnen zich tot vrijdag 6 september melden bij de ge meente. In het gemeentehuis ligt een speciaal daarvoor be stemd formulier klaar. De ge meente zelf gaat vier abri's herplaatsen; ze worden neer gezet bij de sportvelden aan de Stroekeld, de Schoolstraat, de Markeloseweg in Rijssen en de Koningin Wilhelminas- traat in Holten. Het gemeentebestuur is, in sa menwerking m@t de Regio Twente, bezig de bestaande abri's bij de bushaltes te ver vangen door nieuwe abri's. Daardoor komen er bestaande abri's beschikbaar voor herge bruik. Dat zijn de drie wacht- hokjes aan de Deventerweg te Holten binnen de bebouwde kom, de abri aan de Stations straat te Holten bij NS-station, aan de Oude Rijssenseweg te Holten bij Rouwenhorst en de twee abri's aan de Keizersweg te Holten ter hoogte van de sporthal en politiebureau. Op de overige abri's, die eigen dom van de Oad zijn, kan ook ingeschreven worden, uitge zonderd de abri aan de Molen stal weg te Rijssen. Levering van deze abri's vindt alleen plaats na instemming van de Oad. Lees lands Elftal. Het contract loopt tot en met de eindronde van het WK Voetbal 2006, dat in Duits land gehouden wordt. Het EK Voetbal vindt in 2004 in Portu gal plaats. Oad neemt naast alle busreizen van de KNVB ook de vliegreizen voor haar rekening. Het contract tussen Oad en KNSB, waarvan Oad al sinds 1994 sponsor is, werd verlengd. Oad sloot daarnaast een spon sorcontract af met Joop van de Ende Theaterproducties, waar door Oad busarrangementen naar onder andere Aida, Satur day Night Fever en andere suc cesvolle Van den Endeproduc ties aan kan bieden. Lees verderop pagina 3. Holten -De EO houdt op zater dag 31 augustus inde Jaarbeurs te Utrecht de eerste EO-Gezins- dag. Het is een feestelijke dag uit voor volwassenen en kinde ren. Busvervoer kost 16 euro per per soon. Opgeven kan tot en met 24 augustus. De kosten dienen bij opgave te worden voldaan. Con tactadressen: Wierden: H. Dom- merholt telefoon 0546 - 513528 (vertrek vanuit Wierden Dorps kerk om 7.00 uur), Nijverdal/Holten: B.Wijnen 0548 - 613647 (vertrek vanuit Nijverdal Herv. Centrum om 7.15 uur), Rijssen/Enter: D. Baan 0548 - 517090 (vertrek vanaf NS Station om 7.30 uur). Holten - De Holtense muziek vereniging HMV hervat binnen kort haar repetities en lessen. Er zijn nog enkele plaatsen be schikbaar voor leerlingen, zowel op blaasinstrument en- slagwerk als bij de majorettes en bij de in strumentale basisvorming (on der meer blokfluit). Ook kunnen gevorderde (oud- muzikanten geplaatst worden in het orkest of bij de drumband. Inlichtingen over het boven staande zijn te verkrijgen bij Betsie Pinkert, telefoon 361522. Pagina 7 De gemeente doet enkele bushokjes in de verkoop. Ie dereen kan zich hiervoor in schrijven. Pagina 3 Voetbalvereniging Blauw Wit begint haar nieuwe sei zoen in de derde klasse. Een hoger dan vorig seizoen. Pagina 3 Yvonne heeft het voor elkaar gekregen en gaat dit week end in Zandvoort de Marlbo ro Masters rijden. Smidsbelt - Door de supporters vereniging van HMV wordt za terdag 14 september in en rond het centrum een vrije markt ge houden. Een groot aantal deelnemers heeft zich al aangemeld voor een kraam of grondplaats, waaron der velen die jaarlijks terugkeren op de vrije markt vanwege de sfeer en gezelligheid. Wie belangstelling heeft voor een kraam of grondplaats, kan zich hiervoor nog telefonisch opgeven op werkdagen. Het liefst tussen 18.00 en 20.00 uur: Telefoon: 0548-363012. Aanhoudend wisselvallig met naast wat zon ook geregeld bui en. Vrijdag, zaterdag en zondag veel wolkenvelden en van tijd tot tijd buien, afgewisseld door wat opklaringen nu en dan zon. Een depressie blijft het heft in handen houden, niet alleen bij ons, maar ook in grote delen van Europa opereren hogedrukge- bieden op afstand. Dus moeten we rekening houden met wisselvallig weer. Tempera turen overdag van 19.0 tot 21.0 graden. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pagina 3.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1