Flim--Gerritsen; 'Ambtenaren zitten niet riant Riolering stroomt over, Kenemansstraat blank Holtens Nieuwsblad Nieuws Eerste zomerbraderie verregend na goede start Bewoners zijn het spuugzat: Urker Mannenkoor in Rijssense Dionysiuskerk Gezellige spelmiddag bij kinderboerderij Henk Wichers start actie voor breedband Internet Aanrijding met letsel Dronken bestuurder Auto-inbraak bij bedrijf Weekendweer In deze uitgave U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft! BEZICHTIGING CORSOWAGENS: Toyota blij met Corolla Verso Holtens Nieuwsblad Donderdag 1 augustus 2002 Fax: 0548 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Kalfstermansweide - De eerste van drie zomerbraderieën werd afgelopen dinsdag gehouden op de Kalfstermansweide. De braderie be gon zonnig met tropische temperaturen. Later koelde het behoorlijk af en viel er hagel ter grootte van kleine kiezelstenen. Daarna hiel den de marktkooplui het ook al snel voor gezien en pakten hun waar en kraam in. De andere twee braderieën worden gehouden op donderdag 8 en dinsdag 20 augustus en duren van 13.00 tot en met 21.00 uur. Naast Holtense middenstanders zijn er ook een dertigtal standwerkers van buitenaf aanwezig en attracties als een zweefmolen en een draaimolen. Naast de standwerkers is er ook een zogenaamde vrijmarkt./ kleedjesmarkt. Belangstellenden kunnen zich hiervoor opge ven bij Javo promotions telefoon 06-55563398 om een plaats te reserveren. (Foto: Gert Perdon) Mg Pagina 5 Aan Duurzaam Veilig Hol- f ten zal volgende week een begin worden gemaakt. Er worden plateaus geplaatst. Holten - De gemeente Rijssen heeft zelf geen brief ontvangen van D66 waarin deze partij haar bezwaren uit tegen de voorgeno men nieuwbouw van het ge meentehuis. Maar een reactie willen de wet houders J. Flim-Gerritsen en W. ter Schure wel geven. Flim-Ger ritsen geeft aan zich gestoord te hebben aan de zinsnede in het bericht dat 'ambtenaren een rian te werkplek' hebben. 'Met name in het gemeentehuis in Rijssen is dat niet het geval. Op meerdere afdelingen is er gewoon te wei nig vierkante meter per persoon, volgens Arbonorm, beschikbaar. Op bepaalde afdelingen in het gemeentehuis zit men echt niet goed.' 'Er zijn aanpassingen gedaan in verband met klimaatbeheersing en er is meer ruimte gecreëerd omdat door de herindeling meer mensen op bepaalde afdelingen moesten. En er is een douche ge realiseerd. Maar verder blijft het een Arbotechnisch afgekeurd gebouw. Het is rolstoelonvrien- delijk en publieksonvriendelijk. Momenteel zitten we te zwoe gen over de plek waar de rook- gedoogruimte moet komen." D. van der Torre, secretaris van D66, gaf tijdens een interview op TV Oost te kennen het Arbo- rapport wel in te willen zien waarin dat staat. 'Voor zover wij na hebben getrokken heeft Van der Torre deze gegevens niet op gevraagd of er bij de gemeente naar geïnformeerd', vertellen Flim-Gerritsen en Ter Schure desgevraagd. In haar persbericht gaf D66 aan dat er een referendum zou moe ten worden gehouden ten aan zien van de nieuwbouw van het gemeentehuis. 'Maar er is daar over geen raadsbesluit genomen dat referendabel is', benadrukt wethouder Ter Schure. Hij wijst verder op de hoorzitting over de locatiekeuze van het nieuwe ge meentehuis, die woensdagavond 28 augustus gehouden wordt in het gemeentehuis. 'Daar kunnen de burgers hun mening geven over de plannen.' Lees verderop pagina 3. Kenemansstraat - Blank stond de Kenemansstraat afgelopen dinsdag. Tot aan de stoeprand was de straat gevuld met riool water, doordat de riolering het regenwater niet meer kon ver werken. Al 25 jaar is dit een pro bleem, maar de gemeente heeft er tot nu toe nog nooit iets aan gedaan. Woedend zijn de bewoners van de Kenemansstraat op de ge meente, maar ze reageren heel erg laconiek op de waterover last. Ze zijn het intussen al ge wend, want vorig jaar gebeurde dit ook al driemaal. Bewoners zijn druk aan het schrobben en aan het schoon spuiten. De stank van stront komt je tegemoet. Schuurtjes staan tot drie stenen hoog vol met water. Tampons, maandver band, uitwerpselen en putdek sels drijven over straat, 's Middags na een hoosbui was het al raak. De brandweer kwam eraan te pas om alles weer schoon te schrobben, 's Avonds laat werd het nog veel erger en leek de straat net een over stroomde rivier. Waterkolken verraden de putga- ten waarvan de deksels zijn weggedreven. 'De laatste keer was vorig jaar met de kermis', vertelt bewoner Marcel van den Assem. 'Toen bleef er een dikke laag stront op straat achter.' Ook nu is hij daar bang voor. Zeker met het voorspelde wanne weer, zal de geur na het opdr ogen niet te harden zijn. 'Al ja ren wordt er met de gemeente over gepraat, maar er gebeurt helemaal niets.' Wethouder Willem ter Schure komt polshoogte nemen, en gaat er werk van maken. 'De over stort aan de Larenseweg is te klein, zodat het water niet ver werkt kan worden en de straat oploopt', geeft hij als oorzaak aan. Daarnaast ligt een deel van de straat hoger dan de rest, waar door juist het begin van de Ke nemansstraat er extra veel last van krijgt. Hij zet er extra druk op om juist deze problematiek zo spoedig mogelijk te behande len. 'Dit deel van het riolerings plan zal er nu worden uitgelicht en versneld worden behandeld', legt Ter Schure uit. De bedoe ling is dat dit al in augustus in de raad zal gaan komen. 'Hopelijk kunnen we dit jaar nog een be gin maken aan de werkzaamhe den. 'Je wordt er gewoon verdrietig van', reageert een bewoonster. 'Na een paar dagen mooi weer, denk je van: "Dan komt straks de overstroming er weer aan." Kunnen we alvast een nieuwe vloer gaan uitzoeken'. Marcel Oosterkamp kan hier over meepraten. Vorig jaar kwam het water bij hem in huis, waardoor zijn complete parket vloer moest worden vervangen. 'Flet water gaat in het hout zitten, zodat de bacillen hun werk gaan doen. En dan.die stank van str ont. Krijg je er niet uit.' Buur vrouw Marian Meinders: 'Je hebt gewoon angst om met va kantie te gaan. Als voorzorgsmaatregel moetje alles hoog zetten.' Zij heeft dit sowieso permanent gedaan in haar schuurtje, die ook nu weer vol water staat. Marcel: 'Je wordt er gewoon moedeloos van en wat zal de verzekering straks zeggen?' Hij zit als drummer bij het or kestje Blind Date. Van de verze kering moet zijn drumstel in de schuur staan en niet in de daar voor bestemde aanhangwagen. Anders is deze niet verzekerd. Maar in de schuur staat het drumstel niet veilig door de wa teroverlast. 'Het riool ligt hier nu gewoon op Holten - Steeds meer mensen ontdekken het nut van Inter net, maar schrikken vaak wan neer de telefoonrekening in de bus valt. Daarnaast valt de snelheid van het ophalen van Internetgegevens vaak tegen met een gewone telefoonlijn. Er bestaan hiervoor snellere' manieren, maar leveranciers hiervan zien in Fiolten geen markt. Henk Wichers probeert met actie voeren deze leveran ciers op andere gedachten te straat', zegt een andere bewoner. 'Het is donker. Je weet niet waar je doorheen loopt, maar het is gewoon smerig.' De bewoners zijn het intussen spuugzat en eisen van de ge meente dat er wat aan deze situ atie wordt gedaan. Veelvuldig is er briefwisseling met de ge meente geweest, die zegt er wat aan te doen. Toch wordt de pro blematiek steeds weer in de doofpot gestopt. Marcel van den Assem: 'Ik ben het helemaal zat, maar blijf wel lachen.' Volgens hem het enige wat je kan doen. Ondertussen is hij druk bezig met een tuinslang het smerige water zoveel mogelijk uit de buurt van zijn woning te houden. 'Het is vooral heel erg voor klei ne kinderen die morgen weer op straat gaan spelen', vindt Marian Meinders. 'Die zitten dan mid den in de smerige troep en kun nen daardoor allemaal enge ziektes oplopen.' Met hetzelfde probleem zit Marcel Ooster kamp. Zijn vrouw is zwanger en moest door het rioolwater lopen. Hierdoor zou ze misschien een ziekte op hebben kunnen lopen, wat zeer slecht kan zijn voor de brengen. Via zijn website ht- tp://breedband.rijssen-hol- ten.com legt hij uit waarom hij graag een ADSL-verbinding wil hebben. Tot nu toe loopt hij bij leve ranciers van deze dienst steeds tegen een dichte deur. Met deze actiewebsite hoopt hij zoveel mogelijk medestan ders te krijgen, dat een leve rancier overstag gaat toch ASDL te leveren in Holten. baby. Hij krijgt dan ook het ad vies om haar naar de huisarts te sturen als voorzorgsmaatregel. (Foto's: Sander Scheperman) Holten - Op de Beusebergerweg vond een aanrijding plaats tus sen een twintigjarige Holtense automobilist en een veertienjari ge inwoner van Tytsjerk. In eerste instantie leken de ver wondingen ernstig van de Tyt- sjerker die onverwachts de weg was overgestoken. Achteraf bleek het letsel te be staan uit een gebroken vinger. Na drie weken in het gips, zal het grootste leed geleden zijn. Holten - In de nachtelijke uren werd vorige week don derdag door de politie een in woner uit Groningen gecon troleerd. Bij deze controle bleek dat deze bestuurder te veel alcohol had gedronken. Bij controle aan het politie bureau bleek de bestuurder bijna drie keer de toegestaan- de hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. Die bestuurder kon zijn auto laten staan en het rijbewijs van hem is ingevorderd, zo dat hij de komende tijd zelf geen auto meer mag besturen. Daarnaast ligt hem een boete in het verschiet. Pagina 3 Haffafa Open Air wordt str aks weer gehouden op de parkeerplaats van het Bonte Paard in Dijkerhoek. Pagina 5 Jan Lammers wint de Erwin Autocross in de categorie Heren. De cross werd aan de Schuppertsweg gehouden. Keizersweg - Een vrachtwagen- bedrijf aan de Keizersweg te Holten werd afgelopen week het slachtoffer van een auto-inbre ker. Van een bij het bedrijf gepar keerde vrachtwagen werd een ruit van het portier van de cabine vernield, waarna de dader of da ders in de cabine konden komen. Hieruit werden vervolgens d,e radio met navigatiesysteem en een zender gestolen. Naast de schade van de gestolen goederen liep de eigenaar nog meer schade op, daar ook het dashboard werd vernield. Overgang naar aangenaam zo mer weer. Vrijdag, zaterdag en zondag koeler, afgewisseld door stapelwolken en geregeld zon. Wel kan er een enkele regen of onweersbui vallen omdat de at mosfeer onstabiel blijft. Temperatuur van 22.0 tot 25.0 graden. We hebben een hoge- drukgebied op het continent en een Engelse storing trekt meer naar het noorden. We zijn de hit te voorlopig even kwijt. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pagina 3. Rijssen - Met medewerking van organist Martin Mans zul len de twaalf zangers van het Urker Mannen Ensemble on der leiding van dirigent Pieter Jan Leusink concerteren op donderdag 15 augustus, aan vang 20.00 uur in de Dionysi uskerk aan de Rozengaarde in Het concert zal plaatsvinden in het kader van de Zomercon- certen 2002 die door het Urker Mannen Ensemble, met groot succes, gegeven wordendoor geheel Nederland. Het repertoire van de Urkers dat tijdens het concert in Rijs sen wordt gebracht, bestaat uit de bekende geestelijke liede ren... Gezangen en Psalmen, maar ook beroemde klassieke wer ken zoals het Hallelujah uit Handel's Messiah en diverse spirituals worden vertolkt. Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij: VVV in Rijs sen Hel is mogelijk telefonisch kaarten Ie reserveren; 0525- 6S4819 of via internet: www.urkermannenensem- ble.nl Espelo - Traditiegetrouw ver zorgt Kinderboerderij Dondert- man (Meester Bosweg 5) tegen het eind van de zomervakantie nog een gezellige spelmiddag voor de jeugd. Dinsdag 6 augustus is het zo ver. Rond het thema 'Oud-FIollandse spelletjes in een nieuw jasje' kunnen kinderen zich tussen 13.00 en 16.00 uur vermaken met leuke spellen en is er boven dien van alles te doen in en bij de expositieruimte op het ter rein. Wie bijvoorbeeld de kunst verstaat de (kunst)koe te 'mel ken' ontvangt een heus melkdi ploma. Aan de hand van de ex positie kunnen tevens vragen worden beantwoord. Natuurlijk is er ook aan de allerkleinsten gedacht: voor hen is er poppen kast in het Speelhonk naast de expositieruimte. Er zijn drie voorstellingen: om 13.45 uur, 14.45 uur en 15.45 uur. Deelname aan de spelmiddag kost 0.50 euro. De deelnamebon is verkrijgbaar aan de kassa. Op vertoon van de bon is er voor al le deelnemers een aardigheidje. De kinderboerderij is tot eind augustus alle dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Met ingang van september worden de ope ningstijden aangepast naar dage lijks van 13.00 tot 17.00 uur. Als lezer van het Hollens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! Adres: i Woonplaats: BON Geeft op als abonnee voor het - Gebwt deze ben vo or, .V/eil»sMad hel opgeven van een nieuws abonnee. 4 Dhr./mevr.: JUj Adres: uj Woonplaats: Inzenden aan: J Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (,osse nummers: 0,87) «8» 8 aug. 21.00 uur - 7 8 aug. vanaf 00.30 uur

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1