BE3SB B en W akkoord met programma woiiingenbouw Holtens Nieuwsblad Harry Slinger, Havenzangers en Arne Jansen komen zingen ;«i '^V Regenachtig begin voor Dorpsfeest 4i Rabobank, ook voor al uw verzekeringen! Opgave teams voor nieuwe zomerspelen Programma Keunefeesten Zomerbraderie met vrije kleedjesmarkt U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Brandweer oefent vaker Erwin Autocross Weekendweer Fotocollages Sandra Hut Jarige Togaclub viert feest met receptie in 't Keuntje Inrichting kerkhof Holtens Nieuwsblad Oenctertfag 25 juii 20Q2 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mailHoltens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs40,42 Losse nummers 0,87 Pagina 3 Pagina 3 Pagina 5 Het is nog onzeker wat er met de panden op de hoek Kolweg/ Oranjeweg gaat ge beuren. MG Tankservice krijgt geen schadevergoeding, omdat het nadeel zou hebben van een ander tankstation. Directeur Postma van Dies- senplas heeft zijn afscheids cadeau bekend gemaakt. Een gift aan Stichting Karibu. Holten - Burgemeester en wet houders gaan akkoord met het woningbouwprogramma voor de komende jaren zoals dat door de sector Ruimte van de gemeente voorlopig vastgesteld is. De sector Ruimte inventariseer de ook de beschikbare bouwca paciteit. Het programma wordt betrokken bij het opstellen van de Woonvisie en het verder ont wikkelen van bouwinitiatieven voor Holten en Rijssen. Dat be tekent dat er onder andere over leg gevoerd moet worden met de provincie over de woningbouw- contingenten in de periode 2005-2009 en met de corporaties over het verkoopprogramma. Het programma wordt eerst be sproken in de commissie Ruim telijke Ontwikkeling, daarna met de woningbouwcorporaties, de marktpartijen en de project groep Veeneslagen West. In de kern Holten mogen in de periode 2000-2004 in totaal hon derdzeventig woningen ge bouwd worden; in Dijkerhoek zeven woningen. In de periode Keuntje - De roemruchte To gaclub geeft vrijdag 26 juli een daverend feest. De club bestaat dan namelijk 17 jaar. Dit wordt gevierd met een of ficiële receptie van 20.00 tot 20.10 uur in café 't Keuntje. De huis-dj van de Togaclub zal om 20.10 uur het feest openen. Vervolgens zal voor zitter Coen van Hoevelaak de sneeuwbaldans inzetten. Of deze dans met Diny of Ria is, was bij deadline van de krant nog niet bekend. De vriendenclub is 17 jaar ge leden officieus begonnen op het zwembad in Holten. Grote feesten volgden in rap tempo. Artiesten als Marco Borsato mochten optreden bij de club. Tot op heden heeft de club nooit een subsidieaanvraag in gediend bij de gemeente. Vol gens een woordvoerder van de Togaclub (bijgaande foto da teert uit 1986) heeft de ge meente hem gepolst om de ex ploitatie van de Stadskelder op zich te nemen. De 160.000 gulden die men eerder gereserveerd had voor De Schure kunnen dan vol gens de penningmeester van de Togaclub beter in de kas van de Togaclub worden ge stort. Holten - Het Houthakkersfeest wordt dit jaar vervangen door de Zomerspelen. Deze worden don derdag 8 augustus gehouden en wordt georganiseerd door de Holtense Horeca Ondernemers samen met club Excellent. Kinderen van 6 tot en met 15 jaar kunnen vanaf 15.00 uur gra tis meedoen aan de Open Hol tense Kindersurvival Kampioen- i schappen. Er kan doorlopend worden gestart en voor wie het snelst het parcours aflegt is er een beker in elke leeftijdscate gorie. De prijsuitreiking is om 17.30 uur. De ouderen zijn vanaf 19.30 uur aan de beurt. Teams van vier personen strijden dan om het Kampioenschap van Holten. Per ronde zullen twee teams uitmaken wie het snelst een parcours aflegt. Dit bestaat uit een klimkanon, een hinder- nisbaan, een zeephelling en di verse andere spectaculaire hin dernissen. Aan het eind van het circuit zal een buikschuifbaan de beslissing moeten brengen. De presentatie is in handen van Coen van Hoevelaak samen met De Regiotappers. Deze band, bekend van TV-Oost,.zal ook vanaf 10.00 uur een spetterend optreden verzorgen. Teams kun nen zich opgeven bij café 't Kla vier. Kosten: 5 euro per team. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr,/mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet gl P Holtew Nieuwsblad: liet opgeven van een nieuwe abonnee. Dhr./mevr.: Adres: J Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad O €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede 1 (losse nummers: €0,87) Holten - De Holtense brandweer gaat vaker oefenen. Voor de ge meentelijke herindeling oefen den de vrijwillige brandweer mensen om de twee weken. Nu wordt dat eens per week, met uitzondering van bijzondere maandagavonden zoals Tweede Paasdag en de maandagavonden in de bouwvakvakantie. Het regionale oefenbeleidsplan geeft aan dat er veertig keer per jaar geoefend dient te worden. Het korps Rijssen oefende we kelijks, en in het kader van de harmonisatie gebeurt dat ook bij het Holtense korps. Door weke lijks te oefenen kan het Holtense korps voldoen aan het regionale oefenbeleidsplan. De gemeente betaalt de daaraan verbonden extra kosten van 7.750 euro. Schuppertsweg - De Erwin Au tocross wordt donderdag 25 juli gehouden op een weiland aan de Schuppertsweg. De start is om 18.30 uur. De toegang is gratis. Aan de autocross doen vijftig heren, tien dames en tien vetera nen mee. Aan het eind is er de afvalrace. Overgang naar rustig, droog en zonnig zomerweer. Vanaf vrij dag meer zon en warmer, afge wisseld door wat stapelwolken. Temperatuur 21.0 a 23.0 graden. Zaterdag en zondag flinke perio den met zon, afgewisseld door wat stapelwolken. De tempera tuur wordt 24.0 tot 26.0 graden. Dit zomerweer hebben we te danken aan een hogedrukgebied bij Scandinavië Deze zorgt er voor dat de wind naar het oosten tot zuidoosten verhuist. Weerman, Freddie Paalman Holten - Sandra Hut exposeert tot en met donderdag 26 septem ber fotocollages in het voorma lig gemeentehuis van Holten aan de Smidsbelt 6. Ze toont haar eindexpositie van de Lerarenop leiding Tekenen aan de Hoge school van Arnhem en Nijme gen. De uitnodiging haar werk ook in haar oorspronkelijk woonplaats Holten te exposeren heeft ze aangenomen. Deze expositie bestaat uit haar afstudeerproject en een diapro jectie, die is gemaakt naar aan leiding van een expositie in het Filmhuis Arnhem. Het werk van Sandra bestaat uit beeld en tekst. De beelden zijn eigengemaakte foto's en dia's, de teksten/ge dichten zijn van eigen hand, soms gebaseerd op songteksten of andermans gedichten. Het centrale thema is het zelfportret. Dit zelfportret is niet alleen hoe Sandra Hut eruit ziet, maar wat haar heeft gevormd. 2005-2009 zou het om een aan tal van honderd te bouwen wo ningen gaan in'Holten en vijf in Dijkerhoek. In de onlangs door de gemeente uitgebrachte Wo ningmarktanalyse blijkt overi gens dat zowel in Holten als in Rijssen meer vraag is naar wo ningen dan er aanbod is, en wel ruim 15 procent boven de bouw mogelijkheden die door de pro vincie worden geboden. Dat be tekent dat aan de woningbouw- wensen in zowel Holten als Rijs sen niet volledig tegemoet geko men kan worden. Wat Holten betreft, dienen de projecten aan de Tuinstraat, Kol weg en Stationsstraat afgewik keld te worden. Daarnaast zijn er plannen in voorbereiding aan de Gaardenstraat. De bouw van be taalbare huurappartementen voor starters en senioren aan de Gaardenstraat is qua omvang te klein om volledig aan de vraag naar dit soort huurwoningen te kunnen voldoen. Lees verder op pagina 3. Kalfstermansweide - Ondanks het regenachtige begin van het dorpsfeest, is het toch zeer gezellig op de Kalfstermansweide. Naast vele kermisattracties, zoals de autoscooters ën de draaimolen, is er ook een feesttent aanwezig. Hier wordt een gezellig stukje muziek ge draaid en een lekker pilsje getapt. Verder wordt er donderdagavond gewichttouwtrekken gehouden door Okia. Teams zullen strijden wie het zwaarste gewicht omhoog kan trekken. Het Dorpsfeest duurt nog tot zaterdag 27 juli. (Foto: Rinus Vrijdag) omlijsting op zaterdag 14 sep tember. Artiesten die dan gepro grammeerd staan, zijn: Wolter Kroes en Harry Slinger. De laat ste is bekend als zanger van de band Drukwerk, met liedjes als Je loog tegen mij. De zondag is de familiedag bij uitstek. De Kleufkluppels uit Vasse openen het frühschoppen, met later op'de dag optredens van de Holtense 3 Plintende Havenzangers en Arne Jansen. De entree is zondag voor basis scholieren gratis. Naast de passe-partoutkaarten, die elke dag toegang geeft, zijn er ook dagkaarten te koop. Deze kosten 6 euro per stuk in de voorverkoop en tijdens het eve nement 7,5 euro. Kaarten zijn te koop in de Holtense cafés, Blok ker en de VVV. Holten - Burgemeester en wet houders stemmen in met het in richtingsplan voor de uitbreiding van de algemene begraafplaats in Holten. Het ontbrekende be drag van 158.577 euro wil het college zo snel mogelijk opne men in het beleidsplan 2003. Met Soweco worden na vaststel ling van het beleidsplan 2003 door de gemeenteraad afspraken gemaakt. Het voorstel moet nog besproken worden in de com missie Openbare Werken. Het plan voorziet in het begraaf gereed maken van het begraaf plaatsenterrein. De werkzaam heden omvatten het begraaf ge reed maken van de graven, de aanleg van de toegangspaden en parkeerplaatsen, afwaterings voorzieningen, het plaatsen van verlichting en het planten en in zaaien van het groen. Aanvankelijk koos men voor een bestrating van klinkers op de toegangspaden, maar die keuze heeft men laten varen omdat as falt meer comfortabel is dan klinkerbestrating en omdat de onderhoudskosten en het schoonhouden van klinkerbes trating nu eenmaal meer kost dan onderhoud van asfalt. De klinkers, die hiervoor al opgesla gen stonden in depot, kunnen dan worden verkocht. De toenmalige gemeente Holten heeft Soweco gekozen als uit voerder van de werkzaamheden. Bij de ingang van de begraaf plaats wordt een snelheidsrem- mende maatregel aangebracht. Holten - Het programma voor de Keunefeesten is bekend. Beken de namen die optreden zijn Har ry Slinger, De Havenzangers en Arne Jansen. De Keunefeesten worden gehouden van 12 tot en met 15 september. Passe-par toutkaarten zijn nu al te koop en kosten 12 euro. Het feest voor de Holtenaren worden de Keunefeesten ook wel genoemd. Het evenement is namelijk net buiten het zomer seizoen gepland. De meeste toe risten zijn dan alweer terug naar huis en ook de meeste Holtena ren hebben hun vakantie er op zitten. Traditioneel is de eerste dag gra tis. Deze keer staat er niet een artiest geprogrammeerd, maar drie. De Vrienden van Flugel Li ve treedt donderdag 12 septem ber op met om 21.00 uur Enk Dikeb, bekend van onder meer het pizzalied, Big Diet en van het radioprogramma Stenders Vroeg. Daarna volgen om 22.00 uur de Zware Jongens. Deze maken aprèsrskimuziek zoals Wurst, Wurst, Wurst en Anton aus Ti- rol. Tot slot is er de donderdags een optreden van Altijd Lazerus. De- Het wordt weer gezellig in de tent van de Keunefeesten. (Foto: Gert Perdon) ze artiest zorgt voor vele feest- hits, zodat het publiek goed los komt. De officiële opening van de Keunefeesten vindt piaats tij dens het bedrijvenborreluurtje op vrijdag 13 september. Dit borreluurtje is een besloten feest voor Holtense bedrijven. Deze krijgen hiervoor een uitnodiging toegestuurd. Wie deze niet heeft ontvangen en toch graag aanwe zig wil zijn, kan contact opne men met Jan-Herman ten Velde, telefoon 0548-361850. Showorkest Flippen opent de vrijdagavond. Twee leden van dit showorkest komen uit Hol ten. Later op de avond treedt Da- rio op. Een artiest die vele be kende covers zal zingen. Ook in de Omega Showband zit een Holtenaar: Bert Reilink. De ze band verzorgt de muzikale Kalfstermansweide - Na het succes van vorig jaar houdt de Holtense Handelsvereniging weer een braderie. De eerste wordt dinsdag 30 juli gehou den van 13.00 tot 21.00 uur op de Kalfstermansweide om zo doende de bereikbaarheid van de winkels optimaal te garan deren. De uitvoering en organisatie is in handen van Javo Promo tion. Dit jaar is gekozen om driemaal een braderie te hou den, namelijk op 30 juli, 8 en 20 augustus. Deze data vallen in de zomer vakantie zodat er wordt gere kend op veel belangstelling van zowel toeristen als Holte naren. Naast onze eigen middenstan ders worden er ook een dertig tal standwerkers van buitenaf aangetrokken om zodoende kwalitatief én kwantitatief een goede braderie te creëren. Ook zijn er diverse attracties als een zweefmolen en een draaimolen. Naast de standwerkers is er ook een zogenaamde vrij markt/' kleedjesmarkt. Belang stellenden kunnen zich hier voor opgeven bij Javo Promo tions, telefoon 06-55563398 om een plaats te reserveren. Rabobank

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1