Onderzoek naar Openluchtspel in Espelo zeer geslaagd Nieuws m Holtens Nieuwsblad waarborg artsen in gebied Salland Grote optocht Espelo in teken jarige Bosschool Autoradio gestolen Rijssens Museum zoekt informatie Belcampo Na festiviteiten eeuwfeest Bosschool, volgt Sploder Feest In dit nummer. Weer in weekend over Toyota U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! imker aan werk bij bijenkorf Vereniging Natuurmonumenten Borden Nationaal Park langs Sallandse Heuvelrug Diefstal uit auto's Auto gestolen Diefstal auto m Holtens Nieuwsblad Donderdag 11 juli 2002 Fax: 0548 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 368295 Email Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Pagina 3 Het Almelose/ Holtense Wissels Butterfly Morning Team is derde geworden in het Drentse Eext. Pagina 5 Om de opening van Fietswe- reld te vieren, werd er een kleurplatenwedstrijd gehou den. Pagina 5 Het Rijssens Museum heeft een nieuwe conservator. Ma rion Bouwens is er klaar voor. Holten - Uit een geparkeerde auto aan Erve Joost werd in de nacht van 29 op 30 juni een autoradio gestolen. Geregeld zon en af en toe een enkele bui. Vrijdag overdag perioden met zon, afgewisseld door wat wolkenvelden, ook blijft het waarschijnlijk droog. Temperatuur rond de 22.0 a 24.0 graden. Zaterdag en zondag meer wol kenvelden afgewisseld door wat opklaringen en af en toe zon. Er kan plaatselijk een enkele bui vallen. De temperatuur wordt zo'n 20.0 tot 23.0 graden. Nog steeds geen stabiel zomer weer dus. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer, pagina 3. [HiffiÜüU Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mcvr.r aan een ander door! i Adres: i Woonplaats BON: Geeft op als abonnee voor het Gebruik deze bob voor IU,ltcnsKiamhüd- het opgeven van een J nieuwe abonnee, J Dhr./mevr.: I Adres: Woonplaats: Inzenden afin: Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 D €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede! (losse nummers: €0,87) Het Sploder Feest barst komend weekend weer los. Vorig jaar werd er onder meer een minizeskamp gehouden. (Foto: Johan Bolink) Espelo - Buurtschap Espelo heeft ruim twee weken feest. De Bosschool bestaat honderd jaar en daarna volgt meteen het Splo der Feest. De festiviteiten zijn al in volle gang. Na de succesvolle uitvoe ringen van een openluchtspel vorige week, werd er woensdag 10 juli een grote reünieavond gehouden in de feesttent. Alle leerlingen en oud-leerlin gen van de Bosschool zijn bena derd om hen uit te nodigen voor deze reünie. Dit werd een zeer gezellige avond, waar velen oude klasge noten weer terug zagen. Voor de jeugd wordt donderdag 11 juli een Kinderfeestdag ge houden. In de ochtend is er een spellencircuit uitgezet met oude spelletjes. Daarna is er een geza menlijke lunch en afsluiten een optreden van Dolf Moed. De Nostalgische Feestavond een topper worden in deze feestwe- ken. TV Oost zal hier opnamen van maken. De avond staat in het teken van de afgelopen eeuw. Landelijk bekende artiesten zullen komen optreden. Om 0.00 uur wordt dit feest afgesloten met een evene ment in de buitenlucht. Volgens de feestcommissie is zal dit zeer spectaculair zijn en is het nog nooit eerder in Holten vertoond. De Sploders en andere belang stellenden hoeven zaterdag 13 juli niet vroeg op te staan. De optocht is namelijk verschoven naar 's middag 13.30 uur. Volgens de feestcommissie gaat het om een uitzonderlijk grote optocht waar vele vriendenclubs eenmalig een wagen hebben ge maakt. Velen hebben hier zeer veel tijd ingestoken om er een zo mooi mogelijke wagen te kunnen ma ken. Het moet dan ook uitzonderlijk worden, want de optocht staat in het teken van 100 jaar Bos school. Normaal worden de wagens op gesteld op de parallelweg van de provinciale weg. Nu worden de ze opgesteld op de Koeweide- weg. De vertrektijd is verscho ven naar de middag om alle deelnemers de tijd te gunnen zich te schminken en klaar te maken voor de optocht. Daar naast hoeven zij daardoor niet te vroeg weg van de Nostalgische Holten - Vereniging Natuur- monumenten heeft vorig jaar op de Sprengenberg een bijen stal geplaatst. Op zondag 14 juli is hier van 13.30 tot 16.00 uur een imker aan het werk. Bezoekers van de Sprengen berg kunnen er met al hun bij- envragen terecht. Daarnaast wordt er in de informatie- schuur De Pas honing geslin gerd en is honing te koop. Er is al een eeuwenlange tra ditie van bijenhouderij op de Sprengenberg. In de zomer als de heide bloeit staan honderd kasten op de Heuvelrug. De laatste tijd is het gebied alleen maar aan trekkelijker geworden voor bijen. Plaatselijk zien de graanakkers blauw van de ko renbloemen. Sommige bouw landen zijn ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Op de braakgelegde delen groeien vooral soorten als spurrie, saradelle en bdekweit. Vooral deze laatste is een bij zonder aantrekkelijke bijen- plant. De Sprengenberg is onderdeel van het in de zomer van 2000 ingestelde Nationaal Park ip oprichting de Sallandse Heu velrug. Deze bijenstal is ge deeltelijk gefinancierd door het Nationaal Park. 'Hoe kan de totale huisartsen zorg in het gebied Salland- Twente voor alle inwoners zo goed mogelijk worden gewaar borgd bij een afnemend aantal huisartsen?' Een onafhankelijk bureau moet dit de komende maanden onderzoeken. ket initiatief voor het onderzoek komt van de Provincie Overijs sel, het Klachtenmeldpunt Huis artsenzorg, de Centrale Huisart senpost Salland (CHS), de zorg verzekeraars en de gemeenten Hof van Twente en Rijssen-Hol- ten. De Provincie Overijssel steunt en financiert het initiatief en bekijkt de mogelijkheden het onderzoek uit te breiden tot de gehele provincie Overijssel. Het onderzoek moet de kansen en de bedreigingen rond de huis artsenzorg in het gebied Salland- Twente duidelijk in beeld bren gen, met name op het platteland. Het onderzoek moet niet alleen de huidige en de toekomstige si tuatie van de huisartsenzorg la ten zien, maar op basis van de uitkomsten ook scenario's bevat ten voor de organisatie van huis artsenzorg in de toekomst. De functie en de locatie van huisartsenposten en de organisa tie van de mobiele spoedhulp door huisartsen zijn nadrukke lijk een onderdeel van dit. onder zoek. Belangrijke aspecten hier bij zijn de aanrijtijden en de af standen naar de huisartsenpos ten. De directie van de Centrale Huisartsenpost Salland heeft rond de opzet van het onderzoek de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd met diverse in stanties en organisaties, waaron der de Provincie Overijssel, het Klachtenmeldpunt Huisartsen zorg, alsmede de gemeentebe sturen van Hof van Twente en Rijssen-Holten. Holten - Alhoewel de status van de Sallandse Heuvelrug officieel nog steeds Nationaal Park in oprichting is, staan sinds kort toch al borden langs de invalswegen van het na tuurgebied. Deze maken be zoekers attent dat ze het Na tionaal, Park Sallandse Heu velrug binnenrijden. De borden waren al in bestel ling en zijn na aflevering me teen geplaatst. Ondanks dat de Sallandse Heuvelrug officieel nog geen Nationaal Park is. (Foto: Rinus Vrijdag) Rijssen - Het Rijssens Museum is op zoek naar foto's of voor werpen die betrekking hebben op de legendarische plaatselijke figuren Belcampo en zijn broer Karei. Wie een foto in huis heeft van Karei van notaris of van Bel campo als jonge mannen of een of ander voorwerp dat aan één van hen heeft toebehoord, wordt vriendelijk verzocht dit een tijd je in bruikleen te geven aan het Rijssens Museum. Het museum wil een tentoon stelling samenstellen in de have zate de Oosterhof, die uitslui tend betrekking heeft op beide Rijssense broers Schonfeld Wi- chers. Ook verhalen zijn welkom. Deze krant berichte een aantal weken al over het feit dat het Rijssens Museum bezig was met het sa menstellen van een tentoonstel ling over de broers. De voorwerpen en verhalen wil het museum opnemen voor een uitzending door RTV Oost of om te laten horen op een door de Kulturele Raad Rijssen te hou den avond in september in het Parkgebouw. Mensen die spullen hebben, kunnen contact opnemen met mevrouw M. Bouwens, conser vator van het Rijssens Museum. Het telefoonnummer is: (0548) 514261. Zij is te bereiken van maandag tot en met woensdag. Een brief sturen mag ook. Het postbusnummer van het Rijssens Museum is 296, post code 7460 AG in Rijssen. Het Klachtenmeldpunt Huisart senzorg heeft, zowel bij de ge= meenten als bij de Provincie Overijssel, gepleit voor een on afhankelijk onderzoek naar de problemen in de huisartsenzorg. Espelo - Omdat de Bosschool honderd iaar bestaat, werd vorige week donderdag en vrijdag een Openluchtspel gehouden. Dit werd ge daan op het feestterrein aan de Espeloaijk. Donderdag was zo goed als en vrijdag helemaal uitverkocht. Het weer hield zich goed, zo dat iedereen kon genieten van het stuk dat zich afspeelde rond de Bosschool in vervlogen tijden. De feestcommissie kreeg vele lovende reacties van bezoekers. In eerste instantie was het Openluchtspel eenmalig, maar aan een vervolg wordt wel gedacht. (Foto: Gert Perdon) Feestavond, welke de avond er voor wordt gehouden. Voor de zaterdagmiddag zijn er verder geen activiteiten gepland. Wel zal er muziek zijn en is het gezellig in de tent. Wel zal de prijsuitreiking van de optocht dan plaatsvinden. 's Avonds is er de gebruikelijke feestavond met onder meer mu ziek van Melrose. Wie het op kan brengen, staat zondag 14 juli om 11.00 uur weer in de tent. Dan is er name lijk het Frühshoppen met Brun ch. 's Middags treden Boh Foi Toch en One Two Trio op in de tent. Holten - Twee personen deden maandag 1 juli aangifte van diefstal uit hun auto door middel van inbraak. In het eerste geval betrof het een personenauto die in Erve Joost stond geparkeerd. Onbekenden hebben het linkerportier gefor ceerd waarna men de radio-cd- speler uit de auto heeft wegge nomen. Ook heeft men cd's mee genomen. In het tweede geval betrof het een personenauto die in de We versstraat stond geparkeerd. Ook daar heeft men het linker portier geforceerd en werden de radio-cd-speler en een cd weg genomen. Holten - Van een bewoner van de Churchillstraat werd donder dag 4 juni auto gestolen. Deze stond op een parkeerplaats. Een personenauto werd vrijdag 5 juli gestolen in de Industrie- straat. Iedereen die over deze diefstal len inlichtingen kan verschaffen wordt verzocht contact op te ne men met de politie te Holten of Rijssen, telefoonnummer 0900- 8844.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1