gemeentelijke informatie WeekendTipz ShowFlitsen ShowFlitsen ShowFlitsen Verleende sloopvergunning/mededeling Openingstijden gemeentewerf: Rijssen. Reken daar maar op. Concert The Lau Band in Atak Enschede Een erg hete Tropical Party in De Lantaarn Donderdag 20 juni 2002 HO 15 ZA 11 informatie en inlichtingen: tel 0548-85 48 54 postadres: postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres: schild I Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur Verleende reclamevergunning (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, het nummer, het perceel en de inhoud van het plan) Tegen een vergunning kunt u binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt, kunt u de pre sident van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte van het gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 201, telefoonnummer 854781. Ingekomen sloopaanvragen/meldingen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de sloopplaats en de inhoud van het sloopplan) 28 mei 2002 20020599 Postweg 129 te Holten, slopenwoning met schuren (asbest aanwezig); 7 juni 2002 20020600 Oude Veerweg 2 te Rijssen, slopen woning (asbest aanwezig); 7 juni 2002 20020601 Arend Baanstraat 11 te Rijssen, slopen garage/schuur; 7 juni 2002 20020602 Walstraat 32-34 te Rijssen, slopen woning met schuur (asbest aanwezig); 12 juni 2002 2002603 Van den Broekestraat 33 te Rijssen, verwijderenasbesthoudende dakbe dekking. Bovenvermelde sloopaanvragen/meldingen kunt u inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeen tehuis, locatie Rijssen. (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, het nummer, de sloopplaats en de inhoud van het sloopplan) 13 juni 2002 20020481 Oranjestraat35 te Holten,slopengarage. Tegen een vergunning of een mededeling dat er geen bezwaren bestaan tegen een gedane melding, kunt u binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van bur gemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voor ziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte van het gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 201, telefoonnummer 854781. Wet milieubeheer kennisgeving defini tief besluit Burgemeester en wethouders van Rijssen hebben de vergun ning voor de veehouderij aan de Oude Deventerweg 47 in de kern Holten, gedeeltelijk ingetrokken. Dit hebben zij gedaan op grond van artikel 8.26 van de Wet Milieubeheer. Het besluit en de stukken die hierbij horen kunt u inzien. Dit kan vanaf 14 juni 2002 voor zes weken. U kunt ze inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte van het gemeentehuis van Rijssen (kamer 201Ook na genoemde datum kunt u de stukken nog inzien tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld. De stukken kunt u inzien tijdens kantooruren (buiten de openingstijden van het gemeentehuis na telefonische afspraak, doorkiesnummer 0548-854791). Tot en met 26 juli 2002 staat ingevolge artikel 20.10 van de Wet milieubeheer beroep open voor: a.degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ont werp van het besluit; b.de betrokken adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c.degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d.belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden ver weten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ont werp van het besluit. Het besluit gaat met ingang van 27 juli 2002 van kracht. Tenzij voor die datum beroep is ingesteld en met toepassing van arti kel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot schorsing van het besluit dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE 's- Gravenhage. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbon den. Rijs Meer informatie Bij de sector Ruimte kunt u informatie krijgen over de stukken. Het telefoonnummer is 854794. Voor juridische informatie kunt u bellen met telefoonnummer 854781. Wét milieubeheer kennisgeving ont werpbesluit (artikel 8.26 intrekken vergunning op verzoek vergun ninghouder) Burgemeester en wethouders van Rijssen hebben het voorne men om de vergunning in te trekken van de heer J.A. Wechstapel. Deze vergunning betreft de veehouderij aan de Oude Deventerweg 49 in de kern Holten. Dit is op grond van arti kel 8.26 van de Wet Milieubeheer. Het ontwerpbesluit en de stukken die daarbij horen kunt u inzien. Dit kan vanaf 21 juni 2002 voor twee weken. U kunt terecht bij de Publieksbalie van het gemeentehuis van Rijssen (kamer 201). Ook na genoemde datum kunt u de stukken nog inzien tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan wor den ingesteld. De stukken kunt u inzien tijdens kantooruren (bui ten de openingstijden van het gemeentehuis na telefonische afspraak, telefoonnummer 854794). Reageer voor 4 juli 2002 Heeft u bedenkingen tegen dit ontwerpbesluit? Reageer dan voor 4 juli 2002. U moet uw schriftelijke reactie sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Als u anoniem wenst te blijven, moet u dit gelijk melden in uw brief. U kunt later beroep instellen als u op tijd uw bedenkingen tegen dit ontwerpbesluit heb ingediend. Dit houdt in voor 4 juli 2002! Er is wel een uitzondering: als u kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest om tijdig uw bedenkingen in te brengen. Meer informatie Voor meer informatie over de stukken kunt u bellen met de sec tor Ruimte, telefoonnummer 854794. Voor juridische informatie kunt u bellen met telefoonnummer 854781. Verleende inritvergunning(en) (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de verleende ver gunning) 11 juni 2002 20020466 Middelveen 3 te Rijssen, aanleggen 2 inritten van 4 meter breed; 11 juni 2002 20020469 Van Heekstraat 42 te Rijssen, aanleg gen 3 meter brede inrit. U kunt deze inritvergunning(en) vanaf 21 juni 2002 voor een periode van 6 weken inzien. Dit kan bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Daar kunt u ook de verleende inritvergunningen inzien. Voor informatie kunt u telefoonnummer 854778 bellen. Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden bin nen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte in het gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 201, telefoonnummer 854781. Ingekomen aanvragen Wet milieubeheer kennisgeving ontwerpbeschikking aanvullen vergunningvoorschriften Burgemeester en wethouders van Rijssen hebben de vergun ning van de Kleiduivenschietvereniging aangevuld met voor schriften op basis van een ontwerpbesluit. Dit is op grond van artikel 3.30 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor de Kleiduivenvereniging houdt dit in dat een veilige schootszone van 250 meter wordt gecreëerd. Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u inzien. Dit kan vanaf 21 juni 2002 voor 2 weken. U kunt terecht bij de Publieksbalie van de sector Ruimte van het gemeentehuis locatie Rijssen (kamer 201). Ook na genoemde datum kunt u de stukken nog inzien tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld. De stukken kunt u inzien tijdens kantooruren of buiten de openingstijden van het gemeentehuis na telefonische afspraak, telefoonnummer 854781. Tot en met 4 juli 2002 kunt u uw bedenkingen inbrengen tegen het ontwerpbesluit. Dit is op grond van artikel 3.32 van de Algemene wet bestuursrecht. U moet uw schriftelijke reactie stu ren naar het college van burgemeester en wethouders. Als u anoniem wenst te blijven, moet u dit gelijk melden in uw brief. U kunt later beroep instellen als u op tijd uw bedenkingen tegen dit ontwerpbesluit heb ingediend. Dit houdt in voor 4 juli 2002! Er is wel een uitzondering: als u kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest om tijdig uw bedenkingen in te brengen. Meer informatie Voor meer informatie belt u met telefoonnummer 854794. Voor juridische informatie belt u met telefoonnummer 854781. ingekomen aanvragen voor een inrit- vergunning (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de aanvraag) 5 juni 2002 20020580 Markeloseweg 56 te Rijssen, aanleggen 3 meter brede inrit; 7 juni 2002 20020583 Veeneslagen 79 te Rijssen, aanleggen 3 meter brede inrit. U kunt deze aanvragen vanaf 21 juni 2002 inzien voor een perio de van 4 weken (tot en met 18 juli 2002 Dit kan bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeente huis, locatie Rijssen. Voor informatie kunt u telefoonnummer 854778 bellen. 4 juni 2002 6 juni 2002 6 juni 2002 7 juni 2002 7 juni 2002 10 juni 2002 10 juni 2002 10 juni 2002 12 juni 2002 Opstijgen heteluchtballon vanaf een veld gelegen aan de Markeloseweg op 6 juli 2002 om 19.45 uur in Rijssen. Ten gehore brengen van muziek op het terras aan de Forthaarsweg 7 op vrijdag 5 juli 2002 van 20.30 tot 1.00 uur in Holten. Exploiteren terras aan de Forthaarsweg 7 in Holten. Innemen standplaats voor ijsverkoop op een ter rein aan de Helhuizerweg en een terrein aan de Sprokkelweg hoek Plaggenweg in Holten. Houden markt op het schoolplein van basisschool 'In den Climtuin' op 27 september 2002 van 19.00 tot 21.00 uur. Afsluiten Argonstraat van donderdag 20 juni 2002 15.00 uur tot vrijdag 21 juni 2002 18.00 uur in Rijssen. Afsluiten oostelijke rijbaan en het fietspad van de Nijverdalseweg tussen Spoelerstraat en Ambachtstraat op vrijdag 28 juni 2002 in Rijssen. Houden braderie op de Kalfstermansweide in Holten op 30 juli, 6 augustus en 20 augustus 2002 in Holten. Houden concours hippique bij manege De Oosterhoffruiters van 26 tot en met 29 juni 2002. Deze aanvragen kunt u inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Verleende vergunningen/ontheffingen/ verklarigen van geen bezwaar (vermeld wordt achtereenvolgens de datum van de verzending en de omschrijving van de vergunning) 6 juni 2002 Ophangen van maximaal tien spandoeken van zaterdag 31 augustus tot en met maandag 16 sep tember 2002 in Rijssen. Adres gemeentehuis: Schild 1,7461 DD Rijssen Smidsbelt 6,7451 BL Holten Postbus 244, 7560 AE Rijssen t 0548-85 48 54 f 0548-85 48 55 e gemeente@rijssen.nl w www.rijssen.nl Openingstijden gemeentehuis: Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.15 uur en 's middags op afspraak elke donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur Op vrijdagmiddag is het 6 juni 2002 Gebruikmaken geluidsinstallatie op zaterdag 14 september 2002 op het plein voor de Schildkerk in Rijssen; 6 juni 2002 Houden collecte door Stichting O.Z.B.O. van maandag 21 tot en met zaterdag 26 oktober 2002. 6 juni 2002 Gebruikmaken geluidsinstallatie voor het houden van een karaoke tijdens het buurtfeest op vrijdag 16 augustus 2002 van 17.00 tot 24.00 uur in de Dokter P. Oosthoekstraat in Rjissen; 7 juni 2002 Plaatsen maximaal vijf borden bij de invalswegen op zaterdag 29 juni 2002 in Holten. 7 juni 2002 Gebruikmaken geluidsinstallatie en het ophangen van luidsprekers langs het parcours van de triat lon op zaterdag 29 juni 2002 van 12.00 tot 21.00 uur. 7 juni 2002 Gebruikmaken geluidsinstallatie op zondag 15 september 2002 op de Zuurberg in Holten. 7 juni 2002 Plaatsen verwijsborden en het plaatsen van recla meborden op zondag 15 september 2002 in Holten. Tegen een verleende vergunning, ontheffing of verklaring van geen bezwaar kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van bur gemeester en wethouders van Rijssen. (vermeld wordt achtereenvolgens de datum van ontvangst en de omschrijving van de aanvraag) 6 juni 2002 Opstijgen heteluchtballon vanaf het terrein aan de Valeweg 3 op maandag 1 juli 2002 in Holten. 6 juni 2002 Houden kerkpleinmarkt op zaterdag 14 september 2002 op het plein voor de Schildkerk in Rijssen. 6 juni 2002 Houden evenement 'Vat on wheels' op zondag 8 september 2002 in Holten. 6 juni 2002 Opstijgen heteluchtballon vanaf de Markeloseweg, ter hoogte van de Lijsterbeslaan in Rijssen op zaterdag 6 juli 2002 om 19.45 uur in Rijssen. 6 juni 2002 Opstijgen tien heteluchtballonnen in de gemeente Rijssen in 2002. 7 juni 2002 Schenken zwakalcoholhoudende drank tijdens de triatlon op zaterdag 29 juni van 12.00 tot 14.00 uur rond de Smidsbelt en de Kalfstermansweide in Holten. 7 juni 2002 Houden muzikale feestavond op donderdag 27 juni 2002 van 19.30 tot 24.00 uur op de Kalfstermansweide in Holten. 7 juni 2002 Schenken zwakalcoholhoudende drank tijdens de muzikale feestavond op donderdag 27 juni 2002 van 19.30 tot 24.00 uur op de Kalfstermansweide in Holten. Tegen een verleende vergunning, ontheffing of verklaring van geen bezwaar kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij de burgemeester van Rijssen. Voor meer informatie over bezwaarmogelijkheden kunt u con tact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Hier liggen ook de ver leende vergunningen, ontheffingen en verklaringen van geen bezwaar ter inzage. Renovatie Door slechte situatie van de groenstrook langs de Stokmansveldweg wordt deze gerenoveerd. Bij deze renovatie worden de bomen en de beplanting vervangen. Ook wordt het trottoir - aan de zijde waar de groenstrook zich bevindt - opnieuw bestraat. Na aanpassing van deze voorzieningen zullen deze weer de aan komende jaren hun functie kunnen vervullen. Voordat de gemeente met dit plan van start gaat heeft u nog de gelegenheid om dit plan te bekijken. Het plan kunt u voor twee weken inzien bij de Publieksbalie van de sector ruimte kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. gemeentehuis gesloten Het taakveld Burgerzaken is op donderdagmiddag geopend van 13.30 uur tot en met 17.00 uur. Adres gemeentewerf: Waagweg 4 in Holten t 0548-85 45 86 Daltonstraat 2 in Rijssen t 0548-85 48 10 Rijssen: iedere dag van 8.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur op zaterdag van 9.00-12.00 uur Holten: iedere dag van 13.00-15.30 uur op zaterdag van 13.00-15.00 uur Klachtenfijn: Voor klachten over de dienst-ver- iening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn bellen t 85 48 56 Afspraak: Wanneer u een afspraak wilt maken met de gemeente-secre taris, de burgemeester of een van de wethouders kunt u het Voor een afspraak met burgemeester J. A. H. Lonink, wethouder J. J. A. ter Keurst u telefoonnummer 0548-85 bellen. Voor een afspraak met de D. R. van der Borg. wethouder J. Ligtenberg, wethouder W. A. J. ter Schure of wethouder W. Stegeman kunt u telefoon nummer 0548-85 46 13 bellen. Natuurlijk kent iedereen The Lau als drijvende kracht achter The Scene, maar nu gaat hij alleen op stap - wel met een band - en het album 'De God van Nederland' is het resultaat. The Lau Band staat za terdag 22 juni op het podi um van Atak in Enschede. De nieuwe cd van Lau 'schildert' met woorden en songs staan, die in het hoofd van je blijven han gen, om er nooit weer uit te gaan. De muziek wordt geken merkt door power, rhythm en soul en finesse en zullen de komende tijd veel op festivals-te horen zijn. Maar nu eerst in de intimi teit van Atak. In het voor programma Te Water, een band die begonnen is als voorprogramma van The Scene en gekenmerkt wordt door melodie, diep gang en kwaliteit. Twee Nederlandstalige acts die absoluut de moeite waard zijn, dus mis ze niet in Atak. Aanvang van het concert is om 21.30 uur. In het rijtje Discoclassic- sparty en Skihutparty mag natuurlijk de Tropical Par ty niet ontbreken. Daarom op zaterdag 22 juni voor het eerst een zwoel zo mers feestje in Cafe De Lantaarn in Hellendoorn vol hete verrassingen en swingende zomerkrakers. De Lantaarn wordt omge toverd in een heuse strandtent en ook de crew zal geheel in tropische kle dij te bewonderen zijn. Het vermaarde DJ duo Hanky Panky en Yello Ed zullen zaterdag zeker van de partij zijn. De twee he ren zitten nu al volop te broeden op allerlei lekkere zomerse muziek, waar je je verborgen zangtalent aan het publiek kunt laten ho ren. Dus trek je Hawai blousje uit de kast, zet je zonnebril op en zorg dat je lekker bruin bent voor de eerste Tropical Party in De Lantaarn. Omdat het de eerste party is, heeft de organisatie een speciale in troductieprijs van 7 Euro. Aanvang van het tropi sche feestje is om 21.30 Op een zwoele avond, eind september 2001, voeren een aantal goede vrienden met hele mooie meiden op een luxueus zeiljacht van het eiland Formentera terug naar Ibiza. Ze lagen loom op het voordek en keken gefas cineerd naar de oneindi ge, heldere sterrenhemel en de pikzwarte bergcon- touren van het eiland Ibi za in de verte. Er klonk relaxte lounge, die werd gemixed met het geluid van zeewater, opspattend tegen de boeg van het schip. "Vanuit het niets stond ze opeens voor ons: die prachtige Francaise... Met haar lange haar wap perend in de wind vroeg ze met een sexy Frans ac cent "If she could get us something te drink" ter wijl ze subtiel bewoog op de klanken van de mu ziek." Dit was toch ultiem, daar zo te liggen, die sterren, het geluid van de golven, dat mooie lichaam, die muziek... dit is pas loun ge, visual lounge, eye candy... op dat moment ontstond het idee voor 'Ero-lounge'. De originele composities op het DVD album wer den speciaal Dolby Digi tal 5.1 geproduceerd en Dolby Digital 5.1 door DJ Marcello gestreamli- ned, zodat net zoals op 'het schip', de ssounds je van alle kanten omrin gen. 'Groove Du Cha- meaux (Do You Wanna Come)' is een echte gad get voor lounge-liefheb bers.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 15